Архив 1928 | Коло 2 | Књига 34
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ
1.-6. бр. књ. XVII (XXXIV) другог кола.
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Јавне касе и приватни повериоци (§ 471 т. 4а Грађ. суд. пост.), од Јеленка Петровића41, 178
2) Општи део Грађанског права Совјетске Русије, од д-ра Арсена М. Чубинског87, 198
3) О позакоњењу деце конвалидацијом брака, од д-ра Драгољуба Аранђеловића249
4) O вакуфима и о уређењу вакуфских добара у Босни и Херцеговини, од д-ра Људевита Фаркаша271, 352
5) Пољско грађанско право (Идеје пројекта општег дела), од д-ра Милана Бартоша284
6) Пореска глава по § 471 тач. 4а Грађ. суд. пост., од Јеленка Петровића337, 442
7) Стварно право Совјетске Русије, од д-ра Арсена М. Чубинског472
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Преглед новијих мера против одуговлачења кривнчног поступка правним лековима, од д-ра Метода Доленца161
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Дискрециона власт у немачко-аустриској литератури, од д-ра Ђорђа Тасића1, 178
2) О нашем парламентаризму, од д-ра Ђорђа Тасића425
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
1) Поштанско-телеграфски регал, од Живојина М. Пауновића369
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
1) Мађарски оптанти и румунска аграрна реформа, од Илије А. Пржића52
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
1) Повреда страног закона као основ за касирање (Расматрање са гледишта териториалне концепције Међународног Приватног Права), од д-ра Милана Ф. Бартоша71
НАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА
1) Проблем привредне историје, од д-ра Јована Б. Јовановића16
ЦРКВЕНО ПРАВО
1) Трулски Сабор о крвном сродству, од Сергија Троицког251
СТАРО СРПСКО ПРАВО
1) Себров збор, од д-ра Александра Соловјева170
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Поводом предлога зак. о личним именима, од д-ра Отмара Пиркмајера98
2) Примедбе на „Пројект основног зак. о верама и међуверским односима“, од Љубе Влачића108, 217
3) Међународна конференција за заштиту ауторског права, одржана у Риму од 7. маја до 2. јуна 1928., од д-ра Јанка Шумана213
4) Положај председника окружних судова по новом судиском закону, од д-ра Мате Гргићевића300
5) 35. Конгрес International Law Association у Варшави, од д-ра Богумила Вошњака387
6) Примедбе на закон. предлог о извршењу и обезбеђењу, од д-ра Иве Милића468
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Спор око имања „Беље“,од д-ра Драгољуба Аранђеловића307
2) Спор поводом „Лотуса“, од Илије А. Пржића477
ПАРЛАМЕНТАРНА ХРОНИКА
1) Први и други потпредседник Скупштине, од д-ра Лазе М. Костића224
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Поводом измене у зак. о Нар. Банци, од д-ра Александра Јовановића119
2) Шести конгрес привредника, од д-ра Александра Јовановића226
3) Новчана политика и привреда, од д-ра Александра Јовановића313
4) Проблеми новчане инфлације, од д-ра Александра Јовановића393
5) Механизам дефлације новца, од д-ра Александра Јовановића482
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Разрешење државних службеника од дужности по престанку службе, од д-ра Михаила Илића126
2) Једна пресуда Држ. Савета по спору због неправилне лицитације, од Љуб. Радовановића399
СУДСКА ХРОНИКА
1) О задрузи између оца и сина, од Милосава Б. Смиљанића132
2) Колико су обавезне примедбе опште седнице Касационог Суда како за ниже судове тако и за сам Касациони Суд, од д-ра Видана О. Благојевића230
3) Отварање стечаја трговцима, од А. Давинића316
4) Како Касац. Суд тумачи §§ 21., 22. и 23. Стец. зак.?, од Ненада Поповића318
5) Једно спорно питање из чл. 29 Уредбе о убрзању рада код судских и иследних и власти, од Раденка С. Лазовића403
6) О одговорности јавно-правних тела за штету, нанету радњама њихових органа, од Драгана Н. Димитријевића486
ИЗ СТРАНОГ ЗАКОНОДАВСТВА
1) Борба за реформу администрације у Сједињеним Америчким Државама, од д-ра Ђорђа Тасића320
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
1) Неки нови прилози за историју словенских права — IX. Сењериални режим у историји руског и српског права, од д-ра Теодора Тарановског138
2) -.- Х. Из историје аграрног уређења у Русији, од д-р Теодора Тарановског323
3) -.- XI. Hoвe студије из историје Југословенског судства, од д-ра Тодора Тарановског415
4) Bibliothèque de l’Institut de Droit comparé de Lyon, од Живојина M. Перића411, 488
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Dr Leonid Pitamic, Država (Ljubljana, 1927), од Слободана Јовановића142
2) Ausländischen Anleihen an deutschen Börsen (Herausgegeben Deutsche Bank, 1927), од д-ра Јована Ловчевића151
3) Д-р Чед. Марјановић, Аграрни удар и задужбинска, црквена и манастирска имања (Београд, 1927), од Сергија Троицког236
4) Georges Cornil, Le Droit privé. Essai de sociologie juridique simplifiée, од д-ра Евгенија Спекторског328
5) Одговор Г. Kушeja на приказ Г. Троицког419
6) Henri Lévy-UIlmann, Elements d’introduction générale à l’étude des sciences juridiques, од д-ра Евгенија Спекторског493
7) Dr Friedrich Darmstaedter, Das Wirtschaftsrecht in seiner soziologischen Struktur, од д-ра Ђорђа Тасића499
НЕКРОЛОЗИ
1) † Јован Авакумовић, од Илије А. Пржића153
2) † Антуан Ружије, од д-ра Ивана В. Суботића154
3) † Карел Кадлец, од д-ра Теодора Тарановског503
4) † Алфонс Олар, од д-ра Милана Ј. Жујовића503
БЕЛЕШКЕ
1) Демонологија у старом судском поступку, од д-ра Теодора Тарановског155
2) Д-р Лаза М.Костић, Закон о местима; — Из чиновничког права, од д-ра Ђорђа Тасића156
3) Душан М. Јеремић, О проблему емиграције и имиграције и о међународним споразумима за његово уређење, од А. Ј.157
4) Правна настава у Совјетској Русији, од И. П.158
5) А. В. Соловјев, Повеље цара Уроша у Хилендарском Архиву, од Радмиле С. Петровић160
6) Исправка160
7) Конгрес правника160
8) Једна нова књига о руској револуцији, од д-ра Теодора Тарановског239
9) Georg Tassitsch, Ein jugoslavisches Werk über den Staat, од д-ра Стевана Сагадина240
10) Арман Жилен, Основи опште и примењене статистике, од А. Ј.241
11) Завршетак енглеске новчане реформе, од А. Ј.241
12) Измене Уредбе Правног Факултета Университета у Београду243
13) Конгрес руских научника у Београду, од И. П.244
14) Д-р Чедомиљ Митровић, О законодавним границама између цркве и државе, од д-ра Милана Бартоша244
15) Branko Miljouche, Le fondement du Droit international, од д-ра Милана Бартоша245
16) Збирка закона, министарских наредаба и збирка одлука виших судова, од д-ра Милана Бартоша245
17) Судска пракса у 1927 години, уредио Србислав М. Ковачевић, од д-ра Милана Бартоша246
18) Некролози, од Живојина М. Перића332
19) Dr N. Reichesberg, од Живојина М. Перића332
20) Фашистички синдикализам, од д-ра Данила Ј. Данића333
21) Société des Nations — Memorandum sur les Finances Publiques, од J. Лов.334
22) Esperanto und Rechts-Beiträge, од Драгана H. Димитријевића336
23) Исправке чланка „Себров збор“, од д-ра Александра В. Соловјева336
24) † Милорад Д. Микић, од Бор. С. Петровића420
25) Prof. Mario Ricca—Barberis, Sul diritto della guerra e dopo guerra, од Ж. M. Перића420
26) Michele Cianciulli, II pensiero pedagogico di Guido Della Valle, од Ж. M. Перића420
27) Sava М. Šapčanin, Die passive Wechselfähigkeit des Bauern nach geltendem Rechte des Königreichs der Serben, Kroaten und SIovenen, insbesondere nach den in Serbien geltenden Vorschriften und de lege ferenda, од д-ра Д. A.420
28) Упутство за српску дипломатику, од д-ра Т. Тарановског421
29) Prof. Dr. Srečko Zuglia, Građanski parnični postupak u Hrvatskoj i Slavoniji, од д-ра Чед. Марковића422
30) Проф. Петко Стаинов, Административни Акт, од д-ра Дан. Данића422
31) А. В. Соловјев, Значај византиског права на Балкану, од Радмиле С. Петровић423
32) † Огист Арноне, од д-ра Мил. Ј. Ж.505
33) 40-годишњица научног рада проф. Мих. Јасинског, од А. В. С.505
34) Информација о стању историске науке у Источној Европи, од Т. Тарановског506
35) Правне студије у Италији, од Ђ. Т.507
36) Италијанска парламентарна реформа, од д-ра Данила Ј. Данића508
37) André Maurois, La vie de Disraeli, од д-ра Мл. J. Ж.510
38) Сидни Ло, Енглески парламентаризам, од И. П.510
39) Љуб. Радовановић и Божидар Протић, Из управно-судског поступка, од И. П.511
40) Juridički kalendar Srba, Hrvata i Slovenaca за 1929 god., од И. П.511
41) Напомена уз чланак Г. проф. Тасића512
42) Д-р Јанко Шуман, Бернска конвенција за заштиту књижевних и уметничких дела и њене ревизије, од И. П.512
43) Конкурс за наставнике на Загребачком Правничком Факултету512
44) Исправке512
НОВЕ КЊИГЕ160, 248, 424
САРАДНИЦИ ,,АРХИВА“
Аранђеловић, д-р Драгољуб249, 307, 420
Бартош, д-р Милан Ф.71, 244, 245, 246, 284
Благојевић, д-р Видан O.230
Влачић, Љубо108, 217
Вошњак, д-р Богумил387
Гргићевић, д-р Мато300
Давинић, Александар316
Данић, д-р Данило Ј.333, 422, 508
Димитријевић, Драган Н.336, 486
Доленц, д-р Метод161
Жујовић, д-р Милан Ј.503, 505
Жујовић, д-р Младен Ј.510
Илић, д-р Михаило126
Јовановић, д-р Александар119, 157, 226, 241, 313, 393, 482
Јовановић, д-р Јован Б.16
Јовановић, Слободан142
Костић, д-р Лазо М.224
Лазовић, Раденко С.403
Ловчевић, д-р Јован151
Марковић, д-р Чедомир422
Милић, д-р Иво468
Перић, Живојин М.332 , 411, 420, 488
Петровић, Бор. Д.420
Петровић, Јеленко41, 178, 337, 442
Петровић, Радмила С.160, 423
Пиркмајер, д-р Отмар98
Поповић, Ненад314
Пржић, Илија А.52, 152, 158, 244, 477, 510, 511, 512
Радовановић, Љуб.399
Сагадин, д-р Стеван240
Смиљанић, Милосав132
Соловјев, д-р Александар В.170, 505
Спекторски, д-р Евгеније328
Суботић д-р Иван В.154
Тарановски, д-р Теодор138, 155, 239, 323, 415, 421, 503, 506
Тасић, д-р Ђорђе1, 156, 178, 320, 425, 499, 570
Троицки, Сергије236, 251
Фаркаш, д-р Људевит271, 352
Шуман, д-р Јанко213
Чубински, д-р Арсен М.87, 198, 462