Arhiv 1945 | Kolo 2 | Knjiga 60
Napomena
Link za preuzimanje ovog broja Arhiva u   PDF formatu nalazi se ispod sadržaja i spiska saradnika.
SADRŽAJ: 
Knjige 1 novog (trećeg) kola (Knjiga LX celokupnog izdanja)
maj — decembar 1945 god.
Novo kolo »Arhiva« u novoj državi, od Uredništva1
Pravna nauka u sistemu Akademije nauka SSSR — Iz »Biltena Akademije nauka SSSR — odeljenje ekonomije i prava«, preveo Nik. Pahorukov327
Ustavno pravo i teorija o državi
1. Stara i nova Jugoslavija, od d-ra Ivana Ribara3
2. Federativna Jugoslavija i njen značaj, od d-ra Jovana Đorđevića18
3. Karakter i struktura narodnooslobodilačkih odbora, od d-ra Leona Gerškovića46
4. Ustavotvorna skupština i novi izborni sistem, od d-ra Jovana Đorđevića105
5. Zemaljsko državljanstvo i zavičajnost, od d-ra Iva Krbeka188
6. Opšti značaj nacrta Ustava FNRJ, od d-ra Jovana Đorđevića265
7. Nadležnost Saveznih organa po nacrtu Ustava FNRJ, od d-ra Leona Gerškovića271
8. Značaj organizacije društveno-ekonomskog uređenja u nacrtu Ustava FNRJ, od d-ra Radivoja Uvalića276
9. Nekoliko opštih napomena o građanskim pravima po na crtu Ustava FNRJ, od Dragoslava R. Jankovića283
10. Sudovi i javno tužioštvo po nacrtu Ustava FNRJ, od Gojka Polovine289
11. Narodno sudstvo u Hrvatskoj, od Dušana Brkića303
Krivično pravo
O osnovnim načelima novog kaznenog zakonika, od d-ra Stanka Franka292
Uporedno pravo
1. Uređenje sudova u SSSR, od Dragoslava R. Jankovića68
2. Reforma braka i zaštita dece i majki u Sovjetskom Savezu, od d-ra Mihaila Koistantinovića143
Međunarodno privatno pravo
Međunarodni javni poredak u međunarodnom privatnom pravu, od d-ra Borislava T. Blagojevića36
Sociologija
Zajednički radovi na selu, od Sretena M. Vukosavljevića30
Politička istorija
Ustavotvopna skupština Srba, Hrvata i Slovenaca (1920—1921 god.) od d-ra Ivana Ribara133
Ekonomske i finansiske nauke
1. Intervencija države i privatna inicijativa u ekonomskoj obnovi zemlje, od d-ra Radivoja Uvalića61
2. Budžetski sistem SSSR-a, od d-ra Obrena Blagojevića160
3. Opšti pogled na zadrugarstvo kod nas, od d-ra Mihaila Vučkovića172
Statistika
Zadaci i ciljevi naše nove statistike, od d-ra Dolfe Vogelnika196
Ustavnopravni i politički pregled
1. Značaj III zasjedanja AVNOJ-a, odnosno Privremene narodne skupštine, za stvaranje našeg novog pravnog poretka, od d-ra Leona Gerškovića203
2. Devetogodišnjica Staljinskog ustava, od d-ra Mirka Besarovića327
3. Uredba o izborima za Vrhovni sovjet SSSR, od D. Soldatića i B. Poznića331
Međunarodni pregled
1. Glavni međunarodni akti Ujedinjenih nacija, od d-ra Milorada Simonovića77
2. Nova organizacija međunarodne bezbednosti, od Đure Ninčića209
Novo pravo i pravosuđe
1. Javno tužioštvo u svetlosti najnovijih zakona, od d-ra Jože Vilfana84
2. Zakon o suzbijanju špekulacije i sabotaže, od d-ra Milana Bartoša87
3. Privremena odluka o finansiranju, od 6-II-1945 god., od d-ra Ljubomira S. Dukanca90
4. Narodni sudovi moraju biti izraz demokratske volje naroda, od d-ra Jakova Blaževića93
5. Primena novih zakona i stara shvatanja, od Gojka Polovine215
6. Nadležnost narodnih sudova, od Dragoljuba Trajkovića218
7. Savezni budžet za prvu polovinu 1945, od d-ra Jovana Lovčevića223
8. Zakon o vrstama kazni od 5-VII-1945 god., od d-ra Janka Tahovića227
9. Zakon o postupanju sa imovinom koju su sopstvenici morali napustiti u toku okupacije, od d-ra Mehmeda Begovića232
10. Zakon o oduzimanju ratne dobiti stečene za vreme neprijateljske okupacije od 24-V-1945 god., od R. Radovanovića234
11. Zakon o davanju amnestije i pomilovanja, od d-ra Janka Tahovića237
12. Ukoliko je Zakon o vrstama kazni izmenio propise o kaznama iz Zakona o suzbijanju nedozvoljene spekulacije i privredne sabotaže, od d-ra Jože Vilfana333
13. Učenje o kazni, od Predraga Vlasinića339
14. Primena blažeg zakona, od Dragoljuba Trajkovića344
15. Zakon o neposrednim porezima, od Cvetka Kostića350
16. Zakon o valorizaciji, od Dragoslava Avramovića352
17. Zakon o regulisanju predratnih obaveza, od Dragoslava Avramovića354
18. Penzije državnih penzionera po novoj Uredbi o ustanovljenju prava na penziju, od M. Đokića360
Ocene i prikazi
1. V. I. Lenjin, Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma, od d-ra R. Uvalića95
2. Nova Jugoslavija, od d-ra Borislava T. Blagojevića97
3. Velika antifašistička narodnooslobodilačka skupština Srbije, od J. Đ.99
4. Lice Srbije danas, od J. Đ.100
5. Veselin Masleša: Svetozar Marković, od D. Jankovića239
6. Boris Zaherl, Stara i nova Jugoslavija, od d-ra J. Đorđevića241
7. L. M. Freй, Finansirovanie rasčetьi i finansirovanie vnešneй torgovli inostranih gosudarstv, od d-ra Ljubomira Dukanca242
8. Sir William Beverig de, The Price of Peace, od Đure Ninčića243
9. A. G. Zverev, O gosudarstvenom bюdžete SSSR na 1945 god. i ispolnenii gosudarstvenogo bюdžeta SSSR za 1943, od d-ra Jovana Lovčevića244
10. Harold Laski, The Rights of Man, od d-ra Ljubomira Dukanca246
11. Petar Todorov, Jugoslavija, od M. Jevremovića246
12. Walter Lippman, U. S. War Aims, od d-ra Ljubomira Dukanca247
13. V. Karpinski, Šta cu kolhozi, od d-ra LJ. Dukanca248
14. D. W. Brogan, The free State, od J. Đorđevića248
15. Oko Trsta, od Đ. Ninčića364
16. Vladimir P. Potemkin, Istorija diplomatije, od Lucijana Kosa366
17. Sl. Žarković, Primitivni mentalitet, od St. Stajića368
18. William N. Beveridge, Full employement in a free society, od d-ra Ljubomira Dukanca372
19. D. M. Trevelyan, English social history, od d-ra LJ. Dukanca374
20. L. Radzinowicz and J. W. S. Turner, The meaning and scope of criminal science, od d-ra Janka Tahovića377
Pregled časopisa
1. »Mirovoe hozaйstvo i mirovaя politika«, br. 2—3, od d-ra Ljubomira Dukanca i R. L-a249
br. 4, od R. L-a254
br. 7, od R. L-a256
br. 8, od R. L-a384
br. 9, od d-ra Ljubomira Dukanca390
2. »Novoe vremя«, br. 2, od R. L-a257
3. »Propagandist«, br. 6, od LJ. S. D.-a258
4. »Ekonomski problemi«, od M. J-a259
5. »Vestnik Akademii Nauk SSSR — otdelenie ekonomiki i prava« 1945 g. No. 2, ,od B. Poznića380
No. 4, od d-ra N. Aleksejeva382
6. »Vestnik Akademii Nauk SSSR« 1945 g. No 4, od d-ra N. Aleksejeva383
7. »Bolьševik«, 1945 g. No. 15, od d-ra LJ. S. Dukanca386
Br. 16, od Dragoslava Avramovića387
8. »Trideset dana«, 1945 god. br. 1 i 2, od D. J.-a391
Beleške
1. Građanski brak u Bugarskoj, od Miodraga Jevremovića101
2. »Službeni list Demokratske Federativne Jugoslavije«102
3. »Službeni glasnik Srbije«102
4. »Službeni list Vojvodine«103
5. Pravničke usmene noviie103
6. »Prosvetni pregled«104
7. »Mlada Bosna«, studija Veselina Masleše104
8. »Svetozar Marković«, studija Veselina Masleše104
9. A. G. Zverov, O gosudarstvenom bюdžete SSSR na 1945
10. Pravna nastava u SSSR, od D. S.-a261
11. Izbori u Velikoj Britaniji, od R. L.-a261
12. Pravničke usmene rovine, od D. S.-a262
13. Zakon o biračkim spiskovima i zakon o izboru narodnih poslanika za Ustavotvornu skupštinu sa komentarima, od M. V.-a263
14. Georgi Bormukov: Novata organizacija sveta, od D. S.-a264
15. G. M. Svjerdlov: Materinstvo, brak i porodica u sovjetskom zakonu, od R. L.-a264
SARADNICI »ARHIVA« 
U I KNJIZI NOVOG (TREĆEG) KOLA
Avramović Dragoslav352, 354, 387
Aleksejev, d-r Nikola382, 383
Bartoš, d-r Milan87
Begović, d-r Mehmed232
Besarović, d-r Mirko327
Blagojević, d-r Borislav T.36, 97
Blagojević, d-r Obren160
Blažević, Jakov93
Brkić, Dušan303
Vilfan, d-r Jože84, 333
Vlasinić, Predrag339
Vogelnik, d-r Dolfe195
B. M.263
Vukosavljević, Sreten M.30
Vučković, d-r Mihailo172
Gavrilović, d-r Stojan259
Geršković, d-r Leon46, 203, 271
Dukanac, d-r Ljubomir S.90, 242, 246, 247, 248, 249, 258, 372, 374, 386, 390
Đorđević, d-r Jovan18, 99, 100, 105, 241, 248, 265
Janković, Dragoslav R.68, 239, 283, 391
Jevremović, Miodrag101, 246, 259
Konstantinović, d-r Mihailo143
Kos, Lucijan366
Kostić, Cvetko350
Krbek, d-r Ivo188
L. R.252, 254, 256, 257, 384
Lovčević, d-r Jovan223, 244
Ninčić, Đura209, 243, 364
Poznić, Borivoje331, 382
Polovina, Gojko215, 289
Radovanović, R.234
Ribar, d-r Ivan3, 133
C. D.261, 262, 264
Simonović, d-r Milorad77
Soldatić, Dalibor331
Stajić, St.368
Tahović, d-r Janko Đ.227, 237, 377
Trajković, Dragoljub218, 344
Uvalić, d-r Radivoj61, 95, 276
Frank, d-r Stanko292