Архив 1911 | Коло 1 | Књига 10
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ КЊИГЕ X (CBEСKE 1—6)
Државно право
Минастарска Одговорност под Уставом од 1869, од Александра Д. Боди189, 303
Једна погрешна и противуставна одредба у нашим законима, од Љ. Б. Величковића275
Анексија Босне и аустријски устав, од Милана В. Ђорђовића222
Административно право
Реорганизација судова, од Милоша М. Станојевића339
Међународно право
Друга хашка конференција мира, од Др. Милете Ст. Новаковића33, 112, 199, 295, 381, 462
Црквено право
Застарјелост у црквеном казненом праву, од Др. Никодима Милаша249
Народна економија и финансија
Народна Банка и ситне менице, од Др. Вел. И. Бајкића424
Грађанско право и поступак
О првенству између интабулације (хипотеке) и тапије (убаштнњења), од Живојина М. Перића1
О формалним изјавама воље с нарочитим обзиром на наш грађански законик, од Др. Драгољуба Аранђеловића100, 168, 257, 356, 433
Неколика разлагања о општем пуномоћију, од Ђор. Павловића329
О појму државине, од Др. Лазара Марковића449
Историја права и обичајно право
Законодавство у XVIII и XIX веку у Црној Гори, од Јов. М. Јовановића19, 90, 178, 287, 372
Из живота нашега народа, с правног гледишта, од Станоја М. Мијатовића42, 132
Државни поредак за прве владе Књаза Милоша, од Алексе С. Јовановића161
Један нов покушај кодификације нашег приватног права, од Живојина М. Перића409
Римско право
Дим. Хр. Стоянов: Положението на женитъ при позаконното наслъдване споредъ найстарото римеко право, од Реље 3. Поповића52, 123, 213
Кривично право и поступак
Обустава кривичне парнице до расправе у грађанској парници питања приватно-правног од кога зависи кривица, од Мих. П. Јовановића81
Тумачење § 125 казн. зак., од Др. М. Миљковића267
Парламентарна хроника
Редовни сазив за 1907. (наставак из IX књиге), од Слободана Јовановића59, 139, 229
Ванредни сазив за 1908., од Слободаиа Јовановића310, 390, 470
Судска хроника
Капара постоји само у оном уговору, где је она изрично предвиђевн или где се бар из садржине уговора њено постојање несумњиво може да утврди (§ 550 грађ. зак.), од Мих. Л. Стојадиновића64
Право наслеђа као лично-стварно право (197 грађ. зак.) може застарити према одредби § 923 грађ. зак. од Мих. Л. Стојадиновића68
О браку свештених лица, монаха и монахиња у Аустрији. Може ли у Аустрији свештено лице односно монах и монахиња православног и римокатоличког вјероисповиједања ступити у брак, ако претходно иступи из свештенога чина, односно одрече се монашких завјета или пријеђе из дотичне цркве у другу Религију или вјерску задругу?, од проте Љуб. Влачића72
Потомак може доказивати законитост филијације свог претка, од Милана Марјановића75
Из забрањене половине плате чиновника за приватна потраживања, Управа Фондова нема права наплате ради измирења ванредног женидбеног улога, од Мих. Л. Стојадиновића146
Порицање обвезе утврђене надлежном влашћу није кажњкво, од Мих. Л. Стојадиновића151
Издржање одвојено живећој жени може тећи и пре тужбе дате за развод брака, од Мих. Л. Стојадиновића239
За постојање свршенога дела из тач. 3. § 191 кривичног законика тражи се само да су предузете и извршене све радње, које се за обљубу траже, и ако није било immissio penis, од Д. К. Драгутиновића242
Кад крадљивац ноћу провуче руку кроз решетку од прозора па крађу изврши, таква крађа, као опасна, долази под одредбу тач. 2. § 2-3 казн. законика, од Д. К. Драгутзновића246
Наређење § 859 грађ. законика треба тако разумети, да изрази „у судске руке“ не значе суд у најужем смислу, већ у опште јавну касу власти, која врши судеке послове или је помагач суда у његовим радњама, од Д. К. Драгутиновића315
Одлука опште седнице Касационог Суда323
Које се ствари подразумевају под онима, које закон штити по члану 1. закона о накнади штете учињене злонамерном паљевином и намерним противзаконим поништајем ствари, односно, да ли све ствари у опште, кoje се налазе у атару сеоске општине, или у пољском имању варошких општина или само неке одређене395
На непокретно имање, које би жена своме мужу приликом веридбе у „мираз“ и „сопственост“ дала са обвезом, да га у одређеном року и убаштини, задржавајући за се само право ужива ња до своје смрти, — муж тиме не стиче право сопствености, од Мих. Л. Стојадиновића406, 480
Одлуке опште седнице Касационог Суда476
Оцене и прикази
Живојин М. Перић, Први Конгрес Европског Савеза, одржан 3 (16) до 7 (20) маја 1909 у Риму. Извештај Министру Просвете и Црквених Послова Г. Љубомиру Стојановићу, од Александра Д. Боди153
Инострани, Дечанско Питање, од Др. Милана Ђ. Милојевића325
Georg Jellinek (1851—1911), од Александра Д. Боди484
Белешке
Das Oeffentliche Recht der Gegenwart, издају Jellinek, Laband, Piloty Jahrbuch des Oeffentlichen Rechts, Band IV, 1910, од Александра Д. Боди77
Кривични процес мајорице Шенебек, од Др. Лазара Марковића78
Dr. Nicolns Saripolos, Das Staatsrecht des Königreichs Griechenland (Das Oeff. R. d. Gegenw. Bd. VIII). од Александра Д. Боди158
Dr. Karl Neumeyer, Internationales Verwaltungsrecht. Innere Verwaltung I, од Александра Д. Боди159
Dr. Josef Preiherr von Ander, Grundriss des Erbrechts, од Др. Д. Ap.159
Horaz Krasnopolski, Õsterreichisches Obligationenrecht, Aus dessen Nachlas herausgegeben und bearbeitet von Dr. Bruno Kafka, од Др. Д. Ap.160
Међународно Криминалистичко Друштво, од Јосифа Касановића246
Дете, лист за заштату деце, од Др. Д. Ар.247
P. Posner, Die Staatsverfassungen des Erdballs. — F. Dareste et P. Dareste, Les Constitutions Modernes, од Александра Д. Боди326
Полиција, полумесечни лнст, од Александра Д. Боди327
G. Меуег, Lehrbuch des Deutschen Verwaltungsrechts, од Александра Д. Боди327
Четрдесетогодишњица Ст. Максимовића, од Уредништва406
Bornhak, Conrad, Allgemeine Staatslehre, од Александра Д. Боди406
Dr. Н. Marczali, Ungarische Verfassungsgeschichte, од Александра Д. Боди407
James Brown Scott, The Hague Peace Conferences of 1899 and 1907, од Александра Д. Боди407
Жорж Блондел, Економско Васпитање Немачког Народа, од Александра Д. Боди407
Dr. Brie, Правичност и Право, од Александра Д. Боди408
Др. М. Поповилиевъ, Правна Природа на Междудържавното Право, од Александра Д. Боди487
Нове књиге80, 160, 248, 328, 408
Штампарске погрешке80, 160, 248
Нашим повереницима и читаоцама, од Уредништва247
САРАДНИЦИ
иа X књизи Архива за правне и друштвене науке
Аранђеловић, Др. Драгољуб100, 159, 160, 168, 247, 257, 356, 433.
Бајкић, Др. Велимир И.424
Боди, Александар Д.77, 153, 158, 159, 189, 303, 326, 327, 406, 407, 408, 484.
Величковић, Љ. Б.275
Влачић, Љуб.72
Драгутиновић, Д. К.242, 246, 315.
Ђорђевић, Милан В.222
Јовановић, Алекса С.161
Јовановић, Јов. М.19, 90, 178, 287, 372.
Јовановић, Мих. П.81
Јовановић, Слободан59, 139, 229, 310, 390, 470.
Касановић, Јосиф246
Марковић, Др. Лазар78, 449.
Мвјатовић, Станоје М.43, 132.
Милаш, Др. Никодим249
Милојевић, Др. Милан М.325
Миљковић, Др. М.267
Новаковић, Др. Милета Ст.33, 112, 199, 295, 381, 462.
Павловић, Ђор.329
Перић, Живојин М.1, 409.
Поповић, Реља 3.52, 123, 213.
Станојевић, Милош М.339
Стојадиновић, Мих. Л.64, 68, 146, 151, 239, 395, 406, 488.