Arhiv 1927 | Kolo 2 | Knjiga 31
Napomena
Link za preuzimanje ovog broja Arhiva u   PDF formatu nalazi se ispod sadržaja i spiska saradnika.
1.—6. BR. KNJ. XIV (XXXI) DRUGOG KOLA
GRAĐANSKO PRAVO I POSTUPAK
1) Minimum existentiae, od d-ra Mihaila Zobkova433
KRIVIČNO PRAVO I POSTUPAK
1) Kaznenopravna zaštita električne energije u našoj kraljevini, od d-ra Metoda Dolenca16
2) Prvi Međunarodni Kongres za Krivično Pravo u Brislu 1926 god., od d-ra Tome Živanovića81
3) Kaznenopravna zaštita autorskih prava, od d-ra Metoda Dolenca169
DRŽAVNO I USTAVNO PRAVO
1) Je li opština državna funkcija i ima li pravo na vršenje te funkcije ili je to funkcija, od d-ra Đorđa Tasića91
2) Samouprava i autonomija (po našem Ustavu), od d-ra Đorđa Tasića183
ADMINISTRATIVHO PRAVO
1) Poštanska, telegrafska i telefonska tajna, od Živojina M. Paunovića23, 111, 218
2) Državni podsekretari, od d-ra Dragoslava B. Jovanovića346, 461
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
1) Jeli naša država stara ili nova, od Slobodana Jovanovića337, 449
POMORSKO PRAVO
1) Rad oko unifikacije pomorskog prava, od d-ra Ante Verone1
NARODNA EKONOMIJA I EKONOMSKA POLITIKA
1) Mirabo kao ekonomičar i finansijer, od d-ra Milana J. Žujovića361
STATISTIKA
1) Autonomija Državne Statistike (Povodom projekta zakona o organizaciji Drž. Statistike), od d-ra Laze M. Kostića188
PRAVNA POLITIKA
1) Naknada za nepravedno određeni pritvor i istražni zatvor, od d-ra Josipa Vesela54
2) Povišenje broja godina za činovničku penziju, od d-ra Laze M. Kostića124
3) O pravu preštampavanja članaka, izašlih u novinama i revijama, od d-ra Janka Šumana238
PARLAMENTARNA HRONIKA
1) Da li predsednici opština mogu u isto vreme biti i narodni poslanici, od d-ra Danila J. Danića131
2) I. Neuvaženje vladine ostavke. — II. Ministri-đenerali, od d-ra Laze M. Kostića262
3) Da li parlament ima da primeni Ustav ili zakon?, od d-ra Đorđa Tasića374
4) Saopštenje vlade Skupštini, od d-ra Laze M. Kostića376
EKONOMSKO-FINANSISKA HRONIKA
1) Novčano tržište u prošloj godini, od d-ra Aleksandra Jovanovića135
2) I. Naša spoljna trgovina. — II. Pitanje smanjenja kamatne stope, od d-ra Aleksandra Jovanovića273
3) Zajmovi i dinar, od d-ra Aleksandra Jovanovića379
4) Međunarodna privredna konferencija, od d-ra Aleksandra Jovanovića480
PLOVIDBENO-PRAVNA HRONIKA
1) Zašto „Plovidbeno-pravna hronika"? — Pabirci po novijoj svetskoj pomorskoj judikaturi, od d-ra Ante Verone279
2) Iz domaće pomorsko-pravne judikature (Br.1. — Primena čl. 216 Code de com. na neratne državne brodove, upotrebljene za javne svrhe. — Slučaj i krivica kod sukoba na moru. — Propis § 25 nar. da se uklone sukobi na moru. — Tečenje prava vlasnosti na brod), od d-ra Ante Verone382
3) Iz domaće pomorsko-pravne judikature (Br. 2. — Odgovornost brodovlasnika za obaveze kapetanove, ako je kapetan kupio robu za potrebe broda. — Odgovaraju li u tom slučaju solidarno ili pro rata? — Dopuštenost abandona), od d-ra A. Verone485
ADMINISTRATIVNA HRONIKA
1) Pravni položaj opštinskih delovođa i blagajnika, od Ljub. Radovanovića59
2) I. Naimenovanje članova Sanitetskog Saveta pri Ministarstvu Narodnog Zdravlja. — II. Jedan slučaj raspodele mandata kod oblasnih izbora, od d-ra Mihaila Ilića140
3) Jedna odluka Državnog Saveta, od Mihaila Đ. Kojića289
4) Administrativne vlasti i zakonitost ukaza u vezi sa pitanjem otkad teku nove prinadležnosti prilikom unapređenja sudija, od d-ra Mihaila Ilića291
5) Zakonodavna ovlašćenja iz finansiskih zakona, od d-ra Danila J. Danića388
6) Jedna nezgodna odredba u vezi sa činovničkim zakonom, od d-ra Mihaila Ilića394
7) I. Uredba o razvrstavanju i raspoređivanju tehničkog osoblja u državnim štamparijama u Beogradu, Sarajevu i Cetinju. — II. Raspuštanje Narodne Skupštine i ovlašćenja iz finansiskog zakona za donošenje uredaba sa zakonskom snagom, od d-ra Mihaila Ilića491
SUDSKA HRONIKA
1) Ugovori o nasleđivanju između nesupruga ne moraju ispunjavati uslove jednog punovažnog testamenta, od Petra K. Vlajića64
2) Da li se deoba može svedocima dokazivati bez obzira na vrednost spora?, od d-ra Adama P. Lazarevića68
3) Da li se testament, kad ne ispunjava u svemu uslove, propisane za pismeni testament, može, u danom slučaju, uzeti kao punovažan usmeni testament, ako su ispunjene sve zakonske pogodbe, koje se traže za ovakav usmeni testament?, od d-ra Janićija Jovanovića144
4) Odbačaj tužbe po § 160 Građ. Sud. Post., od Radenka S. Lazovića294
5) Da li se može staviti zabrana na dnevnicu narodnog poslanika?, od Milivoja Smiljanića301
6) Jedan slučaj saučešća u produžnom kriv. delu, od d-ra Janićija Jovanovića396
7) Dugovinske obaveze i naknada štete u kućnoj zajednici Crne Gore, od Alekse K. Matanovića397
8) Kasacioni Sud i princip zakonitosti, od d-ra Ilije M, Jelića495
KNJIŽEVNI PREGLED
1) Neki novi prilozi za istoriju slovenskih prava (I. Pitanje o postanku državnog uređenja kod Slovena. — II. Pitanje o praslovenskoj agrarnoj opštini i o zadruzi), od d-ra Teodora Taranovskog500
OCENE I PRIKAZI
1) D-r Ivo Milić, Za opšteobavezni građanski brak (Novi Sad, 1926), od Sergia Troickog71
2)Alfred Verdross, Die Verfassung der Völkerrechtsgemeinschaft (Wien, 1926), od d-ra Leonida Pitamica
3) D-r Dušan Subotić, Seljak i njegova pasivna menična sposobnost (Beograd, 1927), od d-ra Dragoljuba Aranđelovića305
4) D-r Toma Živanović, Konstrukcija trodeobnog sistema Krivičnog Prava. — Konstrukcija jednog novog pravno-filozofskog pravca. — Dualitet krivičnih sankcija, kazne i mere bezbednosti (Beograd, 1926), od d-ra Đorđa Tasića311
5) Hafiz Abdulah Bušatlić, Porodično i nasledno pravo Muslimana (Sarajevo, 1926), od Osmana Nuri Hadžića312
6) Gaëtan Pirou, Les Doctrines Economiques en France depuis 1870 (Paris, 1925), od d-ra Milana J. Žujovića317
7) Dr. Gregor Krek, Grundzüge des Verfassungsrechtes des Königreichder Serben, Kroaten und Slowenen (Breslau, 1926), od d-ra Đorđa Tasića402
8) Bertrand Nogaro, Finances et Politique. (Paris, 1927. VIII + 223 str. Giard), od d-ra Jovana Lovčevića408
BELEŠKE
1) Ljubomir Vulović, Naš samoupravni problem (Beograd, 1925), od d-ra Dr. Aranđelovića74
2) D-r Radomir S. Popović, Problem unifikacije privatnog prava: o stapanju trgovačkog i građanskog prava u jednu opštu teoriju o obligacijama (Subotica, 1926), od d-ra D. Ar75
3) Sudska praksa u 1925 god., uredio Srbislav M. Kovačević, sudija Kas. Suda u Beogradu, od d-ra D. Ar76
4) Kongres Međunarodnog Društva za pravnu i privrednu filozofiju, od Đ. T.76
5) Kongres predstavnika Javnog Prava u Nemačkoj, od Đ. T. 78
6) Koigres pravnika80
7) Dr. Ernst Swoboda, Das allgemeine Gesetzbuch im Lichte der Lehren Kants (Graz, 1926), od d-ra D. Aranđelovića150
8) Milorad Zebić, O valorizaciji, sa tekstom zakona od 7. VIII.-1926. god. (Beograd, 1927), od Nikolaja D. Pahorukova151
9) Nagrađeni temati152
10) Ispravke152
11) † Rad. Radosavljević, od Ž. M. Perića324
12) † Paul Fauchilie, od I. A. P324
13) Pedesetogodišnjica Lionskoga Pravničkoga Fakulteta, od Ž. M. Perića325
14) Jubilej prof. d-ra R. Ašafenburga, od Ž. M. Perića327
15) Italiansko Krivično Pravo, od Ž. M. Perića328
16) Hov zakon o advokatima u Italiji, od d-r D. Ar329
17) Bečka pravila od 1926. god. o obračunavanju različitih valuta, od d-ra A. Verone330
18) Živojin M. Perić, redovni profesor Beogr. Univers., Die Ehescheidung nach serbischem Recht (Berlin, 1926) — Les travaux d'unification du Droit civil en Yougoslavie (Bruxelles, 1926), OD d-ra D. Ap332
19) M. Konstantinović, prof. Subotičkog Fakulteta, Staat angehörigkeit in Jugoslawien unter, besonderer Berücksichtung der Friedensverträge, od d-ra D. Ap333
20) C. Balamezov, Parlamentarna uprava u Italiji (Sofija, 1924), od I. A. P334
21) Spomenica na Drugi Kongres Pravnika Kraljevine S. H. S. u Ljubljani od 9. do 11 septembra 1926 god., uredili: Dr. Metod Dolenc i Dr. Rudolf Sajovic (Ljubljana, 1927), od I. P.335
22) Inž. Dragomir Andonović i adv. Milan Vlajković, Prvi nacrt projekta za zakon o katastru (Beograd, 1926), od I. P.335
23) Stečaj za profesora universiteta336
24) Doktor prava honoris causa408
25) † Dimitrije Vojinović, od Ž. M. Perića408
26) Božidar S. Tomović, Nasledno Običajno Pravo u Crnoj Gori (Beograd, 1926), od d-ra D. Aranđelovića409
27) D-r Pavao Rastovčan, Moral i dobri običaji i zloporaba prava u građanskom zakoniku (Zagreb, 1927), od d-ra D. Aranđelovića409
28) D-r Arsen M. Čubinski, O zastarelosti u građanskom pravu, sa predgovorom prof. Živojina M. Perića, od d-ra D. Ar410
29) D-r Čeda Marković, Digieva pravna teorija (Subotica, 1926), od Đ. T.410
30) Substanz und Funktionsbegriff in der Rechtsphilosophie, von D-r Siegfried Marek (Tübingen, 1925), od Đ. T412
31) Pravna pomoć između nas i Austrije, od M. F. B412
32) Jedna odluka Švajcarskog Saveznog Suda iz akcionarskog prava, od d-ra D. A.412
33) Kongres pravnika413
34) D-r Rayko Djermanovitch, Le traité de Versailles et les matières premifères, od St. Pr510
Kongres pravnika511
„Mjesečnik“511
Nove knjige152, 336, 512
DODATAK „ARHIVA“
— Službeni deo —
1) Ko nasleđuje u zadrugama (Načelna odluka o. s. Kas. Suda.)153
2) O nadležnosti građ. sudova za suđenje po sporovima delovođa i ostalih opštinskih službenika zbog neizdate im plate (Odluka o. s. Kas. Suda.)161
3) O tumačenju i primeni čl. 59. Uredbe o ubrzanju rada kod sudskih i islednih oblasti (Načelna odluka o. s. Kas. Suda.)161
4) O raspravljanju istaknutih u parnici sporednih pitanja — o odbačaju tužbe i o zastoju sa raspravom spora usled obelodanjenog krivičnog dela (Odluka o. s. Kas. Suda.)165
5) Nacrt zakonskih propisa o zakonskom nasleđivanju u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (izrađen u Stalnom Zakonodavnom Savetu pri Ministarstvu Pravde) sa prethodnom primedbom i objašnjenjima (motivima) Živojina M. Perića415
SARADNICI „ARHIVA“
Aranđelović d-r Dragoljub74, 75, 76, 150, 305, 329, 332, 333, 409, 410, 412
Bartoš, Milan B412
Verona, d-r Ante1, 279, 330, 382, 485
Vesel, d-r Josip45
Vlajić, Petar K64
Danić, d-r Danilo J131, 388
Dolenc, d-r Metod16, 169
Živanović, d-r Toma81
Žujović, d-r Milan317, 361
Zobkov, d-r Mihailo433
Ilić, d-r Mihailo140, 291, 394
Jelić, d-r Ilija499
Jovanović, d-r Aleksandar135, 273, 379, 480
Jovanović, d-r Dragoslav B346, 461
Jovanović, d-r Janićije144, 396
Jovanović, Slobodan337, 449
Kojić, Mihailo Đ289
Kostić, d-r Lazo M124, 188, 262, 376
Lazarević, d-r Adam P68
Lazović, Radenko S294
Lovčević, d-r Jovan St508
Matanović, Aleksa K397
Paunović, Živojin M23, 111, 218
Pahorukov, Nikolaj D151
Perić, ŽivojinM324, 325, 327, 328, 408
Pitamic, d-r Leonid148
Pržić Ilija A324, 334, 335
Radovanović, Ljub.59
Smiljanić, Milivoje301
Taranovski, d-r Teodor500
Tasić, d-r Đorđe76, 78, 91, 183, 311, 374, 402, 410, 412
Troicki Sergije71
Hadžić, Osman Nuri312
Šuman, d-r Janko238