Arhiv 1941 | Kolo 2 | Knjiga 59
Napomena
Link za preuzimanje ovog broja Arhiva u   PDF formatu nalazi se ispod sadržaja i spiska saradnika.
SADRŽAJ 
1 BR. KNJ. XLII (LIX) DRUGO KOLO
JANUAR 1941
I ČLANCI
1) D-r Nikola N. Aleksejev: Istorija političkih teorija1
2) D-r Jovan Đorđević: Američke političke stranke9
3) D-r Branislav M. Nedeljković: Načelo publiciteta (Materijalno zemljišno pravo)15
II NAŠ PRAVNI ŽIVOT
D-r Radoje Vukčević: Naše pravosuđe37
III EKONOMSKO-FINANSISKA HRONIKA
D-r Tihomir J. Marković: Nemačka i Jugoistok Evrope44
IV ADMINISTRATIVNA HRONIKA
1) Dragaš Đ. Denković: Asistentska služba i staž za polaganje sudiskog ispita52
2) Vladislav D. Đorđević: Rok za povraćaj carinskih dažbina naplaćenih pri uvozu na neizvesnu prodaju nije predviđen u Carinskom zakonu53
V SUDSKA HRONIKA
1) Dragoljub Ž. Milosavljević: Tužba za naknadu štete na osnovu § 65 GZ može se podići iako bračni ispit nije formalno poništen (Sa primedbom d-ra Milivoja Č. Markovića)57
2) Milenko N. Divac: Akcept koji ne odgovara § 98 Meničkog zakona obavezuje potpisnika građanski61
3) Dragiša I. Golubović: Kad sopstvenik kuće otvori na istoj prozore koji gledaju u kuću i dvorište graničara muslimana, nema zloupotrebe prava (Sa primedbom d-ra Mehmeda Begovića)62
4) Vojislav Pavlović: Ako je za krivično delo propisana novčana kazna, čija je najmanja mera određena u zakonu, da li se ova može spustiti do najmanje zakonske mere te vrste kazne?64
5) Branimir M. Janković: Primena ukaza o opštoj amnestiji, donetog u vremenu između prvostepene i drugostepene presude, na krivično delo u realnom sticaju obuhvaćeno prvostepenom presudom (Sa primedbom d-ra Tihomira Vasiljevića)65
VI OCENE I PRIKAZI
1) D-r Đorđe Tasić: E.-G. Geyl, Die Philosophie des sozialen Lebens im deutschen Idealismus67
2) D-r Jovan Đorđević: G. Tassitch, La conscience juridique internationale68
3) D-r Radomir D. Lukić: D-r Đ. Tasić, Socialna ideologija i nacionalizam Antuna Radića70
4) D-r Tihomir Vasiljević: Dr. V. Vaueg, Problem sudelovanja nepravnika u kaznenom sudovanju72
5) D-r Radomir LJ. Živković: Dr. St. Bajič, Delovnopravni zbornik76
6) D-r Ljubomir C. Dukanac: H. Kremler, Autarkie in der organischen Wirtschaft77
VII BELEŠKE77
VIII PREGLED ČASOPISA80
IX HOBE KNJIGE80
SADRŽAJ
2 BR. KNJ. XLII (LIX) DRUGO KOLO
FEBRUAR 1941
I ČLANCI
1) D-r Petar Struve: „Prvobitna“ i „primarna“ ekonomska kultura i problem evolucije svojine81
2) D-r Tihomir Vasiljević: Značaj brzine i uzroci sporosti Krivičnog sudskog postupka90
3) D-r Ferdo Čulinović: Pravo i narod108
4) D-r Sava Kličković: Raspadanje pojma eksproprijacije u posleratnoj Nemačkoj117
II PRAVNA POLITIKA
Zoran R. Domanović: Prvdlog za izmenu t. 4 § 311 KP124
III ADMINISTRATIVNA HRONIKA
Dragaš V. Denković: Porodični dodatak i usvojena deca (Povodom nesaglasnosti dveju uredbi)126
IV SUDSKA HRONIKA
1) D-r h. s. Živojin M. Perić: Državinske tužbe kod prava užitka. — Prestanak svojine. — Odnos naslednika prema ostaviocu128
2) Dušan Stanić: Kakav je odnos između propisa § 62 Zak. o prinudnom poravnanju van stečaja i § 12 u v. § 2 Zak. o izvršenju i obezbeđenju?141
3) Tihomir M. Pejčić: Jedan slučaj pogrešne primene propisa o sudskoj rehabilitaciji lica osuđenih po Zakonu o suzbijanju zloupotrebe u službenoj dužnosti143
4) Branimir M. Janković: Ublažavanje kazne od strane višeg suda povodom pravnog leka (Sa primedbom d-ra Tihomira Vasiljevića)144
V OCENE I PRIKAZI
1) D-r Vojislav M. Grol: N. J. Laski, The American Presidency145
2) D-r Adam P. Lazarević: D. Knežević i B. Plakalović, Građansko pravo147
3) D-r Radomir LJ. Živković: Dr. N. Dilber i Dr. F. Višnar, Problem socijalnog osiguranja dvorkinja147
4) Aleksandar Maklecov: B. Di Tullio, Antropologia criminale149
5) D-r Jovan St. Lovčević: D-r D. Uzelac, Revolving-kredit151
6) D-r Jovan Mihailović: Dr. N. Luckas, Theorie der Devisenzwangswirtschaft152
7) Jovan M. Jovanović: Dr. W. Läck, Monetäre Unabhängigkeit154
8) Dragoslav Janković: M. Magdić, Liberalizam i socijalna problematika u Hrvatskoj155
VI BELEŠKE156
VII PREGLED ČASOPISA158
VIII HOBE KNJIGE160
SADRŽAJ
3 BR. KNJ. XLII (LIX) DRUGO KOLO
MART 1941
I ČLANCI
1) D-r Evgenije Spektorski: Ogist Kont i etatizam161
2) D-r Dragoljub Aranđelović: O pravnom odnosu između razvedenih roditelja i njihove dece167
3) D-r Radomir D. Lukić: O pojmu sociologije prava175
II PRAVNA POLITIKA
Ljubomir Ž. Jevtić: Mogućnost unifikacije propisa o penzijama203
III HAŠ PRAVNI ŽIVOT
Milorad V. Kukoljac: Šta treba uraditi za poboljšanje pravosuđa208
IV ADMINISTRATIVNA HRONIKA
D-r Aleksandar Baltić: Pojam državnog službenika i pojam dnevničara po Zakonu o činovnicima od 1931213
V SUDSKA HRONIKA
1) D-r Vidan O. Blagojević: Opština beogradska za trotoarsku taksu privilegisana je i preča u naplati od intabulisanih poverilaca216
2) Rodoljub S. Konić: Izvršeniku—državnom i privatnom službeniku, radi zakonskog izdržavanja žene i maloletne dece, mogu se u izvršenje uzeti 2/3 prinadležnosti, izuzev ličnog i porodičnog dodatka218
3) Ilija D. Ilić: Kada je u pitanju progon za delo iz § 276 KZ tromesečni rok za podnošenje predloga za gonjenje iz § 85 KZ teče od dana kada je oštećena saznala za ovo krivično. delo tj. od dana prvog snošaja i prvog dana zloupotrebe poverenja oštećene. (Sa primedbom d-ra Tihomira Vasiljevića)220
4) Igor Popov: Da li je sekretar odbora za podizanje crkve državni službenik po § 14 t. 3 KZ i da li isto svojstvo ima član upravnog odbara zadruge?223
VI OCENE I PRIKAZI
1) D-r Milan Vladisavljević: R. Höhn, Frankreichs Demokratie und ihr geistiger Zusammenbruch224
2) D-r Milorad M. Simonović: N. J. Laski, An Introduction to Politics227
3) Dragaš Đ. Denković: Sl. B. Popović – D-r J. J. Tahović, Odluke opšte sednice Državnog saveta229
4) D-r Milivoje Č. Marković: Nemački građanski zakonik230
5) Aleksandvr Maklecov: F. Antolisei, Problemi penali odierni235
VII BELEŠKE237
VIII PREGLED ČASOPISA240