The Archive 1929 | Edition 2 | Book 35
Note
The link for downloading this issue of the Archive in   PDF format is located at the bottom, following the content and the list of contributors.
1.—6. бр. XVIII (XXXV) другог кола.
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Наслеђе на сеоским добрима, од Ђорђа Крстића173, 253, 346
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Дух поратних устава, од д-ра Евгенија Спекторског81
2) Значај Леона Дигиа, од д-ра Ђорђа Тасића241
3) Стогодишњица рођења Бориса Н. Чичерина, од д-ра Евгенија Спекторског401
4) Посланичка неодговорност, од Слободана Јовановића408
5) Дискрециона власт по француском позитивном праву и теорији, од д-ра Ђорђа Тасића430
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
1) Надлежност Држ. Савета код уговора по Зак. о Државном Рачуноводству, од Божидара Протића15, 99
2) Нов преглед разрешених рачуна и поновљење спора у Главној Контроли, од д-ра Драгослава Б. Јовановића161
3) Дисциплинско и административно отпуштање држ. службеника, од д-ра Михаила Илића321
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
1) О повреди белгиског неутралитета 1914. год., од Стојана Прибићевића198
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
1) Изигравање закона у Међународном приватном праву, од д-ра Милана Ф. Бартоша37
ЦРКВЕНО ПРАВО
1) Брачне парнице руских избеглица, од Сергија Троицког253
РИМСКО ПРАВО
1) Ропство у Римском праву, од д-ра Реље 3. Поповића412
ИСТОРИЈА СЛОВЕНСКИХ ПРАВА
1) Рад К. Кадлеца на историји словенских права, од д-ра Теодора Тарановског1
2) Једно суђење из доба кнеза Лазара, од д-ра Александра Соловјева188
ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИСКЕ НАУКЕ
1) Робеспјер социалиста, од д-ра Милана Ј. Жујовића334
СУДСКА МЕДИЦИНА
1) Утврђивање самоубиства уопште, од д-ра Милована Миловановића91
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Уредба о конвалидацији бракова у Војводини, од д-ра Милана Шпехара46
2) Што ћемо у ери кодификације са поморским правом? од д-ра Анте Вероне118
3) Закон о контролисању чистоте израђевина од злата, сребра и платине од 16. маја 1928 г., од Бран. Бор. Тодоровића282
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Келогов пакт, од Илије А. Пржића124
2) Девета Скупштина Друштва Народа, од Илије А. Пржића210
3) Ватиканска држава, од Илије А. Пржића288
4) Наши односи са Грчком, од Илије А. Пржића359
5) Поводом шесте панамеричке конференције, од И. Пржића454
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Десет година наше народне привреде, од д-ра Александра Јовановића53
2) Изједначење међународне привредне статистике, од д-ра Александра Јовановића130
3) Новчана реформа у Румунији, од д-ра Александра Јовановића215
4) Наша спољна трговина, од д-ра Александра Јовановића296
5) Привилегована Аграрна Банка, од д-ра Александра Јовановића366
6) Индекс цена на велико Нар. Банке, од д-ра А. Јовановића461
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Престанак службе држ. службеника услед нејављања на дужност у прописаном року, од д-ра Михаила Илића301
СУДСКА ХРОНИКА
1) Да ли су злоупотребе официра у служби кажњиве као преступ по т. 5. § 133. К. з. или као иступ?, од Радосава Ј. Перуновића59
2) Кад се задругари поделе, па опет састану, онда поновно образују задругу и без формалног уговора, од Милосава Б. Смиљанића134
3) Какав је значај судске одлуке о остављању акта једног спора у архиву због непоступања по наредби суда за полагање таксе?, од д-ра Адама П. Лазаревића218
4) Да ли се оцеубици при одмеравању казне за дело из § 157. Каз. зак. може ставити у отежицу околност из тач. 4. § 65. Каз. зак., од Душана С. Станића306
5) Приликом закључења поравнања о продаји и куповини непокретног имања, продавац не мора доказати да је сопственик имања које продаје, од Самуила Демаја369
6) Нема места суђењу по кратком поступку кад тужилац поднесе оверен препис приватне исправе, а оригинал по наредби суда не покаже суду на увиђај, од Божидара Веселиновића371
7) И интабулациони повериоци су дужни да се пријаве у стечајну масу, од д-ра Адама П. Лазаревића465
8) Парница за накнаду штете по полиси осигурања може се водити само по редовном, а не по кратком поступку, од Самуила Демаја466
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
1) Dr. Josip Vesel, Zakon o Državljanstvu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 21. septembra 1928, од Живојина M. Перића62
2) Енглески рад на историји византиског права, од д-ра Александра Соловјева142
3) Неки нови прилози за историју словенских права. — XII. Нова истраживања о законодавству цара Душана, од д-ра Теодора Тарановског220
4) — . — XIII. Швајцарска теза о јавном праву у средњевековној Србији, од д-ра Теодора Тарановског374
5) — . — XIV. Сењериално газдинство у Чешкој XV.-XVI.-в., од д-ра Теодора Тарановског467
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Д-р Чед. Марковић, Грађанско право, од д-ра Милана Константиновића69
2) Сидни Ло, Енглески парламентаризам, од д-ра Ђорђа Тасића146
3) Dr. R. Sajovic, О odgovornosti države in saraoupravnih teles po čl. 18. Ustava, од д-ра Ђорђа Тасића150
4) Carl Schmitt, Die Diktatur, од д-ра Ђорђа Тасића230
5) Dr. Stanko Lapajne, Mednarodno in medpokrajinsko zasebno pravo Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, од д-ра Милана Бартоша311
6) Mladen Ј. Žujović, Le Pouvoir Constituant dans les Constitutions Serbes, од Илије A. Пржића313
7) Dr. Mileta Novakovitch, Über den gegenwärtigen Stand des Schiedsgerichtsverfahrens im Serbischen Recht, од Живојина M. Перића375
8) М. Ласкарис, Повеље српских владара у грчким публикацијама, од д-ра Александра Соловјева470
НЕКРОЛОГ
1) † Леон Диги, од д-ра Ђорђа Тасића74
2) † Морис Ориу, од Илије А. Пржића474
БЕЛЕШКЕ
1) Италианска криминалистичка књижевност: Girolamo Penso, II delinquente istintivo nel progetto Rocco di Codice penale, од Ж. M. Перића75
2) Университети у Италији под Мусолинијевим режимом, од Ђ. Т.76
3) Bulletin de droit tchécoslovaque, од д-ра M. Ф. Бартоша77
4) Институт Словенских Права у Братислави, од д-ра Милана Бартоша78
5) Prof. Ignazio Tambaro, II diritto pubblico nella nuova legislazione italiana, од Фини Ахачићеве78
6) Исправка80
7) † Никола Трпезић, од П. К. Влајића153
8) † Д-р Михаило Зобков, од П.153
9) Тридесет година „Јуридическог Прегледа“, од Илије А. Пржића153
10) Д-а Отмар Пиркмајер, Држављанство Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, од д-ра Д. Ар.154
11) Ђорђе Крстић, Колонизација у Јужној Србији, од д-ра Д. Ар.154
12) Jovan V. Stefanović, Upravno-sudska rješenja (Drž. Saveta i upravnih sudova), од И. A. П.155
13) K. Крачунов, Дипломатска историја Бугарске 1886-1915. књ. I. Велике државе и Бугарска (1886—87) од И. П.156
14) Д-р Лазар Марковић, Грађанско Право. 1. књ. Општи део и стварно право, од д-ра Милана Ф. Бартоша156
15) Vorschlag zur Schaffung eines Internationalen Wirtschafts-Gerichtes von Dr. iur. Sándor Keleman, од д-ра Милана Ф. Бартоша157
16) Средишни Уред за Осигурање Радника у Загребу 1922—26., од д-ра Адама П. Лазаревића158
17) Нови Конзуларни Правилник, од д-ра Стев. Ћирковића159
18) Међународни Институт за Јавно Право, од И. Пржића160
19) Четрдесетгодишњица словеначког друштва „Правник“, од И. Пржића234
20) Споменица тридесетгодишњег рада проф. Домпковског, од Т. Тарановског234
21) Нови рад из културне историје Византије, од Т. Тарановског235
22) Радништво у Словенији у 1927. и 1928., од Д. С. Јовановића235
23) Слободан Јовановић, Влада Александра Обреновића, књ. I. (1889-97), од И. П.236
24) Д-р Отмар Пиркмајер, Закон о држању и ношењу оружја са односним правилницима и Закон о заштити јавне безбедности од И. П.231
25) D-r Стеван Ст. Миклиан, Ваздухопловно право, од И. П.237
26) Из старог српског брачног права, од И. П.238
27) D-r Josip Nagy, О medjunarodnim ugovorima, од И. П.239
28) Фонд за историју словенских права при Софиском Университету од И. П.239
29) Исправка240
30) Светосавски темати316
31) Julien Bonnecase, La science juridique française. — Quelques aspects fondamentaux de l’ oeuvre de Léon Duguit, од И. П.316
32) Д-р Александар В. Соловјев, Постанак и значај Душанова Законика, од И. П.317
33) Д-р Славко М. Ћирић, Друштво Народа, од И. Пржића318
34) Душан Ј. Поповић, О Турцима у нашој прошлости, од И. П.318
35) Рукописи Карађорђевог Криминалног Законика, од Радмиле С. Петровићеве319
36) Садашњи рад на пољској историји, од Т. Тарановског393
37) А. W. Maklezow, Der Kampf gegen die Verwahrlosung der Jugend in Sowjetrussland, од Ђ. Тасића394
38) Milenko Militch, Les attributions communes et les rapports du Conseil et de l’ Assemblée, од И. Пржића395
39) Милош Ђурић, Проблеми философије културе, од И. Пржића397
40) D-r Dinko Tomašić, Zakoni porasta stanovništva. — Prilog bio — socialnoj teoriji o razvitku naroda, од И. Пржића398
41) Д-р Стеван Ћирковић, Међународни пацифизам и његови противници, од И. Пржића398
42) Руски Архив, од И. П.399
43) Стечај за наставнике университета476
44) Mélanges Maurice Hauriou, од И. П.476
45) Kolizijska norma mednarodne kupoprodaje premčnin, od d-ra Stanka Lapajne, од д-ра Милана Ф. Бартоша477
46) Vertraglicher Schutz gegen Schwankungen des Geldwertes, von D-r Arthur Nussbaum, од д-ра Милана Ф. Бартоша478
47) Sbornik veř. prava československeho, од д-ра M. Ф. Бартоша479
48) Нови Немачки часопис за Грађанско-Судски Поступак од М. Ф. Б.479
49) Roger Bonnard: Léon Duguit, од И. П.479
50) Исправка479
Нове књиге80, 240, 320, 400, 480
САРАДНИЦИ „АРХИВА“.
Аранђеловић, д-р Драгољуб154
Ахачић, Фини78
Бартош, д-р Милан Ф.37, 77, 78, 156, 157, 311, 477, 478, 479
Верона, д-р Анте118
Веселиновић, Божидар В.371
Влајић, Петар К.153
Демајо, Самуило369, 466
Жујовић, д-р Милан Ј.334
Илић, д-р Михаило301, 321
Јовановић, д-р Александар53, 130, 215, 296, 366, 461
Јовановић, д-р Драгољуб С.235
Јовановић, д-р Драгослав Б.161
Јовановић, Слободан69, 408
Константиновић, д-р Михаило408
Крстић, Ђорђе173, 253, 346
Лазаревић, д-р Адам П.157, 218, 465
Миловановић, д-р Милован91
Перић, Живојин М.62, 75, 375
Перуновић, Радосав Ј.59
Петровић, Радмила С.319
Поповић, д-р Реља-3.412
Пржић, Илија А.124, 153, 155, 156, 160, 210, 234, 236, 237, 238, 239, 288, 313, 316, 317, 318, 359, 395, 397, 398, 399, 454, 474, 476, 479
Прибићевић, Стојан198
Протић, Божидар15, 99
Смиљанић, Милосав Б.134
Соловјев, д-р Александар142, 188, 470
Спекторски, д-р Евгеније81, 401
Станић, Душан С.306
Тарановски, д-р Теодор1, 220, 234, 235, 374, 393, 467
Тасић, д-р Ђорђе74, 76, 146, 150, 230, 241, 394, 430
Тодоровић, Бран. Бор.282
Троицки, Сергије253
Ћирковић, д-р Стеван159
Шпехар, д-р Милан46