Arhiv 1929 | Kolo 2 | Knjiga 35
Napomena
Link za preuzimanje ovog broja Arhiva u   PDF formatu nalazi se ispod sadržaja i spiska saradnika.
1.—6. br. XVIII (XXXV) drugog kola.
GRAĐANSKO PRAVO I POSTUPAK
1) Nasleđe na seoskim dobrima, od Đorđa Krstića173, 253, 346
DRŽAVNO I USTAVNO PRAVO
1) Duh poratnih ustava, od d-ra Evgenija Spektorskog81
2) Značaj Leona Digia, od d-ra Đorđa Tasića241
3) Stogodišnjica rođenja Borisa N. Čičerina, od d-ra Evgenija Spektorskog401
4) Poslanička neodgovornost, od Slobodana Jovanovića408
5) Diskreciona vlast po francuskom pozitivnom pravu i teoriji, od d-ra Đorđa Tasića430
ADMINISTRATIVNO PRAVO
1) Nadležnost Drž. Saveta kod ugovora po Zak. o Državnom Računovodstvu, od Božidara Protića15, 99
2) Nov pregled razrešenih računa i ponovljenje spora u Glavnoj Kontroli, od d-ra Dragoslava B. Jovanovića161
3) Disciplinsko i administrativno otpuštanje drž. službenika, od d-ra Mihaila Ilića321
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
1) O povredi belgiskog neutraliteta 1914. god., od Stojana Pribićevića198
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
1) Izigravanje zakona u Međunarodnom privatnom pravu, od d-ra Milana F. Bartoša37
CRKVENO PRAVO
1) Bračne parnice ruskih izbeglica, od Sergija Troickog253
RIMSKO PRAVO
1) Ropstvo u Rimskom pravu, od d-ra Relje 3. Popovića412
ISTORIJA SLOVENSKIH PRAVA
1) Rad K. Kadleca na istoriji slovenskih prava, od d-ra Teodora Taranovskog1
2) Jedno suđenje iz doba kneza Lazara, od d-ra Aleksandra Solovjeva188
EKONOMSKE I FINANSISKE NAUKE
1) Robespjer socialista, od d-ra Milana J. Žujovića334
SUDSKA MEDICINA
1) Utvrđivanje samoubistva uopšte, od d-ra Milovana Milovanovića91
PRAVNA POLITIKA
1) Uredba o konvalidaciji brakova u Vojvodini, od d-ra Milana Špehara46
2) Što ćemo u eri kodifikacije sa pomorskim pravom? od d-ra Ante Verone118
3) Zakon o kontrolisanju čistote izrađevina od zlata, srebra i platine od 16. maja 1928 g., od Bran. Bor. Todorovića282
MEĐUNARODNO-PRAVNA HRONIKA
1) Kelogov pakt, od Ilije A. Pržića124
2) Deveta Skupština Društva Naroda, od Ilije A. Pržića210
3) Vatikanska država, od Ilije A. Pržića288
4) Naši odnosi sa Grčkom, od Ilije A. Pržića359
5) Povodom šeste panameričke konferencije, od I. Pržića454
EKONOMSKO-FINANSISKA HRONIKA
1) Deset godina naše narodne privrede, od d-ra Aleksandra Jovanovića53
2) Izjednačenje međunarodne privredne statistike, od d-ra Aleksandra Jovanovića130
3) Novčana reforma u Rumuniji, od d-ra Aleksandra Jovanovića215
4) Naša spoljna trgovina, od d-ra Aleksandra Jovanovića296
5) Privilegovana Agrarna Banka, od d-ra Aleksandra Jovanovića366
6) Indeks cena na veliko Nar. Banke, od d-ra A. Jovanovića461
ADMINISTRATIVNA HRONIKA
1) Prestanak službe drž. službenika usled nejavljanja na dužnost u propisanom roku, od d-ra Mihaila Ilića301
SUDSKA HRONIKA
1) Da li su zloupotrebe oficira u službi kažnjive kao prestup po t. 5. § 133. K. z. ili kao istup?, od Radosava J. Perunovića59
2) Kad se zadrugari podele, pa opet sastanu, onda ponovno obrazuju zadrugu i bez formalnog ugovora, od Milosava B. Smiljanića134
3) Kakav je značaj sudske odluke o ostavljanju akta jednog spora u arhivu zbog nepostupanja po naredbi suda za polaganje takse?, od d-ra Adama P. Lazarevića218
4) Da li se oceubici pri odmeravanju kazne za delo iz § 157. Kaz. zak. može staviti u otežicu okolnost iz tač. 4. § 65. Kaz. zak., od Dušana S. Stanića306
5) Prilikom zaključenja poravnanja o prodaji i kupovini nepokretnog imanja, prodavac ne mora dokazati da je sopstvenik imanja koje prodaje, od Samuila Demaja369
6) Nema mesta suđenju po kratkom postupku kad tužilac podnese overen prepis privatne isprave, a original po naredbi suda ne pokaže sudu na uviđaj, od Božidara Veselinovića371
7) I intabulacioni poverioci su dužni da se prijave u stečajnu masu, od d-ra Adama P. Lazarevića465
8) Parnica za naknadu štete po polisi osiguranja može se voditi samo po redovnom, a ne po kratkom postupku, od Samuila Demaja466
KNJIŽEVNI PREGLED
1) Dr. Josip Vesel, Zakon o Državljanstvu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 21. septembra 1928, od Živojina M. Perića62
2) Engleski rad na istoriji vizantiskog prava, od d-ra Aleksandra Solovjeva142
3) Neki novi prilozi za istoriju slovenskih prava. — XII. Nova istraživanja o zakonodavstvu cara Dušana, od d-ra Teodora Taranovskog220
4) — . — XIII. Švajcarska teza o javnom pravu u srednjevekovnoj Srbiji, od d-ra Teodora Taranovskog374
5) — . — XIV. Senjerialno gazdinstvo u Češkoj XV.-XVI.-v., od d-ra Teodora Taranovskog467
OCENE I PRIKAZI
1) D-r Čed. Marković, Građansko pravo, od d-ra Milana Konstantinovića69
2) Sidni Lo, Engleski parlamentarizam, od d-ra Đorđa Tasića146
3) Dr. R. Sajovic, O odgovornosti države in saraoupravnih teles po čl. 18. Ustava, od d-ra Đorđa Tasića150
4) Carl Schmitt, Die Diktatur, od d-ra Đorđa Tasića230
5) Dr. Stanko Lapajne, Mednarodno in medpokrajinsko zasebno pravo Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, od d-ra Milana Bartoša311
6) Mladen J. Žujović, Le Pouvoir Constituant dans les Constitutions Serbes, od Ilije A. Pržića313
7) Dr. Mileta Novakovitch, Über den gegenwärtigen Stand des Schiedsgerichtsverfahrens im Serbischen Recht, od Živojina M. Perića375
8) M. Laskaris, Povelje srpskih vladara u grčkim publikacijama, od d-ra Aleksandra Solovjeva470
NEKROLOG
1) † Leon Digi, od d-ra Đorđa Tasića74
2) † Moris Oriu, od Ilije A. Pržića474
BELEŠKE
1) Italianska kriminalistička književnost: Girolamo Penso, II delinquente istintivo nel progetto Rocco di Codice penale, od Ž. M. Perića75
2) Universiteti u Italiji pod Musolinijevim režimom, od Đ. T.76
3) Bulletin de droit tchécoslovaque, od d-ra M. F. Bartoša77
4) Institut Slovenskih Prava u Bratislavi, od d-ra Milana Bartoša78
5) Prof. Ignazio Tambaro, II diritto pubblico nella nuova legislazione italiana, od Fini Ahačićeve78
6) Ispravka80
7) † Nikola Trpezić, od P. K. Vlajića153
8) † D-r Mihailo Zobkov, od P.153
9) Trideset godina „Juridičeskog Pregleda“, od Ilije A. Pržića153
10) D-a Otmar Pirkmajer, Državljanstvo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, od d-ra D. Ar.154
11) Đorđe Krstić, Kolonizacija u Južnoj Srbiji, od d-ra D. Ar.154
12) Jovan V. Stefanović, Upravno-sudska rješenja (Drž. Saveta i upravnih sudova), od I. A. P.155
13) K. Kračunov, Diplomatska istorija Bugarske 1886-1915. knj. I. Velike države i Bugarska (1886—87) od I. P.156
14) D-r Lazar Marković, Građansko Pravo. 1. knj. Opšti deo i stvarno pravo, od d-ra Milana F. Bartoša156
15) Vorschlag zur Schaffung eines Internationalen Wirtschafts-Gerichtes von Dr. iur. Sándor Keleman, od d-ra Milana F. Bartoša157
16) Središni Ured za Osiguranje Radnika u Zagrebu 1922—26., od d-ra Adama P. Lazarevića158
17) Novi Konzularni Pravilnik, od d-ra Stev. Ćirkovića159
18) Međunarodni Institut za Javno Pravo, od I. Pržića160
19) Četrdesetgodišnjica slovenačkog društva „Pravnik“, od I. Pržića234
20) Spomenica tridesetgodišnjeg rada prof. Dompkovskog, od T. Taranovskog234
21) Novi rad iz kulturne istorije Vizantije, od T. Taranovskog235
22) Radništvo u Sloveniji u 1927. i 1928., od D. S. Jovanovića235
23) Slobodan Jovanović, Vlada Aleksandra Obrenovića, knj. I. (1889-97), od I. P.236
24) D-r Otmar Pirkmajer, Zakon o držanju i nošenju oružja sa odnosnim pravilnicima i Zakon o zaštiti javne bezbednosti od I. P.231
25) D-r Stevan St. Miklian, Vazduhoplovno pravo, od I. P.237
26) Iz starog srpskog bračnog prava, od I. P.238
27) D-r Josip Nagy, O medjunarodnim ugovorima, od I. P.239
28) Fond za istoriju slovenskih prava pri Sofiskom Universitetu od I. P.239
29) Ispravka240
30) Svetosavski temati316
31) Julien Bonnecase, La science juridique française. — Quelques aspects fondamentaux de l’ oeuvre de Léon Duguit, od I. P.316
32) D-r Aleksandar V. Solovjev, Postanak i značaj Dušanova Zakonika, od I. P.317
33) D-r Slavko M. Ćirić, Društvo Naroda, od I. Pržića318
34) Dušan J. Popović, O Turcima u našoj prošlosti, od I. P.318
35) Rukopisi Karađorđevog Kriminalnog Zakonika, od Radmile S. Petrovićeve319
36) Sadašnji rad na poljskoj istoriji, od T. Taranovskog393
37) A. W. Maklezow, Der Kampf gegen die Verwahrlosung der Jugend in Sowjetrussland, od Đ. Tasića394
38) Milenko Militch, Les attributions communes et les rapports du Conseil et de l’ Assemblée, od I. Pržića395
39) Miloš Đurić, Problemi filosofije kulture, od I. Pržića397
40) D-r Dinko Tomašić, Zakoni porasta stanovništva. — Prilog bio — socialnoj teoriji o razvitku naroda, od I. Pržića398
41) D-r Stevan Ćirković, Međunarodni pacifizam i njegovi protivnici, od I. Pržića398
42) Ruski Arhiv, od I. P.399
43) Stečaj za nastavnike universiteta476
44) Mélanges Maurice Hauriou, od I. P.476
45) Kolizijska norma mednarodne kupoprodaje premčnin, od d-ra Stanka Lapajne, od d-ra Milana F. Bartoša477
46) Vertraglicher Schutz gegen Schwankungen des Geldwertes, von D-r Arthur Nussbaum, od d-ra Milana F. Bartoša478
47) Sbornik veř. prava československeho, od d-ra M. F. Bartoša479
48) Novi Nemački časopis za Građansko-Sudski Postupak od M. F. B.479
49) Roger Bonnard: Léon Duguit, od I. P.479
50) Ispravka479
Nove knjige80, 240, 320, 400, 480
SARADNICI „ARHIVA“.
Aranđelović, d-r Dragoljub154
Ahačić, Fini78
Bartoš, d-r Milan F.37, 77, 78, 156, 157, 311, 477, 478, 479
Verona, d-r Ante118
Veselinović, Božidar V.371
Vlajić, Petar K.153
Demajo, Samuilo369, 466
Žujović, d-r Milan J.334
Ilić, d-r Mihailo301, 321
Jovanović, d-r Aleksandar53, 130, 215, 296, 366, 461
Jovanović, d-r Dragoljub S.235
Jovanović, d-r Dragoslav B.161
Jovanović, Slobodan69, 408
Konstantinović, d-r Mihailo408
Krstić, Đorđe173, 253, 346
Lazarević, d-r Adam P.157, 218, 465
Milovanović, d-r Milovan91
Perić, Živojin M.62, 75, 375
Perunović, Radosav J.59
Petrović, Radmila S.319
Popović, d-r Relja-3.412
Pržić, Ilija A.124, 153, 155, 156, 160, 210, 234, 236, 237, 238, 239, 288, 313, 316, 317, 318, 359, 395, 397, 398, 399, 454, 474, 476, 479
Pribićević, Stojan198
Protić, Božidar15, 99
Smiljanić, Milosav B.134
Solovjev, d-r Aleksandar142, 188, 470
Spektorski, d-r Evgenije81, 401
Stanić, Dušan S.306
Taranovski, d-r Teodor1, 220, 234, 235, 374, 393, 467
Tasić, d-r Đorđe74, 76, 146, 150, 230, 241, 394, 430
Todorović, Bran. Bor.282
Troicki, Sergije253
Ćirković, d-r Stevan159
Špehar, d-r Milan46