Arhiv 1938 | Kolo 2 | Knjiga 54
Napomena
Link za preuzimanje ovog broja Arhiva u   PDF formatu nalazi se ispod sadržaja i spiska saradnika.
SADRŽAJ
1-6 BR. XXXVII (LIV) DRUGO KOLO
1) Šopenhauer i savremena kultura, od d-ra Evgenija Spektorskog1
2) Solidarizam kao etički princip, od Živojina Cvetkovića90
GRAĐANSKO PRAVO I POSTUPAK
1) Ugovor o usvojenju dece po građanskom pravu, od d-ra Dragoljuba Aranđelovića7
2) O pojmu parnične legitimacije, od d-ra Adama P. Lazarevića37
3) Sef (Obaveze i odgovornost banke), od d-ra Dušana LJ. Pantelića69, 216
4) Može li se izdati platni nalog na osnovu zastarele menice, od Dragutina Kneževića304
5) Vlasnička hipoteka, od Đure Subotića310
6) Položaj žene i ženskih srodnika u šerijatskom naslednom pravu, od d-ra Mehmeda Begovića395
7) Neka sporna pitanja iz pripremnog postupka, od Milutina Kalezića416, 520
8) Kontroverze u postupku zbog smetanja poseda, od Milorada V. Kukoljca528
KRIVIČNO PRAVO I POSTUPAK
1) Granice vojnog krivičnog i vojnog disciplinskog prava, od Aleksandra Ristića98
2) Tipologija zločinaca u modernom zakonodavstvu, od Aleksandra Maklecova193
3) Stvarna nadležnost po krivičnim delima iz Zakona o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi, od d-ra Hansa Bauera239
4) Načelno određenje pojma „početak sudskog krivičnog postupka“, od d-ra Metoda Dolenca292
5) Uloga sudije i njegova priprema u borbi protivu kriminaliteta, od d-ra Tihomira Vasiljevića509
DRŽAVNO, USTAVNO I ADMINISTRATIVNO PRAVO
1) Postanak jedne zakonske odredbe o postupku kod Državnog saveta, od Bogdana Majstorovića53
2) Srškićev nacrt zakona o banovinskoj samoupravi, od d-ra h. s. Slobodana Jovanovića289
3) Sudska vlast prema ustavu i zakonima, od Nikole Tintića314
OPŠTA TEORIJA PRAVA I FILOZOFIJA PRAVA
1) Bergsonov intuicionizam u filozofiji prava, od Miodraga Tucakovića225
2) Normativne nauke, od d-ra Evgenija Spektorskog385
3) Moderni relativizam i problem prirodnog prava, od d-ra Đorđa Tasića481
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
Da li je međunarodno pravo, materijalno i formalno, jedno između država a ne iznad država?, od Borislava A. Milojkovića412
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
1) Sporovi pojedinaca i stranih država, od d-ra Milana Bartoša210
2) Kriza Međunarodnog privatnog prava, od d-ra Milana Bartoša486
CRKVENO PRAVO
Uprava udovom eparhijom, od Sergija Troickog32
TRGOVAČKO, MENIČNO I STEČAJNO PRAVO
Novo jugoslovensko deoničko pravo (Sa gledišta uporednog prava), od d-ra Riharda Rozendorfa59
ISTORIJA PRAVA
Rešavanje sukoba između zakonika i ostalih pravnih izvora prema odredbama u Dušanovom zakoniku, od Borislava Iv. Blagojevića241
EKONOMSKE I FINANSISKE NAUKE
O objektivnosti ekonomske nauke, od d-ra Ljubomira S. Dukanca493
SUDSKA MEDICINA
Neobičan slučaj prividnog čedomorstva, od d-ra Miodraga Bućića407
PRAVNA POLITIKA
1) Ograničenje svojine i prometa ziratnog zemljišta, od d-ra Milana Bartoša115
2) Potrebne dopune upisa porodične zadruge u zemljišne knjige, od d-ra Milana Bartoša329
3) Sumnjivo doba uloga kod zavoda pod zaštitom, od d-ra Milana Bartoša428
4) Da li je § 218 VKP ukinut propisom § 64 KZ? (Još jedan razlog za reformu VKP), od Vojislava LJ. Pavlovića534
PARLAMENTARNA HRONIKA
1) Trajanje skupštinskog perioda i krajnji rok za vršenje skupštinskih izbora, od d-ra Mihaila Ilića334
2) Nekoliko pitanja u vezi primene Izbornog zakona, od d-ra Laze M. Kostića431
STRANI PRAVNI ŽIVOT
O projektu rumunskog Građanskog zakonika, od Žarka Ć. Despotovića536
MEĐUNARODNO-PRAVNA HRONIKA
1) Solunski protokol, od d-ra Milete Novakovića120
2) Švajcarska i sankcije, od d-ra Rafaila Levića245
EKONOMSKO-FINANSISKA HRONIKA
Monetarna situacija u svetu, od d-ra Tihomira J. Markovića123
UNIVERZITETSKA HRONIKA
Univerzitetski problemi na Međunarodnoj konferenciji za višu nastavu, od d-ra Jovana Đorđevića253
ADMINISTRATIVNA HRONIKA
1) Disciplinska odgovornost učenika srednjih škola, od Svetozara Adžića251
2) Državnom službeniku nije potrebno odobrenje da bi nekoga tužio sudu, od Svetozara Adžića436
SUDSKA HRONIKA
1) Jedan slučaj odgovornosti činovnika i države za naknadu štete po Zakonu o štampi, od d-ra Dragoljuba Aranđelovića134
2) Kako će se dosuditi izdržavanje nemoćnom ili oskudnom roditelju iz prihoda dece?, od Borislava A. Milojkovića139
3) Kad je kod ugovora o prodaji i kupovini predviđeno da će se isti raskinuti, ako kupac ne bude na vreme polagao otplate, onda samim neispunjenjem ove svoje obaveze kupac ne postaje nesavestan držalac kupljene stvari, već tek od dana podignute tužbe od strane prodavca za raskid ugovora, od Tihomira M. Ivanovića141
4) Roditelji nisu krivi za štetu koju učine njihova deca starija od 7 godina, niti se njihova odgovornost može zasnovati po § 115 GZ (Sa primedbom d-ra Milana Bartoša), od Jovana D. Smiljanića143
5) Ako je tužbeni zahtev koji potiče iz neplaćene električne struje opštini zastareo, ima mesta primeni propisa zastarelosti iz § 928 d GZ (Sa primedbom d-ra Milana Bartoša), od Jovana D. Smiljanića144
6) Smanjenje zakonskog dela može nastupiti samo kad ima više žekske nego muške dece, a pri jednakom broju muške i ženske dece, deo muške dece mora biti ravan polovini, od Jovana D. Smiljanića146
7) Zbog nepotpunog obrazloženja činjenica prizivni sud ne može ukidati presudu prvoga suda po § 590 t. 2 i 3 GRPP već ima sam odlučiti na osnovu §§ 582 i 583 GRPP, od Ivana D. Petkovića148
8) Važnost meničnog alonža, od Ivana D. Petkovića149
9) Analiza § 418 KP s pogledom na njegovu primenu, od Leona A. Amara151
10) Da li treba novelirati § 418/II KP?, od Aleksandra Milovića152
11) Uslovna osuda kod prestupaka u KZ za Bosnu i Hercegovinu koji su ostali na snazi na području Apelacionog suda u Sarajevu, od Rajka Peleša154
12) U radnji optuženika, što su u cilju tuče, udarili po glavi poginulog kamenom od 4—5 kgr. stoji umišljajno delo lišenja života iz § 167 od. I KZ, a ne delo lišenja života posle zrelog i hladnog razmišljanja iz § 167 od. II t. 1 KZ, od Jovana D. Smiljanića156
13) U radnji optuženika, što je u gušanju oteo nož od napadača, istim udario u grudi ovoga, usled čega je i smrt nastupila, stoji prekoračenje nužne odbrane, od Jovana D. Smiljanića158
14) Nadležnost suda za ispunjenje ugovora mora se ispravom utvrditi — § 85 GRPP, jer u protivnom tužba sleduje opštu mesnu nadležnost tuženoga — § 61 GRPP, od d-ra Vidana O. Blagojevića257
15) Vanbračna žena nema pravo na naknadu od vanbračnog muža za vršene domaćinske poslove za vreme vanbračnog života. (Sa primedbom d-ra Dragoljuba Aranđelovića), od Jovana D. Smiljanića259
16) Iako je brak razveden na štetu muža, ženi ne pripada pravo na izdržavanje od muža, kad joj to pravo nije priznato presudom duhovnog suda (čl. 96 t. 6 Zak. o crkv. vlastima). (Sa primedbom d-ra Milana Bartoša), od Jovana D. Smiljanića260
17) Po § 103 GZ nije dopušten ugovor po kome bi se supruzi sporazumeli o razvodu ili uništaju braka. (Sa primedbom d-ra Milana Bargoša), od Jovana D. Smiljanića262
18) Kad dva lica dovode pravo svojine nepokretnog dobra od istog lica, preče je u pravu ono koje je pre ubaštinjeno, mada drugo lice ima raniju sudsku presudu, od Ivana D. Petkovića263
19) Za pravo na naknadu štete potrebni su ovi elementi: povreda ugovorno-zakonskih odredaba, pretrpljena šteta i uzročni odnos između povrede i štete, od Dušana P. Mišića266
20) Posredovanje za kupoprodaju nepokretnosti je građanski posao, od Dragomira D. Gerasimovića267
21) Za pozakonjenje docnijim brakom dovoljna je očeva izjava i po majčinoj smrti, od Slobodana Savića268
22) Uračunavanje vremena posle izricanja prvostepene presude u izdržanu kaznu, od Radomira N. Saičića270
23) Po § 123 GRPP može se auktor-prethodnik imenovati samo od onoga ko bude tužen kao posednik-držalac koje stvari ili kojeg stvarnog prava, od d-ra Vidana O. Blagojevića337
24) Propis § 921 GZ odnosi se samo na maloletnike koji vrše sami pravne poslove, a ne i na one maloletnike koji su pravilno zastupljeni staraocem, od Jovana D. Smiljanića340
25) Odgovornost komanditora po § 30 srp. Trg. zak. nastupa bez obzira na način manifestovanja povreda propisa iz §§ 27 i 28 Trg. zak., od Jovana D. Smiljanića341
26) Žena državni službenik privređuje sebi a ne svome mužu. (Sa primedbom d-ra Milana Bartoša), od Ivana D. Petkovića343
27) Sudska praksa o stvarnoj nadležnosti za presuđenje sporova iz urovora o najmu između trgovaca i njihovih nameštenika, od Rodoljuba S. Konića344
28) O nadležnosti i postupku kod depozita, od Dušana P. Mišića347
29) I Pojam višeg pomoćnog osoblja, — II Služboprimac nema pravo na otpremninu u slučaju stečaja poslodavačke firme, od d-ra Save Strugara348
30) Koji je sud nadležan da ceni urednost i iskrenost poziva muža ženi za produženje bračnog života, od Bratislava Đeloševića351
31) Samostalnost parnice za poništaj presude izbranoga suda, od Dragomira D. Gerasimovića353
32) Nadležnost suda za sporove u rudničkim stvarima, od Dragomira D. Gerasimovića353
33) Preseljenje predmeta izvršenja, od Atanasija R. Janjića354
34) Upis u imenik advokata na osnovu prava stečenog no Uredbi o olakšanju staža ratom ometenih, od Atanasija R. Janjića355
35) Primena § 320 od, I GRPP, od Živka Tajtacaka356
36) U radnji optužene, što je po naredbi svoga muža donela svoje novorođeno dete do rečne obale, koje je u reku bacio njen muž, nema dela pomaganja iz § 34 od. II KZ, od Jovana D. Smiljanića358
37) Za postojanje krivičnog dela protiv opšteg zdravlja iz § 256 od. I KZ ne traži se naročita svest o tome da je neko polno zaražen, već obična svest da tu bolest ima, od Jovana D. Smiljanića359
38) Iz radnoga prava, od d-ra Iva Politea437
39) Rok zastarelosti može se ugovorom unapred skratiti, od Ivana D. Petkovića440
40) Povodom pitanja da li se rok zastarelosti može skratiti unapred ugovorom, od d-ra Milana Bartoša441
41) Iako propis § 800 GZ daje pravo na traženje naknade štete, odgovornost za naknadu štete po § 801 GZ postoji samo onda ako se šteta dogodila krivicom učinioca usled njegove zle namere ili nebreženja (Sa primedbom d-ra Milana Bartoša), od Jovana D. Smiljanića443
42) Zakonitost odn. nezakonitost deteta rođenog iz braka poništenog na osnovu § 93 t. 2 GZ zavisi od toga, da li je jedan od bračnih drugova iz takvog braka bio nevin (Sa primedbom d-ra Milana Bartoša), od Jovana D. Smiljanića446
43) Službenost na poslužnom dobru mora se uvesti u javne knjige i ista se može prema docnijem pribaviocu poslužnog dobra istaći samo ako je upisana, od Jovana D. Smiljanića447
44) Kad između supružnika nema imovinskog ugovora, žena nema pravo na deobu imovine stečene za vreme bračne zajednice sa mužem, od Jovana D. Smiljanića449
45) Zakupodavac nije odgovoran za naknadu štete zbog krađe učinjene njegovom zakupcu, od Jovana D. Smiljanića450
46) Dubov hlad kao predmet tužbe zbog uznemiravanja državine. (Sa primedbom d-ra Milana Bartoša), od Leona A. Amara452
47) Je li dopuštena neposredna tužba protiv jemaca? (Sa primedbom d-ra Milana Bartoša), od Jovice B. Mijuškovića454
48) Da li treba uračunati izdržani istražni zatvor u izdržanu kaznu osuđeniku, koji sa prizivom i revizijom nije uspeo?, od Aleksandra R. Milovića456
49) Pozakonjenje dece čiji je prividni otac proglašen za umrlog, od Sergija Troickog539
50) Država plaća zakonski interes preduzimaču ako ga ne isplati na vreme, od Tihomira M. Ivanovića540
51) Po isteku roka iz § 930 a GZ gubi se pravo na tužbu protivu držaoca spornog imanja, bez obzira na to, da li je sadašnji držalac savestan ili ne i da li je zastarelošću stekao pravo svojine na istom imanju. (Sa primedbom d-ra Milana Bartoša), od Tihomira M. Ivanovića542
52) Propis § 118 GZ nije apsolutne prirode da ženska deca po navršenoj 7 godini moraju ostati kod oca, već mogu, ako se tiče njihove cpeće, ostati i dalje kod matere na vaspitanju i staranju. (Sa primedbom d-ra Dragoljuba Aranđelovića), od Jovana D. Smiljanića544
53) Po § 902 GZ tuženik je dužan da plati tužilji naknadu za rad zbog nepravednog obogaćenja, bez obzira što između njih nije postojao najamni odnos. (Sa primedbom d-ra Dragoljuba Aranđelovića), od Jovana D. Smiljanića546
54) Žena nema pravo na povraćaj miraza zbog odvojenog života, jer prestankom faktičke zajednice života brak ne prestaje. (Sa primedbom d-ra Milana Bartoša), od Jovana D. Smiljanića547
55) Bratanac ostavioca samo po ocu isključuje iz nasleđa rođenu sestru ostavioca i po ocu i po majci, od Jovana D. Smiljanića549
56) Podizanje i rušenje građevine kao čin smetanja poseda, od Sekule N. Kecojevića550
57) Slobodno sudisko uverenje i propisi materijalnog prava, od Bratislava M. Đeloševića555
58) Za pitanje pravnosnažnosti zaključenog braka između pravoslavnih lica nadležan je eparhiski crkveni, a ne okružni sud. (Sa primedbom d-ra Milana Bartoša), od Milorada M. Jovanovića557
59) Prekoračenje nužne odbrane, učinjeno usled velikog i jakog straha iz § 24 od. III stav posl. KZ, od Jovana D. Smiljanića559
KNJIŽEVNI PREGLED
Kriza savremene demokratije (Novija dela objavljena na francuskom jeziku), od d-ra Mihaila Fridjeva360
OCENE I PRIKAZI
1) Frangeš (Dr. O.), Problem relativne prenapučenosti u Jugoslaviji, od d-ra Dragoljuba Aranđelovića159
2) Franolić (Dr.), Budžet i budžetsko pravo, od d-ra Jovana Lovčevića160
3) Blagojević (d-r V. O.), Istraživanje materijalne istine u građanskom parničnom i vanparničnom postupku, od d-ra Milana Bartoša162
4) Matijević (Dr. I.), O zakonskom založnom pravu porabodavca, od d-ra Milana Bartoša163
5) Jurković (d-r J.), Spremenljivost upravnih aktov, od d-ra Nikole Stjepanovića165
6) Jurković (d-r J ), Ničen upravni akt, od d-ra Nikole Stjepanovića167
7) Ristić (d-r T. Đ.), Borba za zemlju i naša agrarna reforma, od Nikole Mirkovića168
8) Germain-Martin, De la civilisation latine à la dictature asiatique, od d-ra Petra Struvea170
9) Köttgen (Dr. A.), Vom deutschen Staatsleben, od d-ra Milana Vladisavljevića172
10) Gaudemet (Eug.), L’interprétation du Code civil en France dépuis 1804, od d-ra Vidana O. Blagojevića175
11) Slutzky (E.), The Summation of Random Causes as the Source of Cyclic Processes, od d-ra Ljubomira C. Dukanca179
12) Bretherton, (R. F.), The Sensivity of Taxes to Fluctuations of Trade, od d-ra Ljubomira C. Dukanca179
13) Kohlrausch (Dr. E.), Strafgesetzbuch mit Erläuterungen und Nebengesetzsen, od d-ra juraja Kulaša180
14) Hartmann (Dr. G.), Die Entmündigung als Mittel der Verbrechenverhütung, od d-ra Juraja Kulaša 181
15) Premier congrès d’Etudes internationales, od d-ra Mileta St. Novakovića272
16) Buddeberg (Th.), Der Warenhausbegriff, od d-ra Milana Bartoša274
17) Tauber (L.), Das ständige Schiedsgericht der Handelskammer in Belgrad, od d-ra Milana Bartoša275
18) Le Fur (L.), La guerre d’Espagne et le droit, od d-ra Ilije Pržića275
19) Les convergences des sciences sociales et. I’esprit international, od d-ra Jovana Đorđevića275
20) Urošević (L.), Zajednica stvari, zajedničari, njihov međusobni odios i odnos prema trećim licima, od d-ra Milana Bartoša277
21) Zbornik znansfvenih razprav (XIV I.), od d-ra Ilije Pržića277
22) Vladisavljević (d-r M.), Razvoj ustavnosti u Srbiji, od d-ra Ilije Pržića278
23) Štampar (d-r A.), Zdravstvene i socialne prilike u Kini, od d-ra Jovana Đorđevića278
24) Lévitch (R.), La collaboration dans l’application des sanctions prévues à l’art. 16 du Pacte de la S. d. N., od d-ra Mileta St. Novakovića365
25) Quatorzième rapport annuel de la Cour Permanente de Justice Internationale, od d-ra Milete St. Novakovića368
26) Schmitt (Dr. S.), Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff, od d-ra Đorđa Tasića369
27) Danev (S.), Balkánsky svaz a valka s Tureckem 1912—13, od d-ra Ilije Pržića371
28) Andreae (W.), Leiffaden der Finanzwissenschaft, od d-ra Ljubomira C. Dukanca371
29) Masci (G.), Economia finanziaria ed economia corporativa, od d-ra Ljubomira S. Dukanca372
30) Blagojević (d-r B. T.), Osnovi nauke o državljanstvu, od d-ra Milana Bartoša373
31) Ivanović (M. K.), Studije za carinsko pravo, od d-ra Milana Bartoša373
32) Raspopović (N.), Etažna svojina, od d-ra Milana Bartoša374
33) Pahorukov (N. D.), Trgovački zakon za Kraljevinu Jugoslaviju, od d-ra Milana Bartoša375
34) Popović (d-r D. J.), O Cincarima, od d-ra Ilije Pržića376
35) Tomašević (d-r J.), Novac i kredit, od d-ra Jovana T. Mihailovića376
36) Goranović (M.), Položaj seljaka u Jugoslaviji, od d-ra Ljubomira S. Dukanca378
37) Eggen (J. L. M.), L’unificazione del dirifto privato del Belgio, dell’Olanda e del Lussemburgo, od d-ra h. c. Živojina M. Perića460
38) Archives d’Histoire du Droit Oriental (T. II), od d-ra Aleksandra Solovjeva467
39) Lavergne (V.), Essor et décadence du Capitalisme, od d-ra Milana J. Žujovića469
40) Fišer (d-r A.), Projekat zakonskih propisa o pravnim odnosima vanbračne dece, od d-ra Dragoljuba Aranđelovića472
41) Mitrinović (Č.), Životni krugovi Hrvatstva, od d-ra Milana Vladisavljevića474
42) Petrović (D-r M.), Ishrana seoske dece u Jugoslaviji, od d-ra Dragoljuba Aranđelovića560
43) Penčev (S.), Obekt na osiguratelnija dogovor, od d-ra Dragoljuba Aranđelovića562
44) Lučić (V. J.), Priručnik za Državni savet i upravne sudove, od d-ra Nikole Stjepanovića562
45) Borkenau (F.), Pareto, od d-ra Jovana Đorđevića563
46) Mannheim (K.), ldeology and Utopia, od d-ra Jovana Đorđevića565
47) Martin (K.), The Magic of Monarchy, od d-ra Jovana Đorđevića566
48) Markovitch (T. J.), Les théories modernes de la sous-consommation, od d-ra Ljubomira C. Dukanca567
49) Seignol (F.), L’option de change et l’option de place, od d-ra Boška Perića568
KONGRESI
1) Osmi kongres pravnika Kraljevine Jugoslavije u Novom Sadu, od d-ra Ilije Pržića279
2) Međunarodni kongres za zaštitu oslobođenih osuđenika, od d-ra Tome Živanovića475
NEKROLOG
1) Edgard Allix, od d-ra Jovana Lovčevića181
2) Wilhelm Stern, od d-ra Petra Struvea182
BELEŠKE
1) Rad balkanskih konferencija na izjednačenju prava balkanskih država, od Mirka Avakumovića183
2) Položaj žene u savremenom društvu, od d-ra Ane Božić187
3) Svetski zbornik zakona i uredaba, od Radomira Živkovića188
4) Prvi međunarodni kongres za kriminologiju u Rimu, od d-ra Borivoja D. Petrovića189
5) Kongres pravnika u Novom Sadu190
6) Predavanja o Srednjoj Evropi u Tatranskoj Lomnici283
7) Evropa i amerikansko shvatanje važnosti zlatne klauzule, od d-ra Milana Bartoša283
8) Pravničke zbirke obrazaca za laike, od d-ra Milana Bartoša286
9) Letnji kurs na Académie de Droit international à la Naue, od d-ra Đorđa Tasića379
10) Međunarodni kongres za industrisku svojinu u Pragu, od Ljubomira Mirkovića379
11) Jugoslovenske manjine u inostranstvu, od d-ra Ilije Pržića381
12) Hronologija događaja iz Pašićevog života i vremena, od d-ra Ilije Pržića382
13) Prilog za istoriju našeg zakonodavstva, od d-ra Ilije Pržića382
14) Kongres pravnika u Novom Sadu382
15) Dvadesetpetogodišnjica „Policije“478
16) Pitanje stanova za porodice obdarene decom, od d-ra Dragoljuba Aranđelovića479
17) Penzionisanje G. d-ra Božidara V. Markovića572
18) „Ekonomski atlas“ Oksfordskog univerziteta, od Nikole Mirkovića573
19) Povodom trećeg izdanja značajnog dela G. G. Mazo o građanskoj odgovornosti u francuskom pravu, od d-ra Boška Perića573
20) Kongres pravnika Kraljevine Jugoslavije574
21) Ispravka575
PREGLED ČASOPISA191, 287, ZbZ, 478, 575
NOVE KNJIGE192, 288, 384, 576
SARADNICI „ARHIVA“
Avakumović, Mirko183
Amar, Leon151, 452
Aranđelović, d-r Dragoljub 7, 134, 159, 259, 472, 479, 544, 546, 560, 526
Adžić, Svetozar251, 436
Bartoš, d-r Milan115, 143, 144, 162, 163, 210, 260, 262, 274, 275, 277,283, 286, 329, 343, 373, 374, 375, 428, 441, 443, 446, 412, 454, 486, 542, 547, 557
Bauer, d-r Hans J.239
Begović, d-r Mehmed395
Blagojević, Borislav Iv.241
Blagojević, d-r Vidan O.175, 257, 337
Bežik, d-r Ana187
Bućić, d-r Miodrag407
Vasiljević, d-r Tihomir509
Vladisavljević, d-r Milan172, 474
Gerasimović, Dragomir D.267, 353
Despotović, Žarko Ć.536
Dolenc, d-r Metoc292
Dukanac, d-r Ljubomir S.179, 371, 372, 378, 493, 567
Đelošević, Bratislav351, 555
Đorđević, d-r Jovan253,. 275, 278, 563, 565, 566
Živanović, d-r Toma475
Živković, Radomir LJ.188
Žujović, d-r Milan J.469
Ivanović, Tihomir141, 540, 542
Ilić, d-r Mihailo334
Janjić, Atanasije R.354, 355
Jovanović, Milorad M.557
Jovanović, d-r h, s. Slobodan289
Kalezić, Milutin 3.416, 520
Kecojević, Sekula N.550
Knežević, Dragutin301
Konić, Rodoljub344
Kostić, d-r Lazo M.431
Kukoljac, Milorad V.528
Kulaš, d-r Juraj180, 181
Lazarević, d-r Adam37
Lević, d-r Rafailo246
Lovčević, d-r Jovan160, 181
Majstorović,. Bogdan53
Maklecov, Aleksandar193
Marković, d-r Tihomir J.123
Mijušković, Jovica B.454
Milović, Aleksandar152, 456
Milojković, Borislav A.139, 412
Mirković, Ljubomir379
Mirković, Nikola168, 573
Mihailović, d-r Jovan T.376
Mišić, Dušan P.266, 347
Novaković, d-r Mileta St.120, 272, 365, 368
Pavlović, Vojislav LJ.534
Pantelić, d-r Dušan LJ.69, 216
Peleš, Rajko154
Perić, d-r Boško568, 573
Perić, d-r h. s. Živojin M.460
Petković, Ivan D.148, 149, 263, 343, 440
Petrović, d-r Borivoje D.189
Pržić, d-r Ilija A.190, 275, 277, 278, 279, 371, 376, 381, 382
Ristić, Aleksandar98
Rozendorf, d-r Rihard59
Savić, Slobodan268
Saičić, Radomir N.270
Smiljanić, Jovan D.143, 144, 146, 156, 158, 259, 260, 262, 240, 341, 358, 359, 443, 446, 447, 449, 450, 544, 546, 547, 549, 559
Solovjev, d-r Aleksandar467
Spektorski, d-r Evgenije1, 385
Stjepanović, d-r Nikola S.165, 167, 562
Struve, d-r Petar170, 182
Strugar, d-r Savo348
Subotić, Đura310
Tajtacak, Živko356
Tasić, d-r Đorđe369, 379, 481
Tintić, Nikola314
Troicki, Sergije32, 539
Tucović, Miodrag D.225
Fridjev, d-r Mihailo360
Cvetković, Živojin90