Архив 1933 | Коло 2 | Књига 43
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
СAДРЖАЈ 
1—6 бр. књ. XXVI (XLlll) друго коло
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Наше земљишнокњижно право, од д-ра Ферда Чулиновића27
2) Једна обавеза закуподавца, од д-ра Драг. Аранђеловића89
3) Паралела између предбележбе заложног права по зак. о земљ. књигама и досадање прибелешке — као сретстава обезбеђења, од Витомира Рајчевића302
4) О изједначењу брачнога права у словенским државама, од Живојина М. Перића357
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Правни појам казне у народу, од Ивана Вушовића126
2) Потребе и разлози унификације кривичног права и права у опште словенских држава, од д-ра Tомe Живановића177
3) О одговорности издавача и штампара ио зак. о штампи за наплату новчане казне у случају њене ненаплативости од осуђеног лица, од Ивана Д. Петковића305
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Једна социалистичка теорија о држави, од Слободана Јовановића1
2) Две формуле у модерној теорији о држави, од д-ра Евгенија Спекторског269
3) Кворум, од д-ра Лазе М. Костића278
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Подела на грађевинске зоне (Eкономски моменат те поделе и хигијенски услови допуштеног искоришћења градилишта према нашем грађев. зак. и грађев. правилнику), од Бранка Максимовића386
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
1) Организовани или оружани мир, од д-ра Стевана Ћирковића93
2) Начело правне једнакости држава у међународној заједници, од д-pa Ђуре Поповића201
3) Еволуција идеје мира, од д-ра Милете Новаковића445
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
1) Неколико примедаба о примени правила Locus regit actum у нашем брачном праву, од д-ра Славка Стојковића283
2) О признавању страних статутских пресуда и о примени хашке конвенције о браку код нас, од д-ра Славка Стојковића461
ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИСКЕ НАУКЕ
1) Јединство у француском државном буџету, од д-ра Стевана Милачића214
2) Монетарна и економска конференција, од д-ра Милана Тодоровића363
3) Улога Министра финансија у спремању и извршењу буџета, од д-ра Стевана Милачића481
ТРГОВАЧКО, МЕНИЧНО И СТЕЧАЈНО ПРАВО
1) Употреба правних лекова у стечајном поступку, од Дионисија Продановића37
ПОМОРСКО ПРАВО
1) О природи правних односа који везују капетана брода за власника или опремитеља, од Д-ра Ђорђа Мирковића110
ЦРКВЕНО ПРАВО
1) Суштина и фактори автокефалије, од Сергија Троицког186
ШЕРИЈАТСКО ПРАВО
1) О изворима шеријатског права, од д-ра Мехмеда Беговића6
2) Значај мехре (венчаног дара) у шеријатском праву, од д-ра Мехмеда Беговића380
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Јурисдикција духовних судова у брачним споровима, од д-ра Драгутина Томца227
2) О поновном покретању службеног Зборника закона, од Димитрија Н. Танасијевића309
3) Питање реалне сусвојине на зградама, од д-ра Милана Бартоша395
4) Градови као старатељске власти, од д-ра Жарка Ковачевића495
5) Обавезност шеријатског права, од д-ра Милана Бартоша499
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Новији пактови о ненападању у источној Европи, од д-ра Илије А. Пржића41
2) Светска економска криза и међународни приватно-правни односи, од д-ра Милана Бартоша136
3) Мала Антанта, од д-ра Илије А. Пржића313
4) Тумачење статута Мемела, од д-ра Илије А. Пржића400
EKOHOMCKO ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Финансиско стање државних железница (Пред новом жел. тарифом), од д-ра Мије Мирковића47
2) Расходи у буџету за 1932/33 год., од д-ра Јована Ловчевића139
3) Буџетека ситуација Француске, од д-ра Михаила Б. Милошевића231
4) Санирање банака, од д-ра Александра Јовановића318
5) О споразуму са француским портерима, од д-pa Љубише Микића406
6) Ратни дугови уочи Светске економске и монетарне конференције, од д-ра Стевана Милачића411
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Један случај губитка и поновног добијања пензије, од Ловре Перковића53
2) Престанак службе административним путем по Чин. зак. од 1931, од Љубомира Радовановића143
3) Административни спор и Зак. о таксама, од Боривоја Франтловића147
4) Положајни додатак као пензиски основ, од Николе С. Стјепановића235
5) Преглед рада опште седнице Државног савета на изједначењу праксе у прошлој години, од Љубомира Радовановића322
6) О правној заштити странке у случају када је она првобитном одлуком бана упућена на тужбу управном суду, од Винка Влатковића328
7) Државни заступник и његов предлог за оцену прихода у поступку за разрез течевине, од Боривоја Франтловића417
8) О праву надзора Министра народне привреде (одн. пољопривреде) над Главним саввзом српских земљорадничких задруга, од д-ра Ђорђа Тасића503
9) Има ли места обновљењу поступка код управне власти — и у случају кад је предмет и администратавно-судски решен?, од Николе Стјепановића507
СУДСКА ХРОНИКА
1) Може ли адвокатски приправник бити бранилац на окружном суду, од Светислава Сарке57
2) Тапија је доказ о својини имања на које се односи, од д-ра Видана О. Благојевића60
3) Један случај одбијања тужиоца од тражења по §§ 13 и 538 Грађ. зак., од Милана Ж. Живадиновића64
4) Свакодневна ларма (свирањем на грамофону, радио-апарату, лумповањем) од стране суседних закупаца у истој згради као основ за раскид уговора о закупу, од Добривоја Тривунца150
5) Грађанска одговорност интабулационог протоколисте за погрешно дати извештај о теретима, од Петра Д. Вучковића152
6) Код оферталних лицитација Државу обавезује укупна сума назначена од стране понуђача у писменом оферту, а не сума назначена у списку појединачних цена, од Андрије Р. Лакића154
7) Одговорност железнице за мањак робе, примљене на превоз, од д-ра Адама Лазаревића239V
8) Цени ли суд по званичној дужности благовременост меничног протеста?, од Живка Тајтацака243
9) Цени ли суд по званичној дужности благовременост меничног протеста? од Петра Доб. Вучковића247
10) Недостатак .одн. неистинитост потписа граничара не утиче на правоваљаност тапије тј. не повлачи поништај исте, од Василија Петковића249
11) Надлежност општинских судова у погледу одобравања обезбеђења, од Родољуба Конића331
12) Један случај уговорног наслеђивања, од Доб. Р. Тривунца333
13) Новчана казна за дела no закону о штампи не може се у случају ненаплативости заменити затвором по §§ 44 и 45 крив. зак., од Ивана Д. Петковића337
14) За наплату новчане казне од издавача — чл. 40 з. о шт. — потребна је осуда овог у пресуди; решењем по чл. 40 ст. IV не може се издавач осудити на плаћање ночаве казне, од Ивана Д. Петковића338
15) Терет доказивања о висини потраживања по кауционој меници, од В. М. Петковића340
16) Егзекватура аустриских пресуда код наc, од д-ра Адама П. Лазаревића420
17) Нарушење законог дела у корист женске деце по § 478 Грађ. зак. може ићи само до изравнања женске деце са мушком, од Ивана Д. Петковића423
18) Једна интересантна одлука опште седнице Касационог суда у погледу схватања појма продужног кривичног дела с обзиром на један конкретан случај, од Боривоја Д. Петровића425
19) Да ли потраживање појединих рата по основу издржавања законите деце од оца и за све раније време до испред три године од дана подигнуте тужбе застарева с обзиром на § 928 грађ. зак., од Добривоја Р. Тривунца510
20) Поступак при дисциплинској одговорности адвоката, од Јована Димитријевића512
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
1) Неки нови прилози за историју словенских права. — XXIV. Најновије стање питања о постанку државног уређења код Руса, од д-ра Теодора Тарановског160
2) Наша новија међународно-правна књижевност, од д-ра Илије А. Пржића251
3) I Сличности између српске и румунске пороте. — II. Символизам у старом праву и у обичајима, од д-ра Александра Соловјева428
4) Пољска расправа о цару Стефану Душану, од д-ра Александра Соловјева516
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Д-р Душан Узелац, Клиринг у теорији и пракси, од д-ра Александра Јовановића70
2) Lazare Ј. Marcovitch, Les Traités de conciliation et d’arbitrage de la Yougoslavie; Vladislav Mircovitch, Des rapports entre l’article 10 et l’article 21 du Pacte de la Sociéte des Nations, од д-ра Стевана Ћирковића72
3) Владислав Миленковић, Економска историја Београда, од Тихомира Ј. Марковића79
4) Dr. Julian М. Peter, Noul Regim constitutionel si administrativ din Jugoslavia, од д-ра Милоша Младеновића165
5) Dr. Karl Wahle, Beiträge zum Devisenrecht, од д-ра Божидара С. Марковића167
6) Maurice Battelli, Les inistitutions de democratie directe en droit suisse et comparé moderne, од Слободана Јовановића253
7) Henri de Page, A propos du gouvernement des juges, l’Equité en face du Droit, од д-ра Божидара C. Марковића344
8) Pierre Derevitzky, Les Principes du Droit International, од д-ра Анке Гођевац435
9) Dr. Albin Ogris, Trgovinska politika, од д-ра Мије Мирковмћа521
ПРАВНИЧКИ КОНГРЕСИ
1) Први конгрес пpaвника словенских држава, од Мирка Г. Авакумовића439
БЕЛЕШКЕ
1) Три велика губитка за историску науку. (Кизеветер † 9-I, Платонов † 10-1, Балцер †11-I-1933), од Т. Тарановског81
2) † G. van Slooten8
3) Правнички конгрес словенских држава у Братислави, од д-ра Ив. В. Суб.82
4) Један немачки чланак о крунисању Стефана Првовенчаног, од Т. Т.84
5) D-г Ivo Politeo: Trgovački i ostali prvatni nameštenici, од д-ра Видана O. Благојевића84
6) Одлуке Државног Савета и управних судова по закону о непосредним порезима, од Р.85
7) Marcel Morand, Еtudes de droit musulman et de droit berbère, од Мехмеда Беговића85
8) Stojan Gavrilović: L’organisation des commissions de conciliation d’après les traites suisses, од Мирка Г. Авакумовића86
9) Нова књига87
10) Исправка87
11) Избор Г. Живојина М. Перића за почасног доктора Лионског Универзитета170
12) Нови чланови Друштва за Упоредно Законодавство у Паризу170
13) Извештај о раду Државног Савета у 1932 год., од Љ. Р.171
14) Les finances publiques des Etats balqaniques, 1932., од J. Лов.172
15) Marius Devèze, La crise du parlementarisme, од Д-ра Видана O. Благојeвића173
16) D-r Stanko Lapajne, Vyvoj a nynëjši ûprava občanského práva u Jugoslaviji, од д-ра M. Младеновића174
17) D-r Rudolf Sajovic, Rassegna di letteratura giuridica jugoslava, од И. П.175
18) Д-р Тома Живановић, Основи кривичног права. Посебни део. II књига, од П.175
19) Грађанско Процесно Право175
20) Најстарији правни споменици у свету, од Т. Тарановског261
21) Д-р Ђура Поповић, О федерализму, од д-ра Д. Данића262
22) Слободан Јовановић, Политичке и правне расправе, од П.264
23) Д-р Теодор Тарановски, Увод у историју словенских права од П.265
24) Jovan Živković, La garantie des emprunts publics du rоуаumе de Yougoslavie, од д-ра Милана Бартоша265
25) Liste bibliographique des publications officielles relatives à la Cour Permanente du Justice Internationale, од П.266
26) Д-р Мих. П. Чубински, Научни и практични коментар закона о судском кривичном поступку Краљевине Југославије266
27) Стечаји за наставнике универзитета267
28) Исправке267
29) Нови професори на Правном Факултету348
30) Стечај за универзитетског доцента349
31) Друштво пријатеља Правног Факултета у Љубљани, од И. П.349
32) Zbornik znanstvenih razprav, од И. П.349
33) Студија Г. проф. д-р Тасића у аргeнтинском часопису, од Б. С. М.351
34) Haroldo Valladâo, Da firma commercial em nome individual, од Милана Бартоша352
35) Алманах београдске берзе, од Милана Бартоша352
36) Д-р Ернест Дарваш, Нелојална утакмица у трговини и индустрији са гледишта приватног права, од Милана Бартоша353
37) Д-р Драгољуб Аранђеловић, Грађанско процесно npaвo Краљевине Југославије. Друга књига, од П.353
38) Џ. П. Гуч—Ј. М. Јовановић, Дипломатска историја модерне Европе, од И. П.354
39) D-r Wilhelm Haudek, Die Bedeutung des Parteiwillens in internationalen Privatrecht, од Марсела Финци354
40) Исправка355
41) Исток и запад у политичкој еволуцији Европе, од Т. Тарановског441
42) Д-р Фердо Чулиновић, Земљишнокњижно право, од Д-ра Адама П. Лазаревића442
43) Д-р Драг. Страњаковић, Влада Уставобранитеља, од И. П.443
44) D-r I. Matijević, Sudski .poslovnik, од П.
45) Xavier Janne, Chronique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de Droit commercial et industriel, од Ж. Перића523
46) O судском проглашењу извесног лица за умоболно., од Ж. М. Перића525
47) Једна занимљива подударност идеја, од И. П.527
48) Настава правних наука у Војној акадамији, од И. П.528
49) Питање разоружања, од И. П.528
50) Д-р Станко Мајцен, Коментар Закона о општинама од И. П.529
51) А. Дебидур, Дипломатска историја Европе, од И. П.529
52) Интернационални институт за филозофију права и правну социологију529
53) Рад скупштине Удружења судија краљевине Југославије, од д-ра Адама Лазаревића530
Преглед часописа87, 176, 267, 355, 531
Нове књиге88, 176, 268, 356, 532
САРАДНИЦИ „АРХИВА“ 
Авакумовић, Мирко Г.86, 439
Аранђеловић, д-р Драгољуб89
Бартош, д-р Милан136, 265, 352, 353, 395, 499
Беговић, д-р Мехмед6, 85, 380
Благојевић, д-р Видан С.60, 84, 173
Влатковић, Винко328
Вучковић, Петар Д.152, 247
Вушовић, Иван126
Гођевац, д-р Анка435
Данић, д-р Данило Ј.262
Димитријевић, Јован512
Живадиновић, Милан64
Живановић, д-р Тома177
Јовановић, д-р Александар70, 318
Јовановић, Слободан1, 258
Ковачевић, д-р Жарко495
Конић, Родољуб331
Костић, д-р Лазо М.278
Лазаревић, д-р Адам П.239, 420, 442, 530
Лакић, Андрија154
Ловчевић, д-р Joван139, 172
Максимовић, Бранко386
Марковић, д-р Божидар С.167, 344, 351
Марковић, Тихомир Ј.79
Микић, д-р Љубиша406
Милачић, д-р Стеван214, 411, 481
Милошевић, д-р Михаило231
Мирковић, д-р Ђорђе110
Мирковић, д-р Мијо47, 521
Младеновић д-р Милош165, 174
Новаковић, д-р Милета Ст.445
Перић, Живојин М.357, 523, 525
Перковић, Ловра53
Петковић, Иван Д.305, 337, 338, 423
Петковић, Василије249, 340
Петковић, Боривоје425
Поповић, д-р Ђура201
Пржић, д-р Илија А.71, 175, 251, 264, 265, 266, 313, 349, 353, 354, 400, 443, 444, 527, 528, 529
Продановић, Дионисије37
Радовановић, Љубомир85, 143, 171, 322
Рајчевић, Витомир302
Сарка, Светислав57
Соловјев, д-р Александар428, 516
Спекторски, д-р Евгеније269
Стјепановић, Никола235, 507
Стојковић, д-р Славко283, 461
Суботић, д-р Иван В.82
Тајтацак, Живко243
Танасијевић, Димитрије309
Тарановски, Д-р Теодор81, 84, 160, 261, 441
Тасић, д-р Ђорђе503
Тодоровић, д-р Милан363
Томац, д-р Драгутин227
Тривунац, Добривоје150, 333, 510
Троицки, Сергије186
Ћирковић, д-р Стеван72, 93
Финц, Марсел354
Франтловић, Боривоје147, 417
Чулиновић, д-р Фердо27