Архив 1935 | Коло 2 | Књига 47
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ
1—6 бр. књ. XXX (XLVII) другог кола
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Кућна заједница Црне Горе, од Алексе К. Матановића10
2) Година дана примене новог Грађ. парн. поступка, од Ђурђа Маринковића42
3) Пресуда због изостанка, од Андрије Р. Лакића129
4) Теориска основица позитивног ауторског права, од д-ра Ернеста Дарваша141
5) Примена новог Грађ. парн. пост., од д-ра Бранислава М. Недељковића207
6) Однос тужбеног захтева према пресуди у Грађ. парн. поступку, од д-ра Едуарда Пајнића296, 396
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Основни принципи код одмеравања казне, од д-ра Михаила Чубинског1
2) Правна наука и нормативна обиљежја бића кривичног дјела, од д-ра Станка Франка106
3) Одговорност судије у избраним судовима, од д-ра h. с. Живојина М. Перића195
4) Колузиони затвор, од Селимира Јевтића319
5) Т. зв. ауторитарно .(„политичко“). и либерално („тобож аутономно“) Кривично право, од д-ра Томе Живановића373
6) Правне последице условне осуде код које казна није била извршена, од Тихомира Васиљевића430
7) Нормативно обиљежје бића кривичног дјела у односу према правној политици и правној теорији, од д-ра Станка Франка469
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Теорија демократије и њена критика, од д-ра Јована Ђорђевића219
2) Сталешка мисао у изградњи државног уређења, од д-ра Драгољуба Аранђеловића381
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
1) Уговори и набавке према Зак. о држ. рачуноводству, од Љубомира Радовановића23
2) Буџетско наредбодавно право по новом Зак. о држ. рачуноводству, од д-ра Милана Хорватског122
3) Уговори и набавке према Зак. о држ. рачуноводству, од д-ра Стевана Сагадина287
4) Неправилни, нарочито ништавни, управни акти, од д-ра Лазе М. Костића489
ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА И ОПШТА ТЕОРИЈА ПРАВА
1) Стогодишњица руске кодификације у светлости теорије о законодавству, од д-ра Евгенија Спекторског185
2) Методи или школе тумачења, од д-ра Ђорђа Тасића281
3) Солидаризам и право, од д-ра Божидара С. Марковића305
ИСТОРИЈА ПРАВА
Кажњавање неверне жене у црногорском и византиском праву, од д-ра Александра Соловјева478
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
Међународно приватно право и упоредно право, од Ксавије Жана97
ТРГОВАЧКО, МЕНИЧНО И СТЕЧАЈНО ПРАВО
Државни надзор над друштвима деоничког облика, од д-ра Ђорђа Ж. Мирковића412, 416
ШЕРИЈАТСКО ПРАВО
Форма исламског брака, од д-ра Мехмеда Беговића50
ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИСКЕ НАУКЕ
1) Буџетско наредбодавно право по новом Зак. о држ. рачуноводству, од д-ра Милана Хорватског122
2) Покушаји реаграризације Енглеске, од д-ра Мије Мирковића505
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Прописи Крив. суд. поступка које треба укинути одн. изменити или допунити, од Дионисија Продановића323
2) Наследно право по Уводном закону за нови Ванпарнични поступак, од д-ра Адама П. Лазаревића531
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Правне последице марсељског атентата, од д-ра Илије Пржића57
2) Сарска област, од д-ра Стевана Ћирковића146
3) Један случај међународно-правне одговорности, од д-ра Милете Ст. Новаковића241
4) Признање нових држава и влада, од д-ра Илије Пржића332
5) Напори за ублажење ратних свирепости, од д-ра Илије Пржића435
6) Женевски менични текстови као међународни обичај, од д-ра Милана Ф. Бартоша535
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Обезбеђење административним путем на принадлежности државних службеника, од д-ра Видана О. Благојевића64
2) Одлука о престанку службе у случају т. 2 § 104 Ч. 3., од Ловра Перковића155
3) Одлука о престанку службе у случају т. 2 § 104 Ч. 3., од Милорада Д. Поповића244
4) Је ли чл. 6 Зак. о судијама ред. судова дерогиран другом каквом одредбом?, од Леона А. Амара336
5) Војна контрола је увек надлежна по тужбама за накнаду штете причињене у администрацији војске и морнарице, од Јована Димитријевића442
СУДСКА ХРОНИКА
1) Услови за отварање стечаја цене се по моменту кад суд о тражењу решава, а не по моменту, кад је само тражење суду предато, од д-ра Радоја Вукчевића67
2) Наређење чл. 7 т. 2 Увод. зак. за Стеч. зак. у вези § 48 ст. II Ст. зак. не односи се на поступак и рокове за изјављивање правних лекова по новим стечајима, од Тихомира М. Ивановића68
3) Обнова спора завршеног извршном пресудом по старом поступку, може се одобрити само по одредбама старог грађ. пост. а не по одредбама новог парн. пост., од Ивана Д. Петковића69
4) Државне благајне неће да изврше исплату забрањених сума без специалног судског налога за исплату, и ако за то немају ослонца у закону, од Живка Тајтацака74
5) Услов да се жалилац казни због обести по § 622/III Г.п.п. од Душана П. Мишића157
6) Поступак и надлежност по „жалби због ништавости“ пресуда берзанских судова (чл. 5 т. 2 Ув. зак. за Г.п.п.), од Јована Димитријевића158
7) Нема места доношењу пресуде због пропуштања, иако је одговор на тужбу неблаговремен, ако је предлог за доношење такве пресуде стављен у време кад је одговор на тужбу већ био предан суду, од д-ра Ђорђа Миликића163
8) Један случај примене § 64 Крив. законика код војних судова, од Рад. Ј. Перуновића164
9) И код тражбина, где рок плаћања није уговорен, наплата мораторног интереса може се тражити засебном тужбом, без тражења осуде за главни дуг, од Тихомира М. Ивановића247
10) Противу закључка трговачког суда, који он доноси по жалби због ништавости противу пресуде берзанског избраног суда, има места рекурсу на Апелациони суд, као другостепени рекурсни суд — § 608 Грађ. парн. пост., од Ивана Д. Петковића249
11) Нема места примени § 108 Грпп. за случај да суд, после издања платног налога, утврди да је тужени умро, од Петра Д. Вучковића252
12) Да ли је пропис § 375 а. старог Срп. Крив. Зак., који предвиђа иступно дело самовлашћа, остао и даље на снази поред прописа § 383 новог Крив. Зак. — који предвиђа преступно дело самовлашћа; и да ли су према томе, за суђење дела из § 375a. стар. Крив. Зак. и даље остали надлежни општински судови и полициске власти — или је пак то дело обухваћено § 383. нов. Крив. Зак. те да су према томе за суђење тога дела сад надлежни срески судови?, од Милорада Манојловића253
13) Претварање жига у слободан знак, од д-ра Марка Супића339
14) Пуномоћник који је специалним пуномоћјем овлашћен да у име и за рачун свога властодавца закључује уговор о продаји и куповини, на основу таквог овлашћења не може примати и купопродајну цену, без специалног пуномоћја за пријем новца, од Будимира Плакаловића345
15) Начела из §§ 531 и 532 Г. з. везују и уговоре о осигурању живота, од Душана П. Мишића248
16) Осумњиченик нема права по § 96 од. 2 у вези § 108 од. 2 К. п. да тражи одлуку крив. већа, када се истражни судија сложи са захтевом приватног учесника о продужењу извиђаја, од Андрије Р. Лакића349
17) Уредба о заштити земљорадника не односи се на земљорадника над чијом је имовином пре 20 априла 1932 год. отворен стечај, од Ивана Д. Петковића443
18) Нема места тражењу уверења о наглавици приликом судске потврде уговора о купопродаји непокретног имања, од Петра Доб. Вучковића417
19) На исплату депозита положеног суду по извршној судској пресуди, која је оглашена за извршну на основу положене заклетве, нема утицаја чињеница што je лице, које je депоновање извршило, поднело код надлежног суда тужбу због дела из § 114. К. з. јер спор није више у току — § 174. Гр. суд. пост., од Живка Н. Тајтацака448
20) Примена прописа § 64 К. з. и од. 2. § 286 К. п., од Владимира Тимошкина450
21) Кад почетак рока пада у време судског одмора, онда се тај рок рачуна од дана свршетка судског одмора {§ 320 од. I Грпп.), од Ивана Д. Петковића541
22) Има ли места доношењу пресуде због пропуштања иако је одговор на тужбу неблаговремен, ако je предлог за доношење такве пресуде стављен у време, кад je одговор на тужбу већ био предан суду, од Божидара Хаџи-Пешића543
23) Интересантна примена § 655 Г. з. у в. § 10 истог закона, од Душана П. Мишића545
24) Један случај погрешне примене § 2 К. з., од Леона А. Амара546
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
1) Неки нови прилози за историју словенских права. — XXX. Византинизам и византиско право у данашњој пољској књижевности, од д-ра Теодора Тарановског79
2) Неки нови прилози за историју словенских права — XXXI. Два нова синтетичка списа из историје словенских права, од д-ра Теодора Тарановског350
3) Неки нови прилози за историју словенских права — XXXII. Истраживање о извршној власти у Русији московског доба, од д-ра Теодора Тарановског425
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Heinrich Stoll, Juristische Methode, од д-ра Ђорђа Тасића79
2) Louis Josserand, Le contrat dirigé, од д-ра Бранислава Недељковића81
3) Dr. C. Picone-Chiodo, Qu’est-ce qu’un criminel?, од д-ра h. c. Живојина M. Перића166
4) Lioubomir Bayalovitch, L’Unification du Droit du Change, од д-ра Божидара C. Марковића257
5) Otto von Zwiedineck Südenhorst, Allgemeine Volkswirtschaftslehre, од д-ра Слободана M. Драшковића261
6) Dr. Georg Najman, Komentar građanskog parničnog postupka (knjiga I) од д-ра Милана Бартоша359
7) Rene Verrier, Roberty (Le positivisme russe et la fondation de la sociologie), од д-ра Евгенија Спекторског455
8) Д-р Мирко Косић, Уводу Општу социологију, од д-ра Јована Ђорђевића532
НЕКРОЛОГ
1) † М. Адачи, од д-ра М. С. Н85
2) † Earle В. Babcock, од д-ра Стевана Ћирковића287
3) † Михаило Стојадиновић554
БЕЛЕШКЕ
1) Dr. Hans Reichel, Zu Wertheimer, Entwickelungstendenzen im Privatrecht, од Ж. Перића86
2) Две одлуке бечког Врховног суда, од д-ра Д. Аранђеловића89
3) Dr. Friedrich Kübl, Advokaten in Politik, Wissenschaft und Literatur, од Д. A.90
4) Пољски часопис за историју права, од Т. Т.91
5) Benvenuto Donati, La critica del Muratori alla giurisprudenza, од Ђ. Тасића91
6) Коментар закона о општинама Г. Јована Стефановића, од Ђ. Тасића92
7) Prof. Dr. Heinrich Stoll, Die Gesetzgebung des Dritten Reiches auf dem Gebiet des Privatrechts, од Б. M. H.92
8) Simon Piotte, La clause-or devant la Ioi et les tribinaux,. од д-ра Борислава T. Благојевића93
9) Седамдесетогодишњица Женевске конвенције о рањеницима, од И. П.94
10) Dixieme rapport annuel de Ia Cour Permanente de Justice Internationale, од П.94
11) Награђени светосавски темати177
12) Реформа правосуђа у Француској, од Б. С. М.177
13) Д-р Фердо Чулиновић, Жена у нашем кривичном праву, од д-ра Адама П. Лазаревића178
14) Д-р Радивоје И. Ристић, Теорија објективне одговорности, од Б. С. Марковића179
15) Н. Kazemzadeh-Iranschähr, Leben und Sprüche der Sufi-Meister des Islams, од M. Беговића179
16) Д-р Адам Лазаревић, Савремени правни проблеми,. од д-ра Ђ. Ж. М.80
17) Luc Robine, L’ interpretation des textes exceptionnels en droit civil français, од Борислава T. Благојевића181
18) Прегледи а) општинског особља и пензионера-ки, и њихове принадлежности код градских и сеоских општина за 1933 и општинских прихода и б) самоуправних зајмова на дан 31 децембра 1933, од Д. Ђ. Д.182
19) Д-р Никола Гаћеша, Поштанска штедионица Краљевине Југославије, од Ж. П. Јовановића183
20) Prof. Mr. Ј. L. M. Eggen, De Unificatie van Het Privaatrecht van Belgie, Nederland end Luxemburg, од Ж. Перића268
21) Kazem Daghestani, Etude sociologique sur ia famille musulmane contemporaine еп Syrie, од M. Беговића272
22) Marcei Chauffardet, Le probléme de la perpétulté de la propriété, од Борислава T. Благојевића272
23) François Реrrоuх, Les traitements des fonctionnaires en France, од Д. Ђ. Д.274
24) Конгрес југословенских правника, од П.362
25) Dr. Karl Arndt, Zessionsrecht, од Ж. Перића362
26) Paul Duez, Les actes de gouvernement, од д-ра Данила J. Данића364
27) Д-р Никола Констандиновић, Економска улога радничких синдиката; Dragoslav В. Todorovitch, Le droit syndical et les doctrines syndicalistes, од M. Мирковића366
28) Д-р Димитрије Кириловић, Помађаривање у бившој Угарској, од М. Р.367
29) Mariano d’ Amelio, Influence des projets de codes sur la jurisprudence, од Борислава T. Благојевића369
30) XIV Годишњак Слободног универзитета у Софији и научни преглед за 1934, од И, П.371
31) Pravni pregled, од П.371
32) Правна мисао, од Б. С. М.371
33) Пропаганда теориске заоставштине Петражицког у Пољској, од Т. Тарановског458
34) Ј, Р, Haesaert, Contingences et Régularités du Droit positif, од Ж. M. Перића459
35) lgnace de Koschembahr-Lyskowski, Les dispositions de la loi et le Droit en Droit civil, од Ж. M. Перића459
36) Alfredo Pozzolini, L’ Exceptio veritatis nei delitti contro l’onore nel nuovo Diritto Penale Italiano, од Ж. M. Перића460
37) Alfredo Pozzolini, La Questione pregiudiziali nel diritto processuale penale italiano, од Ж, M. Перића461
38) Alfredo Pozzolini, L’ azione riparatoria secoudo il nuovo Diritto processuale italiano, од Ж. M. Перића461
39) Alfredo Pozzolini, Le norme regolanti la competenza per materia nel nuovo Diritto processuale italiano, од Ж. M. Перића461
40) Alfredo Pozzolini, A proposito di una concezione publicistica dell’ istituto de la parte civile, од Ж. M. Перића461
41) Alfredo Pozzolini, Talune chiose non inutili in tema d’imputabilità penale, од Ж. M. Перића462
42) Dr. Adolf Merkl, Die ständische Verfassung Oesterreichs, од Д; A.463
43) Dr. Walter Kopp, Die Sterilisationsgesetzgebung in den Skandinavischen Ländern und der Schweiz, од Д. A.463
44) Dr. P. Tuor, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, од Д. А.463
45) Д-р Радивоје И. Ристић, О деликтним облигацијама, од д-ра Адама П. Лазаревића464
46) Voucadine Milétitch, Le mouvement des idées constitutionnelles en Yougoslavie depuis la fin de la grande guerre, од И. П.465
47) André Rouast et Maurice Givord, Traité du droit des accidents du travail et des maladies professionnelles, од Борислава T. Благојевића465
48) Dr. Georg Lubenoff, Die Verfassung Jugoslawiens von 3. September 1931, од Ж. M. Перића554
49) Dr. Karl Haager — Vanderhaag, Das neue österreichische Wasserrecht, од Д. A.556
50) Један угледан историски часопис, од д-ра Данила Ј. Данића556
51) André Besson, La Conclusion du contrat d’assurance, од Б. Н.556
52) Dr. Edmond Locard, La police et les méthodes scientifiques, од д-ра Бор. Д. Петровића559
53) XI конгрес Међународне комисије за казне и казн. Заводе559
ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА95, 184, 276, 372, 560
НОВЕ КЊИГЕ95, 184, 276, 560
ИСПРАВКЕ184, 276 467
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Амар Леон А.336, 546
Аранђеловић д-р Драгољуб89, 90, 381, 463, 556
Бартош д-р Милан Ф.359, 535
Беговић д-р Мехмед50, 179, 272
Благојевић д-р Борислав Т.93, 181, 272, 369, 465
Благојевић д-р Видан О.64
Васиљевић Тихомир430
Вукчевић д-р Радоје67
Вучковић Петар Доб.252, 447
Данић д-р Данило Ј.364, 556
Дарваш д-р Ернест141
Денковић Драгаш Ђ.182, 274
Димитријевић Јован158, 442
Драшковић д-р Слободан М.261
Ђорђевић д-р Јован219, 548
Жан Ксавије97
Живановић д-р Тома373
Ивановић Тихомир М.68, 247
Јевтић Селимир319
Јовановић Живорад П.183
Костић д-р Лаза М.489
Лазаревић д-р Адам П.178, 464, 531
Лакић Андрија Р.129, 349
Манојловић Милорад253
Маринковић Ђурђе42
Марковић д-р Божкдар С.177, 179, 257, 305, 371
Матановић Алекса10
Миликић д р Ђорђе163
Мирковић д-р Ђорђе Ж.180, 412, 516
Мирковић д-р Мијо366, 505
Мишић Душан П.157, 348, 545
Недељковић д-р Бранислав81, 92, 207, 556
Новаковић д-р Милета Ст.85, 241
Пајнић д-р Едуард296, 396
Перић д-р h. с. Живојин М.86, 166, 195, 268, 362, 459, 460, 461, 462, 554
Перковић Ловро155
Перуновић Рад. Ј.164
Петковић Иван Д.69, 249, 443, 541
Петровић д-р Бор. Д.559
Плакаловић Будимир345
Поповић Милорад Д.244
Пржић д-р Илија А.57, 94, 332, 362, 371, 435, 465
Продановић Дионисије323
Радовановић Љубомир23
Радојковић д-р Милош367
Сагадин д-р Стеван287
Соловјев д-р Александар478
Спекторски д-р Евгеније185, 455
Супић д-р Марко339
Тајтацак Живко Н.74, 448
Тарановски д-р Теодор79, 91, 350, 452, 458
Тасић д-р Ђорђе 79, 91, 92, 281
Тимошкин Владимир450
Ћирковић д-р Стеван146, 267
Франк д-р Станко106, 469
Хаџи-Пешић Божидар122
Хорватски Д-р Милан543
Чубински д-р Михаило1