Архив 1935 | Коло 2 | Књига 48
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ
1—6 бр. књ. XXXI (XLVIII) друго коло
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Надлежност трговачког суда по новом Грађ. парн. поступку, од Л. Таубера68
2) Појам задругара у обавезним избраним судовима по Срп. грађ. суд. поступку, од д-ра Видана О. Благојевића78
3) Кад постоји кућна заједница, од д-ра Радоја Вукчевића91
4) О законској дужности мужа да издржава жену за време трајања брака, од д-ра Драгољуба Аранђеловића210
5) Пресуда због изостанка или пропуштања, од Будимира Плакаловића260
6) Усменост у Грађ. парн. поступку, од д-ра Јована Савковића330, 464
7) О правном дејству неблаговремено поднетог одговора на тужбу, од Ивана Д. Петковића367
8) О Пољском облигационом законику, од д-ра Анриа Мазоа444
9) Примена новог Грађ. парн. поступка, од д-ра Борислава Т. Благојевића600
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Извршивање казне и мера безбедности, од Александра Маклецова28
2) Обустава кривичног поступка пред среским судом, од Ханса Бауера111
3) Појам криминалне политике и њене границе, од д-ра Михаила П. Чубинског222
4) Пснхоаналитичко посматрање крнминологије, од Војислава Николића349
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
Сувереност и међународно право, од д-ра Милана Владисављевића51
ОПШТА ТЕОРИЈА ПРАВА И ФИЛО3ОФИЈА ПРАВА
1) О тумачењу кривичноправних и финансиских закона (Проблем аналогије), од д-ра Ђорђа Тасића1
2) Платон Г. Слободана Јовановића, од д-ра Ђорђа Тасића433
ИСТОРИЈА ПРАВА
Сељаци - племићи у историји југословенског права, од д-ра Александра Соловјева455
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
1) О изворима међународног права, од д-ра Илије А. Пржића36
2) Сувереност и међународно право, од д-ра Милана Владисављевића51
3) Међународна јавна помоћ, од д-ра Јанка Гољаса245
4) Значење Аргентинског пакта од 1933 год., од д-ра Жељка Ледерера370
5) Србија и међународни положај Ђердапа од Париског конгреса до Светског рата, од д-ра Милоша Радојковића482, 561
ТРГОВАЧКО, МЕНИЧНО И СТЕЧАЈНО ПРАВО
1) Надлежност трговачког суда по новом Грађ. парн. поступку, од Л. Таубера68
2) Уредба о заштити земљорадника од 1934 год. и остали односни проблеми у светлости меничног права, од д-ра Љубомира П. Бајаловића265
3) Удели код друштва са ограниченом одговорношћу (Прилог за одређивање њиховог појма), од д-ра Ђорђа Мирковића581
4) Општа чињеничка стања побијања у стечају (Опште претпоставке права побијања), од д-ра Бранислава Недељковића586
ШЕРИЈАТСКО ПРАВО
О реформама породичног права муслимана у Египту, од д-ра Мехмеда Беговића553
СОЦИОЛОГИЈА
1) Америчко тржиште рада и идеја о супериорности нордиске расе, од д-ра Динка Томашића236
2) Стогодишњица Кетлеове „Социалне физике“, од д-ра Евгенија Спекторског321
3) Стогодишњица Токвилове књиге о демократији, од д-ра Евгенија Спекторског545
ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИСКЕ НАУКЕ
1) Неколико модерннх струја у економској теорији, од д-ра Александра Билимовића13
2) Питање ситних сеоских газдинстава, од д-ра Николе Констандиновића103
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Ступање на снагу закона о извршењу и обезбеђењу, од Мил. Ж. Живадиновића116
2) Међународна хотелијерска одговорност, од д-ра Милана Бартоша272
3) Прећутна хипотека ликвидационе банке (Нужност њеног укидања), од д-ра Милана Бартоша384
4) Привредне задруге у Србији (Допуна српског правног система хрватским правом), од д-ра Милана Бартоша504
5) Стални избрани судови као класни судови, од д-ра Милана Бартоша612
ПАРЛАМЕНТАРНА ХРОНИКА
1. Кандидовање за народне посланике чиновника полициских, фииансиских, шумарских и аграрне реформе. — II. Верификовање посланичког мандата лица без посланичке способности, од д-ра Михаила Илића125
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Турска и начело слободе пролаза и пловидбе кроз дардаданелске мореузе, од д-ра Стевана Ћирковића129
2) Мањинске школе у Албанији, од д-ра Илије А. Пржића279
3) Грчко-француски спор око кула светиља, од д-ра Милете Ст. Новаковића388
4) Међународна одговорност за непријатељску пропаганду против страних држава, од д-ра Илије А. Пржића508
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Санирање француских финансија, од д-ра Михаила М. Смиљанића282
2) Шта знамо, а шта не знамо о нашој пољопривреди, од д-ра Мија Мирковића396
3) Статистички институт за економска проучавања на Универзитету у Софији, од д-ра Александра Билимовића615
4) О продуктивности инвестиција у јавним радовима (Поводом Панчевачког моста), од д-ра Мија Мирковића620
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) О значењу § 81 Финансиског закона. за 1933/34 годину, од Свет.Б. Аџића135
2) Забрана даљег излажења новина, од д-ра Михаила Илића290
3) Да ли је тачком 24 § 62 Фин. зак. за 1932/33 годину дерогиран § 55 Чин. зак.?, од Ананија В. Илића291
4) Примена § 203 ст. 1 Зак. о чнновницима, од Светозара Аџића514
5) На звање, које почиње са IV. гр. 1. ст. не може се поставити чиновник, који није провео у IV. гр. 2. ст. 3 године, од Ананија Илића516
6) Да ли диплома, стечена на страни, има своје правно дејство од дана кад је издата или од дана кад је нострификована?, од Ананија В. Илића925
СУДСКА ХРОНИКА
1) Још један пример кад залагање поверене ствари не претставља дело утаје, од Братислава М. Ђелошевића136
2) Примена прописа § 2 Кривичног законика, од Владимира Тимошкина143
3) За расправу брачних спорова (уништај и развод брака) између припадника мојсијеве вере на подручју Касационог суда у Београду надлежни су јеврејски духовни судови (рабинатскн судови), од Ивана Д. Петковића146
4) § 109 Г. з. н право напуштене жене на издржавање, од Душана П. Мишића151
5) О поступку по тужбама збот сметања поседа, од Ђуре Суботића153
6) Примедба на хронику 13. Суботића о поступку по тужбама због сметања поседа, од д-ра Адама П. Лазаревића155
7) О стварној надлежности среских судова за спорове из уговора о раду, од д-ра Адама П. Лазаревића292
8) Привремено женино издржавање и скинуће забране, од Душана П. Мишића294
9) Заједницом живота и имања склапа се задруга између малолетног синовца и пунолетних стричева, те није условљена одобрењем старатељског судије у погледу малолетника, од Петра Д. Вучковића295
10) Један случај захтева за заштиту закона, од д-ра Данила Ј. Данића400
11) Суд није властан да застане са суђењем спора који се води по парничном поступку, док се не оконча други спор који се води по претходном-ванпарничном поступку, од д-ра Вндана О. Благојевића403
12) Да ли код куповине и продаје треба применити § 553 или § 823 Г. з.?, од Душана П. Мишића404
13) Пропис § 128 К. з. обухвата и тешке повреде тела, од Владимира Тимошкина517
14) Погрешан захтев за један случај из противтужбе, од Душана П. Мишића518
15) Како треба разумети § 6 Грађ. парн. пост., од Божидара Хаџи-Пешића520
16) Објективна одговорност у србијанској судској пракси (Tумачање закона преко текста), од Миодрага П. Поповића521
17) Објашњење §§ 92 и 93 Гр. п. п. у вези § 6 ст. 3 истог поступка. од д-ра Видана О. Благојевића626
18) Уговором о заједници живота и имања може се окрњити закони део деце, од Андрије Р. Лакића630
19) Једно погрешно тумачење § 10 Закона о држ. правобраниоштву у погледу заступања Дирекције држ. железница код среских судова, од д-ра Боривоја Д. Петровића633
20) Обустава имања после расправе заузећа, од Милорада М. Јовановића634
ИЗ СТРАНОГ ЗАКОНОДАВСТВА
Реформа грађанско-судског поступка у Француској, од д-ра Борислава Т. Благојевића156
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
1) Новија италианска правна књижевност, од д-ра h. с. Живојина М. Перића163
2) О „диригованој дривреди“, од Тихомира Ј. Марковића299
3) Неки нови прилози за историју словенских права. — XXXIII. Ново синтетичко дело о историји градова у Пољској, од д-ра Теодора Тарановског407
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) А. D. Lundstedt, Die Unwissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft, 1932, од д-ра Eвгенија Спекторског174
2) D-r Bertold Еisner, Međunarodno, Međupokrajinsko (Interlokalno) i Međuvjersko Вгаčnо pravo Kraljevine Jugoslavije. Zagreb 1935, од д-ра Милана Бартоша178
3) Д-р Ђорђе Тасић, Увод у правне науке, Београд 1935, од д-ра Божидара С. Марковића181
4) D-r Ludwig Adamovich, Die Baugesetze der neuen Österreichischen Verfassung: Das föderalistische Prinzip. Wien 1935, од д-ра Милоша Радојковића186
5) Андреј Кортеану, Еволуција државе, Београд 1935, од д-р Ђорђа Тасића301
6) Julien Bonnеcase, Précis de droit civil, t. II, Paris 1934, од д-ра Ђорђа Ж. Мирковића305
7) Д-р Душан Узелац, O емисионим банкама, од Владимира Розенберга412
8) D-r Еrnst Swoboda, Die Neugestaltung des Bürgerlichen Rechts, од д-ра Божидара C. Марковића414
9) Д-р Божидар С. Марковић, Право побијања изван стечаја, од д-ра Браиислава Недељковића416
10) Niceto Alcala — Zamora, Le pouvoir juridique sur ce qui еst au-delà de la vie, од д-ра Борислава T. Благојевића419
11) D-r Gerhard Husserl, Recht und Welt, од д-ра Ђорђа Тасића525
12) D-r Gerhard Husserl, Der Rechtsgegenstand, Rechtslogische Studien zu einer Theorie des Eigentums, од д-ра Божидара C. Mapковића525
13) Dr. Friedrich Schöndorf, Die juristische Person im internationalen Privatrecht, од д-ра h. c. Живојина M. Перића636
14) Проф. д-р Ст. Станојевић, Студије о српској дипломатици, од д-ра Теодора Тарановског637
15) Leopoldo Medici, L'agricoltura е il problema demografico, од д-ра Мија Мирковића638
16) Д-р Чед. Ј. Марјановић, О положају малолетника у материјалном кривичном праву, од д-ра Адама П. Лазаревића640
КОНГРЕСИ
1) Седми Конгрес правника Краљевине Југославије, од д-ра Илије А. Пржића190
2) Тридесети Светски Конгрес Мира, од Мирка Г. Авакумовића191
3) Седми Конгрес правника Краљевине Југославије, од д-ра Илије А. Пржића422
НЕКРОЛОЗИ
1) † Ђорђе Б. Несторовић308
2) † Валтер Шикинг309
3) † Charles Lyon-Caen, од д-ра h. с. Живојина М. Перића523
4) † Михаил И. Јасински, од д-ра Теодора Тарановског535
5) † Васиљ Н. Златарски, од д-ра Теодора Тарановског641
БЕЛЕШКЕ
1) Друштво за правну филозофију и социологију197
2) G. Cornil, l’Еlaboration du Droit et l’illusion du Législateur, од Ђ. Тасића197
3) Instituto di studi legislativi, од Милана Бартоша198
4) Заштита ослобођених осуђеника и малолетника, од Душана Ж. Јанковића200
5) Друштво за проучавање Француске револуције201
6) Нов бугарски правни часопис, од И. П.201
7) Annuaire de l’Association Yougoslave de Droit International, од И. П.201
8) Д-р Тома Живановић, Основни проблеми Етике (Филозофије моралне), од И. П.202
9) Д-р Драг. Аранђеловић, Принципи државног уређења у скорој прошлости и садашњости, од И. П.203
10) Џ. и М. Кол, Основи савремене политике. од П.203
11) Sinicha Ristich, L’Italie fasciste et la Société des Nations, од M. P.203
12) Ргоf. D-r J. Eggen von Terlau, Die Bedeutung des internationalen Privatrechts für den Richter, од Б. H.205
13) Скупштина Југословенског Удружења за Међународно нраво205
14) Међународна конференција рада, од д-ра Николе Констандиновића310
15) The New Commonwealth Quaterly, од И. П.311
16) Jugoslovenski istoriski 6asopis, од И. П.311
17) D-r Juraj Sćetinec, Korporativno uređenje države s obzirom na novi austrijski ustav, од П.312
18) Д-ръ Ивaнъ Сливенски, Принципи на екстрадиционно право, од И. П.312
19) René Savatier, Vers la socialisation de la responsabilité et des risques individuels?; René Savatier, Vers la socialisation du contrat de louage d’industrie, од Борислава T. Благојевића313
20) Сергије Трегубов и Александар Андоновић, Криминална техника, од Ханса Бауера315
21) D-r Miodrag Miljewitch, Kreditbank und Boerse (Die Finanzierungs- und Emissionspolitik der Kreditbanken), од Ненада Поповића316
22) Слободан Ж. Видаковић, Комуналне финансије наших градова, од Д. Ђ. Д.318
23) Ј. Ф. Харабип, Основи економске географије, од Живорада П. Јовановића319
24) † Михаило Н. Јасински. — † Charles Lyon-Caen. — † D-r Stanislav Dniestránski424
25) XII Међународни Коигрес за Социологију, од Ж. М. Перића424
26) Јубиларна Спомеиица Проф. François Gény-a, од Ж. М. Перића425
27) Питање вољnог побачаја у Шведском праву, од д-ра Д. Араиђеловића426
28) Француска Енциклопедија — књига десета: Модерна држава, од д-ра Данила Ј. Данића428
29) Joseph Johnston, Тће Nemesis of Economic Nationalism, од M. Мирковића428
30) А. Serpieri, N. Mazzohi Alemanni, Lo stato fascista e i rurali, од M. Мирковића429
31) Vidal-Magnol, Cours de Droit Criminel et de Science pénitentiaire (Droit pénal général), од д-ра Боривоја Д. Петровића430
32) Анализа крви као доказно средство у парницама за признање очииства, од д-ра Д. А.537
33) Иитересантни немачки радови из историје Руске државе, од Т. Тарановског555
34) Jean Lescure, Le Nouveau Régime Corporatif Italien, од M. Мирковића539
35) Gaëtan Pirou, Le corporatisme, од M. Мирковића540
36) Јован В. Коштуница, Из осигурања (Пракса немачких судова), од Милана Бартоша541
37) Живојин С. Којић, Збирка образаца, од д-ра Адама П. Лазаревића542
38) Joseph Barthélemy, Valeur de la liberté et adaptation de la République, од J. Ђ.543
39) Један пример постепености (градације) у Објективном Јавном Праву (Универзитетско законодавство), од Ж. М. Перића642
40) Међународна Академија за Упоредно Право, од Ж. М. Перића643
41) Румунски Социални институт и његова активност, од Ј. Ђ.645
42) Ј. М. Péritch, Rapport général sur la question de la responsabilité de l’Etat en Droit interne, од Ђ. T.646
43) А. F. Frangulis, Théorie et pratique des Traités internationaux, од T.646
44) B. Mirkine — Guetzévitch, Les nouvelles tendances du Droit Constitutionnel647
ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА206, 320, 431, 544, 647
HOBE КЊИГЕ207, 320, 432, 544, 648
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Авакумовић, Мирко191
Аранђеловић, д-р Драгољуб210, 426, 537
Аџић, Светозар135, 514
Бајаловић, д-р Љубомир265
Бартош, д-р Милан Ф.178, 198, 272, 384, 504, 541, 612
Бауер, Ханс111, 315
Беговић, д-р Мехмед553
Билимовић, д-р Александар13, 615
Благојевић, д-р Борислав Т.156, 313, 419, 600
Благојевић, д-р Видан О.78, 403, 626
Владисављевић, д-р Милан51
Вукчевић, д-р Радоје91
Вучковић, Петар Д.295
Гољас, д-р Јанко245
Данић, д-р Данило Ј.400, 428
Денковић, Драгаш Ђ.318
Ђелошевић, Братислав133
Ђорђевић, д-р Јован543, 645
Живадиновић, Милан Ж.116
Илић, Ананије281, 516, 625
Илић, д-р Михаило125, 290
Јанковић, Душаи Ж.200
Јовановић, Живорад П.319
Јовановић, Милорад М.634
Констандиновић, д-р Никола103, 310
Лазаревић, д-р Адам П.155, 292, 542, 640
Лакпћ, Андрија Р.630
Ледерер, д-р Жељко370
Мазо, д-р Анри444
Маклецов, Александар28
Марковић, д-р Божидар С.181, 414, 525
Марковић, Тихомир Ј.299
Мирковић, д-р Ђорђе305, 581
Мирковић, Д-р Мијо396, 428, 429, 539, 540, 620, 638
Мишић, Душан П.151, 294, 404, 518
Недељковић, д-р Бранислав205, 416, 586
Николић, Војислав349
Новаковић, д-р Милета Ст.388
Перић, Д-р h. c. Живојин М.163, 424, 425, 528, 636, 642, 643
Петковић, Иван Д.146, 367
Петровић, д-р Боривоје Д.260, 430, 633
Плакаловпћ, Будимир260
Поповић, Миодраг521
Поповић, Ненад316
Пржић, д-р Илија А.36, 190, 201, 202, 203, 279, 311, 312, 422, 508
Радојковић, д-р Милош186, 203, 482, 561
Розенберг, Владимир412
Савковић, д-р Јован330, 464
Смиљанић, Михаило М.282
Соловјев, д-р Александар455
Спекторски, д-р Евгеније174, 321, 545
Суботић, Ђура153
Тарановски, д-р Теодор407, 535. 538, 637, 641
Тасић, д-р Ђорђе1, 197, 301, 433, 525, 646
Таубер, Л.68
Тимошшга, Владимир143, 517
Томашић, д-р Динко236
Ћирковић, д-р Стеван129
Хаџи-Пешић, Божидар520
Чубински д-р Мнхаило222