Архив 1938 | Коло 2 | Књига 53
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ
1-6 БР. КЊ. XXXVI (LIII) ДРУГО КОЛО
1) О седамдесетогодишњици д-ра h. с. Живојина М. Перића, од д-ра Велизара Митровића3
2) Перић о владалачкој власти, од д-ра h. с. Слободана Јовановића6
3) Живојин Перић као цивилиста, од д-ра Живана Спасојевића10
4) Г. Живојин Перић као правни филозоф, од д-ра Ђорђа Тасића16
5) Професор Перић и Грађанско процесно право, од д-ра Драгољуба Аранђеловића24
6) Рад Г. Перића у страним правним књижевностима, од д-ра Милете Ст. Новаковића25
7) Став проф. Перића у Међународном приватном праву, од д-ра Милана Бартоша27
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Неколико ријечи о једној критици Предоснове ГЗ, од д-ра Ивана Мауровића32
2) О рјешавању питања опсега накнада штете у југословенској Предоснови и у чехословачкој Основи грађ. законика, од д-ра Младена Пливерића36
3) Сукоб покрајинских (локалних) закона о питању истраживања ванбрачног очинства, од д-ра Бертолда Ајзнера43
4) Правна конструкција хрватске кућне задруге, од д-ра Ива Крбека47
5) Пар примједби ревизијском рекурсу по § 15 ВП, од д-ра Cpeћкa Цуље53
6) Неколико напомена к одређењу појма штете, од д-ра Рудолфа Сајовица62
7) Извори брачног права, од д-ра Михаила Константиновића66
8) Карактеристике шеријатског наследног права, од д-ра Мехмеда Беговића76
9) Кратка паралела између уводног дела Меџела и завршног дела Богишићевог Црногорског имовинског законика, од д-ра Видана О. Благојевића81
10) Избор рођеног имена, од д-ра Душана Љ. Пантелића92
11) Принцип првенства у материјалном баштинском праву, од д-ра Бранислава М. Недељковића97
12) Нека спорна питања у другостепеном — призивном делању код грађанских парница, од Драгутина Кнежевића294
13) Неподударност одредаба ГРПП са одредбама материјалног права, од Ивана Д. Петковића300
14) Заблуда о битним особинама ствари, од д-ра Стевана Живадиновића412
15) Изједначење судске праксе путем врховног суда у упоредном праву, од Габриела Мартиа465
16) Савремене тенденције развоја приватнога права, од д-ра Борислава Т. Благојевића498
17) Судско и административно извршење одлука управних власти и других јавноправних установа, од Милорада В. Кукољца595
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Индустриска шпијунажа у нашем законодавству, од д-ра Метода Доленца193
2) Невоље нашег правосуђа, од д-ра Божидара В. Марковића198
3) Опће значење „посебног дијела“ казнених законика, од д-ра Станка Франка203
4) Неке особине криминалитета у Југославији, од д-ра Михаила П. Чубинског205
5) Симбиоза различитих социалних група на подручју порока и криминалитета, од д-ра Николе Крајинског208
6) Да ли се пропис § 74 КЗ примењује и код избора казне затвора и новчане казне, од Душана С. Станића316
7) О кривичној одговорности правних лица, од д-ра Данила Ј. Данића376
8) Неколико примедаба к текстацији Законика о суд. крив. поступку, од д-ра Метода Доленца478
9) Криминални побачај и социалне индикације побацивања, од д-ра Миодрага Бућића587
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Уставно-судска криза у Сједињеним државама Америке 1937 год., од д-ра Леонида Питамица143
2) Постанак теорије о законодавној функцији парламента, од д-ра Евгенија Спекторског147
3) Укидање закона, од д-ра Драгослава Б. Јовановића151
4) Начело народне суверености у албанском монархиском уставу од 1928 год., од д-ра Јована Стефановића154
5) Да ли важи у Југославији конкордат са Србијом од 1914 год.?, од Сергија Троицког160
6) Незгоде слепог позајмљивања законских текстова, од д-ра Лазе М. Костића165
7) Демократија и федерализам, од д-ра Милана Владисављевића169
8) Уредба од нужде, изнимно стање и проблем ратификације уредбе, од д-ра Ива Крбека279, 382
9) Покушај класификације држава, од д-ра Милана Владисављевића487
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Постављење професора универзитета без избора од стране универзитетских власти, од д-ра Михаила Илића156
ОПШТА ТЕОРИЈА ПРАВА И ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА
1) Материја правне норме, од д-ра Григорија В. Демченка102
2) Правичност и правни поредак, од д-ра Божидара С. Марковића106
3) Значај језика при тумачењу, од д-ра Ђорђа Тасића273
СОЦИОЛОГИЈА
1) Систем и јединство — два основна појма опште социологије, од д-ра Петра Струвеа110
2) Вредност Диркемове методе за научну социологију, од д-ра Јована Ђорђевића113
3) Шта је социологија?, од д-ра Евгенија Спекторског369
4) Економско тумачење историје и историско схватање друштвеног, нарочито економског, живота, од д-ра Петра Струвеа561
5) Је ли могућна политичка географија, од д-ра Ђорђа Тасића578
РИМСКО ПРАВО И ИСТОРИЈА ПРАВА
1) Император Хадријан и ius responderidi, од д-ра Реље 3. Поповића119
2) Процесно право у Хорацијевој сатири I. 9, од д-ра Ива Милићa125
3) Ouod principi placuit, legis habet vigorem, од д-ра Константина Смирнова127
4) „Издава“ по средњевековном српском праву, од д-ра Александра Соловјева133
ПОЛИТИЧКА ИСТОРИЈА СРБИЈЕ
1) Један сукоб између И. Гарашанина и М. Блазнавца, од д-ра Гргура Јакшића139
2) Бегство Константина Родофиникина из Србије, од д-ра Алексе Ивића141
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
1) Политичка начела и Међународно право, од д-ра Јураја Андрашиа173
2) Положај Међународног права у општој класификацији наука, од д-ра Ђуре Поповића176
3) Универзалност и релативност Међународног права, од д-ра Илије А. Пржића182
4) Међународни положај Белгије, од д-ра Милоша М. Радојковића185
ТРГОВАЧКО, МЕНИЧНО И СТЕЧАЈНО ПРАВО
1) Накнадне набавке по новом Трговачком закону, од д-ра Милана Шкерља58
2) Уклањање чланова управе, од д-ра Ђорђа Мирковића86
3) Платни налог на основу застареле менице, од Витомира М. Петровића309
4) Одлучивање о удаљавању од дужности члана управе деоничког друштва због стављања под судску истрагу, од д-ра Ђорђа Ж. Мирковића582
ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИСКЕ НАУКЕ
1) Контрола набавке и употребе платежних средстава за увозну трговину, од д-ра Милана Тодоровића211
2) Пут економске науке, од д-ра Мија Мирковића217
3) О једној теорији пољопривредног развитка, од д-ра Милана Ј. Жујовића221
4) Наука о финансијама на прекретници?, од д-ра Љубомира Дуканца227
5) Манојлескова теорија протекционизма, од д-ра Гојка Грђића400
РАДНО ПРАВО
1) Место Радног права у систему правних наука, од д-ра Адама П. Лазаревића231
2) Чињенице постанка уговора о раду као посебне правне категорије, од д-ра Борислава Т. Благојевића237
3) Уговор о раду и социално законодавство, од Радомира Живковића241
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Ванпарнично решавање спорова, од д-ра Милана Бартоша319
2) Правни значај процене у билансу акционарских друштава, од Ђорђа С. Мијића513
3) Реципроцитет код држава са више правних подручја, од д-ра Милана Ф. Бартоша602
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Став Пољске према мањинском проблему и пољско-немачка декларација од 5 новембра 1937, од д-ра Миленка К. Милића322
2) Прилог теорији о субјектима међународнога права, од д-ра Илије А. Пржића607
СТРАНИ ПРАВНИ ЖИВОТ
1) Застарелост тражбина архитеката за њихов хонорар по упоредном праву европских народа, од д-ра Еберхарда Шутеа417
2) Новији правци у праву заштите жигова у Француској, од Љубомира Мирковића516
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Привредна страна „аншлуса“, од Николе Мирковића421
2) Колебање у светској привреди, од д-ра Тихомира Ј. Марковића518
3) Демонетизација злата?, од д-ра Тихомира Ј. Марковића610
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
Надлежност власти опште управе по државинским предметима, од Милоша Прокопијевића521
СУДСКА ХРОНИКА
1) За спорове по рудничким стварима надлежно је рудничко веће окружних судова у седишту апелационог суда, од д-ра Адама П. Лазаревића326
2) Застарелост потраживања предузимача, када је поред рада уложио и материјал, цени се по § 930 а ГЗ, од д-ра Видана О. Благојевића327
3) По гарантној меници за покриће текућег рачуна, потписници на меници не могу одговарати за већу суму од оне која се утврди у спору између дужника и повериоца, од Тихомира М. Ивановића328
4) Окупација пустих земљишта, по § 230 ГЗ, може се извршивати само онда, ако је код сопственика постојала воља за напуштањем тог земљишта, од Јована Д. Смиљанића331
5) Хипотек. поверилац није дужан да плаћа премије осигурања противу пожара за дужника, кад је полиса осигурања винкулирана у његову корист, сем у случају кад је то специално уговорено, од Јована В. Коштунице333
6) Уклањање недостатка способности бити парничном странком по § 107 ГРПП и ништавост поступка по § 108 ГРПП, од Родољуба С. Конића335
7) Потраживање тужениково, које потиче из истог основа из кога и тужбено тражење, може бити предмет противтражења, од Драгомира Д. Герасимовића337
8) Црквени судови су надлежни да оцењују уредност и искреност позива мужа жени за продужење брачног живота, од Миодрага П. Поповића338
9) Два занимљива случаја неуспелог покушаја оживљавања пропуштеног и неискоришћеног рока, од Леона А. Амара340
10) Једна одлука о сметању поседа и тумачење §§ 505 и 553 ГРПП од стране рекурсног суда, од д-р Боривоја Д. Петровића341
11) Кад оптуженик ножем убоде погинулог у стомак и повреди га по најосетљивијем делу тела, онда таква његова радња садржи елементе убиства из § 167 од. I КЗ, од Јована Д. Смиљанића342
12) Малолетни усињеник док је под влашћу усвојитеља, нема прече право куповине имовине продате од стране помајке. (Са примедбом д-ра h. с. Живојина М. Перића), од Јована Д. Смиљанића423
13) Малолетно дете док је под влашћу својих родитеља, нема прече право куповине имовине продате од стране својих родитеља, од Јована Д. Смиљанића426
14) Малолетни задругар преко 15 година не тече приновак за себе, већ за свога оца задругара — § 517 ГЗ, од Ивана Д. Петковића428
15) Парничари мојсијеве вере нису дужни претстати суду у суботњи дан, од Леона А. Амара432
16) Потраживања трговца према нетрговцу за продату робу не застаревају по § 928 б ГЗ ако је издата признаница, већ по § 928 ж ГЗ, од Драгомира Д. Герасимовића433
17) Упис идеалног дела власништва, од Живка Н. Тајтацака434
18) Притвор, издржан пре изречене пресуде, урачунат у изречену казну по правноснажности пресуде на основу §§ 420 и 294 КП, од Дионисија Продановића436
19) За решавање по молби за одлагање извршења казне лишења слободе дуже од три месеца није надлежан окружни већ апелациони суд (§ 418 КП), од Радомира Н. Саичића439
20) Судска пракса у погледу § 471 србијанског ГСП, од д-ра Драгољуба Аранђеловића529
21) Питање права репрезентације у наслеђу потомака адоптивног сина за случај кад је овај умро пре усвојитеља, од д-ра Данила Ј. Данића530
22) Застарелост из § 928 б ГЗ тече од дана свршеног посла, — без обзира да ли адвокат има генерално пуномоћство, а не од дана отказа пуномоћства, од Јована Д. Смиљанића533
23) Застарелост права правозаступника на наплату његове награде — § 928 б ГЗ, од Драгомира Д. Герасимовића536
24) Продаја ствари узабрањених од полициских власти има се извршити по прописима новог ИП, и за доношење одлуке по таквим предметима надлежне су судске а не полициске власти, од Петра Д. Вучковића537
25) Грађанима исламске вероисповести не продужује се рок за подношење правних лекова услед божићних празника, од Митра Томанића539
26) Потреба доношења уредбе из § 436 КП, од Леона А. Амара539
27) Иако спорно имање држи тужени, тужилац се ипак може користити ранијом државином и доказивати да је одржајем стекао право својине, од Тихомира М. Ивановића612
28) Усвојеник из § 137 ГЗ искључује из наслеђа имовине свога усвојитеља његову рођену кћер. (Са примедбом д-ра Милана Бартоша), од Јована Д. Смиљанића613
29) О надлежности рудничког већа за спорове о принадлежности рударских службеника, од Ивана Д. Петковића616
30) Није допуштена ревизија у спору испод 5.000.— дин. у случају § 596 ст. IV ГРПП ако закључак призивног суда којим је била укинута прва пресуда првостепеног суда није садржавао никакво правно схватање, већ је налагао допуну извиђања, од Ивана Д. Петковића618
31) Парнична способност. — Именовање ауктора или недостатак легитимације. (Са примедбом д-ра Милана Бартоша), од Ставре Филипчевића619
32) Могу ли несупрузи закључивати уговор о наслеђивању?, од Леона Амара621
33) Кумулација багателних спорова, од Драгомира Д. Герасимовића622
34) Сметање у поседу, од Митра Д. Томанића623
35) Дужник је обавезан да се користи према свима веровницима Уредбом о ликвидацији земљорадничких дугова, од Миливоја Зарића625
36) За повраћај потпуне рехабилитације потребно је да осуђени поднесе доказе да је накнадио и штету учињену његовим кривичним делом, од Јована Д. Смиљанића626
37) За прекорачење нужне одбране потребно је да постоји истовременост напада и противнапада, од Јована Д. Смиљанића627
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
Радови Г. Charles-a Dupuis-a, од д-ра h. с. Живојина М. Перића541
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Споменица двадесетпетогодишњице ослобођења Јужне Србије (1912—1937), од д-ра Ђорђа Тасића344
2) Николић П., Три расправе из Јавног права, од д-ра Милете Ст. Новаковића344
3) Поповић (д-р С.) и др., Другарство код сеоске младежи, од д-ра Јована Ђорђевића346
4) Cadere (V. О.), Questions juridiques et diplomatiques roumains, од д-ра Драгољуба Аранђеловића347
5) Алексеев (Н. Н.), Куда итти?; idem, Пути и судьбы марксизма, од д-ра Ђорђа Тасића348
6) Dr. Paech u. Dr. Trembur, Ueber aerztliche Anzeigepflichten u. Pflichten zur Duldung aerztlicher Untersuchungen u. Operationen, од д-ра Јуpaja Кулаша348
7) Mankiewicz (H.), Le nationalsocialisme allemand, од Драгаша Ђ. Денковића351
8) Michels (R.), Nuovi studi sulla classe politica, од д-ра Љубомира C. Дуканца352
9) Lefebvre (H.), Le nationalisme contre les nations, од д-ра Војислава M. Грола354
10) Salvemini (G.), Under the Ахе of Fascism, од Николе Мирковићa356
11) Mirkine-Guetzévitch (B.), Les Constitutions nouvelles, од д-ра h. c. Слободана Joвaнoвића440
12) Meylan (Ph.), Jean Barbeyrac (1674—1744) et les débuts de l’enseignement du droit dans l’ancienne Académie de Lausanne, од д-ра Ђуре Поповића442
13) Givanovitch (Th.), Les problèmes fondamentaux de l’Еthique, од д-ра Боривоја Д. Петровића445
14) Стјепановић (Н.), Општа теорија о Главној контроли, од д-ра Ђорђа Тасића448
15) Симић (Н.), Смендова интеграциона теорија о држави и праву, од д-ра Ђорђа Тасића448
16) Михаиловић (д-р Ј.), Капиталистичка планска привреда, од д-ра Тихомира Ј. Марковића449
17) Бајић (д-р С.), Основи радног права, од Радомира Љ. Живковића450
18) Komatowski (d-r W.), Kryzys bankowy w Polsce 1793 roku, од д-ра Александра Соловјева546
19) Kuczynski (Ј.), Weltprodukion u. Welthandel in den letzten 100 Jahren, од Николе Мирковића548
20) Karlikovitch (D.), Le rapprochement économique des pays danubiens, од д-ра Илије A. Пржића549
21) Le Conseil de la Société des Nations, од д-ра Илије A. Пржића549
22) Ostojić (D.), Međunarodna organizacija rada, од д-ра Илије A. Пржића550
23) Barjaktarović (d-r N. Lj.), Međunarodna organizacija rada i njeni odnosi sa Jugoslavijom, од д-ра Илије A. Пржића550
24) Митриновић (Ч.) и Брашић (М. Н.), Југословенске народне скупштине и сабори, од д-ра Илије А. Пржића551
25) Симић (В. Св.) Идеолошки фронтови, од д-ра Јована Ђорђевића551
26) Петровић (М. С.), Француска политика и владе Народног фронта, од д-ра Јована Ђорђевића553
27) Giraud (Е.), La crise de la Democratie et le renforcement du pouvoir exécutif, од д-ра h. c. Слободана Јовановића628
28) Казасов (Д.), Днешна Југославија, од д-ра Илије Пржића630
29) Annuaire de l’Association yougoslave de Droit international, од д-ра Илије Пржића634
30) Morgenstern (О.), The Limits of Economics, од д-ра Љубомира Дуканца635
31) Der Ehrenschutz im neuen deutschen Strafverfahren, о,д д-ра Јураја Кулаша637
32) Neuordnung des Strafverfahrensrechts, од д-ра Јураја Кулаша637
33) Закони о пољопривредном уређењу Сједињених Америчких Држава, од д-ра Милана Бартоша638
34) Софреновић (М. Р.), Систематизована збирка девизно-валутних прописа Краљевине Југославије, од д-ра Милана Бартоша639
35) Јовановић (Слободан), Гледстон, од д-ра Јована Ђорђевића641
36) Алкалај (Арон), Мојсије, од д-ра Јована Ђорђевића642
37) Матијевић (д-р Иво) и Чулиновић (д-р Фердо), Коментар Закон о извршењу и обезбеђењу, од д-ра Адама Лазаревића643
38) Мићовић (М. Р.), Чланци и расправе из области војног кривичног законодавства, од Радослава Ј. Перуновића644
НЕКРОЛОГ
†f Јозеф Шај, од д-ра Драгољуба Аранђеловића357
Два велика губитка за науку и социологију (Антоан Меје и Фердинанд Брино), од д-ра Јована Ђорђевића358
† д-р Живан Спасојевић, од д-ра Драгољуба Аранђеловића и д-ра Божидара С. Марковића453
† Анри Калитан, од д-ра Божидара С. Марковића555
† Франц Жижек, од д-ра Лазе М. Костића645
БЕЛЕШКЕ
1) Саопштење Уредништва1
2) Најновији радови Г. Giorgio del Vecchio, од д-ра h. с. Живојина М. Перића359
3) Archives d’Histoire du Droit Oriental, од д-ра Александра Соловјева361
4) Жена као судија, од д-ра Драгољуба Аранђеловића363
5) Институт за проучавање штампе и штампарског права, од д-ра Данила Ј. Данића364
6) Common law у стиховима, од д-ра Андрије М. Ристића364
7) Исправка365
8) Annales sociologiques, од д-ра Љубомира Дуканца457
9) Промена правног положаја жене у Француској, од Ане Божић458
10) Шта ће жена добити еманципацијом?, од Вере Ђорђевићеве459
11) Литванија ствара јединствен Грађански законик, од д-ра Бошка Перићa461
12) Нова публикација Института за упоредно право на Париском универзитету, од д-ра Бошка Перића557
13) Један нов часопис за међународно право, од д-ра Илије Пржића558
14) Скупштина Југословенског удружења за међународно право558
15) Јубилеј проф. Јосифа Фаденхехта, од д-ра Драгољуба Аранђеловића647
16) Италианска кривично-правна књижевност, од д-ра h. с. Живојина М. Перића647
17) Репортажа дневних догађаја кинематографским односно радиофонским путем, од д-ра Јанка Шумана650
18) Десетогодишњица Женевског института за међународне студије, од д-ра Миленка К. Милића652
19) Комитет правних експерата Друштва народа за статут жене, од д-ра Анке Гођевац653
20) Француски часопис за проучавање штампе и штампарског права, од д-ра Данила Ј. Данића654
21) Први француски часопис посвећен радном праву, од Радомира Живковића654
22) Конгрес правника Краљевине Југославије, од д-ра Илије Пржића655
БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА ЖИВОЈИНА М. ПЕРИЋА245
ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА365, 462, 558, 656
НОВЕ КЊИГЕ463, 560
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Ајзнер, д-р Бертолд43
Амар, Леон A.340, 432, 539, 621
Андраши, д-р Јурај173
Аранђеловић, д-р Драгољуб24, 347, 357, 363, 453, 529, 647
Бартош, д-р Милан Ф.27, 319, 602, 638, 639
Беговић, д-р Мехмед76
Благојевић, д-р Борислав Т.237, 498
Благојевић, д-р Видан О.81, 327
Божић, Ана458
Бућић, д-р Миодраг587
Владисављевић, д-р Милан169, 487
Вучковић, Петар Д.537
Герасимовић, Драгомир Д.337, 433, 536, 622
Гођевац, д-р Анка653
Грђић, д-р Гојко400
Грол, д-р Војислав М.354
Данић, д-р Данило Ј.364, 376, 530, 654
Демченко, д-р Григорије В.102
Денковић, Драгаш Ђ.351
Доленц, д-р Метод193, 478
Дуканац, д-р Љубомир227, 352, 457, 635
Ђорђевић, Вера459
Ђорђевић, д-р Јован113, 346, 353, 551, 553, 641, 642
Живадиновић, д-р Стеван412
Живковић, Радомир Љ.241, 450, 654
Жујовић, д-р Милан Ј.221
Зарић, Миливоје625
Ивановић, Тихомир М.328, 612
Ивић, д-р Алекса141
Илић, д-р Михаило156
Јакшић, д-р Гргур139
Јовановић, д-р Драгослав Б.151
Јовановић, д-р h. с. Слободан6, 440, 628
Кнежевић, Драгутин294
Конић, Радољуб С.335
Константиновић, д-р Михаило66
Костић, д-р Лазо М.165, 645
Коштуница, Јован В.333
Крајински, д-р Никола208
Крбек, д-р Иво47, 279, 382
Кукољац, Милорад В.595
Кулаш, д-р Јурај348, 637
Лазаревић, д-р Адам П.231, 326, 643
Марковић, д-р Божидар В.198
Марковић, д-р Бодижар С.106, 453, 555
Марковић, д-р Тихомир Ј.449, 518, 610
Марти, Габриел465
Мауровић, д-р Иван32
Мијић, Ђорђе С.513
Милић, д-р Иво125
Милић, д-р Миленко К.322, 652
Мирковић, д-р Ђорђе86, 582
Мирковић, Љубомир516
Мирковић, д-р Мијо217
Мирковић, Никола356, 421, 548
Митровић, д-р Велизар3
Недељковић, д-р Бранислав М.97
Новаковић, д-р Милета Ст.25, 344
Пантелић, д-р Душан Љ.92
Перић, д-р Бошко461, 557
Перић, д-р h. с. Живојин М.359, 425, 541, 647
Перуновић, Радослав Ј.644
Петковић, Иван Д.300, 428, 616, 618
Петровић, д-р Боривоје Д.341, 445
Петровић, Витомир309
Питамиц, д-р Леонид143
Пливерић, д-р Младен36
Поповић, д-р Ђура176, 442
Поповић, Миодраг П.338
Поповић, д-р Реља 3.119
Пржић, д-р Илија А.182, 549, 550, 551, 558, 607, 630, 634
Продановић, Дионисије436
Прокопијевић, Милош521
Радојковић, д-р Милош185
Ристић, д-р Андрија М.364
Саичић, Радомир Н.439
Сајовић, д-р Рудолф62
Смиљанић, Јован Д.331, 342, 432, 426, 533, 613, 626, 627
Смирнов, д-р Константин127
Соловјев, д-р Александар133, 361, 546
Спасојевић, д-р Живан10
Спекторски, д-р Евгеније147, 369
Станић, Душан С.316
Стефановић, д-р Јован154
Струве, д-р Петар110, 561
Тајтацак, Живко Н.434
Тасић, д-р Ђорђе16, 273, 344, 348, 448, 578
Тодоровић, д-р Милан211
Томанић, Митар Д.539, 623
Троицки, Сергије160
Филипчевић, Ставра619
Франк, д-р Станко203
Цуља, д-р Срећко53
Чубински, д-р Михаило205
Шкерљ, д-р Милан58
Шуман, д-р Јанко650
Шуте, д-р Еберхард417