Архив 1945 | Коло 2 | Књига 60
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ: 
Књиге 1 новог (трећег) кола (Књига LX целокупног издања)
мај — децембар 1945 год.
Ново коло »Архива« у новој држави, од Уредништва1
Правна наука у систему Академије наука СССР — Из »Билтена Академије наука СССР — одељење економије и права«, превео Ник. Пахоруков327
Уставно право и теорија о држави
1. Стара и нова Југославија, од д-ра Ивана Рибара3
2. Федеративна Југославија и њен значај, од д-ра Јована Ђорђевића18
3. Карактер и структура народноослободилачких одбора, од д-ра Леона Гершковића46
4. Уставотворна скупштина и нови изборни систем, од д-ра Јована Ђорђевића105
5. Земаљско држављанство и завичајност, од д-ра Ива Крбека188
6. Општи значај нацрта Устава ФНРЈ, од д-ра Јована Ђорђевића265
7. Надлежност Савезних органа по нацрту Устава ФНРЈ, од д-ра Леона Гершковића271
8. Значај организације друштвено-економског уређења у нацрту Устава ФНРЈ, од д-ра Радивоја Увалића276
9. Неколико општих напомена о грађанским правима по на црту Устава ФНРЈ, од Драгослава Р. Јанковића283
10. Судови и јавно тужиоштво по нацрту Устава ФНРЈ, од Гојка Половине289
11. Народно судство у Хрватској, од Душана Бркића303
Кривично право
О основним начелима новог казненог законика, од д-ра Станка Франка292
Упоредно право
1. Уређење судова у СССР, од Драгослава Р. Јанковића68
2. Реформа брака и заштита деце и мајки у Совјетском Савезу, од д-ра Михаила Коистантиновића143
Међународно приватно право
Међународни јавни поредак у међународном приватном праву, од д-ра Борислава Т. Благојевића36
Социологија
Заједнички радови на селу, од Сретена М. Вукосављевића30
Политичка историја
Уставотвоpна скупштина Срба, Хрвата и Словенаца (1920—1921 год.) од д-ра Ивана Рибара133
Економске и финансиске науке
1. Интервенција државе и приватна иницијатива у економској обнови земље, од д-ра Радивоја Увалића61
2. Буџетски систем СССР-а, од д-ра Обрена Благојевића160
3. Општи поглед на задругарство код нас, од д-ра Михаила Вучковића172
Статистика
Задаци и циљеви наше нове статистике, од д-ра Долфе Вогелника196
Уставноправни и политички преглед
1. Значај III засједања АВНОЈ-а, односно Привремене народне скупштине, за стварање нашег новог правног поретка, од д-ра Леона Гершковића203
2. Деветогодишњица Стаљинског устава, од д-ра Мирка Бесаровића327
3. Уредба о изборима за Врховни совјет СССР, од Д. Солдатића и Б. Познића331
Међународни преглед
1. Главни међународни акти Уједињених нација, од д-ра Милорада Симоновића77
2. Нова организација међународне безбедности, од Ђуре Нинчића209
Ново право и правосуђе
1. Јавно тужиоштво у светлости најновијих закона, од д-ра Јоже Вилфана84
2. Закон о сузбијању шпекулације и саботаже, од д-ра Милана Бартоша87
3. Привремена одлука о финансирању, од 6-II-1945 год., од д-ра Љубомира С. Дуканца90
4. Народни судови морају бити израз демократске воље народа, од д-ра Јакова Блажевића93
5. Примена нових закона и стара схватања, од Гојка Половине215
6. Надлежност народних судова, од Драгољуба Трајковића218
7. Савезни буџет за прву половину 1945, од д-ра Јована Ловчевића223
8. Закон о врстама казни од 5-VII-1945 год., од д-ра Јанка Таховића227
9. Закон о поступању са имовином коју су сопственици морали напустити у току окупације, од д-ра Мехмеда Беговића232
10. Закон о одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације од 24-V-1945 год., од Р. Радовановића234
11. Закон о давању амнестије и помиловања, од д-ра Јанка Таховића237
12. Уколико је Закон о врстама казни изменио прописе о казнама из Закона о сузбијању недозвољене спекулације и привредне саботаже, од д-ра Јоже Вилфана333
13. Учење о казни, од Предрага Власинића339
14. Примена блажег закона, од Драгољуба Трајковића344
15. Закон о непосредним порезима, од Цветка Костића350
16. Закон о валоризацији, од Драгослава Аврамовића352
17. Закон о регулисању предратних обавеза, од Драгослава Аврамовића354
18. Пензије државних пензионера по новој Уредби о установљењу права на пензију, од М. Ђокића360
Оцене и прикази
1. В. И. Лењин, Империјализам као највиши стадиј капитализма, од д-ра Р. Увалића95
2. Нова Југославија, од д-ра Борислава Т. Благојевића97
3. Велика антифашистичка народноослободилачка скупштина Србије, од Ј. Ђ.99
4. Лице Србије данас, од Ј. Ђ.100
5. Веселин Маслеша: Светозар Марковић, од Д. Јанковића239
6. Борис Захерл, Стара и нова Југославија, од д-ра Ј. Ђорђевића241
7. Л. М. Фрей, Финансирование расчетьи и финансирование внешней торговли иностраних государств, од д-ра Љубомира Дуканца242
8. Sir William Beverig de, The Price of Peace, од Ђуре Нинчића243
9. A. Г. Зверев, О государственом бюджете СССР на 1945 год. и исполнении государственого бюджета СССР за 1943, од д-ра Јована Ловчевића244
10. Harold Laski, The Rights of Man, од д-ра Љубомира Дуканца246
11. Петар Тодоров, Југославија, од М. Јевремовића246
12. Walter Lippman, U. S. War Aims, од д-ра Љубомира Дуканца247
13. В. Карпински, Шта cу колхози, од д-ра Љ. Дуканца248
14. D. W. Brogan, The free State, од Ј. Ђорђевића248
15. Око Трста, од Ђ. Нинчића364
16. Владимир П. Потемкин, Историја дипломатије, од Луцијана Коса366
17. Сл. Жарковић, Примитивни менталитет, од Ст. Стајића368
18. William Н. Beveridge, Full employement in a free society, од д-ра Љубомира Дуканца372
19. D. М. Trevelyan, English social history, од д-ра Љ. Дуканца374
20. L. Radzinowicz and J. W. S. Turner, The meaning and scope of criminal science, од д-ра Јанка Таховића377
Преглед часописа
1. »Мировое хозайство и мировая политика«, бр. 2—3, од д-ра Љубомира Дуканца и Р. Л-а249
бр. 4, од Р. Л-а254
бр. 7, од Р. Л-а256
бр. 8, од Р. Л-а384
бр. 9, од д-ра Љубомира Дуканца390
2. »Новое время«, бр. 2, од Р. Л-а257
3. »Пропагандист«, бр. 6, од Љ. С. Д.-а258
4. »Економски проблеми«, од М. Ј-а259
5. »Вестник Академии Наук СССР — отделение економики и права« 1945 г. Но. 2, ,од Б. Познића380
Но. 4, од д-ра Н. Алексејева382
6. »Вестник Академии Наук СССР« 1945 г. Но 4, од д-ра Н. Алексејева383
7. »Большевик«, 1945 г. Но. 15, од д-ра Љ. С. Дуканца386
Бр. 16, од Драгослава Аврамовића387
8. »Тридесет дана«, 1945 год. бр. 1 и 2, од Д. Ј.-а391
Белешке
1. Грађански брак у Бугарској, од Миодрага Јевремовића101
2. »Службени лист Демократске Федеративне Југославије«102
3. »Службени гласник Србије«102
4. »Службени лист Војводине«103
5. Правничке усмене новиие103
6. »Просветни преглед«104
7. »Млада Босна«, студија Веселина Маслеше104
8. »Светозар Марковић«, студија Веселина Маслеше104
9. А. Г. Зверов, О государственом бюджете СССР на 1945
10. Правна настава у СССР, од Д. С.-а261
11. Избори у Великој Британији, од Р. Л.-а261
12. Правничке усмене ровине, од Д. С.-а262
13. Закон о бирачким списковима и закон о избору народних посланика за Уставотворну скупштину са коментарима, од М. В.-а263
14. Георги Бормуков: Новата организација света, од Д. С.-а264
15. Г. М. Свјердлов: Материнство, брак и породица у совјетском закону, од Р. Л.-а264
САРАДНИЦИ »АРХИВА« 
У I КЊИЗИ НОВОГ (ТРЕЋЕГ) КОЛА
Аврамовић Драгослав352, 354, 387
Алексејев, д-р Никола382, 383
Бартош, д-р Милан87
Беговић, д-р Мехмед232
Бесаровић, д-р Мирко327
Благојевић, д-р Борислав Т.36, 97
Благојевић, д-р Обрен160
Блажевић, Јаков93
Бркић, Душан303
Вилфан, д-р Јоже84, 333
Власинић, Предраг339
Вогелник, д-р Долфе195
B. М.263
Вукосављевић, Сретен М.30
Вучковић, д-р Михаило172
Гавриловић, д-р Стојан259
Гершковић, д-р Леон46, 203, 271
Дуканац, д-р Љубомир С.90, 242, 246, 247, 248, 249, 258, 372, 374, 386, 390
Ђорђевић, д-р Јован18, 99, 100, 105, 241, 248, 265
Јанковић, Драгослав Р.68, 239, 283, 391
Јевремовић, Миодраг101, 246, 259
Константиновић, д-р Михаило143
Кос, Луцијан366
Костић, Цветко350
Крбек, д-р Иво188
Л. Р.252, 254, 256, 257, 384
Ловчевић, д-р Јован223, 244
Нинчић, Ђура209, 243, 364
Познић, Боривоје331, 382
Половина, Гојко215, 289
Радовановић, Р.234
Рибар, д-р Иван3, 133
C. Д.261, 262, 264
Симоновић, д-р Милорад77
Солдатић, Далибор331
Стајић, Ст.368
Таховић, д-р Јанко Ђ.227, 237, 377
Трајковић, Драгољуб218, 344
Увалић, д-р Радивој61, 95, 276
Франк, д-р Станко292