Контакт

РЕДАКЦИЈА /

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК /

  • Др Марија Караникић Мирић

editor_in_chief@anali.rs

УРЕДНИК ВЕБ САЈТА /

  • Др Борис Беговић,

web_site_editor@anali.rs

СЕКРЕТАРИ /

  • Никола Илић, Новак Вујичић

managing_editor@anali.rs

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАРИ /

  • Ксенија Џипковић, Вукашин Станојловић,

technical_editor@anali.rs

  • АНАЛИ

Редакција
Правни факлутет универзитета у Београду
Булевар краља Александра 67
11000 Београд
Србија

ИЗДАВАЧ /

  • Правни факултет универзитета у Београду

Булевар краља Александра 67
11000 Београд
Србија
pravni@ius.bg.ac.rs

Издавачки центар
centar@ius.bg.ac.rs