Архив 1946 | Коло 2 | Књига 61
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ
Књиге II новог (трећег) кола
(Књиге LXI целокупног издања)
Економско-финансиске науке
1. Сељачке радне задруге. од Моше Пијаде1
2. Проблеми и перспективе привреде ФНРЈ, од Бориса Кидрича9
Међународни преглед
1. Нирнбершки процес — нов међународни кривични законик, од д-ра Душана Недељковића23
Уставно право и теорија о држави
1. Значај и садржина Општег закона о народним одборима, од д-ра Јована Ђорђевића41
2. Јединство власти, од д-ра Ива Крбека177
Упоредно право
1. О адвокатској професији и правној природи совјетске адвокатуре, од М. Челцова68
2. Главни прописи о адвокатури у СССР99
Кривично право
1. Пројекат за Општи део Кривичног законика Федеративне Народне Републике Југославије125
2. Систем општег дела Кривичног права, од А. Трајнина158
Изградња народне власти
1. О Закону о народној милицији, од Александра Ранковића189
2. О Закону о национализацији, од Бориса Кидрича194
3. Закон о адвокатури, од Фране Фрола197
4. Принципи Закона о решавању имовинских спорова путем државне арбитраже, од Бориса Кидрича201
5. Начела Закона о инспекцији рада, од Вицка Крстуловића203
6. О Општем закону о државним службеницима, од д-ра Јована Ђорђевића207
7. Поводом Закона о неважности правних прописа донетих пре 6 априла 1941 г. и за време непријатељске окупације, од Николе Срзентића214
Ново право и правосуђе
1. Заштита ауторског права, од Душана Вуковића102
2. Пример погрешне примене закона, од П. Раичковића108
3. Поводом објављивања Пројекта за Општи део Кривичног права, од д-ра Владимира Калембера149
4. Терористичко дјело саботаже и привредна саботажа, од Јова Црногорчевића217
5. Ванредно ублажавање казне, од Драгољуба Трајковића222
Оцене и прикази
1. Уџбеници за студенте права — д-р Б. Благојевић, Римско право II део, од Р. М.226
Хроника
1. Нови наставни план за правне факултете241
2. Међународни конгрес правника у Паризу245
Преглед часописа
1. „Большевик“, бр. 11—12, 14, 23—24 из 1945 год. — чланци и студије о дијалектичком и историјском материјализму, од Вољгина, Г. Гака, Г. Александрова, од Д. Јанковића110
2. „Пропагандист“, бр. 11 из 1945 год. — М. Леонов, Основне црте марксистичког дијалектичког метода, од Д. Ј-а114
3. »Sociologie et droit slaves«, бр. 1 из 1945 год., од Р. Л-a114
4. „Известия Академии наук СССР“ — Одељење економије и права Nº 1 из 1946 год. — У Институту економије Академије наука СССР; У Одељењу економије и права; Из Института права, од В. Ј-а115
5. „Известия Академии наук СССР“, серия Истории и философии. Том II, Nº 3 и „Большевик" № 11—12, 1945 — Б. Д. Греков: Стварање руске државе, од Д. Јанковића234
6. „ Большевик“, август 1946 — Уводник: Совјетска друштвена наука у савременој етапи, од Р. Л-а236
7. „Советское государство и право“, Nº 1, 1946 год. — И. П. Трајнин: О демократији, од Р. Л-a233
8. „ Юридическа Мисль“, София 1946 год., од Б. Ј-а239
9. »Sociologie et droit slaves«, Paris, mars, avril, mai 1946, од P. Л-а240
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
У II КЊИЗИ НОВОГ (ТРЕЋЕГ) КОЛА
Вуковић, Душан102
Ђорђевић, д-р Јован41, 207
Ј. Б.239
Ј. В.115
Јанковић, Драгослав110, 234
Ј. Д.114
Калембер, д-р Владимир149
Кидрич, Борис9, 194, 201
Крбек, д-р Иво177
Крстуловић, Вицко203
Л. Р.114, 236, 238, 240
М. Р.226
Недељковић, д-р Душан23
Пијаде, Моша1
Раичковић. П.108
Ранковић, Александар189
Срзентић, Никола214
Трајковић, Драгољуб222
Трајнин. А.158
Фрол, Фране197
Црногорчевић, Јово217
Челцов. М.68