Архив 1938 | Коло 2 | Књига 54
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ
1-6 БР. XXXVII (LIV) ДРУГО КОЛО
1) Шопенхауер и савремена култура, од д-ра Евгенија Спекторског1
2) Солидаризам као етички принцип, од Живојина Цветковића90
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Уговор о усвојењу деце по грађанском праву, од д-ра Драгољуба Аранђеловића7
2) О појму парничне легитимације, од д-ра Адама П. Лазаревића37
3) Сеф (Обавезе и одговорност банке), од д-ра Душана Љ. Пантелића69, 216
4) Може ли се издати платни налог на основу застареле менице, од Драгутина Кнежевића304
5) Власничка хипотека, од Ђуре Суботића310
6) Положај жене и женских сродника у шеријатском наследном праву, од д-ра Мехмеда Беговића395
7) Нека спорна питања из припремног поступка, од Милутина Калезића416, 520
8) Контроверзе у поступку због сметања поседа, од Милорада В. Кукољца528
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Границе војног кривичног и војног дисциплинског права, од Александра Ристића98
2) Типологија злочинаца у модерном законодавству, од Александра Маклецова193
3) Стварна надлежност по кривичним делима из Закона о заштити јавне безбедности и поретка у држави, од д-ра Ханса Бауера239
4) Начелно одређење појма „почетак судског кривичног поступка“, од д-ра Метода Доленца292
5) Улога судије и његова припрема у борби противу криминалитета, од д-ра Тихомира Васиљевића509
ДРЖАВНО, УСТАВНО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
1) Постанак једне законске одредбе о поступку код Државног савета, од Богдана Мајсторовића53
2) Сршкићев нацрт закона о бановинској самоуправи, од д-ра h. с. Слободана Јовановића289
3) Судска власт према уставу и законима, од Николе Тинтића314
ОПШТА ТЕОРИЈА ПРАВА И ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА
1) Бергсонов интуиционизам у филозофији права, од Миодрага Туцаковића225
2) Нормативне науке, од д-ра Евгенија Спекторског385
3) Модерни релативизам и проблем природног права, од д-ра Ђорђа Тасића481
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
Да ли је међународно право, материјално и формално, једно између држава а не изнад држава?, од Борислава А. Милојковића412
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
1) Спорови појединаца и страних држава, од д-ра Милана Бартоша210
2) Криза Међународног приватног права, од д-ра Милана Бартоша486
ЦРКВЕНО ПРАВО
Управа удовом епархијом, од Сергија Троицког32
ТРГОВАЧКО, МЕНИЧНО И СТЕЧАЈНО ПРАВО
Ново југословенско деоничко право (Са гледишта упоредног права), од д-ра Рихарда Розендорфа59
ИСТОРИЈА ПРАВА
Решавање сукоба између законика и осталих правних извора према одредбама у Душановом законику, од Борислава Ив. Благојевића241
ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИСКЕ НАУКЕ
О објективности економске науке, од д-ра Љубомира С. Дуканца493
СУДСКА МЕДИЦИНА
Необичан случај привидног чедоморства, од д-ра Миодрага Бућића407
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Ограничење својине и промета зиратног земљишта, од д-ра Милана Бартоша115
2) Потребне допуне уписа породичне задруге у земљишне књиге, од д-ра Милана Бартоша329
3) Сумњиво доба улога код завода под заштитом, од д-ра Милана Бартоша428
4) Да ли је § 218 ВКП укинут прописом § 64 КЗ? (Још један разлог за реформу ВКП), од Војислава Љ. Павловића534
ПАРЛАМЕНТАРНА ХРОНИКА
1) Трајање скупштинског периода и крајњи рок за вршење скупштинских избора, од д-ра Михаила Илића334
2) Неколико питања у вези примене Изборног закона, од д-ра Лазе М. Костићa431
СТРАНИ ПРАВНИ ЖИВОТ
О пројекту румунског Грађанског законика, од Жарка Ћ. Деспотовића536
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Солунски протокол, од д-ра Милете Новаковића120
2) Швајцарска и санкције, од д-ра Рафаила Левића245
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
Монетарна ситуација у свету, од д-ра Тихомира Ј. Марковића123
УНИВЕРЗИТЕТСКА ХРОНИКА
Универзитетски проблеми на Међународној конференцији за вишу наставу, од д-ра Јована Ђорђевића253
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Дисциплинска одговорност ученика средњих школа, од Светозара Аџића251
2) Државном службенику није потребно одобрење да би некога тужио суду, од Светозара Аџића436
СУДСКА ХРОНИКА
1) Један случај одговорности чиновника и државе за накнаду штете по Закону о штампи, од д-ра Драгољуба Аранђеловића134
2) Како ћe се досудити издржавање немоћном или оскудном родитељу из прихода деце?, од Борислава А. Милојковића139
3) Кад је код уговора о продаји и куповини предвиђено да ће се исти раскинути, ако купац не буде на време полагао отплате, онда самим неиспуњењем ове своје обавезе купац не постаје несавестан држалац купљене ствари, већ тек од дана подигнуте тужбе од стране продавца за раскид уговора, од Тихомира М. Ивановића141
4) Родитељи нису криви за штету коју учине њихова деца старија од 7 година, нити се њихова одговорност може засновати по § 115 ГЗ (Са примедбом д-ра Милана Бартоша), од Joвaнa Д. Смиљанића143
5) Ако је тужбени захтев који потиче из неплаћене електричне струје општини застарео, има места примени прописа застарелости из § 928 д ГЗ (Са примедбом д-ра Милана Бартоша), од Јована Д. Смиљанића144
6) Смањење законског дела може наступити само кад има више жекске него мушке деце, а при једнаком броју мушке и женске деце, део мушке деце мора бити раван половини, од Јована Д. Смиљанића146
7) Због непотпуног образложења чињеница призивни суд не може укидати пресуду првога суда по § 590 т. 2 и 3 ГРПП вeћ има сам одлучити на основу §§ 582 и 583 ГРПП, од Ивана Д. Петковића148
8) Важност меничног алонжа, од Ивана Д. Петковића149
9) Анализа § 418 КП с погледом на његову примену, од Леона А. Амара151
10) Да ли треба новелирати § 418/II КП?, од Александра Миловића152
11) Условна осуда код преступака у КЗ за Босну и Херцеговину који су остали на снази на подручју Апелационог суда у Сарајеву, од Рајка Пелеша154
12) У радњи оптуженика, што су у циљу туче, ударили по глави погинулог каменом од 4—5 кгр. стоји умишљајно дело лишења живота из § 167 од. I КЗ, а не дело лишења живота после зрелог и хладног размишљања из § 167 од. II т. 1 КЗ, од Јована Д. Смиљанића156
13) У радњи оптуженика, што је у гушању отео нож од нападача, истим ударио у груди овога, услед чега је и смрт наступила, стоји прекорачење нужне одбране, од Јована Д. Смиљанића158
14) Надлежност суда за испуњење уговора мора се исправом утврдити — § 85 ГРПП, јер у противном тужба следује општу месну надлежност туженога — § 61 ГРПП, од д-ра Видана О. Благојевића257
15) Ванбрачна жена нема право на накнаду од ванбрачног мужа за вршене домаћинске послове за време ванбрачног живота. (Са примедбом д-ра Драгољуба Аранђеловића), од Јована Д. Смиљанића259
16) Иако је брак разведен на штету мужа, жени не припада право на издржавање од мужа, кад јој то право није признато пресудом духовног суда (чл. 96 т. 6 Зак. о цркв. властима). (Са примедбом д-ра Милана Бартоша), од Јована Д. Смиљанића260
17) По § 103 ГЗ није допуштен уговор по коме би се супрузи споразумели о разводу или уништају брака. (Са примедбом д-ра Милана Баргоша), од Јована Д. Смиљанића262
18) Кад два лица доводе право својине непокретног добра од истог лица, прече је у праву оно које је пре убаштињено, мада друго лице има ранију судску пресуду, од Ивана Д. Петковића263
19) За право на накнаду штете потребни су ови елементи: повреда уговорно-законских одредаба, претрпљена штета и узрочни однос између повреде и штете, од Душана П. Мишића266
20) Посредовање за купопродају непокретности је грађански посао, од Драгомира Д. Герасимовића267
21) За позакоњење доцнијим браком довољна је очева изјава и по мајчиној смрти, од Слободана Савића268
22) Урачунавање времена после изрицања првостепене пресуде у издржану казну, од Радомира Н. Саичића270
23) По § 123 ГРПП може се ауктор-претходник именовати само од онога ко буде тужен као поседник-држалац које ствари или којег стварног права, од д-ра Видана О. Благојевића337
24) Пропис § 921 ГЗ односи се само на малолетнике који врше сами правне послове, а не и на оне малолетнике који су правилно заступљени стараоцем, од Јована Д. Смиљанића340
25) Одговорност командитора по § 30 срп. Трг. зак. наступа без обзира на начин манифестовања повреда прописа из §§ 27 и 28 Трг. зак., од Јована Д. Смиљанића341
26) Жена државни службеник привређује себи а не своме мужу. (Са примедбом д-ра Милана Бартоша), од Ивана Д. Петковића343
27) Судска пракса о стварној надлежности за пресуђење спорова из уroвора о најму између трговаца и њихових намештеника, од Родољуба С. Koнићa344
28) О надлежности и поступку код депозита, од Душана П. Мишића347
29) I Појам вишег помоћног особља, — II Службопримац нема право на отпремнину у случају стечаја послодавачке фирме, од д-ра Саве Стругара348
30) Који је суд надлежан да цени уредност и искреност позива мужа жени за продужење брачног живота, од Братислава Ђелошевића351
31) Самосталност парнице за поништај пресуде избранога суда, од Драгомира Д. Герасимовића353
32) Надлежност суда за спорове у рудничким стварима, од Драгомира Д. Герасимовића353
33) Пресељење предмета извршења, од Атанасија Р. Јањића354
34) Упис у именик адвоката на основу права стеченог no Уредби о олакшању стажа ратом ометених, од Атанасија Р. Јањића355
35) Примена § 320 од, I ГРПП, од Живка Тајтацака356
36) У радњи оптужене, што је по наредби свога мужа донела своје новорођено дете до речне обале, које је у реку бацио њен муж, нема дела помагања из § 34 од. II КЗ, од Јована Д. Смиљанића358
37) За постојање кривичног дела против општег здравља из § 256 од. I КЗ не тражи се нарочита свест о томе да је неко полно заражен, већ обична свест да ту болест има, од Јована Д. Смиљанића359
38) Из раднога права, од д-ра Ива Политеа437
39) Рок застарелости може се уговором унапред скратити, од Ивана Д. Петковића440
40) Поводом питања да ли се рок застарелости може скратити унапред уговором, од д-ра Милана Бартоша441
41) Иако пропис § 800 ГЗ даје право на тражење накнаде штете, одговорност за накнаду штете по § 801 ГЗ постоји само онда ако се штета догодила кривицом учиниоца услед његове зле намере или небрежења (Са примедбом д-ра Милана Бартоша), од Јована Д. Смиљанића443
42) Законитост одн. незаконитост детета рођеног из брака поништеног на основу § 93 т. 2 ГЗ зависи од тога, да ли је један од брачних другова из таквог брака био невин (Са примедбом д-ра Милана Бартоша), од Јована Д. Смиљанића446
43) Службеност на послужном добру мора се увести у јавне књиге и иста се може према доцнијем прибавиоцу послужног добра истаћи само ако је уписана, од Јована Д. Смиљанића447
44) Кад између супружника нема имовинског уговора, жена нема право на деобу имовине стечене за време брачне заједнице са мужем, од Јована Д. Смиљанића449
45) Закуподавац није одговоран за накнаду штете због крађе учињене његовом закупцу, од Јована Д. Смиљанића450
46) Дубов хлад као предмет тужбе због узнемиравања државине. (Са примедбом д-ра Милана Бартоша), од Леона А. Амара452
47) Је ли допуштена непосредна тужба против јемаца? (Са примедбом д-ра Милана Бартоша), од Јовице Б. Мијушковића454
48) Да ли треба урачунати издржани истражни затвор у издржану казну осуђенику, који са призивом и ревизијом није успео?, од Александра Р. Миловића456
49) Позакоњење деце чији је привидни отац проглашен за умрлог, од Сергија Троицког539
50) Држава плаћа законски интерес предузимачу ако га не исплати на време, од Тихомира М. Ивановића540
51) По истеку рока из § 930 a ГЗ губи се право на тужбу противу држаоца спорног имања, без обзира на то, да ли jе садашњи држалац савестан или не и да ли је застарелошћу стекао право својине на истом имању. (Са примедбом д-ра Милана Бартоша), од Тихомира М. Ивановића542
52) Пропис § 118 ГЗ није апсолутне природе да женска деца по навршеној 7 години морају остати код оца, већ могу, ако се тиче њихове cpeћe, остати и даље код матере на васпитању и старању. (Са примедбом д-ра Драгољуба Аранђеловића), од Јована Д. Смиљанића544
53) По § 902 ГЗ туженик је дужан да плати тужиљи накнаду за рад због неправедног обогаћења, без обзира што између њих није постојао најамни однос. (Са примедбом д-ра Драгољуба Аранђеловића), од Јована Д. Смиљанића546
54) Жена нема право на повраћај мираза због одвојеног живота, јер престанком фактичке заједнице живота брак не престаје. (Са примедбом д-ра Милана Бартоша), од Јована Д. Смиљанића547
55) Братанац оставиоца само по оцу искључује из наслеђа рођену сестру оставиоца и по оцу и по мајци, од Јована Д. Смиљанића549
56) Подизање и рушење грађевине као чин сметања поседа, од Секуле Н. Кецојевића550
57) Слободно судиско уверење и прописи материјалног права, од Братислава М. Ђелошевића555
58) За питање правноснажности закљученог брака између православних лица надлежан је епархиски црквени, а не окружни суд. (Са примедбом д-ра Милана Бартоша), од Милорада М. Јовановића557
59) Прекорачење нужне одбране, учињено услед великог и јаког страха из § 24 од. III став посл. КЗ, од Јована Д. Смиљанића559
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
Криза савремене демократије (Новија дела објављена на француском језику), од д-ра Михаила Фридјева360
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Frangeš (Dr. О.), Problem relativne prenapučenosti u Jugoslaviji, од д-ра Драгољуба Аранђеловића159
2) Franolić (Dr.), Budžet i budžetsko pravo, од д-ра Јована Ловчевића160
3) Благојевић (д-р В. О.), Истраживање материјалне истине у грађанском парничном и ванпарничном поступку, од д-ра Милана Бартоша162
4) Matijević (Dr. I.), О zakonskom založnom pravu porabodavca, од д-ра Милана Бартоша163
5) Jurković (d-r Ј.), Spremenljivost upravnih aktov, од д-ра Николе Стјепановића165
6) Jurković (d-r Ј ), Ničen upravni akt, од д-ра Николе Стјепановића167
7) Ристић (д-р Т. Ђ.), Борба за земљу и наша аграрна реформа, од Николе Мирковића168
8) Germain-Martin, De la civilisation latine à la dictature asiatique, од д-ра Петра Струвеа170
9) Köttgen (Dr. A.), Vom deutschen Staatsleben, од д-ра Милана Владисављевића172
10) Gaudemet (Eug.), L’interprétation du Code civil en France dépuis 1804, од д-ра Видана O. Благојевића175
11) Slutzky (E.), The Summation of Random Causes as the Source of Cyclic Processes, од д-ра Љубомира C. Дуканца179
12) Bretherton, (R. F.), The Sensivity of Taxes to Fluctuations of Trade, од д-ра Љубомира C. Дуканца179
13) Kohlrausch (Dr. E.), Strafgesetzbuch mit Erläuterungen und Nebengesetzsen, од д-ра јураја Кулаша180
14) Hartmann (Dr. G.), Die Entmündigung als Mittel der Verbrechenverhütung, од д-ра Јураја Кулаша 181
15) Premier congrès d’Еtudes internationales, од д-ра Милета Ст. Новаковића272
16) Buddeberg (Th.), Der Warenhausbegriff, од д-ра Милана Бартоша274
17) Tauber (L.), Das ständige Schiedsgericht der Handelskammer in Belgrad, од д-ра Милана Бартоша275
18) Le Fur (L.), La guerre d’Espagne et le droit, од д-ра Илије Пржића275
19) Les convergences des sciences sociales et. I’esprit international, од д-ра Јована Ђорђевића275
20) Урошевић (Л.), Заједница ствари, заједничари, њихов међусобни одиос и однос према трећим лицима, од д-ра Милана Бартоша277
21) Zbornik znansfvenih razprav (XIV I.), од д-ра Илије Пржића277
22) Владисављевић (д-р М.), Развој уставности у Србији, од д-ра Илије Пржића278
23) Штампар (д-р А.), Здравствене и социалне прилике у Кини, од д-ра Јована Ђорђевића278
24) Lévitch (R.), La collaboration dans l’application des sanctions prévues à l’art. 16 du Pacte de la S. d. N., од д-ра Милета Ст. Новаковића365
25) Quatorzième rapport annuel de la Cour Permanente de Justice Internationale, од д-ра Милете Ст. Новаковића368
26) Schmitt (Dr. С.), Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff, од д-ра Ђорђа Тасића369
27) Danev (S.), Balkánsky svaz a valka s Tureckem 1912—13, од д-ра Илије Пржића371
28) Andreae (W.), Leiffaden der Finanzwissenschaft, од д-ра Љубомира C. Дуканца371
29) Masci (G.), Economia finanziaria ed economia corporativa, од д-ра Љубомира С. Дуканца372
30) Благојевић (д-р Б. Т.), Основи науке о држављанству, од д-ра Милана Бартоша373
31) Ivanović (М. К.), Studije za carinsko pravo, од д-ра Милана Бартоша373
32) Распоповић (Н.), Етажна својина, од д-ра Милана Бартоша374
33) Пахоруков (Н. Д.), Трговачки закон за Краљевину Југославију, од д-ра Милана Бартоша375
34) Поповић (д-р Д. Ј.), О Цинцарима, од д-ра Илије Пржића376
35) Tomašević (d-r Ј.), Novac i kredit, од д-ра Јована T. Михаиловића376
36) Горановић (М.), Положај сељака у Југославији, од д-ра Љубомира С. Дуканца378
37) Eggen (Ј. L. М.), L’unificazione del dirifto privato del Belgio, dell’Olanda e del Lussemburgo, од д-ра h. c. Живојина M. Перића460
38) Archives d’Histoire du Droit Oriental (T. II), од д-ра Александра Соловјева467
39) Lavergne (В.), Essor et décadence du Capitalisme, од д-ра Милана Ј. Жујовића469
40) Fišer (d-r A.), Projekat zakonskih propisa o pravnim odnosima vanbračne dece, од д-ра Драгољуба Аранђеловића472
41) Митриновић (Ч.), Животни кругови Хрватства, од д-ра Милана Владисављевића474
42) Петровић (Д-р М.), Исхрана сеоске деце у Југославији, од д-ра Драгољуба Аранђеловића560
43) Пенчев (С.), Обект на осигурателнија договор, од д-ра Драгољуба Аранђеловића562
44) Lučić (V. J.), Priručnik za Državni savet i upravne sudove, од д-ра Николе Стјепановића562
45) Borkenau (F.), Pareto, од д-ра Јована Ђорђевића563
46) Mannheim (К.), ldeology and Utopia, од д-ра Јована Ђорђевића565
47) Martin (К.), The Magic of Monarchy, од д-ра Јована Ђорђевића566
48) Markovitch (Т. Ј.), Les théories modernes de la sous-consommation, од д-ра Љубомира C. Дуканца567
49) Seignol (F.), L’option de change et l’option de place, од д-ра Бошка Перића568
КОНГРЕСИ
1) Осми конгрес правника Краљевине Југославије у Новом Саду, од д-ра Илије Пржића279
2) Међународни конгрес за заштиту ослобођених осуђеника, од д-ра Томе Живановића475
НЕКРОЛОГ
1) Edgard Allix, од д-ра Јована Ловчевића181
2) Wilhelm Stern, од д-ра Петра Струвеа182
БЕЛЕШКЕ
1) Рад балканских конференција на изједначењу права балканских држава, од Мирка Авакумовића183
2) Положај жене у савременом друштву, од д-ра Ане Божић187
3) Светски зборник закона и уредаба, од Радомира Живковића188
4) Први међународни конгрес за криминологију у Риму, од д-ра Боривоја Д. Петровића189
5) Конгрес правника у Новом Саду190
6) Предавања о Средњој Европи у Татранској Ломници283
7) Европа и американско схватање важности златне клаузуле, од д-ра Милана Бартоша283
8) Правничке збирке образаца за лаике, од д-ра Милана Бартоша286
9) Летњи курс на Académie de Droit international à la Науе, од д-ра Ђорђа Тасића379
10) Међународни конгрес за индустриску својину у Прагу, од Љубомира Мирковића379
11) Југословенске мањине у иностранству, од д-ра Илије Пржића381
12) Хронологија догађаја из Пашићевог живота и времена, од д-ра Илије Пржића382
13) Прилог за историју нашег законодавства, од д-ра Илије Пржића382
14) Конгрес правника у Новом Саду382
15) Двадесетпетогодишњица „Полиције“478
16) Питање станова за породице обдарене децом, од д-ра Драгољуба Аранђеловића479
17) Пензионисање Г. д-ра Божидара В. Марковића572
18) „Економски атлас“ Оксфордског универзитета, од Николе Мирковића573
19) Поводом трећег издања значајног дела Г. Г. Мазо о грађанској одговорности у француском праву, од д-ра Бошка Перића573
20) Конгрес правника Краљевине Југославије574
21) Исправка575
ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА191, 287, ЗбЗ, 478, 575
НОВЕ КЊИГЕ192, 288, 384, 576
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Авакумовић, Мирко183
Амар, Леон151, 452
Аранђеловић, д-р Драгољуб 7, 134, 159, 259, 472, 479, 544, 546, 560, 526
Аџић, Светозар251, 436
Бартош, д-р Милан115, 143, 144, 162, 163, 210, 260, 262, 274, 275, 277,283, 286, 329, 343, 373, 374, 375, 428, 441, 443, 446, 412, 454, 486, 542, 547, 557
Бауер, д-р Ханс Ј.239
Беговић, д-р Мехмед395
Благојевић, Борислав Ив.241
Благојевић, д-р Видан О.175, 257, 337
Бежик, д-р Ана187
Бућић, д-р Миодраг407
Васиљевић, д-р Тихомир509
Владисављевић, д-р Милан172, 474
Герасимовић, Драгомир Д.267, 353
Деспотовић, Жарко Ћ.536
Доленц, д-р Метоц292
Дуканац, д-р Љубомир С.179, 371, 372, 378, 493, 567
Ђелошевић, Братислав351, 555
Ђорђевић, д-р Јован253,. 275, 278, 563, 565, 566
Живановић, д-р Тома475
Живковић, Радомир Љ.188
Жујовић, д-р Милан Ј.469
Ивановић, Тихомир141, 540, 542
Илић, д-р Михаило334
Јањић, Атанасије Р.354, 355
Jовановић, Милорад М.557
Јовановић, д-р h, с. Слободан289
Калезић, Милутин 3.416, 520
Кецојевић, Секула Н.550
Кнежевић, Драгутин301
Конић, Родољуб344
Костић, д-р Лазо М.431
Кукољац, Милорад В.528
Кулаш, д-р Јурај180, 181
Лазаревић, д-р Адам37
Левић, д-р Рафаило246
Ловчевић, д-р Јован160, 181
Мајсторовић,. Богдан53
Маклецов, Александар193
Марковић, д-р Тихомир Ј.123
Мијушковић, Јовица Б.454
Миловић, Александар152, 456
Милојковић, Борислав А.139, 412
Мирковић, Љубомир379
Мирковић, Никола168, 573
Михаиловић, д-р Јован Т.376
Мишић, Душан П.266, 347
Новаковић, д-р Милета Ст.120, 272, 365, 368
Павловић, Војислав Љ.534
Пантелић, д-р Душан Љ.69, 216
Пелеш, Рајко154
Перић, д-р Бошко568, 573
Перић, д-р h. с. Живојин М.460
Петковић, Иван Д.148, 149, 263, 343, 440
Петровић, д-р Боривоје Д.189
Пржић, д-р Илија А.190, 275, 277, 278, 279, 371, 376, 381, 382
Ристић, Александар98
Розендорф, д-р Рихард59
Савић, Слободан268
Саичић, Радомир Н.270
Смиљанић, Јован Д.143, 144, 146, 156, 158, 259, 260, 262, 240, 341, 358, 359, 443, 446, 447, 449, 450, 544, 546, 547, 549, 559
Соловјев, д-р Александар467
Спекторски, д-р Евгеније1, 385
Стјепановић, д-р Никола С.165, 167, 562
Струве, д-р Петар170, 182
Стругар, д-р Саво348
Суботић, Ђура310
Тајтацак, Живко356
Тасић, д-р Ђорђе369, 379, 481
Тинтић, Никола314
Троицки, Сергије32, 539
Туцовић, Миодраг Д.225
Фридјев, д-р Михаило360
Цветковић, Живојин90