Архив 1934 | Коло 2 | Књига 45
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ 
књ. XXVIII (XLV) друго коло
† Д-р Чедомиљ Митровић281
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Реформа пословне способности удате жене по француском и нашем грађанском законику, од д-ра Драгољуба Аранђеловића85
2) О методи у приватном праву, од д-ра Божидара С. Марковића99
3) Надлежност за састав избраног суда при деоби задружне имовине, од Милорада В. Кукољца143
4) Општински судови и нови грађански нарнични поступак, од Андрије Р. Лакића226
5) Теорија тумачења закона и судска пракса, од д-ра Адама П. Лазаревића294
6) Процесне претпоставке и приговори на првом рочишту по Грађ. парн. пост., од д-ра Радоја Вукчевића312
7) Мериторно решавање парнице на првом рочишту по Грађ. парн. поступку, од д-ра Радоја Вукчевића498
8) Једно спорно питање поводом примене ст. 2 чл. 30 Уводног закона Зак. о суд. пост. у грађанским парницама, од Милорада В. Кукољца504
КРИВИЧНО ПPABO И ПОСТУПАК
1) Критеријум опасности извршиоца у савременом кривичном праву, од Александра Маклецова1
2) О застаревању права на подизање тужбе по чл. 89 од. II Зак. о штампи, од Ивана Д. Петковића134
3) Телесна повреда из § 180 Крив. законика, од Арсена М. Боремовића209
4) Развијање науке о нормативним обиљежјима бића кривичног дјела, од д-ра Станка Франка283, 385
5) Састав кривичних већа зборног суда кад је у питању кривац старији малолетник, од Дионисија Продановића498
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Рудолф Сменд и право као социјална динамична вредност, од д-ра Милана Владисављевића137
2) Три декларације, од д-ра Евгенија Спекторског373
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
1) Негативни (одречни) управни акт, од д-ра Лазе М. Костића473
ОПШТА ТЕОРИЈА О ПРАВУ И ФИЛОСОФИЈА ПРАВА
1) Има ли празнина у праву и законима?, од д-ра Ђорђа Тасића185
2) Конструктивна јуриспруденција у области тумачења, од д-ра Ђорђа Тасића461
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
1) Државно и међународно право, од д-ра Илије А. Пржића22
2) Један правни поглед на кризу Друштва народа, од д-ра Стевана Ћирковића121
3) Дефиниција нападача, од д-ра Милоша М. Радојковића190
ТРГОВАЧКО, МЕНИЧНО И СТЕЧАЈНО ПРАВО
1) Правна природа трговачких друштава (Унитаристичка теорија), од д-ра Ђорђа Ж. Мирковића41
2) Правна природа трговачких друштава (Двообразна или дуалистичка теорија), од д-ра Ђорђа Ж. Мирковића415
ИСТОРИЈА ПРАВА
1) Приватно-правни уговори XVI века из Пољичке Жупе, од д-ра Александра Соловјева398
ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИСКЕ НАУКЕ
1) Изградња сељачког поседа у Немачкој, од д-ра Мије Марковића15
2) Систем главног наследника на сељачком поседу, од д-ра Мије Мирковића479
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Брачна правила појединих цркава, од д-ра Милана Бартоша55
2) О језику у законима и судским одлукама, од д-ра Драгољуба Аранђеловића232
3) Да ли поједине цркве имају права законодавства у брачпим пословима?, од Сергија Троицког326
4) Основна начела ванпарничног поступка, од д-ра Диоииса Године334
5) О језику у законима и судским одлукама (наш одговор г. д-ру Д. Аранђеловићу), од Леона Амара430
6) Примедбе на одговор г. Амара, од д-ра Драгољуба Аранђеловића432
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Прва катедра за мир на Правном факултету, од д-ра Илије А. Пржића148
2) Римска конвенција о пленидби ваздухоплова, од д-ра Илије А. Пржића239
3) Накнада штете причињене на земљи ваздухопловним саобраћајем, од д-ра Илије А. Пржића342
4) Грчко-француски спор око светионика, од д-ра Илије А. Пржића434
5) Теорија расе или генерализација заштите мањина, од д-ра Илије А. Пржића509
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Оптерећење самоуправним дажбинама у Краљевини Југославији у 1932 год,. од Григорија Стрекачева151
2) Поводом законске девалвације чехословачке круне, од д-ра Александра Јовановића243
3) Наши трговински односи са Средњом Европом, од д-ра Саве Обрадовића439
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) I. Прелаз служитеља у службу званичника (§ 67 Ч. з.). II. Призиавање положајног додатка за пензију са урачунавањем времена признатог специалним законом (§ 120 Ч. з.), од Ловре Перковића60
2) Један случај престанка службе непосредно уредбом, од Николе С. Стјепановића245
3) О примени чл. 22 Закона о Држ. савету и управним судовима, од д-ра Стевана Сагадина348
4) Нежењени сопственици нових ослобођених зграда од пореза не плаћају порез на нежењена лица, од д-ра Видана Благојевића513
5) Један случај престанка службе због убиства, од Ловре Перковића515
6) Поновно ступање у службу после поништења осудне пресуде § 3 т. 11 Ч. з., од Ловре Перковића517
СУДСКА ХРОНИКА
1) О одговорности мужа за обавезе женине, од д-ра Адама П. Лазаревића63
2) О застарелости потраживања из мораторних меница предатих за наплату Ликвидационој банци, од Велимира П. Јовановића66
3) Сукоб надлежности редовних и војних судова у вези с применом §§ 62 и 64 Крив. законика, од Петра Д. Вучковића68
4) Примена § 317 Крив. суд. пост., од д-ра Видана О. Благојевића156
5) Доказна страна интабулационих и земљишних књига, од .Душана Мишића158
6) Поништај тапије, од Петра Д. Вучковића161
7) Да ли се може одобрити забрана на имовину лица код кога се налази узабрањено примање дужника, због тога што исто није известило суд, у смислу § 385 Гр. суд. пост., да се узабрањено примање више не налази код њега, од Живка Л. Тајтацака165
8) Раскидање закупа због рђавог понашања закупца према закуподавцу, од д-ра Видана О. Благојевића250
9) О плаћању таксе за правни посао, склопљен пред избраним судом, од Ивана Д. Петковића254
10) За отуђење или трампу имовине Општине града Београда ниje потребно одобрење Државног савета у смислу чл. 86 т. 13 ст. II и III Зак. о општинама, с обзиром на једну одлуку Апелац. суда, од Боривоја Д. Петровића257
11) За доношење одлуке по тражењу задржања и пописа ствари, ради обезбеђења дужне закупнине, надлежна је полициска .власт, од д-ра Адама П. Лазаревића353
12) Издавалац гарантног писма нема права приговора претходне тужбе — beneficium excussionis — из § 829 Грађ. зак., од Ивана Д. Петковића356
13) Да ли поред дела убиства из § 167 од. II тач. 1, 2 и 4 Крив. закона, има још и дела крађе или утаје или дела из §§ 322 или 323 Крив. закона, када лица, извршивши дело убиства из користољубља и на свиреп начин, по извршеном убиству узму разне ствари из дућана убијеног и собом их однесу и противправно присвоје, да би тиме прикрили прави циљ убиства?, од Јовице Б. Мијушковића357
14) Један интересантан случај примене clausulae rebus sic stantibus по швајц. грађ. праву, од д-ра Драгољуба Аранђеловића443
15) Суд није дужан достављати оптужницу у поступку по закону о штампи, од Ивана Д. Петковића445
16) Обавеза накнаде штете по § 385 србијанског грађ. суд. пост., од Петра Д. Вучковића446
17) Потврда благајника и ликвидатора о пријему новца на благајни банке пуноважна је и обавезује банку за повраћај примљеног новца, и ако они нису нарочитим пуномоћијем овлашћени за пријем новца, од Живка Л. Тајтацака448
18) Изрицање пресуде у отсуству окривљеника, од Петра Д. Вучковића518
19) I. Тротоарска је такса у Београду терет на имању; II. Како се има схватити прницип »res iudicata«, од Јована Димитријевића522
20) Самим тим што је отац једном сину дао извесно имање на обделавање, а другог задржао у кући код себе, с тим другим сином није образовао задружни однос, од Миливоја Зимољића525
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
1) Неки нови прилози за историју словенских права. — XXVI. Нова пољска истраживања средњевековних словенских права, од д-ра Теодора Тарановског73
2) Неки нови прилози за историју словенских права. — XXVII. Пољско издање Душанова законика. XXVIII. Нов прилог за историју руског Уложенија 1649 г., од д-ра Теодора Тарановског529
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Achille Mestre, Les Traités et le Droit interne, од д-ра Ђорђа Тасића166
2) Андрија Госар, Реформа друштва, од д-ра Мије Мирковића169
3) Carl Schmitt, Staat, Bewegung, Volk, од д-ра Евгенија Спекторског259
4) Д-р Милан Владисављевић, Проблем јединства јавног права, од д-ра Ђорђа Тасића264
5) Bojidar Saritch, La Petite Еntente, facteur de paix en Europe; — V. M. Radovanovitch, La Petite Еntente, од д-ра Стевана Ћирковића268
6) G. Demorgny, Danube et Adriatique, од д-ра Милоша M. Радојковића359
7) Raoul Darmon, La situation des cultes en Tunisie, од д-ра Мехмеда Беговића364
8) Д-р Ђорђе Мирковић, Јавно трговачко друштво као правно лице, од д-ра Милана Бартоша450
9) Pierre de Tourtoulon, Les trois justices; D-r Carl Schmitt, Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, од д-ра Евгенија Спекторског532
НАУЧНИ КОНГРЕСИ
1) Конгрес украјинских правника у Прагу, од Ст. Ди.173
БЕЛЕШКЕ
1) Од Уредништва83
2) Језик у законима, од д-ра Д. Аранђеловића83
3) В. Mirkine—Guetzévitch, Droit Constitutionnel international, од д-ра Данила Ј. Данића85
4) D-г Slobodan Drašković, Präferenzzölle, од M. Мирковића86
5) Реформа изборног права у Чехословачкој, од И. П.87
6) А. Дебидур, Дипломатска историја Европе, од П.87
7) Награђени светосавски темати175
8) Реформа француског кривичног законодавства, од Живојина М. Перића175
9) Хашка академија за међународно право, од д-ра И. Пржића177
10) Престанак излажења „Јуридическог прегледа“, од д-ра И. Пржића180
11) Dr. Milan Ivšić, Temelji seljačkoga zakonika, од Ж. Перића180
12) Д-р Иво Матијевић, Уредба о судским оставама (депозитима), од д-ра Адама П. Лазаревића181
13) Закони, уредбе и остали прописи, издани од 1 децембра 1918 до 31 децембра 1933, — азбучни преглед израдио Ненад Ђорђевић, од Љ. Р.181
14) G. Н. Bousquet—Kh. Takarli, Le livre des successions du Cahih d’Еl Вокhary, од M. Беговића182
15) Годишњак друштва Ла Беневоленсиа и Потпора, од И. П.182
16) Јуридички календар за просту годину 1934, од М. Г. А.183
17) Исправке183
18) Нови чланови Друштва за Упоредно законодавство у Паризу, од Ж. М. Перића272
19) Југословенско удружење за међународни мир, од М. Г. А.273
20) Нови немачки устав рада, од М. Мирковића274
21) Dr. Alfred Müller—Armack, Staatsidee und Wirtschaftsordnung im neuen Reiche, од M. Мирковића275
22) Dr. Leonidas Pitamic, Some of the problem of interpretation, од Ђ. Тасића276
23) Д-р Радивоје Б. Јовановић, Хартије на доносиоца, од д-ра Адама Лазаревића277
24) Dr. Nicolas Baryaktarovitch, Finances communales en Yougoslavie, од д-ра M. Б. M.277
25) Ante Malbaša, Bosansko pitanje i Austro-Ugarska, од И. П.279
26) Д-р Илија А. Пржић, Ново Међународно право, од Д. Ђ. Д.279
27) Одликовање страних научника366
28) Интернационални институт за филозофију права и правну социологију, од Ђ. Тасића366
29) Пољски предлог о генерализацији заштите мањина, од д-ра Стевана Ћирковића367
30) Dr. Hans Scheuer, Die Laesio enormis im römischen und im modernen Recht, од Ж. M. Перића368
31) Jean Djordjevitch, Les Rapports entre la Notion d’Etat et la Notion des Classes Sociales, од Ђ. T.371
32) M. Т. Ahmad, Die Gründbegriffe des islamischen Gesetzes, од M. Беговића371
33) Исправка371
34) Д-р Бертолд Ајснер, Приватноправни положај жене по данашњем праву Југославије и његово уређење у јединственом грађанском законику за Југославију, од д-ра Драг. Аранђеловића453
35) Сава Обрадовић, Највеће повлашћење у трговинским односима, од М. Мирковића453
36) Michel Dj. Molerovitch, L’éonomie dirigée, од M. Мирковића455
37) Josef März, Die Adria-Frage, од д-ра Милоша Младеновића456
38) Trajan R. Jonasco, Les récentes destinées de la théorie de la cause dans les obligations, од д-ра Б. Недељковића457
39) Komentar zakona o narodnim školama, izradili Bran. J. Todorović i Adam M. Bogosavljević, од Николе Стјепановића458
40) Висока школа међународних наука у Паризу, од Михаила С. Смирнова459
41) † Франтишек Крејчи, од М. Мирковића537
42) Седамдесетогодишњица Отфрида Ниполда, од д-ра Ђуре Поповића538
43) Административни спор у савременим државама539
44) Annales de l’Institut de Droit comparé de l'Université de Paris537
45) Joseph Barthélemy, Essai sur le travail parlementaire et le système des commissions540
46) Споменица Мауровићу, од д-ра Д. Аранђеловића540
47) Александар Крушковић, Проблеми социологије, од Ђ. Тасића541
48) Roger Bonnard, Le Contrôle Jurisdictionnel de l’admmistration, од д-ра Данила J. Данића541
49) Louis Josserand, Force majeure et cas fortuit, од Б. M. H.544
50) Dr. Heinz Weinmann, Die Verfassung der privaten Schiedsgerichte insbesondere der Schiedsrichtervertrag, од Б. M. H.545
51) Два нова часописа за међународно приватно право, од И. П.546
52) Годишњак Слободног универзитета за државне и привредне науке у Софији, од И. П.547
53) Annuaire interparlamentaire547
ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА88, 184, 280, 372, 459, 547
НОВЕ КЊИГЕ88, 184, 280, 372, 460, 548
САРАДНИЦИ „АРХИВА“ 
Авакумовић Мирко Г.183, 273
Амар Леон430
Аранђеловић д-р Драгољуб83, 85, 232, 432, 443, 453, 540
Бартош д-р Милан Ф.55, 450
Беговић д-р Мехмед182, 364, 371
Благојевић д-р Видан О.156, 250, 513
Боремовић Арсен209
Владислављевић д-р Милан137
Вукчевић д-р Радоје312, 489
Вучковић Петар Д.68, 161, 446, 518
Година д-р Дионис334
Данић д-р Данило Ј.85, 541
Денковић Драгаш Ђ.279
Димитријевић Јован522
Зимољић Миливоје525
Јовановић д-р Александар243
Јовановић Велимир66
Костић д-р Лазо М.473
Кукољац Милорад В.143, 504
Лазаревић д-р Адам П.63, 181, 277, 294, 353
Лакић Андрија Р.226
Маклецов Александар1
Марковић д-р Божидар С.99
Мијушковић Јовица Б.357
Милошевић д-р Михаило Б.277
Мирковић д-р Ђорђе41, 415
Мирковић Д-р Мијо15, 86, 169, 274, 275, 453, 455, 479, 537
Мишић Душан П.158
Младеновић д-р Милош456
Недељковић д-р Бранислав457, 544, 545
Обрадовић д-р Сава439
Перић Живојин М.175, 180, 272, 368
Перковић Ловро60, 515
Петковић Иван Д.134, 254, 356, 445
Петровић Боривоје Д.257
Поповић д-р Ђура538
Пржић д-р Илија А.22, 87, 148, 177, 180, 239, 279, 342, 434, 546
Продановић Дионисије498
Радовановић Љубомир181
Радојковић д-р Милош М.190, 359
Сагадин д-р Стеван348
Смирнов Михаило459
Соловјев д-р Александар398
Спекторски д-р Евгеније259, 373, 532
Стјепановић Ннкола245, 458
Стрекачев Григорије151
Тајтацак Живко165, 448
Тарановски д-р Теодор73, 529
Тасић Д-р Ђорђе166, 185, 264, 276, 366, 371, 461, 541
Троицки Сергије326
Ћирковић д-р Стеван121, 268, 367
Франк д-р Станко283, 385