The Archive 1927 | Edition 2 | Book 31
Note
The link for downloading this issue of the Archive in   PDF format is located at the bottom, following the content and the list of contributors.
1.—6. БР. КЊ. XIV (XXXI) ДРУГОГ КОЛА
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Minimum existentiae, од д-ра Михаила Зобкова433
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Казненоправна заштита електричне енергије у нашој краљевини, од д-ра Метода Доленца16
2) Први Међународни Конгрес за Кривично Право у Брислу 1926 год., од д-ра Томе Живановића81
3) Казненоправна заштита ауторских права, од д-ра Метода Доленца169
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Je ли општина државна функција и има ли право на вршење те функције или je то функција, од д-ра Ђорђа Тасића91
2) Самоуправа и аутономија (по нашем Уставу), од д-ра Ђорђа Тасића183
АДМИНИСТРАТИВHO ПРАВО
1) Поштанска, телеграфска и телефонска тајна, од Живојина М. Пауновића23, 111, 218
2) Државни подсекретари, од д-ра Драгослава Б. Јовановића346, 461
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
1) Јели наша држава стара или нова, од Слободана Јовановића337, 449
ПОМОРСКО ПРАВО
1) Рад око унификације поморског права, од д-ра Анте Вероне1
НАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА
1) Мирабо као економичар и финансијер, од д-ра Милана Ј. Жујовића361
СТАТИСТИКА
1) Аутономија Државне Статистике (Поводом пројекта закона о организацији Држ. Статистике), од д-ра Лазе М. Костића188
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Накнада за неправедно одређени притвор и истражни затвор, од д-ра Јосипа Весела54
2) Повишење броја година за чиновничку пензију, од д-ра Лазе М. Костића124
3) О праву прештампавања чланака, изашлих у новинама и ревијама, од д-ра Јанка Шумана238
ПАРЛАМЕНТАРНА ХРОНИКА
1) Да ли председници општина могу у исто време бити и народни посланици, од д-ра Данила Ј. Данића131
2) I. Неуважење владине оставке. — II. Министри-ђенерали, од д-ра Лазе М. Костића262
3) Да ли парламент има да примени Устав или закон?, од д-ра Ђорђа Тасића374
4) Саопштење владе Скупштини, од д-ра Лазе М. Костића376
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Новчано тржиште у прошлој години, од д-ра Александра Јовановића135
2) I. Наша спољна трговина. — II. Питање смањења каматне стопе, од д-ра Александра Јовановића273
3) Зајмови и динар, од д-ра Александра Јовановића379
4) Међународна привредна конференција, од д-ра Александра Јовановића480
ПЛОВИДБЕНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Зашто „Пловидбено-правна хроника"? — Пабирци по новијој светској поморској јудикатури, од д-ра Анте Вероне279
2) Из домаће поморско-правне јудикатуре (Бр.1. — Примена чл. 216 Code de com. на нератне државне бродове, употребљене за јавне сврхе. — Случај и кривица код сукоба на мору. — Пропис § 25 нар. да се уклоне сукоби на мору. — Течење права власности на брод), од д-ра Анте Вероне382
3) Из домаће поморско-правне јудикатуре (Бр. 2. — Одговорност бродовласника за обавезе капетанове, ако je капетан купио робу за потребе брода. — Одговарају ли у том случају солидарно или pro rata? — Допуштеност абандона), од д-ра А. Вероне485
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Правни положај општинских деловођа и благајника, од Љуб. Радовановића59
2) I. Наименовање чланова Санитетског Савета при Министарству Народног Здравља. — II. Један случај расподеле мандата код обласних избора, од д-ра Михаила Илића140
3) Једна одлука Државног Савета, од Михаила Ђ. Којића289
4) Административне власти и законитост указа у вези са питањем откад теку нове принадлежности приликом унапређења судија, од д-ра Михаила Илића291
5) Законодавна овлашћења из финансиских закона, од д-ра Данила Ј. Данића388
6) Једна незгодна одредба у вези са чиновничким законом, од д-ра Михаила Илића394
7) I. Уредба о разврставању и распоређивању техничког особља у државним штампаријама у Београду, Сарајеву и Цетињу. — II. Распуштање Народне Скупштине и овлашћења из финансиског закона за доношење уредаба са законском снагом, од д-ра Михаила Илића491
СУДСКА ХРОНИКА
1) Уговори о наслеђивању између несупруга не морају испуњавати услове једног пуноважног тестамента, од Петра К. Влајића64
2) Да ли се деоба може сведоцима доказивати без обзира на вредност спора?, од д-ра Адама П. Лазаревића68
3) Да ли се тестамент, кад не испуњава у свему услове, прописане за писмени тестамент, може, у даном случају, узети као пуноважан усмени тестамент, ако су испуњене све законске погодбе, које се траже за овакав усмени тестамент?, од д-ра Јанићија Јовановића144
4) Одбачај тужбе по § 160 Грађ. Суд. Пост., од Раденка С. Лазовића294
5) Да ли се може ставити забрана нa дневницу народног посланика?, од Миливоја Смиљанића301
6) Један случај саучешћа у продужном крив. делу, од д-ра Јанићија Јовановића396
7) Дуговинске обавезе и накнада штете у кућној заједници Црне Горе, од Алексе К. Матановића397
8) Касациони Суд и принцип законитости, од д-ра Илије М, Јелића495
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
1) Неки нови прилози за историју словенских права (I. Питање о постанку државног уређења код Словена. — II. Питање о прасловенској аграрној општини и о задрузи), од д-ра Теодора Тарановског500
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Д-р Иво Милић, За општеобавезни грађански брак (Нови Сад, 1926), од Сергиа Троицког71
2)Alfred Verdross, Die Verfassung der Völkerrechtsgemeinschaft (Wien, 1926), од д-ра Леонида Питамица
3) Д-р Душан Суботић, Сељак и његова пасивна менична способност (Београд, 1927), од д-ра Драгољуба Аранђеловића305
4) Д-р Тома Живановић, Конструкција тродеобног система Кривичног Права. — Конструкција једног новог правно-филозофског правца. — Дуалитет кривичних санкција, казне и мере безбедности (Београд, 1926), од д-ра Ђорђа Тасића311
5) Хафиз Абдулах Бушатлић, Породично и наследно право Муслимана (Сарајево, 1926), од Османа Нури Хаџића312
6) Gaëtan Pirou, Les Doctrines Economiques en France depuis 1870 (Paris, 1925), од д-ра Милана Ј. Жујовића317
7) Dr. Gregor Krek, Grundzüge des Verfassungsrechtes des Königreichder Serben, Kroaten und Slowenen (Breslau, 1926), од д-ра Ђорђа Тасића402
8) Bertrand Nogaro, Finances et Politique. (Paris, 1927. VIII + 223 str. Giard), од д-ра Јована Ловчевића408
БЕЛЕШКЕ
1) Љубомир Вуловић, Наш самоуправни проблем (Београд, 1925), од д-ра Др. Аранђеловића74
2) Д-р Радомир С. Поповић, Проблем унификације приватног права: о стапању трговачког и грађанског права у једну општу теорију о облигацијама (Суботица, 1926), од д-ра Д. Ар75
3) Судска пракса у 1925 год., уредио Србислав М. Ковачевић, судија Кас. Суда у Београду, од д-ра Д. Ар76
4) Конгрес Међународног Друштва за правну и привредну филозофију, од Ђ. Т.76
5) Конгрес представника Јавног Права у Немачкој, од Ђ. Т. 78
6) Коигрес правника80
7) Dr. Ernst Swoboda, Das allgemeine Gesetzbuch im Lichte der Lehren Kants (Graz, 1926), од д-ра Д. Аранђеловића150
8) Милорад Зебић, О валоризацији, са текстом закона од 7. VIII.-1926. год. (Београд, 1927), од Николаја Д. Пахорукова151
9) Награђени темати152
10) Исправке152
11) † Рад. Радосављевић, од Ж. М. Перића324
12) † Paul Fauchilie, од И. А. П324
13) Педесетогодишњица Лионскога Правничкога Факултета, од Ж. М. Перића325
14) Јубилеј проф. д-ра Р. Ашафенбурга, од Ж. М. Перића327
15) Италианско Кривично Право, од Ж. М. Перића328
16) Hoв закон о адвокатима у Италији, од д-р Д. Ар329
17) Бечка правила од 1926. год. о обрачунавању различитих валута, од д-ра А. Вероне330
18) Живојин М. Перић, редовни професор Беогр. Универс., Die Ehescheidung nach serbischem Recht (Берлин, 1926) — Les travaux d'unification du Droit civil en Yougoslavie (Bruxelles, 1926), ОД д-ра Д. Ap332
19) M. Константиновић, проф. Суботичког Факултета, Staat angehörigkeit in Jugoslawien unter, besonderer Berücksichtung der Friedensverträge, од д-ра Д. Ap333
20) C. Баламезов, Парламентарна управа у Италији (Софија, 1924), од И. А. П334
21) Spomenica na Drugi Kongres Pravnika Kraljevine S. H. S. u Ljubljani od 9. do 11 septembra 1926 god., uredili: Dr. Metod Dolenc i Dr. Rudolf Sajovic (Ljubljana, 1927), од И. П.335
22) Инж. Драгомир Андоновић и адв. Милан Влајковић, Први нацрт пројекта за закон о катастру (Београд, 1926), од И. П.335
23) Стечај за професора университета336
24) Доктор права honoris causa408
25) † Димитрије Војиновић, од Ж. М. Перића408
26) Божидар С. Томовић, Наследно Обичајно Право у Црној Гори (Београд, 1926), од д-ра Д. Аранђеловића409
27) D-r Pavao Rastovčan, Moral i dobri običaji i zloporaba prava u građanskom zakoniku (Zagreb, 1927), од д-ра Д. Аранђеловића409
28) Д-р Арсен М. Чубински, О застарелости у грађанском праву, са предговором проф. Живојина М. Перића, од д-ра Д. Ар410
29) Д-р Чеда Марковић, Дигиева правна теорија (Суботица, 1926), од Ђ. Т.410
30) Substanz und Funktionsbegriff in der Rechtsphilosophie, von D-r Siegfried Marek (Tübingen, 1925), од Ђ. T412
31) Правна помоћ између нас и Аустрије, од М. Ф. Б412
32) Једна одлука Швајцарског Савезног Суда из акционарског права, од д-ра Д. А.412
33) Конгрес правника413
34) D-r Rayko Djermanovitch, Le traité de Versailles et les matières premifères, од Ст. Пр510
Конгрес правника511
„Mjesečnik“511
Нове књиге152, 336, 512
ДОДАТАК „АРХИВА“
— Службени део —
1) Ко наслеђује у задругама (Начелна одлука о. с. Кас. Суда.)153
2) О надлежности грађ. судова за суђење по споровима деловођа и осталих општинских службеника због неиздате им плате (Одлука о. с. Кас. Суда.)161
3) О тумачењу и примени чл. 59. Уредбе о убрзању рада код судских и иследних области (Начелна одлука о. с. Кас. Суда.)161
4) О расправљању истакнутих у парници споредних питања — о одбачају тужбе и о застоју са расправом спора услед обелодањеног кривичног дела (Одлука о. с. Кас. Суда.)165
5) Нацрт законских прописа о законском наслеђивању у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (израђен у Сталном Законодавном Савету при Министарству Правде) са претходном примедбом и објашњењима (мотивима) Живојина М. Перића415
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Аранђеловић д-р Драгољуб74, 75, 76, 150, 305, 329, 332, 333, 409, 410, 412
Бартош, Милан Б412
Верона, д-р Анте1, 279, 330, 382, 485
Весел, д-р Јосип45
Влајић, Петар К64
Данић, д-р Данило Ј131, 388
Доленц, д-р Метод16, 169
Живановић, д-р Тома81
Жујовић, д-р Милан317, 361
Зобков, д-р Михаило433
Илић, д-р Михаило140, 291, 394
Јелић, д-р Илија499
Јовановић, д-р Александар135, 273, 379, 480
Јовановић, д-р Драгослав Б346, 461
Јовановић, д-р Јанићије144, 396
Јовановић, Слободан337, 449
Којић, Михаило Ђ289
Костић, д-р Лазо М124, 188, 262, 376
Лазаревић, д-р Адам П68
Лазовић, Раденко С294
Ловчевић, д-р Јован Ст508
Матановић, Алекса К397
Пауновић, Живојин М23, 111, 218
Пахоруков, Николај Д151
Перић, ЖивојинМ324, 325, 327, 328, 408
Питамиц, д-р Леонид148
Пржић Илија А324, 334, 335
Радовановић, Љуб.59
Смиљанић, Миливоје301
Тарановски, д-р Теодор500
Тасић, д-р Ђорђе76, 78, 91, 183, 311, 374, 402, 410, 412
Троицки Сергије71
Хаџић, Осман Нури312
Шуман, д-р Јанко238