Arhiv 1935 | Kolo 2 | Knjiga 48
Napomena
Link za preuzimanje ovog broja Arhiva u   PDF formatu nalazi se ispod sadržaja i spiska saradnika.
SADRŽAJ
1—6 br. knj. XXXI (XLVIII) drugo kolo
GRAĐANSKO PRAVO I POSTUPAK
1) Nadležnost trgovačkog suda po novom Građ. parn. postupku, od L. Taubera68
2) Pojam zadrugara u obaveznim izbranim sudovima po Srp. građ. sud. postupku, od d-ra Vidana O. Blagojevića78
3) Kad postoji kućna zajednica, od d-ra Radoja Vukčevića91
4) O zakonskoj dužnosti muža da izdržava ženu za vreme trajanja braka, od d-ra Dragoljuba Aranđelovića210
5) Presuda zbog izostanka ili propuštanja, od Budimira Plakalovića260
6) Usmenost u Građ. parn. postupku, od d-ra Jovana Savkovića330, 464
7) O pravnom dejstvu neblagovremeno podnetog odgovora na tužbu, od Ivana D. Petkovića367
8) O Poljskom obligacionom zakoniku, od d-ra Anria Mazoa444
9) Primena novog Građ. parn. postupka, od d-ra Borislava T. Blagojevića600
KRIVIČNO PRAVO I POSTUPAK
1) Izvršivanje kazne i mera bezbednosti, od Aleksandra Maklecova28
2) Obustava krivičnog postupka pred sreskim sudom, od Hansa Bauera111
3) Pojam kriminalne politike i njene granice, od d-ra Mihaila P. Čubinskog222
4) Psnhoanalitičko posmatranje krnminologije, od Vojislava Nikolića349
DRŽAVNO I USTAVNO PRAVO
Suverenost i međunarodno pravo, od d-ra Milana Vladisavljevića51
OPŠTA TEORIJA PRAVA I FILO3OFIJA PRAVA
1) O tumačenju krivičnopravnih i finansiskih zakona (Problem analogije), od d-ra Đorđa Tasića1
2) Platon G. Slobodana Jovanovića, od d-ra Đorđa Tasića433
ISTORIJA PRAVA
Seljaci - plemići u istoriji jugoslovenskog prava, od d-ra Aleksandra Solovjeva455
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
1) O izvorima međunarodnog prava, od d-ra Ilije A. Pržića36
2) Suverenost i međunarodno pravo, od d-ra Milana Vladisavljevića51
3) Međunarodna javna pomoć, od d-ra Janka Goljasa245
4) Značenje Argentinskog pakta od 1933 god., od d-ra Željka Lederera370
5) Srbija i međunarodni položaj Đerdapa od Pariskog kongresa do Svetskog rata, od d-ra Miloša Radojkovića482, 561
TRGOVAČKO, MENIČNO I STEČAJNO PRAVO
1) Nadležnost trgovačkog suda po novom Građ. parn. postupku, od L. Taubera68
2) Uredba o zaštiti zemljoradnika od 1934 god. i ostali odnosni problemi u svetlosti meničnog prava, od d-ra Ljubomira P. Bajalovića265
3) Udeli kod društva sa ograničenom odgovornošću (Prilog za određivanje njihovog pojma), od d-ra Đorđa Mirkovića581
4) Opšta činjenička stanja pobijanja u stečaju (Opšte pretpostavke prava pobijanja), od d-ra Branislava Nedeljkovića586
ŠERIJATSKO PRAVO
O reformama porodičnog prava muslimana u Egiptu, od d-ra Mehmeda Begovića553
SOCIOLOGIJA
1) Američko tržište rada i ideja o superiornosti nordiske rase, od d-ra Dinka Tomašića236
2) Stogodišnjica Ketleove „Socialne fizike“, od d-ra Evgenija Spektorskog321
3) Stogodišnjica Tokvilove knjige o demokratiji, od d-ra Evgenija Spektorskog545
EKONOMSKE I FINANSISKE NAUKE
1) Nekoliko modernnh struja u ekonomskoj teoriji, od d-ra Aleksandra Bilimovića13
2) Pitanje sitnih seoskih gazdinstava, od d-ra Nikole Konstandinovića103
PRAVNA POLITIKA
1) Stupanje na snagu zakona o izvršenju i obezbeđenju, od Mil. Ž. Živadinovića116
2) Međunarodna hotelijerska odgovornost, od d-ra Milana Bartoša272
3) Prećutna hipoteka likvidacione banke (Nužnost njenog ukidanja), od d-ra Milana Bartoša384
4) Privredne zadruge u Srbiji (Dopuna srpskog pravnog sistema hrvatskim pravom), od d-ra Milana Bartoša504
5) Stalni izbrani sudovi kao klasni sudovi, od d-ra Milana Bartoša612
PARLAMENTARNA HRONIKA
1. Kandidovanje za narodne poslanike činovnika policiskih, fiiansiskih, šumarskih i agrarne reforme. — II. Verifikovanje poslaničkog mandata lica bez poslaničke sposobnosti, od d-ra Mihaila Ilića125
MEĐUNARODNO-PRAVNA HRONIKA
1) Turska i načelo slobode prolaza i plovidbe kroz dardadanelske moreuze, od d-ra Stevana Ćirkovića129
2) Manjinske škole u Albaniji, od d-ra Ilije A. Pržića279
3) Grčko-francuski spor oko kula svetilja, od d-ra Milete St. Novakovića388
4) Međunarodna odgovornost za neprijateljsku propagandu protiv stranih država, od d-ra Ilije A. Pržića508
EKONOMSKO-FINANSISKA HRONIKA
1) Saniranje francuskih finansija, od d-ra Mihaila M. Smiljanića282
2) Šta znamo, a šta ne znamo o našoj poljoprivredi, od d-ra Mija Mirkovića396
3) Statistički institut za ekonomska proučavanja na Univerzitetu u Sofiji, od d-ra Aleksandra Bilimovića615
4) O produktivnosti investicija u javnim radovima (Povodom Pančevačkog mosta), od d-ra Mija Mirkovića620
ADMINISTRATIVNA HRONIKA
1) O značenju § 81 Finansiskog zakona. za 1933/34 godinu, od Svet.B. Adžića135
2) Zabrana daljeg izlaženja novina, od d-ra Mihaila Ilića290
3) Da li je tačkom 24 § 62 Fin. zak. za 1932/33 godinu derogiran § 55 Čin. zak.?, od Ananija V. Ilića291
4) Primena § 203 st. 1 Zak. o čnnovnicima, od Svetozara Adžića514
5) Na zvanje, koje počinje sa IV. gr. 1. st. ne može se postaviti činovnik, koji nije proveo u IV. gr. 2. st. 3 godine, od Ananija Ilića516
6) Da li diploma, stečena na strani, ima svoje pravno dejstvo od dana kad je izdata ili od dana kad je nostrifikovana?, od Ananija V. Ilića925
SUDSKA HRONIKA
1) Još jedan primer kad zalaganje poverene stvari ne pretstavlja delo utaje, od Bratislava M. Đeloševića136
2) Primena propisa § 2 Krivičnog zakonika, od Vladimira Timoškina143
3) Za raspravu bračnih sporova (uništaj i razvod braka) između pripadnika mojsijeve vere na području Kasacionog suda u Beogradu nadležni su jevrejski duhovni sudovi (rabinatskn sudovi), od Ivana D. Petkovića146
4) § 109 G. z. n pravo napuštene žene na izdržavanje, od Dušana P. Mišića151
5) O postupku po tužbama zbot smetanja poseda, od Đure Subotića153
6) Primedba na hroniku 13. Subotića o postupku po tužbama zbog smetanja poseda, od d-ra Adama P. Lazarevića155
7) O stvarnoj nadležnosti sreskih sudova za sporove iz ugovora o radu, od d-ra Adama P. Lazarevića292
8) Privremeno ženino izdržavanje i skinuće zabrane, od Dušana P. Mišića294
9) Zajednicom života i imanja sklapa se zadruga između maloletnog sinovca i punoletnih stričeva, te nije uslovljena odobrenjem starateljskog sudije u pogledu maloletnika, od Petra D. Vučkovića295
10) Jedan slučaj zahteva za zaštitu zakona, od d-ra Danila J. Danića400
11) Sud nije vlastan da zastane sa suđenjem spora koji se vodi po parničnom postupku, dok se ne okonča drugi spor koji se vodi po prethodnom-vanparničnom postupku, od d-ra Vndana O. Blagojevića403
12) Da li kod kupovine i prodaje treba primeniti § 553 ili § 823 G. z.?, od Dušana P. Mišića404
13) Propis § 128 K. z. obuhvata i teške povrede tela, od Vladimira Timoškina517
14) Pogrešan zahtev za jedan slučaj iz protivtužbe, od Dušana P. Mišića518
15) Kako treba razumeti § 6 Građ. parn. post., od Božidara Hadži-Pešića520
16) Objektivna odgovornost u srbijanskoj sudskoj praksi (Tumačanje zakona preko teksta), od Miodraga P. Popovića521
17) Objašnjenje §§ 92 i 93 Gr. p. p. u vezi § 6 st. 3 istog postupka. od d-ra Vidana O. Blagojevića626
18) Ugovorom o zajednici života i imanja može se okrnjiti zakoni deo dece, od Andrije R. Lakića630
19) Jedno pogrešno tumačenje § 10 Zakona o drž. pravobranioštvu u pogledu zastupanja Direkcije drž. železnica kod sreskih sudova, od d-ra Borivoja D. Petrovića633
20) Obustava imanja posle rasprave zauzeća, od Milorada M. Jovanovića634
IZ STRANOG ZAKONODAVSTVA
Reforma građansko-sudskog postupka u Francuskoj, od d-ra Borislava T. Blagojevića156
KNJIŽEVNI PREGLED
1) Novija italianska pravna književnost, od d-ra h. s. Živojina M. Perića163
2) O „dirigovanoj drivredi“, od Tihomira J. Markovića299
3) Neki novi prilozi za istoriju slovenskih prava. — XXXIII. Novo sintetičko delo o istoriji gradova u Poljskoj, od d-ra Teodora Taranovskog407
OCENE I PRIKAZI
1) A. D. Lundstedt, Die Unwissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft, 1932, od d-ra Evgenija Spektorskog174
2) D-r Bertold Eisner, Međunarodno, Međupokrajinsko (Interlokalno) i Međuvjersko Vgačno pravo Kraljevine Jugoslavije. Zagreb 1935, od d-ra Milana Bartoša178
3) D-r Đorđe Tasić, Uvod u pravne nauke, Beograd 1935, od d-ra Božidara S. Markovića181
4) D-r Ludwig Adamovich, Die Baugesetze der neuen Österreichischen Verfassung: Das föderalistische Prinzip. Wien 1935, od d-ra Miloša Radojkovića186
5) Andrej Korteanu, Evolucija države, Beograd 1935, od d-r Đorđa Tasića301
6) Julien Bonnecase, Précis de droit civil, t. II, Paris 1934, od d-ra Đorđa Ž. Mirkovića305
7) D-r Dušan Uzelac, O emisionim bankama, od Vladimira Rozenberga412
8) D-r Ernst Swoboda, Die Neugestaltung des Bürgerlichen Rechts, od d-ra Božidara C. Markovića414
9) D-r Božidar S. Marković, Pravo pobijanja izvan stečaja, od d-ra Braiislava Nedeljkovića416
10) Niceto Alcala — Zamora, Le pouvoir juridique sur ce qui est au-delà de la vie, od d-ra Borislava T. Blagojevića419
11) D-r Gerhard Husserl, Recht und Welt, od d-ra Đorđa Tasića525
12) D-r Gerhard Husserl, Der Rechtsgegenstand, Rechtslogische Studien zu einer Theorie des Eigentums, od d-ra Božidara C. Mapkovića525
13) Dr. Friedrich Schöndorf, Die juristische Person im internationalen Privatrecht, od d-ra h. c. Živojina M. Perića636
14) Prof. d-r St. Stanojević, Studije o srpskoj diplomatici, od d-ra Teodora Taranovskog637
15) Leopoldo Medici, L'agricoltura e il problema demografico, od d-ra Mija Mirkovića638
16) D-r Čed. J. Marjanović, O položaju maloletnika u materijalnom krivičnom pravu, od d-ra Adama P. Lazarevića640
KONGRESI
1) Sedmi Kongres pravnika Kraljevine Jugoslavije, od d-ra Ilije A. Pržića190
2) Trideseti Svetski Kongres Mira, od Mirka G. Avakumovića191
3) Sedmi Kongres pravnika Kraljevine Jugoslavije, od d-ra Ilije A. Pržića422
NEKROLOZI
1) † Đorđe B. Nestorović308
2) † Valter Šiking309
3) † Charles Lyon-Caen, od d-ra h. s. Živojina M. Perića523
4) † Mihail I. Jasinski, od d-ra Teodora Taranovskog535
5) † Vasilj N. Zlatarski, od d-ra Teodora Taranovskog641
BELEŠKE
1) Društvo za pravnu filozofiju i sociologiju197
2) G. Cornil, l’Elaboration du Droit et l’illusion du Législateur, od Đ. Tasića197
3) Instituto di studi legislativi, od Milana Bartoša198
4) Zaštita oslobođenih osuđenika i maloletnika, od Dušana Ž. Jankovića200
5) Društvo za proučavanje Francuske revolucije201
6) Nov bugarski pravni časopis, od I. P.201
7) Annuaire de l’Association Yougoslave de Droit International, od I. P.201
8) D-r Toma Živanović, Osnovni problemi Etike (Filozofije moralne), od I. P.202
9) D-r Drag. Aranđelović, Principi državnog uređenja u skoroj prošlosti i sadašnjosti, od I. P.203
10) DŽ. i M. Kol, Osnovi savremene politike. od P.203
11) Sinicha Ristich, L’Italie fasciste et la Société des Nations, od M. P.203
12) Rgof. D-r J. Eggen von Terlau, Die Bedeutung des internationalen Privatrechts für den Richter, od B. H.205
13) Skupština Jugoslovenskog Udruženja za Međunarodno nravo205
14) Međunarodna konferencija rada, od d-ra Nikole Konstandinovića310
15) The New Commonwealth Quaterly, od I. P.311
16) Jugoslovenski istoriski 6asopis, od I. P.311
17) D-r Juraj Sćetinec, Korporativno uređenje države s obzirom na novi austrijski ustav, od P.312
18) D-rъ Ivanъ Slivenski, Principi na ekstradicionno pravo, od I. P.312
19) René Savatier, Vers la socialisation de la responsabilité et des risques individuels?; René Savatier, Vers la socialisation du contrat de louage d’industrie, od Borislava T. Blagojevića313
20) Sergije Tregubov i Aleksandar Andonović, Kriminalna tehnika, od Hansa Bauera315
21) D-r Miodrag Miljewitch, Kreditbank und Boerse (Die Finanzierungs- und Emissionspolitik der Kreditbanken), od Nenada Popovića316
22) Slobodan Ž. Vidaković, Komunalne finansije naših gradova, od D. Đ. D.318
23) J. F. Harabip, Osnovi ekonomske geografije, od Živorada P. Jovanovića319
24) † Mihailo N. Jasinski. — † Charles Lyon-Caen. — † D-r Stanislav Dniestránski424
25) XII Međunarodni Koigres za Sociologiju, od Ž. M. Perića424
26) Jubilarna Spomeiica Prof. François Gény-a, od Ž. M. Perića425
27) Pitanje voljnog pobačaja u Švedskom pravu, od d-ra D. Araiđelovića426
28) Francuska Enciklopedija — knjiga deseta: Moderna država, od d-ra Danila J. Danića428
29) Joseph Johnston, Tće Nemesis of Economic Nationalism, od M. Mirkovića428
30) A. Serpieri, N. Mazzohi Alemanni, Lo stato fascista e i rurali, od M. Mirkovića429
31) Vidal-Magnol, Cours de Droit Criminel et de Science pénitentiaire (Droit pénal général), od d-ra Borivoja D. Petrovića430
32) Analiza krvi kao dokazno sredstvo u parnicama za priznanje očiistva, od d-ra D. A.537
33) Iiteresantni nemački radovi iz istorije Ruske države, od T. Taranovskog555
34) Jean Lescure, Le Nouveau Régime Corporatif Italien, od M. Mirkovića539
35) Gaëtan Pirou, Le corporatisme, od M. Mirkovića540
36) Jovan V. Koštunica, Iz osiguranja (Praksa nemačkih sudova), od Milana Bartoša541
37) Živojin S. Kojić, Zbirka obrazaca, od d-ra Adama P. Lazarevića542
38) Joseph Barthélemy, Valeur de la liberté et adaptation de la République, od J. Đ.543
39) Jedan primer postepenosti (gradacije) u Objektivnom Javnom Pravu (Univerzitetsko zakonodavstvo), od Ž. M. Perića642
40) Međunarodna Akademija za Uporedno Pravo, od Ž. M. Perića643
41) Rumunski Socialni institut i njegova aktivnost, od J. Đ.645
42) J. M. Péritch, Rapport général sur la question de la responsabilité de l’Etat en Droit interne, od Đ. T.646
43) A. F. Frangulis, Théorie et pratique des Traités internationaux, od T.646
44) B. Mirkine — Guetzévitch, Les nouvelles tendances du Droit Constitutionnel647
PREGLED ČASOPISA206, 320, 431, 544, 647
HOBE KNJIGE207, 320, 432, 544, 648
SARADNICI „ARHIVA“
Avakumović, Mirko191
Aranđelović, d-r Dragoljub210, 426, 537
Adžić, Svetozar135, 514
Bajalović, d-r Ljubomir265
Bartoš, d-r Milan F.178, 198, 272, 384, 504, 541, 612
Bauer, Hans111, 315
Begović, d-r Mehmed553
Bilimović, d-r Aleksandar13, 615
Blagojević, d-r Borislav T.156, 313, 419, 600
Blagojević, d-r Vidan O.78, 403, 626
Vladisavljević, d-r Milan51
Vukčević, d-r Radoje91
Vučković, Petar D.295
Goljas, d-r Janko245
Danić, d-r Danilo J.400, 428
Denković, Dragaš Đ.318
Đelošević, Bratislav133
Đorđević, d-r Jovan543, 645
Živadinović, Milan Ž.116
Ilić, Ananije281, 516, 625
Ilić, d-r Mihailo125, 290
Janković, Dušai Ž.200
Jovanović, Živorad P.319
Jovanović, Milorad M.634
Konstandinović, d-r Nikola103, 310
Lazarević, d-r Adam P.155, 292, 542, 640
Lakpć, Andrija R.630
Lederer, d-r Željko370
Mazo, d-r Anri444
Maklecov, Aleksandar28
Marković, d-r Božidar S.181, 414, 525
Marković, Tihomir J.299
Mirković, d-r Đorđe305, 581
Mirković, D-r Mijo396, 428, 429, 539, 540, 620, 638
Mišić, Dušan P.151, 294, 404, 518
Nedeljković, d-r Branislav205, 416, 586
Nikolić, Vojislav349
Novaković, d-r Mileta St.388
Perić, D-r h. c. Živojin M.163, 424, 425, 528, 636, 642, 643
Petković, Ivan D.146, 367
Petrović, d-r Borivoje D.260, 430, 633
Plakalovpć, Budimir260
Popović, Miodrag521
Popović, Nenad316
Pržić, d-r Ilija A.36, 190, 201, 202, 203, 279, 311, 312, 422, 508
Radojković, d-r Miloš186, 203, 482, 561
Rozenberg, Vladimir412
Savković, d-r Jovan330, 464
Smiljanić, Mihailo M.282
Solovjev, d-r Aleksandar455
Spektorski, d-r Evgenije174, 321, 545
Subotić, Đura153
Taranovski, d-r Teodor407, 535. 538, 637, 641
Tasić, d-r Đorđe1, 197, 301, 433, 525, 646
Tauber, L.68
Timoššga, Vladimir143, 517
Tomašić, d-r Dinko236
Ćirković, d-r Stevan129
Hadži-Pešić, Božidar520
Čubinski d-r Mnhailo222