Архив 1929 | Коло 2 | Књига 36
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
1—6. бр. XIX (XXXVI) другог кола.
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Уништај и развод брака по јеврејском брачном праву, од Самуила С. Демаја58
2) Да ли жене могу позаконити децу? од д-ра Фрање Горшића177
3) Основна начела новога Законика о судском поступку у грађанским парницама, од д-ра Драгољуба Аранђеловића254
4) Рачунска парница, од А. Давинића287
5) Службености (сервитути) по Општем имовинском законику, од Алексе К. Матановића340
6) Индивидуална и колективна својина на земљишту и индивидуализам тежака, од Ђорђа Крстића428
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Енрико Фери, од д-ра Михаила Чубинског1
2) Е. Фери и В. Ланца (Два тобожња претходника трихотомије), од д-ра Томе Живановића337
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Правно - политички основ југословенског Устава. од 28 јула 1921 (Чл. 26. Устава), од Ђузепе Калдероне249
2) Хобес и његав утицај на науку о држави, од д-ра Евгенија Спекторског417
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
1) Правни карактер Градске Штедионице општине града Сарајева, од д-ра Ива Матијевића32, 197
2) Члан 26 зак. о Државном Савету и управним судовима, од Божидара Протића272, 363
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
1) Међународно-правни положај Папства и Латерански уговори од 11. фебруара 1928 год., од д-ра Ђуре Поповића350, 443
ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИСКЕ НАУКЕ
l) La Carta del Lavoro. Једна економска критика, од д-ра Мије Мирковића9
СТАТИСТИКА
1) Социални положај жена у Србији и његов утицај на намерни побачај, од д-ра Динка Томашића46
СУДСКА МЕДИЦИНА
1) Убиство или самоубиство, од д-ра Милована Миловановића161
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Потреба доношења закона о међупокрајинском сукобу закона, од д-ра Милана Ф. Бартоша74
2) Доказивање страног закона, од д-ра Милана Ф. Бартоша304
3) Пројект уредбе о васпитању и поправљању старијих малолетника осуђених на казну лишења слободе, од д-ра Илије М. Јелића377
МЕЂУНАРОДНО- ПРАВНА ХРОНИКА
1) Спор око предратних зајмова пред Хашким судом, од Илије А. Пржића81
2) Поступак по молбама мањина упућеним Друштву народа, од Илије А. Пржића208
3) Изједначење одредаба о међународном ваздухопловном саобраћају, од Илије А. Пржића381
ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Банка за Међународне Обрачуне, од д-ра Александра Јовановића91
2) Седми конгрес привредника, од д-ра Александра Јовановића214
3) Европа и Америка, од д-pa Александра Јовановића308
4) Жетвени принос и привредне конјунктуре, од д-ра Александра Јовановића388
5) Усвајање златног важења у Чехословачкој, од д-ра Александра Јовановића451
СОЦИАЛНА ХРОНИКА
1) Један поглед на установу социалног осигурања у Немачкој, од д-ра Адама П. Лазаревића102
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Једно правно мишљење, од Живојина М. Перића и д-ра Драгољуба Аранђеловића455
ПЛОВИДБЕНО - ПРАВНА ХРОНИКА
1) Конзуларна служба у нашем поморском праву, од Владислава Брајковића95
СУДСКА ХРОНИКА
1) Повреда законог дела наследства. — Поводом једне судске пресуде, од д-ра Драгољуба Аранђеловића108
2) Појам „иностранства“ у грађанско-правном смислу. — Међупокрајински сукоби закона односно надлежности у оставинском поступку, од Манојла Маљковића111
3) Једна интересантна одлука Касационог Суда из области конвенције о узајамној правној помоћи између наше Краљевине и Чехословачке Републике, од Самуила Демаја218
4) Да ли оптуженог, с обзиром на § 53 каз. зак., треба решењем пустити испод суђења или пресудом извинити казне?, од Јов. Б. Мијушковића219
5) Примање правно неважног тестамента не чини тестамент пуноважним, од Драгана Н. Димитријевића312
6) О узајамном наслеђивању наших и бугарских поданика, од д-ра Адама П. Лазаревића391
7) Амортизација акција на доносиоца, од Самуила Демаја396
8) Дејство међународних уговора код cautio iuclicatum solvi, од д-ра Милана Ф. Бартоша466
9) Уредност трговачких књига, од Самуила Демаја471
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
1) Д-р Александар В. Соловјев, Законодавство Стефана Душана, цара Срба и Грка, од д-ра Марка Костренчића117
2) Неки нови прилози за историју словенских права — XV. Рад на историји права у Совјетској Русији, од д-ра Теодора Тарановског130
3) Страна правна књижевност, од Живојина М. Перића222
4) Неки нови прилози за историју словенских права — XVI. Генеза државе код западних словена, од д-ра Теодора Тарановског315
5) Савремена француска економска књижевност. Поводом књиге Г. Пируа, од д-ра Милана Ј. Жујовића322
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Walter Luz, Das Vevbrechen in der Darstellung des Verbrechers: —, Ursachen und Bekampfung des Verbrechens im Urteil des Verbrechers, од д-ра Александра Маклецова139
2) Позитивно право и сила. — Ауторова коректура приказа, од д-ра Чедомира Марковића142
3) Tri predavanja iz međunarodnog prava, од Илије A. Пржића149
4) Lyoubicha Mikitch, Le Règlement des Emprunts Austro - Hongrois d’avantguerre libellés en Couronnes Papier, од д-ра Јована Ловчевића235
5) G. Rainer, Agricultural Cooperation in the Soviet Union, од д-ра Драгољуба Јовановића329
6) Ladislas van Hoorebeke, La Reforme parlementaire, од д-ра Драгољуба Аранђеловића397
7) Један значајан систем философије права у италијанској литератури, од д-ра Ђорђа Тасића473
8) D-r Branislav Dimitrijević, Agrarna politika (Nauka o poljodelstvu), од д-ра Драгољуба Јовановића481
НЕКРОЛОГ
1) † Михаило М. Богословски, од д-ра Т. Тарановског152
2) † Алдо Албертони, од д-ра Т. Тарановског335
БЕЛЕШКЕ
1) Нови наставници Правног факултета154
2) Прослава стогодишњице рођења Фрање Рачкога, од И. Пржића154
3) Међународни Институт за јавно право, од И. Пржића155
4) III. скуп чехословачких правника у Братислави, од М. Ф. Б.156
5) Конгрес немачких правника у Чехословачкој, од М. Ф. Б.157
6) Banque Nationale du Rojaume des Serbes, Croates et Slovenes, Bulletin d’information et de documentation (janvier — mars 1929), од Д. C. Јовановића157
7) Једно ново дело о држави, од И. Пржића159
8) Мирко Г. Авакумовић, Кратак поглед на Међународну Организацију Рада, од д-ра Стевана Ћирковића160
9) Словенски Институт у Прагу, од Т. Тарановског244
10) Les Constitutions modernes: Prof. Dr. J. L. Eggen von Terlan, Das Unterricht des internationalen Privatrechts in Deutschland, од Ж. M. Перића244
11) Dr. Ivo Krbek, Upravno pravo, од Ђ. Тасића245
12) Д-р Милорад Недељковић, О занатима у данашњој народној привреди, од А. Ј.245
13) Д-р Милош С. Московљевић, Наша отаџбина, од Д. С. Јовановића246
14) Други број тромесечног Билтена Народне Банке, од Д. С. Ј.246
15) Божидар Пурић, Наши исељеници, од И. П.247
16) Henri Hajnal, Le Droit du Danube international, од Ж. M. Перића336
17) Конкурс за професора трговачког меничног и поморског права у Загребу408
18) Julien Bonnecase, Les destinées de l’oeuvre de Demolombe au temps présent, од Ж. M. Перића408
19) Julien Bonnecase, »A la recherche du droit«, »У a-t-il un romantisme juridique«, од Ж. M. Перића409
20) Dr. Richard Schott, Eurоpäischer Arbeitsvertragsrecht, од Ж. M. Перића412
21) Д-р Хуго Верк, Примери за практичну примену грађанског пoступка, од д-ра Д. Ар.412
22) Dr. Julius Magnus, Die deutsehe Rechtsanwaltschaft, од д-ра Д. Ap.412
23) Dr. Božidar Adžija, Od Platona do Marksa, од Д. C. J.413
24) Судска пракса за 1928 год., уредио Србислав М. Ковачевић, од д-ра Милана Ф. Бартоша414
25) Четврти Међународни социолошки конгрес у Хавани, фебруара (17—24) 1930 г. од М. В. С.487
26) Један нов бугарски правни часопис, од И. П.487
27) Dr. Julius Magnus, Die Höchsten Gerichte der Welt, од д-ра Д. Ap.488
28) Нови течај из историје Византије у вези са историјом словенства, од Теодора Тарановског488
29) Социологија у Румунији, од М. В. Симића489
30) Јаnко Šuman, Der Schutz industriellen Eigentums, од д-ра Милана Бартоша492
31) Вудро Вилсон, Влада Сједињених америчких држава, од И. П.493
32) Dr. Erwin Holzer, Die Entstehung des jugoslawischen Staates, од И. П.494
33) Д-р Жарко Миладиновић, Парламентарно право интерпелације, од И. П.494
34) Правно-философски колоквиум на правном факултету Универзитета у Загребу495
НОВЕ КЊИГЕ247, 416, 495
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Аранђеловић, д-р Драгољуб108, 254, 397, 412, 413, 455, 488
Бартош, д-р Милан Ф.74, 156, 304, 414, 466, 492
Брајковић, Владислав95
Горшић, д-р Фрањо177
Давинић, Александар287
Демајо, Самуило58, 218, 396, 471
Димитријевић, Драган312
Жујовић, д-р Милан Ј.322
Јелић, д-р Илија377
Јовановић, д-р Александар91, 214, 245, 308, 388, 451
Јовановић, д-р Драгољуб С.157, 246, 329, 413, 481
Калдероне, Ђузепе249
Костренчић, д-р Марко117
Крстић, Ђорђе428
Лазаревић, д-р Адам П.102, 391
Ловчевић, д-р Јован235
Маклецов, д-р Александар139
Маљковић, Манојло111
Матановић, Алекса К.340
Матијевић, д-р Иво32, 197
Марковић, д-р Чедомир142
Мијушковић, Јов. Б.219
Миловановић, д-р Милован161
Мирковић, д-р Мијо9
Перић, Живојин М.222, 244, 336, 408, 409, 412, 455
Поповић, д-р Ђура350, 443
Пржић, Илија А.81, 149, 154, 155, 159, 208, 247, 381, 487, 493, 494
Протић, Божидар272, 363
Симић, Милорад В.487, 489
Спекторски, д-р Евгеније417
Тарановски, д-р Теодор130, 152, 244, 315, 335, 488
Тасић, д-р Ђорђе245, 473
Томашић, д-р Динко46
Ћирковић, д-р Стеван260
Чубински, д-р Михаило1