Архив 1910 | Коло 1 | Књига 8
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ КЊИГЕ VIII (СВЕСКЕ 1-6)
Административно право
Плате нижег судског особља, од Александра Петровића158
Реферат о предлогу закона о адвокатима, од Ђ. Б. Несторовића337
Грађанско право и поступак
Да ли се службености altius non tollendi и non aedificandi мory прибавити одржајем, од Љубомира В. Стефановића50
Неспособност душевно оболелих лица за вршење правних послова, од Д-р Д. Аранђеловића111
Један случај акцесије код закупа, од М. К. Радовановића296
О правноме карактеру државине, од Гојка Никетића434
Трговачко, менично и стечајно право
Теорија меничнога покрића, од Д-р М. Полићевића145, 203, 262, 366
Поништај теретних уговора у стечају, од Д-р Вел. Ј. Митровића58
Менична способност по срп. законодавству, од Нинка Перића288, 384, 452
Кривичио право и поступак
O убиству, од Д-р М. Миљковића30, 135, 190, 272, 355
Изнуда у срп. казн. зак. од Д-р Томе Живановића219
O субјективном („моралном“) елементу у појму кривичног дела, од Д-р Томе Живановића376
Историја права
Рад на „торжественим законима“, од Алексе С. Јовановића257
Значај историје словенских права, од Светислава О. Ђорића426
Међународно право
Проблем Блиског Истока и Пан-Германска опасност, од Влад. С. Јовановића97, 177
Друга хашка конференција мира, од Д-р М. Ст. Новаковића211, 303, 417
Обичајно право
Из живота нашег народа, од Станоја М. Мијатовића43
Црквено право
Патронатско право, од Д-р Н. М.12
Економске и финансијске науке
О контроли код акционарских друштава, од Д-р Милорада Недељковића21
Валутно питање у Аустро-Угарској, од Д-р Милорада Недељковића227
Земљораднички кредит у Србији, од Д-р Б. Ст. Марковића233, 312
Клаузула највећег повлашћења и извозна иремија, од Д-р М. А. Тодоровића278
О порезу на акционарска друштва, од Д-р Милорада Недељковића392
Растурање еснафа, од К. Јовановића466
Судска хроника
О правном основу прибављања као захтеву за прибављање својине застарелошћу, од Д-р Д. Аранђеловића71
Захтев по §-у 1327 аустриског општег законика постоји осим жене и деце усмрћенога свима особама, којима је овај на темељу закона био обвезан давати алиментацију, од Д-р С. Поповића77
Заузећем туђега добра прибавља се својина на исто застарелошћу државином од 24 године и без основа, од Ст. Максимовића160
На оном непокретном имању од кога сопственик има судом потврђену тапију, не може држалац истога непрекидном и савесном државином од 24 год. прибавити својину путем заетарелости, нити се та и таква државина може доказивати, од Јос. К. Стојановића163
Тапија судом утврђена, у погледу својине, искључује друге исправе, ма да су оне по времену издања ранијег датума, од Мих. Л. Стојадиновића242
За постојање дела увреде није потребно да се спомене увређено лице, већ довољно, да се може несумњиво погодити, од Ђор. Поповића-Пфафа324
Признањем оптуженога могу се утврдити више основа подозрења, а тиме добити и доказ за његову кривичну одговорност, од М. М. Стојадиноваћа327
Да ли се може узети, да је основ подозрења из § 123 тач. 1. крив. пост. довољно доказан сведоџбом једног сведока, који има све услове из § 229. крив. суд. пост., или је за то потребно најмање два сведока, од Ср. Ђ. Трипковића399
Неудате кћери, после навршене 21 год. старости немају право издржања из очевог имања, од М. Б. Тошића402
Кад чиновник прпликом званичног рада кога ишамара, онда он тиме чини дело јавне увреде части (§ 213 казн. зак.), а не повреду службене дужностн (§ 125 казн. зак.), од Мих. Л. Стојадиновића470
О дужности родитеља да издржавају децу, од Д-р Д. Аранђеловића473
1. За опасност тражбине по тач. 4 § 399 гр. пост. није потребно да је треће лице ставило једну забрану на имовину дужникову, већ то може бити и онај поверилац, који тражи обезбеђење тражбине, којој рок није дошао, 2. Поверилац по забрани стиче залогу од онога дана када је забрану захтевао, а о траженом обезбеђењу суд је дужан да донесе одлуку према томе кога је дана оно тражено. — § 391 гр. пост., од Бор. Л Јанковића478
Оцене и прикази
Dr. Бранислав Димитријевић: Osnovni problem vrijednosti u svjetlosti mođerne znanosti. Kritično-genetično razmatranje. Загреб, 1909, од Д-р Милорада Недељковића82
Dr. Sartorius: Die Auseinandersetzung von Staat und Kirche im Gebiet des Eherechts, од Радована Ник. Казимировића85
М. Palivoda: Praelectiones ех jure canonico, од Д-р Н. М.169
Corpus Juris Civilis ed. ster. XI vol. I: Jnstitutiones rec. P. Krüger, Digesta rec. Th. Mommsen, retractavit P. Krüger. Berolini, 1908. in — 4º pp. XVI, 959., од Реље 3. Поповића172
Bruns, C. G. Fontes iuris romani antiqui. Septimum edidit Otto Gradenvitz, Pars I leges et negotia, in 8° p. XX — 435. Pars II scriptores, in 8° p. VIII — 91. Tubingad, 1909, од Реље 3. Поповића174
Руска казненоправна књижеваост, од Милана Павлов-Јовановића247
Dr. Sreten Kuželj : Zur Entwicklung der Handwerkerfrage im gegenwärtigen Serbien. Еrlangen, 1909, од Јована Крикнера248
Dr. Grünberg: Die Agrarverfassung und das Grundentlastungsproblem in Bosnien und der Herzegowina“ (Један немачки професор o аграрном питању у Босни и Херцеговини) од Д-р Косте Јовановића406
Стефанъ С. Бобчевъ. История на старобългарското право. (Лекции и изслъдвания). София, 1910 на 8-ни 6 л. 560 стр., од К—н.484
Међународно-правни биланс у последњој Балканској кризи. С гледишта међународног права, разрадио Г. Гершић, од Д-р Милана Ђ. Милојевића333, 408, 486
Белешке
† Д-р Фран Врбанић, од Ј. Крикнера89
† Лудвиг Гумпловић, од Д. Р. Данића90
Петсто-годишњица у Лајпцигу, од Ј. Крикнера92
Смотра, од Д. А.93
Друштво за заштиту одпуштених затвореника, од Ј. Крикнера94
Једна куриозна парница94
Покрет судских чиновника за материјално побољшање, од Г. Никетића175
Да ли су телефонискиње чиновници? од Г. Никетића175
Интересантна осуда, од Г. Никетића175
† Cesare Lombroso, од Ј. Крикнера253
Једна нова надлежност, од Г. Никетића254
Поновљење парнице, од Г. Никетића255
Обустава кривичне истраге у Енглеској, од Г. Никетића255
Да ли животне намирнице поскупљују? од Г. Никетића255
Реципроцитет између хрватских и аустријских Универзитета336
Нова дела из историје словенских народа336
Војница у Русији, од Ј. Крикнера414
Друштво за економну и социјалну политику, од Ј. Крикнера414
Насељавање отпуштених заточеника, од Ј. Крикнера414
Развод бракова у Америци, од Ј. Крикнера414
Деца као сведоци, од Ј. Крикнера415
Против добрих обичаја, од Ј. Крикнера415
Вредност човека, од Ј. Крикнера416
Позив за скупљање прилога за подизање споменика Валтазару Богишићу493
Пруски закон о одговорности државе за повреде званичне дужности од стране чиновника, од Д-р. Д. Аранђеловића494
Одговор на критику, од Сретена Кужеља411, 489
Некролог95
Нове књиге96, 176, 256, 336, 416
Исправке176
САРАДНИЦИ
на VIII књизи Архива за правне и друштвене науке
Аранђеловић Д-р Драг.71, 93, 111, 473, 494.
Данић Д. Р.90
Ђорић Светислав О.426
Живановић Д-р Тома219, 376.
Јанковић Бор. Л.478
Јовановић Алекса С.257
Јовановић Влад. С.97, 177.
Јовановић Д-р Коста406, 466.
Јовановић Милан Павлов247
Казимировић Радован Ник.85
Крикнер Јован89, 92, 94, 248, 253, 414, 415, 416.
Кужељ Сретен411, 489.
Максимовић Ст.160
Марковић Д-р. Б. Ст.233, 312.
Мијатовић Станоје М.43
Милаш Др. Н.12, 169.
Милојевић Д-р Милан Ђ.333, 408, 486.
Миљковић Д-р М.30, 135, 190, 272, 355.
Митровић Д-р Вел.58
Недељковић Д-р Милорад21, 82, 227, 392.
Несторовић Ђ. Б.337
Никетић Гојко175, 254, 255, 434.
Новаковић Д-р М. Ст.211, 303, 417.
Перић Нинко288, 384, 452.
Петровић Александар158
Полићевић Д-р М.145, 203, 262, 366.
Поповић-Пфаф Ђор.324
Поповић Д-р С.77
Поповић Реља 3.172, 174.
Радовановић М. К.296
Стефановић Љубомир В.50
Стојадиноваћ М. М.327
Стојадиновић Мих. Л.242, 470.
Стојановић Јос. К.163
Тодоровић Д-р М. А.278
Тошић М. Б.402
Трипковић Ср. Ђ.399