The Archive 1910 | Editon 1 | Book 9
Note
The link for downloading this issue of the Archive in   PDF format is located at the bottom, following the content and the list of contributors.
САДРЖАЈ КЊИГЕ IX (СВЕСКЕ 1-6)
Историја права
О постанку Београдског Трговачког Суда, од Алексе С. Јовановића11, 144
Законик Матије Ненадовића, од Др. Влад. Николића172
Законодавство у XVIII и XIX веку у Црној Гори, од Јов. М. Јовановића349
Организација црногорских редовних грађанских судова, од Др. Секуле Дрљевића386
Грађанско право и поступак
Судска помоћ и сиротињско право, од Ђор. Павловића1, 84
Једно питање из приватног права, од Ђорђа Поповића-Пфафа104
Проблем правних личности у српском приватно-правном законодавству, од Др. Лазара Марковића113, 200
О рачунским парницама по аустр. грађ. суд. поступку, од Милана А. Стевановића38
Трговачко и менично право
Менична способност по српском законодавству, од Нинка Перића27
Пред реформу нашег акционарског права, од Др. К. Јовановића52, 91
Кривично право и поступак
О реформи нашег кривичног законодавства, од Бор. А. Милојковића23, 412
Појам узрока у кривичном праву, од Др. Томе Живановића176
Теорија воље и теорија свести (представе), о умишљају и dolus eventualis, од Др. Томе Живановића187
Један непредвиђен случај у Казненом Законику и Закону о Шумама, од Михаила Силви196
Олакшавне и отежавне околности у кривичним делима, од Мих. П. Јовановића241
Народна Економија и Финансија
Уговор Ramponi-Volpati с трговинско-политичког и правног гледишта, од Др. М. Тодоровића56, 96
Земљораднички кредит у Србији, од Др. Б. Ст. Марковића138, 294
Надлежност Берзанског Суда, од Радмила Милићевића210
Економске идеје XIX века, од Јована Крикнера431
Међународно право
Друга хашка конференција мира, од Др. М. Ст. Новаковића14, 122, 161, 271
Државно право
Државно-правни положај Далмације према Хрватској и Аустрији, од Др. Л. Бакотића251, 365
Административно право
О штрајку државних службеника, од Јосифа Касановића130, 219, 284, 418
Кратак поглед на пројект закона о среским или градским судовима, од Стевана Стаменковића277
Знаменити сукоб ивмеђу једне адвокатске коморе и Врховног Суда, од Др. Л. Бакотића321
Парламентарна хроника
Редовни сазив за 1907, од Слободана Јовановића443
Административна хроника
Административна хроника, од Чед. А. Костића145
Судска хроника
Родитељ је обвезан издржавати своје неудате кћери све до удаје, а не само до пунолетства, од Мих. Л. Стојадиновића67
Када молилац сâм пријави фирму за протоколисање нема места примени казне из чл. 37. зак. о такс., од Ђорђа Поповића-Пфафа68
У случају стицаја кривичних дела по закону о штампи казна не може бити строжа, но што је одређена за најтеже дело, па ма се казна за поједина дело спустила и испод минимума — изузетно од прописа чл. 52. закона о штампи, од Мих. Л. Стојадиновића147
Може ли се пострекивање доказивати основима подозрења, од Ср. Ђ. Трипковића150
Да ли се жалба првостеп. суду на пресуду или решење општинског суда у вароши или варошици има поднети и у празнични дан, ако је овај дан последњи дан рока за жалбу, или се жалба може поднети првог дана по празнику, од К.152
Доцније издато пуномоћије (§ 88. грађ. суд. пост.) веже властодавца само у поведеној парници, а не и у другим правним пословима, које је пуномоћник пре добивеног пуномоћија у име свог властодавца учинио, од Мих. Л. Стојадиновића225
Да ли административне кривице, предвиђене специјалним законима, и по тим кривицама изречене казне застаревају онако како је прописано у § 396. Казн. Законика, по протеку три месеца, ако специјалним законом није предвиђена нарочита застарелост за њих или ако застарелост за њих није тим законом нарочито искључена?232
Наређења §§ 475. 476. грађ. суд. пост. с обзиром на § 473. грађ. суд. пост. за ствари подложне квару имају се применити и код јавних продаја, које врше сами новчани заводи приликом продаје својих залога, сем случаја, кад се исте продају на берзи или преко заклетих сензала235
Како треба разумети §§ 701 грађ. зак. и 356 в казненог законика?303
У случају противстајања власти извршена тешка телесна повреда чини два самостална кривична дела (§§ 95. и 177. казн. зак.), а не само једно дело из § 95. казн. законика, од Мих. Л. Стојадиновића305
Куповање хартије за штампање новина од стране уредништва није трговачки посао, од Мих. Л. Стојадиновића308
Код уговорâ који су везани за лични однос уговорача, права и оба везе које уз њих проистичу не прелазе на наследнике уговорача без обзира на то, што се за вршење уговорних обавеза не тражи никаква нарочита способност, од Ср. Ђ. Трипковића310
Да ли су дежурне судије првостепених судова, за време судског одмора, надлежне и по томе дужне да посматрају решења и пресуде општинских судова и полицијских власти, изречене по полицијској уредби за иступне кривице, а који су предмети §§-ма 15. и 16. полицијске уредбе пренесени у надлежност првостепених судова?450
Прече право откупа непокретног имања (§ 673 грађанског законика) застарева за 30 дана од дана учињеног преноса код првостепеног суда, од Мих. Л. Стојадиновића452
Антидатирање црквених протокола може се сведоцима доказивати (без обзира на § 234. крив. поступка) и оно се, ако није учињено у користољубивој намери или на штету других лица, (§§ 111 и 143 казн. зак.) казни по § 142 казн. законика, од Мих. Л. Стојадиновића456
Кад се обвињени за злочинство ослободи казне из недостатка доказа (§ 243. крив. пост.), услед чега до извршне пресуде остаје у притвору судском (§§ 256 и 285 крив. пост.), па се у том времену утврди његова кривична одговорност и на казну осуди, онда му се казна рачуна од дана прве пресуде а не од ове друге осуде, од Мих. Л. Стојадиновића459
Оцене и прикази
Temelji državnoga prava hrvatskoga kraljevstva, (Fundamenta juris publici regni Croatiae). Najstarije doba. Pacta conventa. Napisao Dr. Nikola pl. Tomašić. Zagreb 1910. вел. 8°. VI + 175., од Др. Јов. Радонића71
Dr. Мах Gmür, Die Aimendung des Rechts nach Art. 1 des schweizerischen Zivilgesetzbushes. Bern, 1908. Verlag von Stämpfli & Cie. S. VIII + 152., од Мил. M. Стојадиновића75, 155
Nys E. Pages de l'Histoire du Droit en Angleterre. Le Droit Romain, le Droit des Gens et le Collège des Docteurs en Droit Civil. Bruxelles (M. Weissenbruch) 1910. в. 8° 155., од Др. Мил. Р. Веснића153
Die Anfechtung der Ehe wegen Jrrtums über persönliche Eigenschaften des anderen Ehegatten (Право брачне парнице због заблуде у личним особинама друге брачне стране), од Рад. Н. Казимировића313
Белешке
Утицај немачког грађанског законика на француске правнике, од Ј. Крикнера77
Приложници за споменик Валтазару Богишићу80, 159, 320
Изгледи за судску службу у Пруској, од Ј. Крикнера157
Светско менично право, од Ј. Крикнера158
Главна годишња скупштина правничког друштва у Загребу, од Ј. Крикнера158
Катедра за полицијске науке, од Ј. Крикнера159
Стогодишњица Аустриског Грађанског Законика, од Ј. Касановића235
Интернационално Криминалистичко Друштво, од Ј. Касановића235
Доктрина о „Уставотворној Власти", од Ј. Касановића236
Основи Пруског и Немачког Административног Права, од Ј. Касановића236
Двадесет и пет годишњица „Словенскога Правника", од Ј. Крикнера236
Темати Правничког Друштва, од Ј. Крикнера 238
Правничко Друштво на Универзитету, од Ј. Крикнера238
Св. Савски темати на Правничком Факултету београдског Универзитета, од Ј. Крикнера238
Dr. Altmann S. Р. Pinanzwissenschaft, од Ј. Крикнера239
Lehrbuch des Handelsrechts, од J. Крикнера239
Пројекат казненог законика, од М.239
Јустинијанове Институције, од Ј. Крикнера317
Кинематографско право, од Ј. Крикнера317
Praktische Uebungen im bürgerlichen Recht, од J. Крикнера317
Postrecht, од J. Крикнера317
Новчана помоћ са стране за време генералног штрајка у години 1909, од Ј. Крикнера318
Повољан утицај једне индустријске гране на другу, од Ј. Крикнера318
Др. Виктор Матаја, Реклама. Лајпциг 1910. 8° 490 стр., од Ј. Крикнера318
Стогодишњица ерлангешког Универзитета (Баварска), од Ј. Касановића462
Институт за правну библиографију, од Ј. Касановића463
Др. Конрад Козак. Уџбеник Грађанског Права 1 1909, од Ј. Касановића463
Др. Адолф Меркел. Енциклопедија Права 1910, од Ј. Касановића464
Уставно Право Француске Републике од А. Лебона, од Ј. Касановића464
Нове књиге160, 320
Штампарске погрешке464
САРАДНИЦИ
на IX књизи Архива за правие и друштвене науке
Бакотић, Др. Лујо251, 321, 365.
Веснић, Др. Мил. Р.153
Дрљевић, Др. Секула386
Живановић, Др. Тома176, 187.
Јовановић, Алекса С.11, 144.
Јовановић, Јов. М.349
Јовановић, Др. К.52, 91.
Јовановић, Мих. П.241
Јовановић, Слободан443
Казимировић, Рад. Н.313
Касановић, Јосиф130, 219, 235, 236, 284, 418, 462, 463, 464.
Костић, Чед. А.145
Крикнер, Јован77, 157, 158, 159, 236, 238, 239, 317, 318.
Марковић, Др. Б. Ст.138, 294.
Марковић, Др. Лазар113, 200.
Милићевић, Радмило210
Милојковић, Бор. А.23, 412.
Николић, Др. Влад.172
Новаковић, Др. М. Ст.14, 122, 161, 271.
Павловић, Ђорђе1, 84.
Перић, Нинко27
Поповић-Пфаф, Ђорђе68, 104.
Радонић, Др. Јован71
Силви, Михаило196
Стаменковић, Стеван277
Стевановић, Милан А.38
Стојадиновић, Милан М.75, 155.
Стојадиновић, Мих. Л.67, 147, 225, 305, 308, 452, 456, 459.
Тодоровић, Др. М.56, 96.
Трипковић, Ср. Ђ.150, 310.