Архив 1941 | Коло 2 | Књига 59
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ
1 БР. КЊ. XLII (LIX) ДРУГО КОЛО
ЈАНУАР 1941
I ЧЛАНЦИ
1) Д-р Никола Н. Алексејев: Историја политичких теорија1
2) Д-р Јован Ђорђевић: Америчке политичке странке9
3) Д-р Бранислав М. Недељковић: Начело публицитета (Материјално земљишно право)15
II НАШ ПРАВНИ ЖИВОТ
Д-р Радоје Вукчевић: Наше правосуђе37
III ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
Д-р Тихомир Ј. Марковић: Немачка и Југоисток Европе44
IV АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Драгаш Ђ. Денковић: Асистентска служба и стаж за полагање судиског испита52
2) Владислав Д. Ђорђевић: Рок за повраћај царинских дажбина наплаћених при увозу на неизвесну продају није предвиђен у Царинском закону53
V СУДСКА ХРОНИКА
1) Драгољуб Ж. Милосављевић: Тужба за накнаду штете на основу § 65 ГЗ може се подићи иако брачни испит није формално поништен (Са примедбом д-ра Миливоја Ч. Марковића)57
2) Миленко Н. Дивац: Акцепт који не одговара § 98 Меничког закона обавезује потписника грађански61
3) Драгиша И. Голубовић: Кад сопственик куће отвори на истој прозоре који гледају у кућу и двориште граничара муслимана, нема злоупотребе права (Са примедбом д-ра Мехмеда Беговића)62
4) Војислав Павловић: Ако је за кривично дело прописана новчана казна, чија је најмања мера одређена у закону, да ли се ова може спустити до најмање законске мере те врсте казне?64
5) Бранимир М. Јанковић: Примена указа о општој амнестији, донетог у времену између првостепене и другостепене пресуде, на кривично дело у реалном стицају обухваћено првостепеном пресудом (Са примедбом д-ра Тихомира Васиљевића)65
VI ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Д-р Ђорђе Тасић: E.-G. Geyl, Die Philosophie des sozialen Lebens im deutschen Idealismus67
2) Д-р Јован Ђорђевић: G. Tassitch, La conscience juridique internationale68
3) Д-р Радомир Д. Лукић: Д-р Ђ. Taсић, Социална идеологија и национализам Антуна Радића70
4) Д-р Тихомир Васиљевић: Dr. V. Вауег, Problem sudelovanja nepravnika u kaznenom sudovanju72
5) Д-р Радомир Љ. Живковић: Dr. St. Bajič, Delovnopravni zbornik76
6) Д-р Љубомир C. Дуканац: H. Kremler, Autarkie in der organischen Wirtschaft77
VII БЕЛЕШКЕ77
VIII ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА80
IX HOBE КЊИГЕ80
САДРЖАЈ
2 БР. КЊ. XLII (LIX) ДРУГО КОЛО
ФЕБРУАР 1941
I ЧЛАНЦИ
1) Д-р Петар Струве: „Првобитна“ и „примарна“ економска култура и проблем еволуције својине81
2) Д-р Тихомир Васиљевић: Значај брзине и узроци спорости Кривичног судског поступка90
3) Д-р Фердо Чулиновић: Право и народ108
4) Д-р Сава Кличковић: Распадање појма експропријације у послератној Немачкој117
II ПРАВНА ПОЛИТИКА
Зоран Р. Домановић: Првдлог за измену т. 4 § 311 КП124
III АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
Драгаш В. Денковић: Породични додатак и усвојена деца (Поводом несагласности двеју уредби)126
IV СУДСКА ХРОНИКА
1) Д-р h. с. Живојин М. Перић: Државинске тужбе код права ужитка. — Престанак својине. — Однос наследника према оставиоцу128
2) Душан Станић: Какав је однос између прописа § 62 Зак. о принудном поравнању ван стечаја и § 12 у в. § 2 Зак. о извршењу и обезбеђењу?141
3) Тихомир М. Пејчић: Један случај погрешне примене прописа о судској рехабилитацији лица осуђених по Закону о сузбијању злоупотребе у службеној дужности143
4) Бранимир М. Јанковић: Ублажавање казне од стране вишег суда поводом правног лека (Са примедбом д-ра Тихомира Васиљевића)144
V ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Д-р Војислав М. Грол: Н. Ј. Laski, The American Presidency145
2) Д-р Адам П. Лазаревић: Д. Кнежевић и Б. Плакаловић, Грађанско право147
3) Д-р Радомир Љ. Живковић: Dr. N. Dilber i Dr. F. Višnar, Problem socijalnog osiguranja dvorkinja147
4) Александар Маклецов: B. Di Tullio, Antropologia criminale149
5) Д-р Јован Ст. Ловчевић: Д-р Д. Узелац, Револвинг-кредит151
6) Д-р Јован Михаиловић: Dr. Н. Luckas, Theorie der Devisenzwangswirtschaft152
7) Јован M. Јовановић: Dr. W. Läck, Monetäre Unabhängigkeit154
8) Драгослав Јанковић: M. Magdić, Liberalizam i socijalna problematika u Hrvatskoj155
VI БЕЛЕШКЕ156
VII ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА158
VIII HOBE КЊИГЕ160
САДРЖАЈ
3 БР. КЊ. XLII (LIX) ДРУГО КОЛО
МАРТ 1941
I ЧЛАНЦИ
1) Д-р Евгеније Спекторски: Огист Конт и етатизам161
2) Д-р Драгољуб Аранђеловић: О правном односу између разведених родитеља и њихове деце167
3) Д-р Радомир Д. Лукић: О појму социологије права175
II ПРАВНА ПОЛИТИКА
Љубомир Ж. Јевтић: Могућност унификације прописа о пензијама203
III HAШ ПРАВНИ ЖИВОТ
Милорад В. Кукољац: Шта треба урадити за побољшање правосуђа208
IV АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
Д-р Александар Балтић: Појам државног службеника и појам дневничара по Закону о чиновницима од 1931213
V СУДСКА ХРОНИКА
1) Д-р Видан О. Благојевић: Општина београдска за тротоарску таксу привилегисана је и преча у наплати од интабулисаних поверилаца216
2) Родољуб С. Конић: Извршенику—државном и приватном службенику, ради законског издржавања жене и малолетне деце, могу се у извршење узети 2/3 принадлежности, изузев личног и породичног додатка218
3) Илија Д. Илић: Када јe у питању прогон за дело из § 276 КЗ тромесечни рок за подношење предлога за гоњење из § 85 КЗ тече од дана када јe оштећена сазнала за ово кривично. дело тј. од дана првог сношаја и првог дана злоупотребе поверења оштећене. (Са примедбом д-ра Тихомира Васиљевића)220
4) Игор Попов: Да ли је секретар одбора за подизање цркве државни службеник по § 14 т. 3 КЗ и да ли исто својство има члан управног одбара задруге?223
VI ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Д-р Милан Владисављевић: R. Höhn, Frankreichs Demokratie und ihr geistiger Zusammenbruch224
2) Д-р Милорад M. Симоновић: Н. Ј. Laski, An Introduction to Politics227
3) Драгаш Ђ. Денковић: Сл. Б. Поповић – Д-р Ј. Ј. Таховић, Одлуке опште седнице Државног савета229
4) Д-р Миливоје Ч. Марковић: Немачки грађански законик230
5) Александвр Маклецов: F. Antolisei, Problemi penali odierni235
VII БЕЛЕШКЕ237
VIII ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА240