Архив 1927 | Коло 2 | Књига 32
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
1.—6. бр. књ. ХV (ХХХII) другог кола
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Општи део наследнога права: — деда законски нацрт. — Од Живојина М. Перића8
2) Кућа Црне Горе с погледом на задругу Србије и Хрватске, од Алексе К. Матановића65
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Триализам у немачком пројекту кривичног законика од 1925, од д-р Томе Живановића103
2) Казнено законодавство и економска сфера, од д- р Михаила Чубинског257
3) O индискрецисним деликтима, од Д-р Метода Доленц341
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Досадањи рад на изједначењу законодавства у Краљевини С.Х.С., од д-р Томе Живановића161
2) О слободној о оцени (дискреционој власти), од др Ђорђа Тасића 177, 273, 362
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
1) Члан 18 закона о Државном Савету и управним судовима, од Божидара Протића193, 293
2) Управни акт Државног Савета, од Љуб. Радовановића382, 459
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
1) Основи теорије о међународној одговорности држава, од д-р Славка Стојковића326
2) О народним мањинама у Пољској, од т-р Теодора Тарановског356
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
1) Правни положај странаца. Тип законског реципроцитета или проглашене једнакости у Српском Грађанском Законику, од д-р Милана Бартоша84
НАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ЕКОНОМНА ПОЛИТИКА
1) Тирго, од д-р Милана Ј. Жујовића449
СТАРО СРПСКО ПРАВО
1) Уговор о куповини и продаји у средњевековној Србији, од Александра Соловјева429
ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ
1) Проблем културне историје, од д-р Јована Бл. Јовановића49
2) Конференција историка источно-европских и словенских држава у Варшави, од д-р Теодора Тарановског210
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) К програму VI хашке конференције за међународно приватно право, од д-р Станка Лапајне95
2) Кажњивост код самоубиства по пројекту Швајцарског Казненог Законика, од Живојина М. Перића487
ПАРЛАМЕНТАРНА ХРОНИКА
1) Гласачка места, од д-р Лазе М. Костића399
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Проблем увођења златног важења, од д-р Александра Јовановића110
2) Стање наше народне привреде, од д-р. Александра Јовановића225
3) Привреда Војводине, од Д-р Александра Јовановића319
4) Усавршавање производње, од д-р Александра Јовановића410
5) Ревизија трговинеког уговора са Аустријом, од д-р Александра Јовановића496
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Да ли је још у важности други став чл. 146. Закона о чиновницима, од д-р Михаила Илића114
2) I Уредба. о обавезном практичном стажу за медицинаре и лекаре. — II. Уредба о контрактуалним чиновницима и дневничарима, од д-р Михаила. Илића237
3) I. Предлог уредбе о измени закона о чиновницима и законско овлашћење за њено издавање. — II. Прелаз редовних професора Университета у 2 групу 1 категорије, од д-р Михаила Илића322
ПЛОВИДБЕНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Предлог конвенције о потраживањима због губитка људских жртава на мору или телесних озледа путника, од д-р Анте Вероне228
СУДСКА ХРОНИКА
1) О разумевању заједнице живота, као елементу у појму задруге, од Мил. Смиљанића117
2) Фалсификовање меничне садржине, од Раденка. С. Лазовића112
3) Код. тестаменталног наслеђивања нема установе репрезентације, од Милана Марјановића240
4) Један случај друкчијег разумевања. § 473. Грађ. Зак., од Тодора Љ. Поповића329
5) Спорови о сродству и наследству по шеријатско судском поступку, од Хафиза А. Бушатлића416
6) Може ли бити клетве против садржаја Јавне исправе, од д-р Видана О. Благојевића500
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
1) Неки нови прилози за историју словенских права: III Историја извора давног пољског права. — IV Jедна нова концепција историје политичког развитка Русије, од д-р Теодора Тарановског126
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Др. Федор Никић, Локална управа Србије у ХIХ и ХХ веку. Област — округ — срез од д-р Стевана Сагадина135
2) Dr. Rado Kušej, Crkveno pravo katoličke crkve s posebnim ozirom na razmere v Kraljvini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Druga pregledana in popolnjena izdaja 1927. од С. Троицког138
3) Три расправе проф. Жижека, од д-р Лазе М. Костића147
4) Dr. R. Signjar (1) Statistika lova u Hrvatskoj i Sloveniji 1891–1921, Zagreb 1925, (2) Statistika Sveučilišta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu 1874-5–1923-4. Zagreb 1925. од д-р Лазе М. Костића152
5) Dr. Fritz Poetsch, Von Staatsleben unter der Weimarer Verfassung, од д-р Ђорђа Тасића242
6) Др. Цанков, Устројство на румунската црква, од С. Троицког248
7) K. Landauer, Die Ideologie der Wirtschaftsparlamentarismus, W. Bajkitch, Der homo politicus als Feind der Volkswirtschaftslehre, од д-р Ђорђа Тасића331
8) J. Andrassy, Kritički pogled na teoriju o narodnoj suverenosti oд Илије А. Пржића334
9) Hans Reichel, Zu den Einleitungsartikel des schweizerischen Zivilgesetzbuches (1927), од д-р Драгољуба Аранђеловића419
10) Dr. Alexander Bilimović, Jugoslavien (Breslau 1927), од д-р Александра Јовановића421
11) Louis Josserand, De l'esprit des Droits et de leur relativite (Paris 1927), од Милана Бартоша422
12) Dr. Miivoy S. Stanoyevitch, Tostoy's Theory of Social Reform (New-York, 1926), од А. М. Станојевића503
КОНГРЕС ПРАВНИКА
1) Трећи Конгрес правника, Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, од П.505
НЕКРОЛОГ
1) Д-р Ладислав Полић, од Слободана Јовановића425
БЕЛЕШКЕ
1) † Милан С, Симић, од Ж. М. Перића154
2) Предавање о држави и друштву за средњу школу, од Т. Т.155
3) Издања историјско правних споменика за школску употребу од Т. Т.156
4) Популарна приступачна издања законских текстова у Пољској, од Т. Т.157
5) Gerloff u. Meisel, Hanudbuch der Finanzwissenchaft, I Band, од д-р Ј. Л.157
6) Europaische Wirtschaftsunion, од д-р Ј. Л.158
7) Нов професор нашег факултета160
8) Конгрес правника160
9) † Фридрих Визер, од А. Ј.251
10) Државни архиви у Русији, од Т. Т.251
11) Упуства за студирање на Универзитету, од Т. Т.253
12) Пети конгрес привредника, од А. Ј.253
13) Стање привреде у Русији, од А. Ј.254
14) † Joseph Lefort, од Ж. М. Перића336
15) Државни архиви у Пољској, од Т. Т.337
16) Међународни институт за Јавно Право, од И. П.338
17) Julius Wolf, Geburtenruckgang und Sexmoral, од Ђ. Т.339
18) Проф. д-р Лав Петражицки, од Т. Тарановског427
19) Нова катедра историје словенских права, од Т. Тарановског427
20) Д-р Гргур Јакшић, Европа и Васкрс Србије (Београд 1927)427
21) Србислав М. Ковачевић, Судска пракса у 1926 години, од д-р Д. Ар.428
22) Исправка248
23) † Душица Н. Вучетић, од Ж. М. Перића509
24) Стогодишњица рођења Херменегиљда Јиречека, од Т. Тарановског510
25) Књижевна и уметничка својина у новом закону о штампи, од Ж. М. Перића510
26) Д-р. Алекса Враговић, збирка рјешидаба стола седморице у грађанско-правним предметима од Д-р. Д. Ар.512
27) H Klang, Komentar zum allgemeinen burgerlichen Gesetzbuch, od Д-р. Ар.513
28) Закон о таксама са коментаром Жив. Ст. Девечерског, од. д-р. Драгутина Јанковића513
29) Dr. Erich Hula, Der Kampf gegen den Proporz, од Ђ. Т.514
30) Стечај за наставника университета516
Нове Књиге160, 340, 428, 516
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Аранђеловић, Д-р Драгољуб419, 428, 512, 513
Бартош, д-р Милан84, 422
Благојевић, д-р Видан500
Бушатлић, Хафиз А.416
Верона, д-р Анте228
Доленц, д-р Метод341
Живановић, д-р Тома161, 163
Жујовић, д-р Милан449
Илић, д-р Михаило114, 327, 322
Јанковић д-р Драгутин513
Јовановић, д-р Александар110, 225, 251, 253, 254, 319, 410, 421, 496
Јовановић, д-р Јован Бл.49
Јовановић, Слободан425
Костић, д-р Лаза147, 152, 399
Лазовић, Раденко С.122
Лапајне, д-р Станко95
Ловчевић, д-р Јован157, 158
Марјановић, Милан240
Матановић, Алекса К.65
Перић, Живојин М.1, 154, 336, 487, 509, 510
Поповић, Тодор Љ.329
Пржић, Илија А.334, 338, 505
Протић, Божидар193, 293
Радовановић, Љуб382, 459
Сагадин, д-р Стеван135
Смиљанић, Мил.117
Соловјев, Александар В.429
Станојевић, Алекса М.503
Стојковић, д-р Славко26
Тарановски, д-р Теодор126, 155, 156, 210, 251, 253, 337, 356, 426, 427, 510
Тасић, д-р Ђорђе177, 242, 273, 331, 339, 362, 514
Троицки Сергије138, 248
Чубински, д-р Михаило257