Arhiv 1933 | Kolo 2 | Knjiga 44
Napomena
Link za preuzimanje ovog broja Arhiva u   PDF formatu nalazi se ispod sadržaja i spiska saradnika.
CADRŽAJ 
1 — 6 br. knj. XXVII (XLIV) drugo kolo
GRAĐANSKO PRAVO I POSTUPAK
1) Naše novo vanparnično pravo, njegov istoriski razvitak i pojam, od d-ra Dionisa Godine53
2) Uporedni pregled režima okućja u jugoslovenskom i režima porodičnog dobra u francuskom zakonodavstvu, od d-ra Radmila Belića190
3) § 24 Zak. o zemljišnim knjigama s pogledom na pozitivne zakonske propise i projekt novoga građanskog zakona, od Đure Subotića221
4) Može li se osnov za sticanje svojine dokazivati svedocima bez obzira na § 242 Građ. sud. post.?, od Jevte M. Popovića387
KRIVIČNO PRAVO I POSTUPAK
1) Normativna teorija vinosti u krivičnom pravu, od Aleksandra Maklecova2
2) Određivanje javnog pretresa pred okružnim odnosno apelacionim prizivnim sudom, od Dionisija Prodanovića204
3) Inkriminacija apsolutno nepodobnog pokušaja u Krivičnom zakoniku Kraljevine Jugoslavije i shvatanje ovoga de lege ferenda, od Borivoja D. Petrovića486
DRŽAVNO I USTAVNO PRAVO
1) Smendova teorija integracije i njen načelni značaj za ustavnu teoriju i ustavnapravnu nauku, od Rade Vl. Radovića299
2) Dvodomni sistem u našem Ustavu, od Slobodana Jovanovića449
ADMINISTRATIVNO PRAVO
1) O pravnom značaju pojma katedre, od d-ra Đorđa Tasića14
2) Administrativni spor i policisko-kaznene odluke, od Borivoja Frantlovića59
3) Važiost ranga i ocene pri unapređivanju drž. službenika, od Miloša P. Prokopijevića65
4) Materijalna koncepcija sudske funkcije, od d-ra Milana Vladisavljevića217
MEĐUNARODNO PRAVO
1) Prvi kogres pravnika slovenskih država, od d-ra Milana Bartoša i d-ra Ilije Pržića264
FILOZOFIJA PRAVA I OPŠTA TEORIJA O PRAVU
1) Kriza pravne nauke, od Đorđa del Vekia177
2) Francuska pravna misao od 1804 do 1880, od d-ra Đorđa Tasića353
3) Francuska pravna misao od 1880 do danas, od d-ra Đorđa Tasića456
ISTORIJA PRAVA
1) Dušanov zakonik kod Paštrovića, od d-ra Aleksandra Solovjeva17
2) Nepoznat ugovor Dubrovnika s arbanaskim vladarom iz početka XIII veka, od d-pa Aleksandra Solovjeva292
P0M0RSKO PRAVO
1) Pravni pojam broda, od d-ra Đorđa Mirkovića33
CRKVENO PRAVO
1) Državna vlast i crkvena avtokefalija, od Sergija Troickog472
ŠERIJATSKO PRAVO
1) Organizacija Islamske verske zajednice u Kraljevini Jugoslaviji, od d-ra Mehmeda Begovića375
EKONOMSKE I FINANSISKE NAUKE
1) Zanatski pokret, od d-ra Mija Mirkovića27
2) Tehnokratija, od d-ra Dragoljuba Jovanovića285
3) O socialnom osiguranju za slučaj bolesti po nemačkom zakonodavstvu, o.d d-ra Adama P. Lazarevića364
PRAVNA POLITIKA
1) Izjednačenje kolizionih normi bračnog prava u slovenskim zemljama, od d-ra Milana Bartoša74
2) Zakon o zaštiti autorskog prava i tonfilm, od Borislava T. Blagojevića229
3) Primedbe na „Bračna pravila Srpske pravoslavne crkve“, od Ljuba Vlačića396
4) Neka pitanja povodom stupanja na snagu Građ. parn. postupka, od Borislava T. Blagojevića407
5) Nacionalitet trgovačkih društava (Povodom projekta Jugoslovenskog trgovačkog zakonika), od d-ra Milaia F. Bartoša490
MEĐUNARODNO-PRAVNA HRONIKA
1) Međunarodno-pravne posledice istupanja Nemačke iz Društva naroda, od d-ra Stevana Ćirkovića412
2) Organizaciona i pravna pitanja na XIV Skupštini Društva naroda, od d-ra Stevana Ćirkovića495
EKONSMSKO-FINANSISKA HRONIKA
1) Procenat slobodnog raopolaganja po kliringu, od d-ra .Dušana Uzelca88
2) Problem cena, od d-ra Aleksandra Jovanovića233
3) Povećanje važnosti domaćeg tržišta kaiitala, od d-ra Aleksandra Jovanovića419
ADMINISTRATIVNA HRONIKA
1) Može li Drž. savet obavezati upravnu vlast na unapređenje drž. službenika?, od Lovre Perkovića99
2) Važnije odredbe finansiskog zakona za 1932/34 god. u vezi sa statutom aktivnih drž. službenika i penzionera, od Nikole Stjepanovića104
3) Može li se postati dnevničar i bez dnevničarske odn. pripravničke službe, od Nikole S. Stjepanovića235
4) Da li dete iz prvoga braka, začeto i rođeno u odsustvu muža, ima pravo na porodičnu penziju?, od Ananija V. Ilića236
5) Po kome se zakonu ceni vreme službovanja pri regulisanju penzije?, od Nikole Stjepanovića317
6) Neke napomene na odluke Držaanog saveta, od d-ra Stevana Sagadina422
7) Rastava od stola i postelje i porodična penzija (§ 147 Č. 3.), od Lovre Perkovića502
8) Važi li još § 91 Zakona o narodnim školama?, od Nikole Stjepanovića504
9) Da li lice, koje je postavljeno i stupilo na .dužnost prvog dana u mesecu ima pravo na prinadležnosti toga meseca?, od Ananija Ilića506
SUDSKA HRONIKA
1) Jedan interesantan slučaj iz Prava Domaćih (kućnih) Zajednica u Crnoj Gori, od Živojina M. Perića i d-ra Dragoljuba Aranđelovića114
2) O nadležnosti suda za razmatranje rešenja Državne hipotekarne banke po žalbi interesovanih lica, od d-ra Adama P. Lazarevića135
3) Zakon o tapijama kroz sudsku praksu, od Petra Vučkovića137
4) Pretpostavka svojine na kućnjem nameštaju, od d-ra Adama P. Lazarevića240
5) §§ 386, 392/4 g.s.p. i nadpribeleške, od Dušana P. Mišića243
6) Jedno sudsko rešenje o .nadležnosti, od Petra Dob. Vučkovića244
7) Ugovor o zakupu je punovažna isprava za obezbeđenje, od Vlad. Iv. Kuriloza321
8) O maksimumu kazne kod sreskog suda u slučaju povrata i realnog sticaja krivičnih dela, od Jovana Dimitrijevića323
9) Odluku o krivici prizivni sud može doneti . samo posle održanog javnog pretresa, a ne u sednici — § 400 Kr. s. p., od Ivana D. Petkovića429
10) U parnici za pobijanje pravnih dela van stečaja, tužilac, da bi utvrdio oštećenje, nije dužan da traži egzekutivnu naplatu od svih solidarnih dužknka, već je dovoljno da dokaže nemogućnost isplate od onog solidarnog dužnika, čije pravno delo pobija tužbom, od Milana Ž. Živadinovića432
11) Izvršna presuda izbranog suda može se poništavati u svako doba zbog prekoračenja nadležnosti, od Petra K. Vlajića508
12) Obaveznost obećanja datog oglasom preko novina, od d-ra Adama Lazarevića512
13) Ugovor o zakupu je punovažna isprava za obezbeđenje, od Milana Živadinovića516
14) Docnije odobren postupak posredovanja ne sprečava udejstvovanje ranije odobrene zabrane, od d-ra Arsena M. Čubinskog519
15) Izvod iz trgovačkih knjiga kao osnov obezbeđenja (§ 377 G. s. p.), od Petra D. Vučkovića523
IZ STRANOG ZAKONSDAVSTVA
1) Položaj udate žene po Rumunskom građanskom pravu, od d-ra Dragoljuba Aranđelovića247
KNJIŽEVNI PREGLED
1) Neki novi prilozi za istoriju slovenskih prava. — XXV. Stogodišnjica dela Maćejovskog i aktuelni zadaci uporedae istorije slovenskih prava, od d-ra Teodora Taranovskog141
2) Dr. D. M. Kauschansky, Concetto moderno della proprietà come funzione sociale nelle costituzioni del dopo-guerra, od Živojina M. Perića524
OCENE I PRIKAZI
1) Dott, Paolo Silvio Migliori, II concetto di funzione giurisdizionale, od d-ra Đorđa Tasića152
2) Clemenceau, Sur la démocratie, od d-ra Vidana Blagojevića155
3) Dr. Stanko Frank, Die theoretischen Grundlagen des jugoslavischen Strafrechts, od d-ra Đorđa Tasića251
4) Odluke opšte sednice i načelne odluke Državnog saveta 1923-33, sredili i objasnili Aleksandar Davinić i Bogdan R. Majstorović, od Ljubomira Radovanovića254
5) R. Stainof, Le Fonctionnaire, od d-ra Đorđa Tasića328
6) D-r In. A. Blaha, Dnešni krize rodinneho života, od d-ra Mije Mirkovića332
7) D-r Dušan Subotić, Šest osnovnih problema krivičnog prava, od d-ra Adama Lazarevića336
8) Georges Vernadsky, La charte constitutioinelle de l’Empire Russe de I’an 1820, od d-ra Teodora Taranovskog434
NAUČNI KONGRESI
1) Kongres pravnika slovenskih država u Bratislavi1
2) Kongresi u ovoj godini, od Živojina M. Perića160
3) Prvi kongres pravnika slovenskih država, od d-ra Milana Bartoša i d-ra Ilije Pržića265
4) Izveštaj o radu III Međunarodnog kongresa za krivično pravo u Palermu (1933), od d-ra Tome Živanovića439
BELEŠKE
1) G. prof. Slobodan Jovanović, stalni član Međunarodnog instntuta za pravnu filosofiju i sociologiju, od Đ. T.169
2) Novi docenti Pravnog fakulteta169
3) Kongres ukrajinskih pravnika169
4) Novi poljski zakonik o sudskom postupku u građanskim parnicama, od D. Ar.169
5) Institut za naučno istraživanje Istočne Evrope u Vilnu, o.d T. Taranovskog169
6) Istorisko-pravna hronika iz 1932 g. od T. Taranovskog170
7) Pravni Zbornik, od d-ra D. Aranđelovića171
8) D-r F. Goršić, Zum neuen jugoslawischen Zivilprocessgesetz, od D. Ap.172
9) Baca Lazarević, Međunarodna policija, od d-ra Adama P. Lazarevića172
10) Radivoje K. Novaković, Invalidsko pitanje i stečena prava invalida, od Borislava T. Blagojevića173
11) Statistika spoljne trgovine kraljevine Jugoslavije za I polugođe 1933 godine, od B. T. B.174
12) Ispravke174
13) Počasni doktori Univerziteta Komenskoga u Bratislavi260
14) Universit é de Lyon. Faculté de Droit de Lyon. Année ssolaire 1931—1932, od Ž. Perića260
15) L. Josserand, Libéralisme et Formalisme, od Ž. Perića262
16) Ispravka264
17) Nov nastavnik Pravnog fakulteta339
18) Predavanja iz oblasti pravnih nauka na Međunarodnom koagresu istoričara u Varšavi, od A. V. S.339
19) Istorija Slovenstva kao celine, od T. Taranovskog341
20) Istrajnost u predrasudama o Vizantiji, od T. T.342
21) Najnoviji radovi G. S. S. Bobčeva, od Ž. Perića342
22) D-r D. M. Kauschansky, L’Unificazione del Diritto civile in Rumania in materia di matrimonio, di diritto di famiglia e di successioni, od Ž. Perića343
23) D-g D. M. Kauschansky, Hauptzüge des moslemischen Eherechts, od Ž. Perića346
24) D-r D. M. Kauschansky, Die Tötung auf Verlangen aus Mitleid in vergleichender Strafgesetzgebung. Rechtliche Verantwortung, od Ž. Perića347
25) Emil Grünberg, Der Mittelstand in der kapitalistischen Gesellschaft, od M. Markovića347
26) G. M. de Francesco, L’Universita di Pavia e gli studi sulle costituzioni straniere, od Đ. T.349
27) Abduselam I. Belagija, Uloga vakufa u verskom i svetovnom prosvećivanju naših muslimana, od Borislava T. Blagojevića349
28) Ispravka350
29) G. Elouard Lambert442
30) Međunarodni Institut za uporedno pravo pri Univerzitetu u Parizu, od d-ra D. D.442
31) Girolamo Penso, Lo studio psicologico del delinquente, od Ž. Perića443
32) Octavian Jonescu, La Notion de droit subjectif dans le Droit privé, od Ž. Perića444
33) D-r Danilo J. Danić, Intestatsko nasledno pravo, od d-ra Milana Bartoša446
34) Ispravka447
35) Kongres pravnika u Zagrebu, od P.530
36) Izbor g. prof. Milana Bartoša za člana Instituta za zakonodavne studije531
37) Ruski pravni časopis u Latviji, od Aleks. Maklecova531
38) D-r Gorazd Kušej, Sodobna demokracija, od Đ. Tasića532
39) E. Spektorekij, Zgodovina socijalne filozofije (II zv.), od Đ. T.532
40) Milan P. Markovitch, La doctrine sociale de Duguit, od I. P.532
41) Douchan Lj. Pantélitch, Etude Philosophique et Juridique de la Riserve Héréditaire, od B. S. M.533
42) Xavier Janne, Enseignement du Droit Comparé, od d-ra Ilije Pržića534
43) D-r Petar I. Popović, Francusko-srpski odnosi za vreme prvog ustanka, od I. P.535
PREGLED ČASOPISA175, 350, 448, 535
NOVE KNJIGE176, 351, 448, 536
SARADNICI „ARHIVA“ 
Aranđelović, d-r Dragoljub114, 169, 171, 172, 247
Bartoš, d-r Milan74, 265, 446, 490
Begović, d-r Mehmed375
Belić, d-r Radmilo190
Blagojević, Borislav173, 174, 229, 349, 407
Blagojević, d-r Vidan155
Vekio, Đorđo del177
Vladisavljević, d-r Milan217
Vlajić, Petar K.508
Vlačić, Ljubo396
Vučković, Petar D.137, 244, 523
Godina, d-r Dioiis53
Danić, d-r Danilo J.442
Dimitrijević, Jovan323
Živadinović, Milan432, 516
Živanović, d-r Toma439
Ilić, Ananije236, 506
Jovanović, d-r Aleksandar233, 419
Jovanović, d-r Dragoljub S.285
Jovanović, Slobodan449
Kurilov, Vlad. Iv.321
Lazarević, D-r Adam135, 172, 240, 336, 364, 512
Maklecov, Aleksandar2, 531
Marković, d-r Božidar S.533
Mirković, d-r Đorđe33
Mirković, d-r Mijo27, 332, 347
Mišić, Dušan P.243
Perić, Živojin M.114, 160, 262, 342, 343, 346, 347, 443, 444, 524
Perković, Lovro99, 502
Petković, Ivan429
Petrović, Borivoje486
Popović, Jevto387
Pržić, d-r Ilija265, 530, 532, 534, 535
Prodanović, Dioiisije204
Prokopijević, Miloš65
Radovanović, Ljubomir254
Radović, Rade299
Sagadin, d-r Stevan422
Solovjev, d-r Aleksandar17, 292, 339
Stjepanović, Nikola104, 235, 317, 504
Subotić, Đura221
Taranovski, d-r Teodor141, 169, 470, 341, 342, 434
Tasić, d-r Đorđe14, 152, 169, 251, 328, 349, 353, 456, 532
Troicki, Sergije472
Ćirković, d-r Stevan412, 495
Uzelac, d-r Dušan88
Frantlović, Borivoje59
Čubinski, d-r Arsen M.519