Arhiv 1910 | Kolo 1 | Knjiga 9
Napomena
Link za preuzimanje ovog broja Arhiva u   PDF formatu nalazi se ispod sadržaja i spiska saradnika.
SADRŽAJ KNJIGE IX (SVESKE 1-6)
Istorija prava
O postanku Beogradskog Trgovačkog Suda, od Alekse S. Jovanovića11, 144
Zakonik Matije Nenadovića, od Dr. Vlad. Nikolića172
Zakonodavstvo u XVIII i XIX veku u Crnoj Gori, od Jov. M. Jovanovića349
Organizacija crnogorskih redovnih građanskih sudova, od Dr. Sekule Drljevića386
Građansko pravo i postupak
Sudska pomoć i sirotinjsko pravo, od Đor. Pavlovića1, 84
Jedno pitanje iz privatnog prava, od Đorđa Popovića-Pfafa104
Problem pravnih ličnosti u srpskom privatno-pravnom zakonodavstvu, od Dr. Lazara Markovića113, 200
O računskim parnicama po austr. građ. sud. postupku, od Milana A. Stevanovića38
Trgovačko i menično pravo
Menična sposobnost po srpskom zakonodavstvu, od Ninka Perića27
Pred reformu našeg akcionarskog prava, od Dr. K. Jovanovića52, 91
Krivično pravo i postupak
O reformi našeg krivičnog zakonodavstva, od Bor. A. Milojkovića23, 412
Pojam uzroka u krivičnom pravu, od Dr. Tome Živanovića176
Teorija volje i teorija svesti (predstave), o umišljaju i dolus eventualis, od Dr. Tome Živanovića187
Jedan nepredviđen slučaj u Kaznenom Zakoniku i Zakonu o Šumama, od Mihaila Silvi196
Olakšavne i otežavne okolnosti u krivičnim delima, od Mih. P. Jovanovića241
Narodna Ekonomija i Finansija
Ugovor Ramponi-Volpati s trgovinsko-političkog i pravnog gledišta, od Dr. M. Todorovića56, 96
Zemljoradnički kredit u Srbiji, od Dr. B. St. Markovića138, 294
Nadležnost Berzanskog Suda, od Radmila Milićevića210
Ekonomske ideje XIX veka, od Jovana Kriknera431
Međunarodno pravo
Druga haška konferencija mira, od Dr. M. St. Novakovića14, 122, 161, 271
Državno pravo
Državno-pravni položaj Dalmacije prema Hrvatskoj i Austriji, od Dr. L. Bakotića251, 365
Administrativno pravo
O štrajku državnih službenika, od Josifa Kasanovića130, 219, 284, 418
Kratak pogled na projekt zakona o sreskim ili gradskim sudovima, od Stevana Stamenkovića277
Znameniti sukob ivmeđu jedne advokatske komore i Vrhovnog Suda, od Dr. L. Bakotića321
Parlamentarna hronika
Redovni saziv za 1907, od Slobodana Jovanovića443
Administrativna hronika
Administrativna hronika, od Čed. A. Kostića145
Sudska hronika
Roditelj je obvezan izdržavati svoje neudate kćeri sve do udaje, a ne samo do punoletstva, od Mih. L. Stojadinovića67
Kada molilac sâm prijavi firmu za protokolisanje nema mesta primeni kazne iz čl. 37. zak. o taks., od Đorđa Popovića-Pfafa68
U slučaju sticaja krivičnih dela po zakonu o štampi kazna ne može biti stroža, no što je određena za najteže delo, pa ma se kazna za pojedina delo spustila i ispod minimuma — izuzetno od propisa čl. 52. zakona o štampi, od Mih. L. Stojadinovića147
Može li se postrekivanje dokazivati osnovima podozrenja, od Sr. Đ. Tripkovića150
Da li se žalba prvostep. sudu na presudu ili rešenje opštinskog suda u varoši ili varošici ima podneti i u praznični dan, ako je ovaj dan poslednji dan roka za žalbu, ili se žalba može podneti prvog dana po prazniku, od K.152
Docnije izdato punomoćije (§ 88. građ. sud. post.) veže vlastodavca samo u povedenoj parnici, a ne i u drugim pravnim poslovima, koje je punomoćnik pre dobivenog punomoćija u ime svog vlastodavca učinio, od Mih. L. Stojadinovića225
Da li administrativne krivice, predviđene specijalnim zakonima, i po tim krivicama izrečene kazne zastarevaju onako kako je propisano u § 396. Kazn. Zakonika, po proteku tri meseca, ako specijalnim zakonom nije predviđena naročita zastarelost za njih ili ako zastarelost za njih nije tim zakonom naročito isključena?232
Naređenja §§ 475. 476. građ. sud. post. s obzirom na § 473. građ. sud. post. za stvari podložne kvaru imaju se primeniti i kod javnih prodaja, koje vrše sami novčani zavodi prilikom prodaje svojih zaloga, sem slučaja, kad se iste prodaju na berzi ili preko zakletih senzala235
Kako treba razumeti §§ 701 građ. zak. i 356 v kaznenog zakonika?303
U slučaju protivstajanja vlasti izvršena teška telesna povreda čini dva samostalna krivična dela (§§ 95. i 177. kazn. zak.), a ne samo jedno delo iz § 95. kazn. zakonika, od Mih. L. Stojadinovića305
Kupovanje hartije za štampanje novina od strane uredništva nije trgovački posao, od Mih. L. Stojadinovića308
Kod ugovorâ koji su vezani za lični odnos ugovorača, prava i oba veze koje uz njih proističu ne prelaze na naslednike ugovorača bez obzira na to, što se za vršenje ugovornih obaveza ne traži nikakva naročita sposobnost, od Sr. Đ. Tripkovića310
Da li su dežurne sudije prvostepenih sudova, za vreme sudskog odmora, nadležne i po tome dužne da posmatraju rešenja i presude opštinskih sudova i policijskih vlasti, izrečene po policijskoj uredbi za istupne krivice, a koji su predmeti §§-ma 15. i 16. policijske uredbe preneseni u nadležnost prvostepenih sudova?450
Preče pravo otkupa nepokretnog imanja (§ 673 građanskog zakonika) zastareva za 30 dana od dana učinjenog prenosa kod prvostepenog suda, od Mih. L. Stojadinovića452
Antidatiranje crkvenih protokola može se svedocima dokazivati (bez obzira na § 234. kriv. postupka) i ono se, ako nije učinjeno u koristoljubivoj nameri ili na štetu drugih lica, (§§ 111 i 143 kazn. zak.) kazni po § 142 kazn. zakonika, od Mih. L. Stojadinovića456
Kad se obvinjeni za zločinstvo oslobodi kazne iz nedostatka dokaza (§ 243. kriv. post.), usled čega do izvršne presude ostaje u pritvoru sudskom (§§ 256 i 285 kriv. post.), pa se u tom vremenu utvrdi njegova krivična odgovornost i na kaznu osudi, onda mu se kazna računa od dana prve presude a ne od ove druge osude, od Mih. L. Stojadinovića459
Ocene i prikazi
Temelji državnoga prava hrvatskoga kraljevstva, (Fundamenta juris publici regni Croatiae). Najstarije doba. Pacta conventa. Napisao Dr. Nikola pl. Tomašić. Zagreb 1910. vel. 8°. VI + 175., od Dr. Jov. Radonića71
Dr. Mah Gmür, Die Aimendung des Rechts nach Art. 1 des schweizerischen Zivilgesetzbushes. Bern, 1908. Verlag von Stämpfli & Cie. S. VIII + 152., od Mil. M. Stojadinovića75, 155
Nys E. Pages de l'Histoire du Droit en Angleterre. Le Droit Romain, le Droit des Gens et le Collège des Docteurs en Droit Civil. Bruxelles (M. Weissenbruch) 1910. v. 8° 155., od Dr. Mil. R. Vesnića153
Die Anfechtung der Ehe wegen Jrrtums über persönliche Eigenschaften des anderen Ehegatten (Pravo bračne parnice zbog zablude u ličnim osobinama druge bračne strane), od Rad. N. Kazimirovića313
Beleške
Uticaj nemačkog građanskog zakonika na francuske pravnike, od J. Kriknera77
Priložnici za spomenik Valtazaru Bogišiću80, 159, 320
Izgledi za sudsku službu u Pruskoj, od J. Kriknera157
Svetsko menično pravo, od J. Kriknera158
Glavna godišnja skupština pravničkog društva u Zagrebu, od J. Kriknera158
Katedra za policijske nauke, od J. Kriknera159
Stogodišnjica Austriskog Građanskog Zakonika, od J. Kasanovića235
Internacionalno Kriminalističko Društvo, od J. Kasanovića235
Doktrina o „Ustavotvornoj Vlasti", od J. Kasanovića236
Osnovi Pruskog i Nemačkog Administrativnog Prava, od J. Kasanovića236
Dvadeset i pet godišnjica „Slovenskoga Pravnika", od J. Kriknera236
Temati Pravničkog Društva, od J. Kriknera 238
Pravničko Društvo na Univerzitetu, od J. Kriknera238
Sv. Savski temati na Pravničkom Fakultetu beogradskog Univerziteta, od J. Kriknera238
Dr. Altmann S. R. Pinanzwissenschaft, od J. Kriknera239
Lehrbuch des Handelsrechts, od J. Kriknera239
Projekat kaznenog zakonika, od M.239
Justinijanove Institucije, od J. Kriknera317
Kinematografsko pravo, od J. Kriknera317
Praktische Uebungen im bürgerlichen Recht, od J. Kriknera317
Postrecht, od J. Kriknera317
Novčana pomoć sa strane za vreme generalnog štrajka u godini 1909, od J. Kriknera318
Povoljan uticaj jedne industrijske grane na drugu, od J. Kriknera318
Dr. Viktor Mataja, Reklama. Lajpcig 1910. 8° 490 str., od J. Kriknera318
Stogodišnjica erlangeškog Univerziteta (Bavarska), od J. Kasanovića462
Institut za pravnu bibliografiju, od J. Kasanovića463
Dr. Konrad Kozak. Udžbenik Građanskog Prava 1 1909, od J. Kasanovića463
Dr. Adolf Merkel. Enciklopedija Prava 1910, od J. Kasanovića464
Ustavno Pravo Francuske Republike od A. Lebona, od J. Kasanovića464
Nove knjige160, 320
Štamparske pogreške464
SARADNICI
na IX knjizi Arhiva za pravie i društvene nauke
Bakotić, Dr. Lujo251, 321, 365.
Vesnić, Dr. Mil. R.153
Drljević, Dr. Sekula386
Živanović, Dr. Toma176, 187.
Jovanović, Aleksa S.11, 144.
Jovanović, Jov. M.349
Jovanović, Dr. K.52, 91.
Jovanović, Mih. P.241
Jovanović, Slobodan443
Kazimirović, Rad. N.313
Kasanović, Josif130, 219, 235, 236, 284, 418, 462, 463, 464.
Kostić, Čed. A.145
Krikner, Jovan77, 157, 158, 159, 236, 238, 239, 317, 318.
Marković, Dr. B. St.138, 294.
Marković, Dr. Lazar113, 200.
Milićević, Radmilo210
Milojković, Bor. A.23, 412.
Nikolić, Dr. Vlad.172
Novaković, Dr. M. St.14, 122, 161, 271.
Pavlović, Đorđe1, 84.
Perić, Ninko27
Popović-Pfaf, Đorđe68, 104.
Radonić, Dr. Jovan71
Silvi, Mihailo196
Stamenković, Stevan277
Stevanović, Milan A.38
Stojadinović, Milan M.75, 155.
Stojadinović, Mih. L.67, 147, 225, 305, 308, 452, 456, 459.
Todorović, Dr. M.56, 96.
Tripković, Sr. Đ.150, 310.