Архив 1936 | Коло 2 | Књига 49
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
1—6 бр. књ XXXII (XLIX) друго коло
1) Пре тридесет година ..., од д-ра Драгољуба Аранђеловића113
2) Живот и личност проф. Теодора Тарановског, од д-ра Евгенија Спекторског217
3) О језику и правопису у судским списима, у законима уопште и у правној литератури, од Леона Амара369
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Један случај индигнитета непредвиђен у Грађанском законику, од Александра Хаџи - Поповића60
2) О прописима Срп. грађ. законика који одређују наследна права деце позакоњене милошћу владаоца од Стевана Д. Живадиновића167
3) Кад престаје кућна заједница?, од д-ра Радоја Вукчевића243
4) Призив или рекурс?, од д-ра Мирослава Мухе252
5) О примени новога Грађанског парничног поступка, од д-ра Бранислава М. Недељковића358
6) Неблаговремени одговор на тужбу, од д-ра Видана О. Благојевића447
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Долус и кулпа у нашем Кривичном законику, од д-ра Јураја Кулаша45
2) Стављање под суд и оптужница по Закону о штампи, од Дионисија Продановића157
3) Мере безбедности у новом немачком законодавству и југословенском Кривичном законику, од Александра Маклецова325
4) Повреда стварне надлежности као разлог за ништавост пресуде по § 336 т. 7 Ксп., од Ивана Д. Петковића454
5) Један критички поглед на психоаналитичко посматрање криминологије и на психоанализу уопште, од Војислава Николића545
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Макиавели Г. Слободана Јовановића у светлости његове теорије о држави (Истовремено прилог проблему о односу политике и морала), од д-ра Ђорђа Тасића1
2) Појам устава, од д-ра Милана Владисављевића228
3) Принцип слободне штампе у новијим европским уставима, од Николе Тинтића461
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Дискрециона оцена спрам других облика слабије везаности правном нормом, од д-ра Ива Крбека412, 257
ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА И ОПШТА ТЕОРИЈА ПРАВА
1) Макиавели Г. Слободана Јовановића у светлости његове теорије о држави (Истовремено прилог проблему о односу политике и морала), од д-ра Ђорђа Тасића1
2) Homo juridicus и недовољност права као животног правила, од Ђорђа дел Векиа115
СОЦИОЛОГИЈА
1) Предмет социологије, од д-ра Петра Струвеа517
2) Основни елементи југословенске породичне задруге (Студија социалне статике), од Емила Сикара564
ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИСКЕ НАУКЕ
Стандардизација у служби контроле производње, од инж. Павла Васића41
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
1) Резерве у женевским конвенцијама о меници и о чеку, од д-ра Милана Шкерља25, 135
2) Егзекватура италијанских пресуда, од Ив. Д. Петковића145, 259
ТРГОВАЧКО, МЕНИЧНО И СТЕЧАЈНО ПРАВО
Природа односа који везују органе за заједницу којој припадају, са гледишта учења о пуномоћотву, социолошког и правног схватања (С нарочитим освртом на пословођу друштва с.о.о.), д-ра Ђорђа Мирковића341, 434
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Измена текста меничног бланкета, од д-ра Томе Павловића174
2) Нацрт униформног међународног приватног права за словенске државе Средње н Јужне Европе, од д-ра Станка Лапајне375
3) Грешке прн публикацији закона и уредаба, од д-ра Борислава Т. Благојевића476
4) Губитак часних права, од Душана. Ж. Јанковића575
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Примена данцишког устава пред Сталним судом међународне правде, од д-ра Илије А. Пржића63
2) Репресалије у време мира, од д-ра Илије А. Пржића69
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Организација привреде и административна организација земље, од д-ра Мија Мирковића69
2) Утицај сељака на цене (Поводом акције „Господарске слоге“), од д-ра Мија Мирковића480
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Кад се има сматрати да престаје служба државног службеника који је позван на одслужење обавезног кадровског рока (§ 104 т. 11 Ч. З.), од Војислава М. Ђендића73
2) Један управни спор пред грађанским судом, од Милана К. Ивановића181
3) Не може се бити истовремено контрактуални чиновник у два државна надлештва, од Ананија Илића274
4) С којим даном има да донесе управна власт одлуку о унапређењу држ. службеника по § 254 Ч. з., од Војислава М. Ђендића382
5) Право породице чиновничког приправника на пензију, од Светозара Аџића383
6) Одговорност царинских посредника као комисиовара странака, од Милана К. Ивановића484
7) Откада се неуслели практични учитељеки испити рачунају у збир испита за престанак службе по т. 6 § 14 Ч. з., од Свет. Аџића579
СУДСКА ХРОНИКА
1) О условима за примену Закона о побијању правних дела изван стечаја, од д-ра Адама П. Лазаревића75
2) Потраживања уреда за осигурање радника и при расправи депозита дужниковог имају исти ранг према осталим повериоцима, као и државна пореза, од Тих. М. Ивановића79
3) Ублажавање казне по § 71/5 К. з., од Владимира Тимошкина82
4) По § 24 Крив. зак. није предвиђено да одбрана путем силе употребљена ради одбијања противправног напада мора бити једини начин да би се овакав напад избегао, већ само то да је ова одбрана потребна ради одбијања напада, нити је пак условљено да противправни напад за све време трајања мора бити вршен истим сретством, од Јована Д. Смиљанића84
5) Поврат из § 76 К. з. не даје судији право да у учиниоцу кривичног дела види зао карактер и да за дело у питању, поред строже казне због поврата, изрекне још и строжу врсту казне из § 74 К. з., од Леона М. Амара85
6) Када је у питању недопустивост редовног правног пута, судови нису везани за основ спора, који је тужилац у тужби означио, од Будимира Плакаловића185
7) Дан доспелости одређује вредност странот новца (берзански курс са примом) у динарима, од Душана П. Мишића188
8) О примени застарелости у мандатном поступку, од Андрије Р. Лакића190
9) Примена § 2 т. 3 Закона о побијању правних дела изван стечаја, од Милована Р. Крџића191
10) За примену § 32 од. II Крив. зак. довољно је да је сретство радње или предмет на коме се радња извршује, према своме саставу и стању у моменту радње извршења отказало да произведе жељену последицу, од Јована Д. Смиљанића193
11) Један случај примене § 2 т. 3 Зак. о побијању правних дела изван стечаја, од Тихомира М. Ивановића276
12) §§ 505 и 506 Срп. грађ. зак. не вреде за деобе извршене путем избраног суда, од Јована. Д. Смиљанића278
18) Начелна одлука у погледу грађанске надлежности општинских судова, од Д-р Боривоја Д. Петровића280
14) О основима за жалбу на одлуке општинских судова, од Јована Димитријевића284
15) Сметање поседа и самовлашће, од Божидара Хаџи-Пешића286
16) За постојање кривичног дела из § 184/1 К, з. није потребно да смрт оштећенога наступи одмах на месту туче, од Владимира Тимошкина286
17) Једна погрешна примена § 158 Вој. крив. законика, од Славка Д. Ковачевића288
18) О тужби за утврђење, од д-ра Адама П. Лазаревића386
19) Муж нема право да тражи од жениних наследника да му предају приход од мираза, који је доспео, а лије наплаћен, за време трајања брака, од Милана Ж. Живадиновића388
20) У паулијанском спору поништен пренос има утицаја на све сопственике (§§ 303а, 911, 930 Г. з.), од Душана П. Мишића389
21) Роком у сталном кадру не прекида се службенички однос, од Ивана Д. Петковића392
22) Наснлна обљуба над женским малолетним лицем, од Јована Д. Смиљанића394
23) Особито тежак случај према пропису § 75 од. II К. з., од Јована Д. Смиљанића396
24) Суд је дужан, на захтев сопсптвеника имања, да скине забрану са кирије, када овај докаже да имање припада њему, а не дужнику, кога је поверилац по забрани означио као власника имања, од Милана Ж. Живадиновића489
25) Муж се не може осуђивати на повраћај мираза само зато што супружници живе одвојено, и што је жена напустила стан и домицил свога мужа, од Јована Д. Смиљанића490
26) Случај сукоба надлежности између парничног и замолног суда, од Јована Димитријевића492
27) Супротно мишљење о сукобу надлежности између парничног и замолног суда, од Игора Попова493
28) Примена § 110 Гр. зак., од Франа Беламарића496
29) Заштита закона може се тражити п противу пресуде и решења, изречених по старом Крив. суд. поступку, од Тих. Ивановића496
30) Призивни суд кад цени питање стварне надлежности првога суда мора се држати правне оцене коју је дао првостепени суд или коју је он усвојио на основу призива овлашћевог тужиоца и после одржаног јавног претреса, од Ивана Д. Петковића499
31) Примени § 279 Ксп. нема места, ако већ према поднетој оптужници и квалификацији у њој није бло надлежан окружни суд као зборни — таква се пресуда ништи по службеној дужности због повреде формалног закона из тач. 7 § 336 Ксп., од Ивана Д. Петковића500
32) Како треба тумачити § 766 Грађ. законика, од д-ра Драгољуба Аранђеловића580
33) Да ли муж има право да тражи од жениних наследника да му предају приход од мираза, који је доспео, а није наплаћен за време трајања брака?, од Милана, Ж. Живадиновића582
34) Неколико речи о истом питању, од д-ра Милана Бартоша583
35) Уговори о задржању својине (pactum reservati dominii), од д-ра Адама П. Лазаревића586
36) Случај редукције тестаментарног наслеђа због повреде законског дела из § 478 Срп. грађ. зак., од Душана П. Мишића588
37) Једно правилно тумачење § 10 Закона о државном правобраниоштву од стране Касационог суда у погледу застулања Дирекције државних железница код среских судова, од д-ра Боривоја Д. Петровића588
38) За појам дела из § 273 од. I Крив. зак. без утицаја је да ли је обљубом извршена и дефлорација, од Јована Д. Смиљанића589
39) Претреси се одређују не само на дане већ и на часове, од Леона А. Амара590
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Шуман (д-р Јанко), Коментар Закона о заштити ауторског права и међународних прописа, од д-ра Милана Бартоша96
2) Jandolo (Prof. Eliseo), La legge sulla bonifica integrale, од д-ра Мија Мирковића97
3) Bigne de Villeneuve (Marcel de la), Une science sociale nouvelle: La Statologie, sa méthode et son objete, од д-ра Велимира Н. Димића97
4) Monier (Raymond), Les noveaux fragments des Institutes des Gaius et leur importance pour la connaisance du Droit Romain, од д-ра Бранислава М. Недељковића101
5) Dietsch (Pierre), De la legalité des syndicats de fonctionnaires, од Драгаша Ђ. Денковића102
6) Pravnički godišnjak za 1936 god., од Мирка, Г. Авакумовића106
7) Kelsen (Hans), Reine Rechstlehre, од д-ра Евгенија Спекторског194
8) Djuvara (Mircea), Réflexions sur le problème de la souveraineté et sur la réalité juridique de l'Etat, од д-ра Ђорђа Тасића198
9) Djuvara (Mircea), Relativita e dirito, од д-ра Ђорђа Тасића198
10) Serpieri (Arrigo), Fra politica ed economia rurale, од д-ра Мија Мирковића200
11) Vošta (dr Ladislav), Balkánská dohoda, од д-ра Илије А. Пржића201
12) Bloch (Camille), Узроци светског рата, од д-ра Илије А. Пржића201
13) Engländer (d-r Oscar) und Schranil (d-r Rudolf), Finanzwissenschaft und Tchechoslowakisches Finanzfrecht, од д-ра Љубомира Дуканца202
14) Mirkine-Guetzévithc (B.), Parlamentarisme sous la Convention nationale, од д-ра h. c. Слободана Јовановића289
15) Mélanges, offerts à Ernest Manhaim, par ses collègues, ses amis, ses élèves, од д-ра Данила. Ј. Данићa291
16) Омчикус (д-р Александар), О конзулату и мењању његових функција, од д-ра Милана Бартоша292
17) Матић (Драгослав Д. и Ђоковић (Тихомир Ђ.), Земљишнокњижни поступак, од д-ра Адама П. Лазаревића293
18) Gaudin de Lagrange (E. de), La crise du contrat et la rôle du juge, од д-ра Божидара С. Марковића294
19) Larenz (Karl), Rechts-u. Staatsphilosophie der Gegenwar, од Загорке Мићић298
20) Беговић (д-р Мехмед), Шеријатско брачно право, од Хафиза Абдулаха Бушатлића397
21) Maurović (d-r Ivan), Nacrt predavanja o općem privatnom pravu, од д-ра Драгољуба Аранђеловића398
22) Ђурђевић (д-р Чед.), Трећа балканска конференција и Четврта балканска конференција, од д-ра Ђорђа Тасића398
23) Нелзон (Ана Т.), Преглед покрета за мир, од д-ра Илије А. Пржића399
24) Andrassy (Prof. d-r Juraj), Ustav i međunarodni položaj Abesinije, oд д-ра Илије А. Пржића400
25) Цуља, (д-р Срећко), Грађанско процесно право Краљевине Југославије, од д-ра Борислава, Т. Благојевића400
26) Jaffin (George H.), Prologue to Nomostatistics, од д-ра Стојана Гавриловића402
27) Sarkar (Benoy Kumar), The Theory of Wages in the Light of Social Insurance and Public Finance, од д-ра Андрије М. Ристића403
28) Lienhard (W.), Le rôle et la valeur de l'ordre public en droit privé international, од д-ра Божидара С. Марковића404
29) Padelford (Notman J.), Peace in Balkans, од Драгомира Вл. Богића406
30) Negulesco (Paul), Principes du Droit international administratif, од д-ра Ђорђа Тасића501
31) Ripert (Georges), La Régime démocratique et le Droit Civil moderne, од д-ра Данила Ј. Данића502
32) Peltier (F.) et Bousquet (G. H.), Les Successions agnatiques mitigées, од д-ра Мехмеда Беговића505
33) Zinguérevitch (Alexandre), La notion du contrat de travail, од д-ра Бранислава М. Недељковића506
34) King (Olyde L.), Public Finance, од д-ра Љубомира Дуканца507
35) Korać (d-r Josip), Karteli i druge asocijacije u industriji, од Владимира Розенберга509
36) Gooch (G. P.) and Temperley (H.), British documents on the Origins of the War (1898–1914), од д-ра Стојана Гавриловића510
37) Maklecow (A.), Jugoslawien: I Gesetzgebung. II Gesetzesentwürfe. III Grundsätzliche Gerichtsentscheidungen. IV Literarische Neuerscheinungen, од д-ра h. c. Живојина М, Перића591
38) Живанчевић (Михаило М.), Федерализам и унитаризам, од д-ра Драгољуба Аранђеловића594
39) Stoll (Dr. Heinrich), Deutsches Bauernrecht, idem, Vertag und Unrecht, од д-ра Ђорђа Тасића596
40) Markovitch (Milivoïé), La théorie de l'abus des droits en droit comparé, од д-ра Милана Бартоша597
41) La Pradelle (A. G. de), Le conflit italo-éthiopien, од д-ра Данила Ј. Данића599
42) Opréa (Zeno), Essai sur la notion de bonnes mœurs dans les obligations en droit civil allemand, од д-ра Божидара С. Марковића600
43) Aron (Raymond), La Sociologie allemande contemporaine, од д-ра Јована Ђорђевића
44) Markovitch (Givan J.), La Transmission du Partimoine d'une persone décédée dans Zadrouga serbe, од д-ра Борислава Т. Благојевића605
НЕКРОЛОГ
1) † Д-р Теодор Тарановски205
2) † D-r Stanislaus Dnistrjánskyj, од д- ра h. c. Жив. М. Перића302
3) † Prof. Ubaldo Ferrari, од д- ра h. c. Живојина М. Перића409
4) † Henri Sée, од д-ра Мија Мирковића410
5) † Ferdinand Tönnies, од д-ра Мија Мирковића510
6) † Robert Michels, од д-ра Петра Струвеа512
7) † Д-р Илија Јелић, од д-ра Милана Бартоша607
8) † Eugène Audinet, од д-ра Борислава Т. Благојевића607
БЕЛЕШКЕ
1) Друштво за правну филозофију и социологију107
2) Удружење да приватно право108
8) Тридесетпетогодишњица наставничког рада. г. проф. Пола Негулеска, од д-ра Ђорђа Тасића109
4) „Правни Живот“, од д-ра Милана Бартоша109
5) Једна значајна социолошка публикација: Annales sociologiques, од Милорада В. Симића110
6) Награђени Светосавски темати208
7) Стечај за катедру Народне правне историје на Правном факултету у Загребу209
8) Програм за Испит из Црквепог Права на Правном Факултету Београдског Упиверзитета, од д-ра h. c. Живојина М. Перића209
9) Карактер Објективнота Формалнога Права (Судокога Поступка), од д-ра h. c. Живојина М. Перића212
10) Једна интересантна одлука бечког Врховног суда од д-ра Драгољуба Аранђеловића213
11) Југословенско удружење за међународно право, од д-ра Илије Пржића214
12) Други конгрес Међународног института за филозофију права и правну социологију, од д-ра Ђорђа Тасића305
13) Извештај о раду на састанцима Управног одбора Међународног удружења за Кривично право и његове Комисије за израду пројекта Закона о међународним кривичним делима појединаца и држава, посебице против међународног мира, у Паризу 1986, од д-ра Томе Живановића306
14) Радови Г. д-ра Рихарда Бозендорфа, од д-ра h. c. Живојина М. Перића309
15) „Југословенски економист“, од Милорада В. Симића311
16) Категорије породица и породичних задруга у Српском Праву, од д-ра h. c. Живојина М. Перића411
17) Наша православна црква у Албанији, од Мирка Г. Авакумовића411
18) Дванаести редовни састанак Међународне комисије за криминалну полицију513
19) Светосавоки темати за 1937 г.514
20) Реформа италијанског међународног права, од д-ра Милана Бартоша608
21) Једна одлука бечког Врховног суда о одговорности за штету услед рђаво датог извешћа, од д-ра Драгољуба Аранђеловића609
22) Збирка међународних уговора, од д-ра Милана Бартоша610
23) Криминалитет у селу и граду610
24) Нови фондови Правног факултета611
ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА110, 215, 311, 415, 515, 611
НОВЕ КЊИГЕ111, 216, 312, 416, 516, 612
ИСПРАВКА110
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Авакумовић, Мирко106, 414
Амар, Леон85, 369, 590
Аранђеловић, д-р Драгољуб113, 213, 313, 398, 580, 594
Аџић, Светозар383, 579
Бартош, д-р Милан Ф.96, 109, 292, 583, 597, 607
Беговић, д-р Мехмед505
Беламарић, Фране496
Благојевић, д-р Борислав Т.400, 476, 605, 607
Благојевић, д-р Видан О.447
Богић, Драгомир Вл.406
Бушатлић, Хафиз Абдулах397
Васић, Павле41
Векио, Ђорђе Дел115
Владисављевић, д-р Милан228
Вукчевић, д-р Радоје243
Гавриловић, д-р Стојан402, 510
Данић, д-р Данило Ј.291, 502, 599
Денковић, Драгаш Ђ.102
Димитријевић, Јован284, 492
Димић, д-р Велимир97
Дуканац, д-р Љубомир202, 507
Ђендић, Војислав73, 382
Ђорђевић, д-р Јован602
Живадиновић, Милан Ж.388, 489, 582
Живадиновић, Стеван167
Живановић, д-р Тома306
Ивановић, Милан К.181, 484
Ивановић, Тихомир М.79, 276, 496
Илић, Ананије274
Јанковић, Душан Ж.575
Јовановић, д-р h. c. Слободан289
Ковачевић, Славко Д.288
Костић, д-р Лазо М.380
Крбек, д-р Иво412, 527
Крџић, Милован Р.191
Кулаш, д-р Јурај45
Лазаревић, д-р Адам П.75, 293, 386, 586
Лакић, Андрија. Р.190
Лапајне, д-р Станко375
Маклецов, Александар325
Марковић, д-р Божидар С.294, 404, 600
Мирковић, д-р Ђорђе Ж.341, 434
Мирковић, д-р Мијо69, 97, 200, 410, 480, 510
Мићић, Загорка298
Мишић, Душан П.188, 389, 598
Муха, д-р Мирослав 252
Недељковић, д-р Бранислав101, 358, 506
Николић, Војислав545
Павловић, д-р Тома174
Перић, д-р h. c. Живојин М.209, 212, 302, 309, 409, 411, 591
Петковић, Иван Д.145, 259, 392, 454, 499, 500
Петровић, д-р Боривоје Д.280, 588
Плакаловић, Будимир185
Попов, Игор493
Пржић, д-р Илија А.63, 201, 214, 269, 399, 400
Продановић, Дионисије157
Ристић, д-р Андрија М.403
Розенберг Владимир509
Сикар, Емил564
Симић, Милорад В.110, 311
Смиљанић, Јован Д.84, 193, 278, 394, 396, 490, 589
Спекторски, Д-р Евгеније194, 217
Струве, д-р Петар512, 517
Тарановски, д-р Теодор86
Тасић, д-р Ђорђе1, 109, 198, 199, 305, 398, 501, 596
Тимошкин, Владимир92, 286
Тинтић, Никола461
Хаџи-Пешић, Божидар286
Хаџи-Поповић, Александар60
Шкерљ, д-р Милан25, 135