Архив 1939 | Коло 2 | Књига 55
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ
БР. 1—6, КЊ. XXXVIII (LV) ДРУГО КОЛО
1) Божидар Марковић као наставник, од д-ра Ђорђа Тасића389
2) Божа Марковић — покретач институције условне осуде, од д-ра Метода Доленца391
3) О 30-годишњици Фридјунговог процеса, од д-ра Ива Милића398
4) Жене као поротници у Душановом законику, од д-ра Александра Соловјева403
5) Личност и рад д-ра Божидара В. Марковића, од д-ра Тихомира Васиљевића407
1) Монтескије, од д-ра Евгенија Спекторског97
2) Индикативне и нормативне науке, од д-ра Александра Билимовића289
3) Александар Градовски, од д-ра Евгенија Спекторског488
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Један поглед на позакоњење ванбрачне деце, од д-ра Данила Ј. Данића5
2) Значај парничне легитимације са гледишта процесног права и последице њенога недостатка, од д-ра Адама П. Лазаревића40, 130
3) Правни положај жене у Хрватској и Славонији чији је брак проглашен неваљаним по кан. 1099, § 1, n, 2 Cod. iur. can., од д-ра Матије Белића107
4) О установи злоупотребе права, од д-ра h. с. Живојина М. Перића193
5) О извршењу узајамних облигација по пољском закону о облигацијама и нашем Грађ. законику, од д-ра Драгољуба Аранђеловића528
6) Где да законодавац стави наше колизионе норме?, од д-ра Станка Лапајна535
7) Треба ли у нашем јединственом Грађ. законику предвидети законско право првокупа (прекупа, прече купње)?, од д-ра Бертолда Ајзнера538
8) Првенствени ред принудних заложних права и права на намирење по ИП, од д-ра Срећка Цуље542
9) Одговорност закупаца за пожар, од д-ра Михаила Константиновића557
10) Кривично девизно законодавство и приватноправни послови, од д-ра Милана Бартоша572
11) Може ли прелаз на ислам послужити као узрок за развод брака?, од д-ра Мехмеда Беговића577
12) Промена и сукцесија странака у завршном поступку, од д-ра Адама П. Лазаревића589
13) Обавезни покушај мирења парничара пре спора и одређивање највишег износа такса и намета према претпредлогу франц. зак. о суд. грађ. поступку, од д-ра Видана О. Благојевића595
14) Надлежност кривичних судова за приватноправна потраживања, од д-ра Душана Љ. Пантелића598
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Релативност једне категорије прописа Кривичнога законика, од д-ра h. с. Живојина М. Перића412
2) Стандарди и директиве у казненом праву, од д-ра Станка Франка423
3) Функционална надлежност редовних кривичних судова у схватању владајуће доктрине и позитивног права, од д-ра Миодрага Аћимовића432
4) Статика и динамика у типологији злочинаца, од Александра Маклецова436
ДРЖАВНО, УСТАВНО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
1) Обим, задатак и метода обраде административног права на правном факултету, од д-ра Николе Стјепановића29
2) Кривична одговорност министара по Уставу од 1931, од д-ра h. с. Слободана Јовановића484
3) Самоуправа и демокрација, од д-ра Ива Крбека495
4) Санкција парламентарног режима, од д-ра Јована Стефановића500
5) Основна обележја новог општинског уређења у Немачкој, од д-ра Михаила Илића502
6) Реална унија као стварна савезна држава, од д-ра Милана Владисављевића509
7) Претседнички систем, од д-ра Јована Ђорђевића514
8) Прејудиционо питање и наше административно право, од д-ра Николе Стјепановића521
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
1) Правна природа међународних уговора, од д-ра Ђуре Поповића215
2) Развитак панамериканског покрета, од д-ра Милете Ст. Новаковића491
3) Међународни кривични суд, од д-ра Илије А. Пржића504
СОЦИОЛОГИЈА
1) Дункманова социологија религије, од д-ра h. с. Слободана Јовановића1
2) Социолошка теорија Фоконеа о кривичној одговорности, од д-ра Ђорђа Tacићa209
3) О односу између економског и правног, од д-ра Петра Струве444
4) Демокрације и тоталитарне државе, од д-ра Франа Милобара450
СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЈА
Психологија колектива, од д-ра Николе Крајинског439
ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА И ОПШТА ТЕОРИЈА ПРАВА
1) Правичност као извор права, од д-ра Божидара С. Марковића20
2) Теорија институције Мориса Ориуа, од д-ра Војислава М. Грола313
3) Један поглед на филозофију права у савременој Француској, од д-ра Божидара С. Марковића461
4) Сила и право, од д-ра Ђуре Поповића466
5) Тумачење изузетака, од д-ра Борислава Т. Благојевића471
ИСТОРИЈА
1) Посредовање Аустрије за измирење Порте са Србијом 1810 године, од д-ра Алексе Ивића476
2) Француска и народни покрети у Аустрији 1848, од д-ра Милоша Радојковића476
РИМСКО ПРАВО
Successio in universum ius у римском наследном праву, од д-ра Константина Смирнова549
ЦРКВЕНО ПРАВО
Надлежност православних црквених судова у погледу додељивања деце, од Сергија Троицког554
ТРГОВАЧКО, МЕНИЧНО И СТЕЧАЈНО ПРАВО
1) Квази-уговори у трговачком праву, од д-ра Владислава Брајковића224
2) Да ли је основан назив „друштво са ограниченом одговорношћу“?, од д-ра Милана Шкерља531
3) Двије примједбе за уводни закон за Трговачки закон, од д-ра Павла Растовчана568
4) Право гласа банака као држалаца стварно туђих акција, од д-ра Ђорђа Ж. Мирковића580
ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИСКЕ НАУКЕ
1) Економија и политика, од д-ра Љубомира С. Дуканца298
2) Физиократска теорија о државним дуговима, од д-ра Милана Тодоровића603
3) Значај привредних ступњева, од д-ра Милана Ј. Жујовића607
4) Немачки порески бонови, од д-ра Јована Ловчевића612
РАДНО ПРАВО
О штрајку са заузимањем фабрика, од д-ра Стојана Бајича616
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Кланичне санитетске таксе, од д-ра Милана Тодоровића138
2) Тужбе за накнаду штете против службеника, од д-ра Милана Бартоша143
3) Пресуда због изостанка или пропуштања код статусних спорова, од Драгутина Кнежевића236
4) Скраћење парница око повраћаја принадлежности, од д-ра Милана Бартоша349
ПАРЛАМЕНТАРНА ХРОНИКА
Утврђивање изборних резултата, од д-ра Лазе М. Костића239
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Нео-неутралност, од д-ра Илије Пржића53
2) Минхенски споразум, од д-ра Милете Ст. Новаковића243
СТРАНИ ПРАВНИ ЖИВОТ
Неколико занимљивих случајева француског правосуђа, од д-ра Драгољуба Аранђеловића56, 150
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Порески клиринг, од д-ра Љубомира Дуканца153
2) Основне црте у демографском развоју Југославије, од д-ра Николе Мирковића349
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Мењање и укидање административних одлука у пракси, од Светозара Аџића60
2) Због прекорачења власти може се управно-судском тужбом нападати дисциплинска одлука, од д-ра Боривоја Д. Петковића160
3) Обавезност мишљења лекарске комисије при доношењу решења о боловању, од Војислава М. Ђендића250
4) Одлука Држ. савета о једном случају неслагања правилника за извршење законских одредаба и тих законских одредаба, од Ђорђа Јанића357
СУДСКА ХРОНИКА
1) По § 884 ГЗ дуг из уговора о зајму може се исплатити не само новцем, него и другим чиме на шта се странке сложе, од Јована Д. Смиљанића62
2) Претходно уговарање зајма и куповине и продаје, од д-ра Милана Бартоша64
3) Институцијом сметања поседа може се користити само онај фактички држалац који је као такав самовласно истиснут из државине од трећег лица, од д-ра Видана О. Благојевића65
4) Кад су цесије извршене истог дана и једновремено достављене цесусу, онда цесионари имају право једнаког ранга, од Тихомира М. Ивановића67
5) Унуци наслеђују свога деду по свом сопственом праву, од Јована Д. Смиљанића69
6) Злоупотреба права код грађанских пресуда, донетих на основу безусловног потпуног признања, од Александра Р. Миловића70
7) Повреда прописа о застарелости није разлог за поништа.ј пресуде избраног суда. (Са примедбом д-ра Милана Бартоша), од Драгомира Д. Герасимовића73
8) Није долуштен редован правни пут за спорове општинских службеника против општине због неисплаћене плате, од Миленка Т. Михаиловића74
9) Неотварање и обустава истраге, од д-ра Ханса Бауера75
10) Од којега момента почиње тећи рок за подношење предлога за гоњење код дела из § 276 КЗ, од Братислава М. Ђелошевића77
11) Да ли је епархиски црквени суд надлежан за решавање сумње о патернитету, од Сергија Троицког162
12) Констатација патернитета. (Иако је дете у црквеним књигама уведено као ванбрачно, пресумптивни отац није ослобођен дужности судског одрицања), од Тихомира М. Ивановића164
13) За издржавање жене, поред мужа, обавезан је и свекар ако живи заједно са сином. (Са примедбом д-ра h. с. Живојина М. Перића, од Јована Д. Смиљанића165
14) Мираз није поклон већ законска обавеза родитеља ради бољег живота младенаца и кад се обећа може се судским путем тражити, од Јована Д. Смиљанића167
15) Иако адвокат може на другог пренети овлашћење, ипак не може без изричитог овлашћења са овим пуномоћником уговорити и хонорар. (Са примедбом д-ра Милана Бартоша), од Ивана Д. Петковића169
16) Прописи уговора уопште примењују се и на уговоре о задрузи. (Са примедбом д-ра h. с. Живојина М. Перића), од Леона Амара170
17) Поништај пресуде избраног суда због недостатка изворника, од Драгомира Д. Герасимовића171
18) Један случај неправилног разумевања и погрешне примене прописа § 29 КЗ, од Родољуба С. Конића173
19) Начело непосредности важи и за призивни суд, од д-ра Видана О. Благојевића251
20) Дукати нису миразно добро, већ женин накит, којим жена има право слободног располагања, од Јована Д. Смиљанића254
21) Однос тапије и јавне продаје, од Јована Д. Смиљанића256
22) Кад је брак разведен кривицом оба супружника, жена нема права на издржавање, од Јована Д. Смиљанића259
23) Уговор о заједници живота не може се раскинути због одласка једног уговорача ради лечења због болести, од Јована Д. Смиљанића261
24) Уговор о усиновљењу, по коме усвојеник наслеђује усвојитеља, обеснажава ранији тестамент усвојитеља, од Јована Д. Смиљанића262
25) Оштећеник није дужан тужити поред општине и службеника за штету насталу превозом трамвајем, од Ивана Д. Петковића264
26) Без утицаја су на прекид застарелости послови, обављени од адвоката после отказа пуномоћија, ако то нису неопходни, од Драгомира Д. Герасимовића266
27) Ништење решења избраног суда на основу § 691 ГРПП, од Драгомира Д. Герасимовића267
28) Крађа из § 314 КЗ а не кривично дело крађе учињено на опасан и дрзак начин из § 316 т. 3 КЗ, од Јована Д. Смиљанића268
29) Уредба о максимирању камата и неоправдано обогаћење, од Лeoнида Таубера358
30) Уговор о усиновљењу нема законске важности, ако је од стране надлежног епископа поништено црквено усиновљење, од Јована Д. Смиљанића360
31) О надлежности рудничког већа допуштен је споразум странака, те није допуштен приговор ненадлежности после одржаног првог рочишта, од Ивана Д. Петковића362
32) Audiatur et altera pars, од Леона А. Амара364
33) Спор о раскиду уговора о закупу код среског суда нема својства хитности у смислу § 532 ГРПП, од Александра Р. Миловића367
34) Пресуда којом је отац отпустио испод своје власти извршеника не даје право и на повраћај непокретности које син ужива, од Милорада М. Јовановића369
35) У радњи оптуженика што је секиром по глави убио свога деду, када га је овај пробудио и опсовао што спава кад радници раде, стоји дело лишења живота из § 167 од. I КЗ, од Јована Д. Смиљанића370
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Е. Giraud, Le Pouvoir Exécutif dans les Démocraties d’Europe et d’Amérique, од д-ра h. c. Слободана Јовановића79
2) E. Charrier, L’évolution intellectuelle féminine, le développement intellectuel de la femme, la femme dans les professions intellectuelles, од д-ра Драгољуба Аранђеловића79
3) Dr. В. Eisner, Der Vorentwurf eines Zivilgesetzbuches für das Königreich Jugoslawien, од д-ра Драгољуба Аранђеловића81
4) М. О. Hudson, The World Court (1921—1938), од д-ра Милете Ст. Новаковића81
5) G, Gourvitch, Essais de Sociologie, од д-pa Ђорђа Тасића83
6) Ј. Schacht, G. Bergsträsser’s Grundzüge des Islamischen Recht, од д-ра Мехмеда Беговића87
7) G. Н. Bousquet et le R. P. Demeerseman, L’adoption dans la famille tunisienne, од д-ра Мехмеда Беговића88
8) N. Gunzburg, Les transformations récentes du Droit pénal, interne ef international, од д-ра Боривоја Д. Петровића88
9) Р. George, Géographie économique et sociale de la France, од Николе Мирковића89
10) Dr. B. Eisner, Pravni položaj inozemnih trgovačkih društava u našoj državi po današnjem pravu i po novom Trgovačkom zakonu, од д-ра Ђорђа Ж. Мирковића90
11) Кривични законик Руске Социалистичке Федеративне Совјетске Републике, од д-ра Боривоја Д. Петровића91
12) И. Д. Петковић, Грађански законик за Краљевину Србију, од д-ра Драгољуба Аранђеловића175
13) Dr. N. Katičič, Organ i norma, од д-ра Ђорђа Tacићa175
14) Dr. S. Frank, Analogie und Fiktion im Strafrecht од д-ра Ђорђа Тасића177
15) Д-р Б. С. Mapковић, Реформа нашег грађанског законодавства, од д-ра Адама П. Лазаревића179
16) А. Toulemon, Les mépris des contrats et la crise, од д-ра Драгољуба Аранђеловића180
17) Π. Βαλληνδα, Ομοιμορφια ερμηνειας των διεϑνων συμβασεων ιδιωτιχου διεϑνουϛβιχαιου, од д-ра Милоша Младеновића180
18) Ј. Е. Hoover, Crime аuх États-Unis, од д-ра Боривоја Д. Петровића182
19) Bureau International du Travail, L’Année sociale, од д-ра Драгољуба Аранђеловића269
20) Е. Gaudemet, Théorie générale des obligations, од д-ра Видана O. Благојевића271
21) H. Laufenburger, L’intervention de l’État en matiêre économique, од д-ра Љубомира Дуканца273
22) А. Bilimović, Einige Bemerkungen zur Theorie der Planwirtschaft, од д-ра Љубоммра Дуканца276
23) Ј. М. Јовановић, Дипломатска историја нове Европе 1918—1938, од д-ра Илије Пржића279
24) Ж. С. Којић, Збирка образаца, од д-ра Адама П. Лазаревића280
25) Dr. S. Lapajne, Načrt pri posestovalno- in zastarelno-pravnih določb za jugosl. državljanski zakonik, од д-ра Драгољуба Аранђеловића371
26) Д-р X. Бауер, Основи регистрационе дактилоскопије, од д-ра Сергија Трегубова371
27) I. Manzoni, Mirovni ugovori, од д-ра Илије Пржића372
28) Д-р Б. Т. Благојевић, Посебни део облигационог права, од д-ра Душана Љ. Пантелића372
29) М. Toutsakovitch, Élaboration scientitique du droit positif dans la conception de François Gèny, од д-ра Божидара C. Марковића371
30) Etudes de droit civil à la mémoire de Henri Capitant, од д-ра Божидара С. Марковића377
31) О. Lange and F. М. Taylor, On the Economic Theory of Socialisme, од д-ра Љубомира C. Дуканца378
32) J. Saint-Germès, L’État capitaliste, од д-ра Љубомира C. Дуканца381
33) BIT, Les tribunaux du travail, од Радомира Љ. Живковића381
НЕКРОЛОГ
1) † Добривоје С. Петковић, од д-ра Драгољуба Аранђеловића93
2) Charles Lyon-Caën — Henri Capitant — René Démogue — Edgar Alix — Charles Dupuis — Paul Matter — Jules Valéry — Arthur Goddyn — Ernest Mahaim, од д-ра h. c. Живојина M. Перића183
БЕЛЕШКЕ
1) Споменица у част Г. Тришиа, од д-ра Бошка Перића93
2) Раопоред у Држ. савету за 1939 год, од Властимира Лучића95
3) Стечај на Правном факултету у Загребу95
4) XII међународни конгрес за кривично право и казнене заводе у Риму 1940, од д-ра Боривоја Д. Петровића187
5) Уговор о усвојењу у Немачкој, од д-ра Драгољуба Аранђеловића188
6) Награђени светосавски темати189
7) Алманах „Просвета“ за 1939. год.190
8) Два задесна вешања, од д-ра Миодрага Бућића281
9) Руски правни часописи у иностранству, од Александра Маклецова284
10) Годишњак Међународног института за јавно право за 1938 год., од д-ра Данила Ј. Данића286
11) Бугарски правни часопис и наша наука286
12) Атлас привредне статистике Југославије, од д-ра Николе Мирковића286
13) Конгрес правника Краљевине Југославије286
14) Европски конгрес за хигиену ума, од д-ра h. с. Живојина М. Перића382
15) Финансиски закон за 1939/40 год., од д-ра Николе Стјепановића385
16) Стечај на Правном факултету у Загребу387
ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА96, 190, 287, 387
НОВЕ КЊИГЕ192, 288, 388
БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА Д-РА БОЖИДАРА В. МАРКОВИЋА620
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Ајзнер, д-р Бертолд538
Амар, Леон А.170, 364
Аранђеловић, д-р Драгољуб56, 79, 81, 93, 150, 175, 180, 188, 269, 371, 528
Аћимовић, д-р Миодраг432
Аџић, Светозар60
Бајич, д-р Стојан620
Бартош, д-р Милан64, 73, 143, 169, 339, 572
Бауер, д-р Ханс75
Беговић, д-р Мехмед87, 88, 577
Белић, д-р Матија107
Билимовић, д-р Александар289
Благојевић, д-р Борислав Т.471
Благојевић, д-р Видан О.65, 251, 271, 595
Брајковић, д-р Владислав224
Бућић д-р Миодраг281
Васиљевић, д-р Тихомир407
Владисављевић, д-р Милан509
Герасимовић, Драгомир Д.73, 171, 266, 267
Грол, д-р Војислав М.313
Данић, д-р Данило Ј.5, 286
Доленц, д-р Метод391
Дуканац, д-р Љубомир С.153, 273, 276, 298, 378, 381
Ђелошевић, Братислав М.77
Ђендић, Војислав М.250
Ђорђевић, д-р Јован514
Живковић, Радомир Љ.381
Жујовић, д-р Милан Ј.607
Ивановић, Тихомир М.67, 164
Ивић, д-р Алекса476
Илић, д-р Михаило502
Јанић, Ђорђе357
Јовановић, Милорад М.369
Јовановић, д-р h. с. Слободан1, 79, 484
Кнежевић, Драгутин236
Константиновић, д-р Михаило557
Конић, Родољуб173
Костић, д-р Лазо М.239
Крајински, д-р Никола439
Крбек, д-р Иво495
Лазаревић, д-р Адам П.40, 130, 179, 280, 589
Лапајне, д-р Станко535
Ловчевић, д-р Јован С.612
Лучић, Властимир95
Маклецов, Александар284, 436
Марковић, д-р Божидар С.20, 374, 377, 461
Милић, д-р Иво398
Милобар, д-р Фран450
Миловић, Александар Р.70, 367
Мирковић, д-р Ђорђе90, 580
Мирковић, д-р Никола89, 286, 349
Михаиловић, Миленко Т.74
Младеновић, д-р Милош180
Новаковић, д-р Милета Ст.81, 243, 491
Пантелић, д-р Душан Љ.372, 598
Перић, д-р Бошко93
Перић, д-р h. с. Живојин М.165, 170, 183, 193, 382, 412
Петковић, Иван Д.169, 264, 362
Петровић, д-р Боривоје Д.88, 91, 160, 182, 187
Поповић, д-р Ђура215, 466
Пржић, д-р Илија А.53, 279, 372, 504
Радојковић, д-р Милош478
Растовчан, д-р Павао568
Смиљанић, Јован Д.62, 69, 165, 167, 254, 256, 259, 261, 262, 268, 360, 370
Смирнов, д-р Константин549
Соловјев, д-р Александар403
Спекторски, д-р Евгеније97, 488
Стефановић, д-р Јован500
Стјепановић, д-р Никола29, 385, 521
Струве, д-р Петар444
Тасић, д-р Ђорђе83, 175, 177, 207. 389
Таубер, д-р Леонид358
Тодоровић, д-р Милан138, 603
Трегубов, д-р Сергије371
Троицки, Сергије162, 554
Франк, д-р Станко423
Цуља, д-р Cpeћкo542
Шкерљ, д-р Милан531