Arhiv 1910 | Kolo 1 | Knjiga 8
Napomena
Link za preuzimanje ovog broja Arhiva u   PDF formatu nalazi se ispod sadržaja i spiska saradnika.
SADRŽAJ KNJIGE VIII (SVESKE 1-6)
Administrativno pravo
Plate nižeg sudskog osoblja, od Aleksandra Petrovića158
Referat o predlogu zakona o advokatima, od Đ. B. Nestorovića337
Građansko pravo i postupak
Da li se službenosti altius non tollendi i non aedificandi mory pribaviti održajem, od Ljubomira V. Stefanovića50
Nesposobnost duševno obolelih lica za vršenje pravnih poslova, od D-r D. Aranđelovića111
Jedan slučaj akcesije kod zakupa, od M. K. Radovanovića296
O pravnome karakteru državine, od Gojka Niketića434
Trgovačko, menično i stečajno pravo
Teorija meničnoga pokrića, od D-r M. Polićevića145, 203, 262, 366
Poništaj teretnih ugovora u stečaju, od D-r Vel. J. Mitrovića58
Menična sposobnost po srp. zakonodavstvu, od Ninka Perića288, 384, 452
Krivičio pravo i postupak
O ubistvu, od D-r M. Miljkovića30, 135, 190, 272, 355
Iznuda u srp. kazn. zak. od D-r Tome Živanovića219
O subjektivnom („moralnom“) elementu u pojmu krivičnog dela, od D-r Tome Živanovića376
Istorija prava
Rad na „toržestvenim zakonima“, od Alekse S. Jovanovića257
Značaj istorije slovenskih prava, od Svetislava O. Đorića426
Međunarodno pravo
Problem Bliskog Istoka i Pan-Germanska opasnost, od Vlad. S. Jovanovića97, 177
Druga haška konferencija mira, od D-r M. St. Novakovića211, 303, 417
Običajno pravo
Iz života našeg naroda, od Stanoja M. Mijatovića43
Crkveno pravo
Patronatsko pravo, od D-r N. M.12
Ekonomske i finansijske nauke
O kontroli kod akcionarskih društava, od D-r Milorada Nedeljkovića21
Valutno pitanje u Austro-Ugarskoj, od D-r Milorada Nedeljkovića227
Zemljoradnički kredit u Srbiji, od D-r B. St. Markovića233, 312
Klauzula najvećeg povlašćenja i izvozna iremija, od D-r M. A. Todorovića278
O porezu na akcionarska društva, od D-r Milorada Nedeljkovića392
Rasturanje esnafa, od K. Jovanovića466
Sudska hronika
O pravnom osnovu pribavljanja kao zahtevu za pribavljanje svojine zastarelošću, od D-r D. Aranđelovića71
Zahtev po §-u 1327 austriskog opšteg zakonika postoji osim žene i dece usmrćenoga svima osobama, kojima je ovaj na temelju zakona bio obvezan davati alimentaciju, od D-r S. Popovića77
Zauzećem tuđega dobra pribavlja se svojina na isto zastarelošću državinom od 24 godine i bez osnova, od St. Maksimovića160
Na onom nepokretnom imanju od koga sopstvenik ima sudom potvrđenu tapiju, ne može držalac istoga neprekidnom i savesnom državinom od 24 god. pribaviti svojinu putem zaetarelosti, niti se ta i takva državina može dokazivati, od Jos. K. Stojanovića163
Tapija sudom utvrđena, u pogledu svojine, isključuje druge isprave, ma da su one po vremenu izdanja ranijeg datuma, od Mih. L. Stojadinovića242
Za postojanje dela uvrede nije potrebno da se spomene uvređeno lice, već dovoljno, da se može nesumnjivo pogoditi, od Đor. Popovića-Pfafa324
Priznanjem optuženoga mogu se utvrditi više osnova podozrenja, a time dobiti i dokaz za njegovu krivičnu odgovornost, od M. M. Stojadinovaća327
Da li se može uzeti, da je osnov podozrenja iz § 123 tač. 1. kriv. post. dovoljno dokazan svedodžbom jednog svedoka, koji ima sve uslove iz § 229. kriv. sud. post., ili je za to potrebno najmanje dva svedoka, od Sr. Đ. Tripkovića399
Neudate kćeri, posle navršene 21 god. starosti nemaju pravo izdržanja iz očevog imanja, od M. B. Tošića402
Kad činovnik prplikom zvaničnog rada koga išamara, onda on time čini delo javne uvrede časti (§ 213 kazn. zak.), a ne povredu službene dužnostn (§ 125 kazn. zak.), od Mih. L. Stojadinovića470
O dužnosti roditelja da izdržavaju decu, od D-r D. Aranđelovića473
1. Za opasnost tražbine po tač. 4 § 399 gr. post. nije potrebno da je treće lice stavilo jednu zabranu na imovinu dužnikovu, već to može biti i onaj poverilac, koji traži obezbeđenje tražbine, kojoj rok nije došao, 2. Poverilac po zabrani stiče zalogu od onoga dana kada je zabranu zahtevao, a o traženom obezbeđenju sud je dužan da donese odluku prema tome koga je dana ono traženo. — § 391 gr. post., od Bor. L Jankovića478
Ocene i prikazi
Dr. Branislav Dimitrijević: Osnovni problem vrijednosti u svjetlosti mođerne znanosti. Kritično-genetično razmatranje. Zagreb, 1909, od D-r Milorada Nedeljkovića82
Dr. Sartorius: Die Auseinandersetzung von Staat und Kirche im Gebiet des Eherechts, od Radovana Nik. Kazimirovića85
M. Palivoda: Praelectiones eh jure canonico, od D-r N. M.169
Corpus Juris Civilis ed. ster. XI vol. I: Jnstitutiones rec. P. Krüger, Digesta rec. Th. Mommsen, retractavit P. Krüger. Berolini, 1908. in — 4º pp. XVI, 959., od Relje 3. Popovića172
Bruns, C. G. Fontes iuris romani antiqui. Septimum edidit Otto Gradenvitz, Pars I leges et negotia, in 8° p. XX — 435. Pars II scriptores, in 8° p. VIII — 91. Tubingad, 1909, od Relje 3. Popovića174
Ruska kaznenopravna književaost, od Milana Pavlov-Jovanovića247
Dr. Sreten Kuželj : Zur Entwicklung der Handwerkerfrage im gegenwärtigen Serbien. Erlangen, 1909, od Jovana Kriknera248
Dr. Grünberg: Die Agrarverfassung und das Grundentlastungsproblem in Bosnien und der Herzegowina“ (Jedan nemački profesor o agrarnom pitanju u Bosni i Hercegovini) od D-r Koste Jovanovića406
Stefanъ S. Bobčevъ. Istoriя na starobъlgarskoto pravo. (Lekcii i izslъdvaniя). Sofiя, 1910 na 8-ni 6 l. 560 str., od K—n.484
Međunarodno-pravni bilans u poslednjoj Balkanskoj krizi. S gledišta međunarodnog prava, razradio G. Geršić, od D-r Milana Đ. Milojevića333, 408, 486
Beleške
† D-r Fran Vrbanić, od J. Kriknera89
† Ludvig Gumplović, od D. R. Danića90
Petsto-godišnjica u Lajpcigu, od J. Kriknera92
Smotra, od D. A.93
Društvo za zaštitu odpuštenih zatvorenika, od J. Kriknera94
Jedna kuriozna parnica94
Pokret sudskih činovnika za materijalno poboljšanje, od G. Niketića175
Da li su telefoniskinje činovnici? od G. Niketića175
Interesantna osuda, od G. Niketića175
† Cesare Lombroso, od J. Kriknera253
Jedna nova nadležnost, od G. Niketića254
Ponovljenje parnice, od G. Niketića255
Obustava krivične istrage u Engleskoj, od G. Niketića255
Da li životne namirnice poskupljuju? od G. Niketića255
Reciprocitet između hrvatskih i austrijskih Univerziteta336
Nova dela iz istorije slovenskih naroda336
Vojnica u Rusiji, od J. Kriknera414
Društvo za ekonomnu i socijalnu politiku, od J. Kriknera414
Naseljavanje otpuštenih zatočenika, od J. Kriknera414
Razvod brakova u Americi, od J. Kriknera414
Deca kao svedoci, od J. Kriknera415
Protiv dobrih običaja, od J. Kriknera415
Vrednost čoveka, od J. Kriknera416
Poziv za skupljanje priloga za podizanje spomenika Valtazaru Bogišiću493
Pruski zakon o odgovornosti države za povrede zvanične dužnosti od strane činovnika, od D-r. D. Aranđelovića494
Odgovor na kritiku, od Sretena Kuželja411, 489
Nekrolog95
Nove knjige96, 176, 256, 336, 416
Ispravke176
SARADNICI
na VIII knjizi Arhiva za pravne i društvene nauke
Aranđelović D-r Drag.71, 93, 111, 473, 494.
Danić D. R.90
Đorić Svetislav O.426
Živanović D-r Toma219, 376.
Janković Bor. L.478
Jovanović Aleksa S.257
Jovanović Vlad. S.97, 177.
Jovanović D-r Kosta406, 466.
Jovanović Milan Pavlov247
Kazimirović Radovan Nik.85
Krikner Jovan89, 92, 94, 248, 253, 414, 415, 416.
Kuželj Sreten411, 489.
Maksimović St.160
Marković D-r. B. St.233, 312.
Mijatović Stanoje M.43
Milaš Dr. N.12, 169.
Milojević D-r Milan Đ.333, 408, 486.
Miljković D-r M.30, 135, 190, 272, 355.
Mitrović D-r Vel.58
Nedeljković D-r Milorad21, 82, 227, 392.
Nestorović Đ. B.337
Niketić Gojko175, 254, 255, 434.
Novaković D-r M. St.211, 303, 417.
Perić Ninko288, 384, 452.
Petrović Aleksandar158
Polićević D-r M.145, 203, 262, 366.
Popović-Pfaf Đor.324
Popović D-r S.77
Popović Relja 3.172, 174.
Radovanović M. K.296
Stefanović Ljubomir V.50
Stojadinovać M. M.327
Stojadinović Mih. L.242, 470.
Stojanović Jos. K.163
Todorović D-r M. A.278
Tošić M. B.402
Tripković Sr. Đ.399