Архив 1927 | Коло 2 | Књига 31
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
1.—6. БР. КЊ. XIV (XXXI) ДРУГОГ КОЛА
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Minimum existentiae, од д-ра Михаила Зобкова433
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Казненоправна заштита електричне енергије у нашој краљевини, од д-ра Метода Доленца16
2) Први Међународни Конгрес за Кривично Право у Брислу 1926 год., од д-ра Томе Живановића81
3) Казненоправна заштита ауторских права, од д-ра Метода Доленца169
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Je ли општина државна функција и има ли право на вршење те функције или je то функција, од д-ра Ђорђа Тасића91
2) Самоуправа и аутономија (по нашем Уставу), од д-ра Ђорђа Тасића183
АДМИНИСТРАТИВHO ПРАВО
1) Поштанска, телеграфска и телефонска тајна, од Живојина М. Пауновића23, 111, 218
2) Државни подсекретари, од д-ра Драгослава Б. Јовановића346, 461
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
1) Јели наша држава стара или нова, од Слободана Јовановића337, 449
ПОМОРСКО ПРАВО
1) Рад око унификације поморског права, од д-ра Анте Вероне1
НАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА
1) Мирабо као економичар и финансијер, од д-ра Милана Ј. Жујовића361
СТАТИСТИКА
1) Аутономија Државне Статистике (Поводом пројекта закона о организацији Држ. Статистике), од д-ра Лазе М. Костића188
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Накнада за неправедно одређени притвор и истражни затвор, од д-ра Јосипа Весела54
2) Повишење броја година за чиновничку пензију, од д-ра Лазе М. Костића124
3) О праву прештампавања чланака, изашлих у новинама и ревијама, од д-ра Јанка Шумана238
ПАРЛАМЕНТАРНА ХРОНИКА
1) Да ли председници општина могу у исто време бити и народни посланици, од д-ра Данила Ј. Данића131
2) I. Неуважење владине оставке. — II. Министри-ђенерали, од д-ра Лазе М. Костића262
3) Да ли парламент има да примени Устав или закон?, од д-ра Ђорђа Тасића374
4) Саопштење владе Скупштини, од д-ра Лазе М. Костића376
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Новчано тржиште у прошлој години, од д-ра Александра Јовановића135
2) I. Наша спољна трговина. — II. Питање смањења каматне стопе, од д-ра Александра Јовановића273
3) Зајмови и динар, од д-ра Александра Јовановића379
4) Међународна привредна конференција, од д-ра Александра Јовановића480
ПЛОВИДБЕНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Зашто „Пловидбено-правна хроника"? — Пабирци по новијој светској поморској јудикатури, од д-ра Анте Вероне279
2) Из домаће поморско-правне јудикатуре (Бр.1. — Примена чл. 216 Code de com. на нератне државне бродове, употребљене за јавне сврхе. — Случај и кривица код сукоба на мору. — Пропис § 25 нар. да се уклоне сукоби на мору. — Течење права власности на брод), од д-ра Анте Вероне382
3) Из домаће поморско-правне јудикатуре (Бр. 2. — Одговорност бродовласника за обавезе капетанове, ако je капетан купио робу за потребе брода. — Одговарају ли у том случају солидарно или pro rata? — Допуштеност абандона), од д-ра А. Вероне485
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Правни положај општинских деловођа и благајника, од Љуб. Радовановића59
2) I. Наименовање чланова Санитетског Савета при Министарству Народног Здравља. — II. Један случај расподеле мандата код обласних избора, од д-ра Михаила Илића140
3) Једна одлука Државног Савета, од Михаила Ђ. Којића289
4) Административне власти и законитост указа у вези са питањем откад теку нове принадлежности приликом унапређења судија, од д-ра Михаила Илића291
5) Законодавна овлашћења из финансиских закона, од д-ра Данила Ј. Данића388
6) Једна незгодна одредба у вези са чиновничким законом, од д-ра Михаила Илића394
7) I. Уредба о разврставању и распоређивању техничког особља у државним штампаријама у Београду, Сарајеву и Цетињу. — II. Распуштање Народне Скупштине и овлашћења из финансиског закона за доношење уредаба са законском снагом, од д-ра Михаила Илића491
СУДСКА ХРОНИКА
1) Уговори о наслеђивању између несупруга не морају испуњавати услове једног пуноважног тестамента, од Петра К. Влајића64
2) Да ли се деоба може сведоцима доказивати без обзира на вредност спора?, од д-ра Адама П. Лазаревића68
3) Да ли се тестамент, кад не испуњава у свему услове, прописане за писмени тестамент, може, у даном случају, узети као пуноважан усмени тестамент, ако су испуњене све законске погодбе, које се траже за овакав усмени тестамент?, од д-ра Јанићија Јовановића144
4) Одбачај тужбе по § 160 Грађ. Суд. Пост., од Раденка С. Лазовића294
5) Да ли се може ставити забрана нa дневницу народног посланика?, од Миливоја Смиљанића301
6) Један случај саучешћа у продужном крив. делу, од д-ра Јанићија Јовановића396
7) Дуговинске обавезе и накнада штете у кућној заједници Црне Горе, од Алексе К. Матановића397
8) Касациони Суд и принцип законитости, од д-ра Илије М, Јелића495
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
1) Неки нови прилози за историју словенских права (I. Питање о постанку државног уређења код Словена. — II. Питање о прасловенској аграрној општини и о задрузи), од д-ра Теодора Тарановског500
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Д-р Иво Милић, За општеобавезни грађански брак (Нови Сад, 1926), од Сергиа Троицког71
2)Alfred Verdross, Die Verfassung der Völkerrechtsgemeinschaft (Wien, 1926), од д-ра Леонида Питамица
3) Д-р Душан Суботић, Сељак и његова пасивна менична способност (Београд, 1927), од д-ра Драгољуба Аранђеловића305
4) Д-р Тома Живановић, Конструкција тродеобног система Кривичног Права. — Конструкција једног новог правно-филозофског правца. — Дуалитет кривичних санкција, казне и мере безбедности (Београд, 1926), од д-ра Ђорђа Тасића311
5) Хафиз Абдулах Бушатлић, Породично и наследно право Муслимана (Сарајево, 1926), од Османа Нури Хаџића312
6) Gaëtan Pirou, Les Doctrines Economiques en France depuis 1870 (Paris, 1925), од д-ра Милана Ј. Жујовића317
7) Dr. Gregor Krek, Grundzüge des Verfassungsrechtes des Königreichder Serben, Kroaten und Slowenen (Breslau, 1926), од д-ра Ђорђа Тасића402
8) Bertrand Nogaro, Finances et Politique. (Paris, 1927. VIII + 223 str. Giard), од д-ра Јована Ловчевића408
БЕЛЕШКЕ
1) Љубомир Вуловић, Наш самоуправни проблем (Београд, 1925), од д-ра Др. Аранђеловића74
2) Д-р Радомир С. Поповић, Проблем унификације приватног права: о стапању трговачког и грађанског права у једну општу теорију о облигацијама (Суботица, 1926), од д-ра Д. Ар75
3) Судска пракса у 1925 год., уредио Србислав М. Ковачевић, судија Кас. Суда у Београду, од д-ра Д. Ар76
4) Конгрес Међународног Друштва за правну и привредну филозофију, од Ђ. Т.76
5) Конгрес представника Јавног Права у Немачкој, од Ђ. Т. 78
6) Коигрес правника80
7) Dr. Ernst Swoboda, Das allgemeine Gesetzbuch im Lichte der Lehren Kants (Graz, 1926), од д-ра Д. Аранђеловића150
8) Милорад Зебић, О валоризацији, са текстом закона од 7. VIII.-1926. год. (Београд, 1927), од Николаја Д. Пахорукова151
9) Награђени темати152
10) Исправке152
11) † Рад. Радосављевић, од Ж. М. Перића324
12) † Paul Fauchilie, од И. А. П324
13) Педесетогодишњица Лионскога Правничкога Факултета, од Ж. М. Перића325
14) Јубилеј проф. д-ра Р. Ашафенбурга, од Ж. М. Перића327
15) Италианско Кривично Право, од Ж. М. Перића328
16) Hoв закон о адвокатима у Италији, од д-р Д. Ар329
17) Бечка правила од 1926. год. о обрачунавању различитих валута, од д-ра А. Вероне330
18) Живојин М. Перић, редовни професор Беогр. Универс., Die Ehescheidung nach serbischem Recht (Берлин, 1926) — Les travaux d'unification du Droit civil en Yougoslavie (Bruxelles, 1926), ОД д-ра Д. Ap332
19) M. Константиновић, проф. Суботичког Факултета, Staat angehörigkeit in Jugoslawien unter, besonderer Berücksichtung der Friedensverträge, од д-ра Д. Ap333
20) C. Баламезов, Парламентарна управа у Италији (Софија, 1924), од И. А. П334
21) Spomenica na Drugi Kongres Pravnika Kraljevine S. H. S. u Ljubljani od 9. do 11 septembra 1926 god., uredili: Dr. Metod Dolenc i Dr. Rudolf Sajovic (Ljubljana, 1927), од И. П.335
22) Инж. Драгомир Андоновић и адв. Милан Влајковић, Први нацрт пројекта за закон о катастру (Београд, 1926), од И. П.335
23) Стечај за професора университета336
24) Доктор права honoris causa408
25) † Димитрије Војиновић, од Ж. М. Перића408
26) Божидар С. Томовић, Наследно Обичајно Право у Црној Гори (Београд, 1926), од д-ра Д. Аранђеловића409
27) D-r Pavao Rastovčan, Moral i dobri običaji i zloporaba prava u građanskom zakoniku (Zagreb, 1927), од д-ра Д. Аранђеловића409
28) Д-р Арсен М. Чубински, О застарелости у грађанском праву, са предговором проф. Живојина М. Перића, од д-ра Д. Ар410
29) Д-р Чеда Марковић, Дигиева правна теорија (Суботица, 1926), од Ђ. Т.410
30) Substanz und Funktionsbegriff in der Rechtsphilosophie, von D-r Siegfried Marek (Tübingen, 1925), од Ђ. T412
31) Правна помоћ између нас и Аустрије, од М. Ф. Б412
32) Једна одлука Швајцарског Савезног Суда из акционарског права, од д-ра Д. А.412
33) Конгрес правника413
34) D-r Rayko Djermanovitch, Le traité de Versailles et les matières premifères, од Ст. Пр510
Конгрес правника511
„Mjesečnik“511
Нове књиге152, 336, 512
ДОДАТАК „АРХИВА“
— Службени део —
1) Ко наслеђује у задругама (Начелна одлука о. с. Кас. Суда.)153
2) О надлежности грађ. судова за суђење по споровима деловођа и осталих општинских службеника због неиздате им плате (Одлука о. с. Кас. Суда.)161
3) О тумачењу и примени чл. 59. Уредбе о убрзању рада код судских и иследних области (Начелна одлука о. с. Кас. Суда.)161
4) О расправљању истакнутих у парници споредних питања — о одбачају тужбе и о застоју са расправом спора услед обелодањеног кривичног дела (Одлука о. с. Кас. Суда.)165
5) Нацрт законских прописа о законском наслеђивању у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (израђен у Сталном Законодавном Савету при Министарству Правде) са претходном примедбом и објашњењима (мотивима) Живојина М. Перића415
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Аранђеловић д-р Драгољуб74, 75, 76, 150, 305, 329, 332, 333, 409, 410, 412
Бартош, Милан Б412
Верона, д-р Анте1, 279, 330, 382, 485
Весел, д-р Јосип45
Влајић, Петар К64
Данић, д-р Данило Ј131, 388
Доленц, д-р Метод16, 169
Живановић, д-р Тома81
Жујовић, д-р Милан317, 361
Зобков, д-р Михаило433
Илић, д-р Михаило140, 291, 394
Јелић, д-р Илија499
Јовановић, д-р Александар135, 273, 379, 480
Јовановић, д-р Драгослав Б346, 461
Јовановић, д-р Јанићије144, 396
Јовановић, Слободан337, 449
Којић, Михаило Ђ289
Костић, д-р Лазо М124, 188, 262, 376
Лазаревић, д-р Адам П68
Лазовић, Раденко С294
Ловчевић, д-р Јован Ст508
Матановић, Алекса К397
Пауновић, Живојин М23, 111, 218
Пахоруков, Николај Д151
Перић, ЖивојинМ324, 325, 327, 328, 408
Питамиц, д-р Леонид148
Пржић Илија А324, 334, 335
Радовановић, Љуб.59
Смиљанић, Миливоје301
Тарановски, д-р Теодор500
Тасић, д-р Ђорђе76, 78, 91, 183, 311, 374, 402, 410, 412
Троицки Сергије71
Хаџић, Осман Нури312
Шуман, д-р Јанко238