The Archive 1946 | Edition 2 | Book 61
Note
The link for downloading this issue of the Archive in   PDF format is located at the bottom, following the content and the list of contributors.
САДРЖАЈ 
Књиге II новог (трећег) кола
(Књиге LXI целокупног издања)
Економско-финансиске науке
1. Сељачке радне задруге. од Моше Пијаде1
2. Проблеми и перспективе привреде ФНРЈ, од Бориса Кидрича9
Међународни преглед
1. Нирнбершки процес — нов међународни кривични законик, од д-ра Душана Недељковића23
Уставно право и теорија о држави
1. Значај и садржина Општег закона о народним одборима, од д-ра Јована Ђорђевића41
2. Јединство власти, од д-ра Ива Крбека177
Упоредно право
1. О адвокатској професији и правној природи совјетске адвокатуре, од М. Челцова68
2. Главни прописи о адвокатури у СССР99
Кривично право
1. Пројекат за Општи део Кривичног законика Федеративне Народне Републике Југославије125
2. Систем општег дела Кривичног права, од А. Трајнина158
Изградња народне власти
1. О Закону о народној милицији, од Александра Ранковића189
2. О Закону о национализацији, од Бориса Кидрича194
3. Закон о адвокатури, од Фране Фрола197
4. Принципи Закона о решавању имовинских спорова путем државне арбитраже, од Бориса Кидрича201
5. Начела Закона о инспекцији рада, од Вицка Крстуловића203
6. О Општем закону о државним службеницима, од д-ра Јована Ђорђевића207
7. Поводом Закона о неважности правних прописа донетих пре 6 априла 1941 г. и за време непријатељске окупације, од Николе Срзентића214
Ново право и правосуђе
1. Заштита ауторског права, од Душана Вуковића102
2. Пример погрешне примене закона, од П. Раичковића108
3. Поводом објављивања Пројекта за Општи део Кривичног права, од д-ра Владимира Калембера149
4. Терористичко дјело саботаже и привредна саботажа, од Јова Црногорчевића217
5. Ванредно ублажавање казне, од Драгољуба Трајковића222
Оцене и прикази
1. Уџбеници за студенте права — д-р Б. Благојевић, Римско право II део, од Р. М.226
Хроника
1. Нови наставни план за правне факултете241
2. Међународни конгрес правника у Паризу245
Преглед часописа
1. „Большевик“, бр. 11—12, 14, 23—24 из 1945 год. — чланци и студије о дијалектичком и историјском материјализму, од Вољгина, Г. Гака, Г. Александрова, од Д. Јанковића110
2. „Пропагандист“, бр. 11 из 1945 год. — М. Леонов, Основне црте марксистичког дијалектичког метода, од Д. Ј-а114
3. »Sociologie et droit slaves«, бр. 1 из 1945 год., од Р. Л-a114
4. „Известия Академии наук СССР“ — Одељење економије и права Nº 1 из 1946 год. — У Институту економије Академије наука СССР; У Одељењу економије и права; Из Института права, од В. Ј-а115
5. „Известия Академии наук СССР“, серия Истории и философии. Том II, Nº 3 и „Большевик" № 11—12, 1945 — Б. Д. Греков: Стварање руске државе, од Д. Јанковића234
6. „ Большевик“, август 1946 — Уводник: Совјетска друштвена наука у савременој етапи, од Р. Л-а236
7. „Советское государство и право“, Nº 1, 1946 год. — И. П. Трајнин: О демократији, од Р. Л-a233
8. „ Юридическа Мисль“, София 1946 год., од Б. Ј-а239
9. »Sociologie et droit slaves«, Paris, mars, avril, mai 1946, од P. Л-а240
САРАДНИЦИ „АРХИВА“ 
У II КЊИЗИ НОВОГ (ТРЕЋЕГ) КОЛА
Вуковић, Душан102
Ђорђевић, д-р Јован41, 207
Ј. Б.239
Ј. В.115
Јанковић, Драгослав110, 234
Ј. Д.114
Калембер, д-р Владимир149
Кидрич, Борис9, 194, 201
Крбек, д-р Иво177
Крстуловић, Вицко203
Л. Р.114, 236, 238, 240
М. Р.226
Недељковић, д-р Душан23
Пијаде, Моша1
Раичковић. П.108
Ранковић, Александар189
Срзентић, Никола214
Трајковић, Драгољуб222
Трајнин. А.158
Фрол, Фране197
Црногорчевић, Јово217
Челцов. М.68