The Archive 1933 | Edition 2 | Book 44
Note
The link for downloading this issue of the Archive in   PDF format is located at the bottom, following the content and the list of contributors.
CАДРЖАЈ
1 — 6 бр. књ. XXVII (XLIV) друго коло
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Наше ново ванпарнично право, његов историски развитак и појам, од д-ра Диониса Године53
2) Упоредни преглед режима окућја у југословенском и режима породичног добра у француском законодавству, од д-ра Радмила Белића190
3) § 24 Зак. о земљишним књигама с погледом на позитивне законске прописе и пројект новога грађанског закона, од Ђуре Суботића221
4) Може ли се основ за стицање својине доказивати сведоцима без обзира на § 242 Грађ. суд. пост.?, од Јевте М. Поповића387
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Нормативна теорија виности у кривичном праву, од Александра Маклецова2
2) Одређивање јавног претреса пред окружним односно апелационим призивним судом, од Дионисија Продановића204
3) Инкриминација апсолутно неподобног покушаја у Кривичном законику Краљевине Југославије и схватање овога de lege ferenda, од Боривоја Д. Петровића486
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Смендова теорија интеграције и њен начелни значај за уставну теорију и уставнаправну науку, од Раде Вл. Радовића299
2) Дводомни систем у нашем Уставу, од Слободана Јовановића449
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
1) О правном значају појма катедре, од д-ра Ђорђа Тасића14
2) Административни спор и полициско-казнене одлуке, од Боривоја Франтловића59
3) Важиост ранга и оцене при унапређивању држ. службеника, од Милоша П. Прокопијевића65
4) Материјална концепција судске функције, од д-ра Милана Владисављевића217
МЕЂУНАРОДНО ПРАВО
1) Први когрес правника словенских држава, од д-ра Милана Бартоша и д-ра Илије Пржића264
ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА И ОПШТА ТЕОРИЈА О ПРАВУ
1) Криза правне науке, од Ђорђа дел Векиа177
2) Француска правна мисао од 1804 до 1880, од д-ра Ђорђа Тасића353
3) Француска правна мисао од 1880 до данас, од д-ра Ђорђа Тасића456
ИСТОРИЈА ПРАВА
1) Душанов законик код Паштровића, од д-ра Александра Соловјева17
2) Непознат уговор Дубровника с арбанаским владаром из почетка XIII века, од д-pa Александра Соловјева292
П0М0РСКО ПРАВО
1) Правни појам брода, од д-ра Ђорђа Мирковића33
ЦРКВЕНО ПРАВО
1) Државна власт и црквена автокефалија, од Сергија Троицког472
ШЕРИЈАТСКО ПРАВО
1) Организација Исламске верске заједнице у Краљевини Југославији, од д-ра Мехмеда Беговића375
ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИСКЕ НАУКЕ
1) Занатски покрет, од д-ра Мија Мирковића27
2) Технократија, од д-ра Драгољуба Јовановића285
3) О социалном осигурању за случај болести по немачком законодавству, о.д д-ра Адама П. Лазаревића364
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Изједначење колизионих норми брачног права у словенским земљама, од д-ра Милана Бартоша74
2) Закон о заштити ауторског права и тонфилм, од Борислава Т. Благојевића229
3) Примедбе на „Брачна правила Српске православне цркве“, од Љуба Влачића396
4) Нека питања поводом ступања на снагу Грађ. парн. поступка, од Борислава Т. Благојевића407
5) Националитет трговачких друштава (Поводом пројекта Југословенског трговачког законика), од д-ра Милаиа Ф. Бартоша490
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Међународно-правне последице иступања Немачке из Друштва народа, од д-ра Стевана Ћирковића412
2) Организациона и правна питања на XIV Скупштини Друштва народа, од д-ра Стевана Ћирковића495
ЕКОНСМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Проценат слободног раополагања по клирингу, од д-ра .Душана Узелца88
2) Проблем цена, од д-ра Александра Јовановића233
3) Повећање важности домаћег тржишта каиитала, од д-ра Александра Јовановића419
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Може ли Држ. савет обавезати управну власт на унапређење држ. службеника?, од Ловре Перковића99
2) Важније одредбе финансиског закона за 1932/34 год. у вези са статутом активних држ. службеника и пензионера, од Николе Стјепановића104
3) Може ли се постати дневничар и без дневничарске одн. приправничке службе, од Николе С. Стјепановића235
4) Да ли дете из првога брака, зачето и рођено у одсуству мужа, има право на породичну пензију?, од Ананија В. Илића236
5) По коме се закону цени време службовања при регулисању пензије?, од Николе Стјепановића317
6) Неке напомене на одлуке Држааног савета, од д-ра Стевана Сагадина422
7) Растава од стола и постеље и породична пензија (§ 147 Ч. 3.), од Ловре Перковића502
8) Важи ли још § 91 Закона о народним школама?, од Николе Стјепановића504
9) Да ли лице, које је постављено и ступило на .дужност првог дана у месецу има право на принадлежности тога месеца?, од Ананија Илића506
СУДСКА ХРОНИКА
1) Један интересантан случај из Права Домаћих (кућних) Заједница у Црној Гори, од Живојина М. Перића и д-ра Драгољуба Аранђеловића114
2) О надлежности суда за разматрање решења Државне хипотекарне банке по жалби интересованих лица, од д-ра Адама П. Лазаревића135
3) Закон о тапијама кроз судску праксу, од Петра Вучковића137
4) Претпоставка својине на кућњем намештају, од д-ра Адама П. Лазаревића240
5) §§ 386, 392/4 г.с.п. и надприбелешке, од Душана П. Мишића243
6) Једно судско решење о .надлежности, од Петра Доб. Вучковића244
7) Уговор о закупу је пуноважна исправа за обезбеђење, од Влад. Ив. Курилоза321
8) О максимуму казне код среског суда у случају поврата и реалног стицаја кривичних дела, од Јована Димитријевића323
9) Одлуку о кривици призивни суд може донети . само после одржаног јавног претреса, а не у седници — § 400 Кр. с. п., од Ивана Д. Петковића429
10) У парници за побијање правних дела ван стечаја, тужилац, да би утврдио оштећење, није дужан да тражи егзекутивну наплату од свих солидарних дужкнка, већ је довољно да докаже немогућност исплате од оног солидарног дужника, чије правно дело побија тужбом, од Милана Ж. Живадиновића432
11) Извршна пресуда избраног суда може се поништавати у свако доба због прекорачења надлежности, од Петра К. Влајића508
12) Обавезност обећања датог огласом преко новина, од д-ра Адама Лазаревића512
13) Уговор о закупу је пуноважна исправа за обезбеђење, од Милана Живадиновића516
14) Доцније одобрен поступак посредовања не спречава удејствовање раније одобрене забране, од д-ра Арсена М. Чубинског519
15) Извод из трговачких књига као основ обезбеђења (§ 377 Г. с. п.), од Петра Д. Вучковића523
ИЗ СТРАНОГ ЗАКОНСДАВСТВА
1) Положај удате жене по Румунском грађанском праву, од д-ра Драгољуба Аранђеловића247
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
1) Неки нови прилози за историју словенских права. — XXV. Стогодишњица дела Маћејовског и актуелни задаци упоредае историје словенских права, од д-ра Теодора Тарановског141
2) Dr. D. М. Kauschansky, Concetto moderno della proprietà come funzione sociale nelle costituzioni del dopo-guerra, од Живојина M. Перића524
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Dott, Paolo Silvio Migliori, II concetto di funzione giurisdizionale, од д-ра Ђорђа Тасића152
2) Clemenceau, Sur la démocratie, од д-ра Видана Благојевића155
3) Dr. Stanko Frank, Die theoretischen Grundlagen des jugoslavischen Strafrechts, од д-ра Ђорђа Тасића251
4) Одлуке опште седнице и начелне одлуке Државног савета 1923-33, средили и објаснили Александар Давинић и Богдан Р. Мајсторовић, од Љубомира Радовановића254
5) Р. Stainof, Le Fonctionnaire, од д-ра Ђорђа Тасића328
6) D-r In. А. Blaha, Dnešni krize rodinneho života, од д-ра Мије Мирковића332
7) Д-р Душан Суботић, Шест основних проблема кривичног права, од д-ра Адама Лазаревића336
8) Georges Vernadsky, La charte constitutioinelle de l’Empire Russe de I’an 1820, од д-ра Теодора Тарановског434
НАУЧНИ КОНГРЕСИ
1) Конгрес правника словенских држава у Братислави1
2) Конгреси у овој години, од Живојина М. Перића160
3) Први конгрес правника словенских држава, од д-ра Милана Бартоша и д-ра Илије Пржића265
4) Извештај о раду III Међународног конгреса за кривично право у Палерму (1933), од д-ра Томе Живановића439
БЕЛЕШКЕ
1) Г. проф. Слободан Јовановић, стални члан Међународног инстнтута за правну философију и социологију, од Ђ. Т.169
2) Нови доценти Правног факултета169
3) Конгрес украјинских правника169
4) Нови пољски законик о судском поступку у грађанским парницама, од Д. Ар.169
5) Институт за научно истраживање Источне Европе у Вилну, о.д Т. Тарановског169
6) Историско-правна хроника из 1932 г. од Т. Тарановског170
7) Правни Зборник, од д-ра Д. Аранђеловића171
8) D-r F. Goršić, Zum neuen jugoslawischen Zivilprocessgesetz, од Д. Ap.172
9) Baca Лазаревић, Међународна полиција, од д-ра Адама П. Лазаревића172
10) Радивоје К. Новаковић, Инвалидско питање и стечена права инвалида, од Борислава Т. Благојевића173
11) Статистика спољне трговине краљевине Југославије за I полугође 1933 године, од Б. Т. Б.174
12) Исправке174
13) Почасни доктори Универзитета Коменскога у Братислави260
14) Universit é de Lyon. Faculté de Droit de Lyon. Année sсolaire 1931—1932, од Ж. Перића260
15) L. Josserand, Libéralisme et Formalisme, од Ж. Перића262
16) Исправка264
17) Нов наставник Правног факултета339
18) Предавања из области правних наука на Међународном коагресу историчара у Варшави, од А. В. С.339
19) Историја Словенства као целине, од Т. Тарановског341
20) Истрајност у предрасудама о Византији, од Т. Т.342
21) Најновији радови Г. С. С. Бобчева, од Ж. Перића342
22) D-r D. М. Kauschansky, L’Unificazione del Diritto civile in Rumania in materia di matrimonio, di diritto di famiglia e di successioni, од Ж. Перића343
23) D-г D. M. Kauschansky, Hauptzüge des moslemischen Eherechts, од Ж. Перића346
24) D-r D. M. Kauschansky, Die Tötung auf Verlangen aus Mitleid in vergleichender Strafgesetzgebung. Rechtliche Verantwortung, од Ж. Перића347
25) Emil Grünberg, Der Mittelstand in der kapitalistischen Gesellschaft, од M. Марковића347
26) G. M. de Francesco, L’Universita di Pavia e gli studi sulle costituzioni straniere, од Ђ. T.349
27) Абдуселам И. Белагија, Улога вакуфа у верском и световном просвећивању наших муслимана, од Борислава Т. Благојевића349
28) Исправка350
29) Г. Elouard Lambert442
30) Међународни Институт за упоредно право при Универзитету у Паризу, од д-ра Д. Д.442
31) Girolamo Penso, Lo studio psicologico del delinquente, од Ж. Перића443
32) Octavian Jonescu, La Notion de droit subjectif dans le Droit privé, од Ж. Перића444
33) Д-р Данило Ј. Данић, Интестатско наследно право, од д-ра Милана Бартоша446
34) Исправка447
35) Конгрес правника у Загребу, од П.530
36) Избор г. проф. Милана Бартоша за члана Института за законодавне студије531
37) Руски правни часопис у Латвији, од Алекс. Маклецова531
38) D-r Gorazd Kušej, Sodobna demokracija, од Ђ. Тасића532
39) Е. Spektorekij, Zgodovina socijalne filozofije (II zv.), од Ђ. T.532
40) Milan P. Markovitch, La doctrine sociale de Duguit, од И. П.532
41) Douchan Lj. Pantélitch, Etude Philosophique et Juridique de la Riserve Héréditaire, од Б. С. M.533
42) Xavier Janne, Enseignement du Droit Comparé, од д-ра Илије Пржића534
43) Д-р Петар И. Поповић, Француско-српски односи за време првог устанка, од И. П.535
ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА175, 350, 448, 535
НОВЕ КЊИГЕ176, 351, 448, 536
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Аранђеловић, д-р Драгољуб114, 169, 171, 172, 247
Бартош, д-р Милан74, 265, 446, 490
Беговић, д-р Мехмед375
Белић, д-р Радмило190
Благојевић, Борислав173, 174, 229, 349, 407
Благојевић, д-р Видан155
Векио, Ђорђо дел177
Владисављевић, д-р Милан217
Влајић, Петар К.508
Влачић, Љубо396
Вучковић, Петар Д.137, 244, 523
Година, д-р Диоиис53
Данић, д-р Данило Ј.442
Димитријевић, Јован323
Живадиновић, Милан432, 516
Живановић, д-р Тома439
Илић, Ананије236, 506
Јовановић, д-р Александар233, 419
Јовановић, д-р Драгољуб С.285
Јовановић, Слободан449
Курилов, Влад. Ив.321
Лазаревић, Д-р Адам135, 172, 240, 336, 364, 512
Маклецов, Александар2, 531
Марковић, д-р Божидар С.533
Мирковић, д-р Ђорђе33
Мирковић, д-р Мијо27, 332, 347
Мишић, Душан П.243
Перић, Живојин М.114, 160, 262, 342, 343, 346, 347, 443, 444, 524
Перковић, Ловро99, 502
Петковић, Иван429
Петровић, Боривоје486
Поповић, Јевто387
Пржић, д-р Илија265, 530, 532, 534, 535
Продановић, Диоиисије204
Прокопијевић, Милош65
Радовановић, Љубомир254
Радовић, Раде299
Сагадин, д-р Стеван422
Соловјев, д-р Александар17, 292, 339
Стјепановић, Никола104, 235, 317, 504
Суботић, Ђура221
Тарановски, д-р Теодор141, 169, 470, 341, 342, 434
Тасић, д-р Ђорђе14, 152, 169, 251, 328, 349, 353, 456, 532
Троицки, Сергије472
Ћирковић, д-р Стеван412, 495
Узелац, д-р Душан88
Франтловић, Боривоје59
Чубински, д-р Арсен М.519