Архив 1926 | Коло 2 | Књига 30
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
1.—6. БР. КЊ. XIII (XXX) ДРУГОГ КОЛА
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Трајање ауторског права, од д-ра Јанка Шумана8
2) Право прече купње у законодавству Србије и Црне Горе, од Алексе К. Матановића71
3) Старешинство и старатељство у кућној заједници у Црној Гори, од Алексе К. Матановића192
4) O уговору о поклону (Услови за његово постојање и пуноважност), од Живојина М. Перића241, 359
5) O фидуцијарним правним пословима, од д-ра Драгољуба Аранђеловића337
6) Правни положај домаћина у кућној заједници Црне Горе, од Алексе К. Матановића413
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Уговорна казна, од Душана Димитријевића30
2) O уговорној казни, од д-ра Арсена М. Чубинског202
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Правни карактер правила парламентарног режима, од д-ра Ђорђа Тасића1
2) Федерализам правоеуђа у нашој држави, од д-ра Данила Ј. Данића80
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
1) Управни уговор (Одељак Б. — Уговори и набавке — Зак. о држ. рачуноводству), од Љуб. Радовановића181, 281
2) Чиновници и министри на расположењу, од д-ра Лазе М. Костића396
СОЦИОЛОГИЈА
1) Историја и Социологија, од д-ра Јована Бл. Јовановића116
ТРГОВАЧКО, МЕНИЧНО И СТЕЧАЈНО ПРАВО
1) Прави смисао члана 436. франц. Code de com. (Истек рока од месец дана, предвиђеног у чл. 436. франц. Code de com. — који је код нас на снази — не узима се у обзир по службеној дужности.), од д-ра Анте Вероне258
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Прилог кодификацији поглавља о избраним судовима у нацрту новог, заједничког законика о суд. поступ. у грађ. парницама, од д-ра Хуга Верка92
2) Доношење закона о држављанству, од д-ра Ивана В. Суботића104
3) О јавним бележницима, од Николаја Д. Пахорукова109
4) Судство, судско законодавство и судска пракса у Црној Гори, од Мих. Ј. Михаиловића111
5) Примедбе на предлог зак. о пост. у грађ. парницама (грађан. парнични пост.), од д-ра Чедомира Марковића206
6) Примедбе зак. предлогу о суд. пост. у грађан. парницама, од д-ра Ива Милића298
7) Изједначење брачних права у Краљевини (Реферат на другом конгресу правника у Љубљани септембра 1926), од д-ра Раде Кушеја422
8) Поводом пројекта закона о Српској Православној Цркви, од Сергија Троицког433
9) Судска примена Инвалидског Закона, од Раденка С. Лазовића446
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Седма Скупштина Друштва Народа, од Илије А. Пржића451
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Напредовање чиновника по. зак. о чиновницима и осталим службеницима од 31 јула 1923 год., од Бож. Вукашиновића120
2) Университетски наставници и члан 57. Зак. о чиновн. од 31 јула 1923 год., од д-ра Михаила Илића217
3) Управни акт Државног Савета, од Љуб. Радовановића315
4) Да ли је указом о расписивању обласних избора повређен закон?, од д-ра Михаила Илића461
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Фридрих Кнап,од д-ра Александра Јовановића125
2) Привредна криза,од д-ра Александра Јовановића312
3) Друштво Народа и међународна привреда, од д-ра Александра Јовановића456
СУДСКА ХРОНИКА
1) У правно неваљаном браку рођена деца наслеђују свога оца, а његова жена (њихова мајка) не наслеђује га, од Хафиса А. Бушатлића129
2) Колизија уговора куповине и продаје са поравнањем, закљученим пред прв. судом, од Петра К. Влајића132
3) Да ли се стање напитости може кривцу, при одмеравању казне, урачунати као ублажавна околност изт. 1. § 59 крив. зак. или не може? од д-ра Јанићија Јовановића221
4) Један сукоб Грађ. Законика са Правилима за неспорна дела и његово решење, од д-ра Драгољуба Аранђеловића и д-ра Адама П. Лазаревића317
5) Непримљено менично покриће не представља дело утаје из § 229. Каз. Зак. према оном, који је дужан то покриће дати, већ се тај спор има расправити у редовној грађанској парници, од Р. Милаћевића465
6) У коме се року има подићи тужба за поништај једног саопштеног тестамента и од кога се момента тај рок има рачунати?, од д-ра Адама П. Лазаревића468
ИЗ СТРАНОГ ПРАВНОГЖИВОТА
1) Нацрт једне административне реформе, од Бернара Лаверња471
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
1) Прилог методологији економске науке (Поводом чланка Dr. Albert-a Hesse-a), од д-ра Александра Билимовића321
2) Парламентаризам за владе Луја XVIII. (Поводом књиге „Луј XVIII“ од Пјера де ла Горса.), од Младена Ј. Жујовића479
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Д-р Еуген Сладовић, Исламско право у Босни и Херцеговини (Београд, 1926), од Османа Нури Хаџића134
2) Ivan О. Soubbotitch, Effets de la Dissolution de л’ Autriche-Hongrie sur la Nationalite de ses Ressortissants (Paris, 1926), од д-ра Ђорђа Тасића223
3) Илија А. Пржић, Основи ваздухопловног права (Београд, 1926.), од д-ра Милете Ст. Новаковића485
4) Д-р Никодим Милаш, Православно црквено право (Београд, 1926, III. изд.), од Сергија Троицког486
КОНГРЕС ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПРАВНИКА
1) Други конгрес правника Краљевине С. X. С., од Николаја Д. Пахорукова227
НЕКРОЛОЗИ
1) † Марко Ђуричић231
2) † Жарко Миладиновић232
БЕЛЕШКЕ
1) Dr. Heinz О. Ziegler, Die Bedeutung des geltenden Wahlverfähren für die politische Struktur Deutschiands (Staatlichkeit der Demokratie und Wahlverfahren) (Prag, Archiv für Sozialwissenschaft u. Sozialpolitik, Bd 55, 2. H., 1926), од Ђ. T.143
2) Revue internationale de la theorie du droit (1926-27, Anée I, Cahier 1.), од Ђ. T.146
3) Михаило Ласкарис, Византиске принцезе у средњевековној Србији, од И. А. П.147
4) Управно-судска решења (Државног Савета и управних судова), од И. А. П.148
5) „Библиограф“, од И. А. П.149
6) „Рјешења Касационог Суда,“ од И. П.149
7) Д-р Михаило Илић, Закон о чиновницима и осталим државним службеницима грађан. реда (Београд, 1926), од П.232
8) Celso Cavalieri, Propisi о činovnicima i ostalim drž. službenicima gradj. reda (Zagreb, 1926), од И. A. П.233
9) Исправке234
10) Д-р Илија М. Јелић, Крвна освета и умир у Црној Гори и Северној Арбанији (Београд, 1926), од П.328
11) Д-р Ситон Ватсон, Сарајево. Студија о узроцима Светског Рата (Загреб, 1926), од П.329
12) Мих. Гавриловић, Из нове српске историје (Београд, 1926), од П.329
13) Dr. Lav Hönigsberg, Zakon o štampi (Zagreb, 1926), од П.330
14) Д-р Феодор Тарановски, Душанов Законик и Душаново Царство (Нови Сад, 1926), од П.330
15) Исправке330
16) Нови италијански часопис, од Уредништва „Архива“497
17) † René Worms, од Ж. М. П.498
18) † Dr. Albert Osterrieth, од Ж. M. П.498
19) Промене у берлинском „Internationale Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre,“ од Ж. M. П.499
20) Пети међународни конгрес за филосфију, од Ж. М. Перића500
21) Први Конгрес Међународног Удружења за Кривично Право, од Ж. М. П.501
22) Ј. Peritch, Die Frau im serbischen Erbrecht (Sonderabdruck aus der „Zeitschrift für osteuropäisches Recht“),oд д-ра Д. Ap.502
23) Dr. Srečko Zuglija, Pregled srpskog, bosanskog i crnogorskog gradjanskog parničnog postupka, од д-ра Чед. Марковића503
24) Рад на реформи грађанског законика у Чешко-Словачкој, од д-ра Д. Ар.503
НОВЕ КЊИГЕ150, 234, 330, 505
ДОДАТАК „АРХИВА“
— Службени део —
1) Пројект закона о држављанству (Израдила Мешовита Комисија, наименована од стране г. Министра Унутрашњих Дела.)151
2) О доношењу решења по кратком поступку по меничним потраживањима до З000 динара (одлука о. c. Кас. Суда.)159
3) Од кога се дана има рачунати рок на вршење права прикупа непокретних имања из § 673 грађ. зак. (Одлука о. с. Кас. Суда.)235
4) О чл. 1. Зак. о накнади штете, учињене злонамерном паљевином у вези чл. 13. зак. о јавној безбедности (Одлука о. с. Кас .Суда.)237
5) О чл. 1. Зак о заштити јавне безбедности и поретка у држави (Одлука о. с. Кас. Суда.)240
6) Која је власт, судска или административна, надлежна, за разматрање решења надлежне власти којим се једна од парничних страна упућује надлежном суду за предходну расправу појављеног спорног грађанског питања (Одлука о. с. Кас. Суда.)331
7) Тумачење т. 2. § 223. Казн. 3аконика (Одлука о. с. Кас. Суда.)334
8) Предлог чековног закона506
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Аранђеловић, д-р Драгољуб337, 502, 503
Билимовић, д-р Александер321
Бушатлић, Хафис Абдулах129
Верк, д-р Хуго92
Верона, д-р Анте258
Влајић, Петар К.132
Вукашиновић, Бож.120
Данић, д-р Данило Ј.80
Димитријевић, Душан30
Жујовић, Младен479
Илић, д-р Михаило217, 461
Јовановић, д-р Александар125, 312, 456
Јовановић, д-р Јанићије221
Јовановић, д-р Јован Бл.161
Костић, д-р Лаза М.396
Кушеј, д-р Радо422
Лазаревић, д-р Адам П.317
Лазовић, Раденко С.446
Марковић, д-р Чедомир206, 503
Матановић, Алекса К.71, 192, 413
Милић, д-р Иво298
Михаиловић, Мих. Ј.111
Новаковић, д-р Милета Ст.485
Пахоруков, Николај Д.109, 227
Живојин М. Перић241, 359 , 498, 499, 500, 501
Пржић, Илија А.147, 148, 149, 232, 233, 328, 329, 330, 451
Радовановић, Љуб.181, 281, 315
Суботић, д-р Иван104
Тасић, д-р Ђорђе1, 143, 146, 223
Троицки, Сергије433
Хаџић, Осман Нури134
Чубински, д-р Арсен М.202
Шуман, д-р Јанко8