Arhiv 1946 | Kolo 2 | Knjiga 61
Napomena
Link za preuzimanje ovog broja Arhiva u   PDF formatu nalazi se ispod sadržaja i spiska saradnika.
SADRŽAJ 
Knjige II novog (trećeg) kola
(Knjige LXI celokupnog izdanja)
Ekonomsko-finansiske nauke
1. Seljačke radne zadruge. od Moše Pijade1
2. Problemi i perspektive privrede FNRJ, od Borisa Kidriča9
Međunarodni pregled
1. Nirnberški proces — nov međunarodni krivični zakonik, od d-ra Dušana Nedeljkovića23
Ustavno pravo i teorija o državi
1. Značaj i sadržina Opšteg zakona o narodnim odborima, od d-ra Jovana Đorđevića41
2. Jedinstvo vlasti, od d-ra Iva Krbeka177
Uporedno pravo
1. O advokatskoj profesiji i pravnoj prirodi sovjetske advokature, od M. Čelcova68
2. Glavni propisi o advokaturi u SSSR99
Krivično pravo
1. Projekat za Opšti deo Krivičnog zakonika Federativne Narodne Republike Jugoslavije125
2. Sistem opšteg dela Krivičnog prava, od A. Trajnina158
Izgradnja narodne vlasti
1. O Zakonu o narodnoj miliciji, od Aleksandra Rankovića189
2. O Zakonu o nacionalizaciji, od Borisa Kidriča194
3. Zakon o advokaturi, od Frane Frola197
4. Principi Zakona o rešavanju imovinskih sporova putem državne arbitraže, od Borisa Kidriča201
5. Načela Zakona o inspekciji rada, od Vicka Krstulovića203
6. O Opštem zakonu o državnim službenicima, od d-ra Jovana Đorđevića207
7. Povodom Zakona o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 6 aprila 1941 g. i za vreme neprijateljske okupacije, od Nikole Srzentića214
Novo pravo i pravosuđe
1. Zaštita autorskog prava, od Dušana Vukovića102
2. Primer pogrešne primene zakona, od P. Raičkovića108
3. Povodom objavljivanja Projekta za Opšti deo Krivičnog prava, od d-ra Vladimira Kalembera149
4. Terorističko djelo sabotaže i privredna sabotaža, od Jova Crnogorčevića217
5. Vanredno ublažavanje kazne, od Dragoljuba Trajkovića222
Ocene i prikazi
1. Udžbenici za studente prava — d-r B. Blagojević, Rimsko pravo II deo, od R. M.226
Hronika
1. Novi nastavni plan za pravne fakultete241
2. Međunarodni kongres pravnika u Parizu245
Pregled časopisa
1. „Bolьševik“, br. 11—12, 14, 23—24 iz 1945 god. — članci i studije o dijalektičkom i istorijskom materijalizmu, od Voljgina, G. Gaka, G. Aleksandrova, od D. Jankovića110
2. „Propagandist“, br. 11 iz 1945 god. — M. Leonov, Osnovne crte marksističkog dijalektičkog metoda, od D. J-a114
3. »Sociologie et droit slaves«, br. 1 iz 1945 god., od R. L-a114
4. „Izvestiя Akademii nauk SSSR“ — Odeljenje ekonomije i prava Nº 1 iz 1946 god. — U Institutu ekonomije Akademije nauka SSSR; U Odeljenju ekonomije i prava; Iz Instituta prava, od V. J-a115
5. „Izvestiя Akademii nauk SSSR“, seriя Istorii i filosofii. Tom II, Nº 3 i „Bolьševik" № 11—12, 1945 — B. D. Grekov: Stvaranje ruske države, od D. Jankovića234
6. „ Bolьševik“, avgust 1946 — Uvodnik: Sovjetska društvena nauka u savremenoj etapi, od R. L-a236
7. „Sovetskoe gosudarstvo i pravo“, Nº 1, 1946 god. — I. P. Trajnin: O demokratiji, od R. L-a233
8. „ Юridičeska Mislь“, Sofiя 1946 god., od B. J-a239
9. »Sociologie et droit slaves«, Paris, mars, avril, mai 1946, od P. L-a240
SARADNICI „ARHIVA“ 
U II KNJIZI NOVOG (TREĆEG) KOLA
Vuković, Dušan102
Đorđević, d-r Jovan41, 207
J. B.239
J. V.115
Janković, Dragoslav110, 234
J. D.114
Kalember, d-r Vladimir149
Kidrič, Boris9, 194, 201
Krbek, d-r Ivo177
Krstulović, Vicko203
L. R.114, 236, 238, 240
M. R.226
Nedeljković, d-r Dušan23
Pijade, Moša1
Raičković. P.108
Ranković, Aleksandar189
Srzentić, Nikola214
Trajković, Dragoljub222
Trajnin. A.158
Frol, Frane197
Crnogorčević, Jovo217
Čelcov. M.68