Arhiv 1930 | Kolo 2 | Knjiga 38
Napomena
Link za preuzimanje ovog broja Arhiva u   PDF formatu nalazi se ispod sadržaja i spiska saradnika.
SADRŽAJ 
1.-6. br. knj. XXI (XXXVIII) drugog kola.
GRAĐANSKO PRAVO I POSTUPAK
1) Šefiluk (preče pravo kupovine) — Tragovi turskog zakonodavstva u Srp. građ. zak., od K. X. Terzijeva89
2) Razvitak grčkog građanskog prava u toku sto godina, od Ustanka za oslobođenje do danas, od d-ra Periklesa Bizukidesa161
KRIVIČNO PRAVO I POSTUPAK
1) Krivična dela protiv javnog morala u Krivičnom zakoniku Kraljevine Jugoslavije, od d-ra Aleksandra Maklecova34
2) Kriminalno-političke mere u Krivičnome zakoniku Kraljevine Jugoslavije, od Borivoja D. Petrovića200
3) Osvrt na Deseti međunarodni kongres za krivično pravo i izvršivanje kazna u Pragu (1930), od d-ra Metoda Dolenca321
DRŽAVNO I USTAVNO PRAVO
1) Sudska kontrola ustavnosti zakona, od d-ra Josa Jurkovića193
ADMINISTRATIVNO PRAVO
1) O instrukcijama (pravilnicima), od d-ra Đorđa Tasića10
2) O regionalizmu i ekonomskom regionalizmu, specialno u Francuskoj, od d-ra Đorđa Tasića257
3) Obnova administrativnog spora, od Božidara Protića333, 436
FILOSOFIJA PRAVA
1) Hugo Grocius kao filosof, od d-ra Evgenija Spektorskog1
ISTORIJA PRAVA
1) Ugovori srpskih vladara sa Dubrovnikom kao spomenici starog srpskog prava, od d-ra Mihaila Jasinskog169
2) Fistel-de-Kulanž u istoriografiji srpskog prava, od d-ra Teodora Taranovskog241
3) Istorija prava na Međunarodnom vizantološkom kongresu, od d-ra Aleksandra Solovjeva413
EKONOMSKE I FINANSISKE NAUKE
1) Nepostojanost novčane vrednosti, od d-ra Aleksandra Jovanovića56, 178, 271
2) Karl Biher, od d-ra Mija Mirkovića405
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
1) Slučajevi Međunarodnog privatnog prava (Klasifikacija pravnih odnosa), od d-ra Milana F. Bartoša75
2) Ženevska konferencija za izjednačenje Meničnog prava, od d-ra Bertolda Ajznera245, 351, 424
POMORSKO PRAVO
1) O sukobu na moru, od Vladislava Brajkovića365
SUDSKA MEDICINA
1) Homicidogena uloga ubijenih u ubistvu, od d-ra Milovana Milovanovića417
PRAVNA POLITIKA
1) Suština razlike javne i privatne službe (Prilog činovničkom pitanju), od d-ra A. Domicelja100
2) Formalni ili faktički reciprocitet kod izvršenja presude, od d-ra Milana F. Bartoša211
3) Pravo stranaca na otvaranje radnje, od d-ra Milana F. Bartoša373
4) Hitne potrebe našeg krivičnog zakonodavstva, od d-ra Mihaila Čubinskog455
PREGLED STRANOGA ZAKONODAVSTVA
1) Zakonodavni rad u Turskoj Republici, od Živojina M. Perića460
MEĐUNARODNO - PRAVNA HRONIKA
1) Ujedinjene države Evrope, od Ilije A. Pržića108
2) Britanski predlog za izmenu pakta Društva naroda, od Ilije A. Pržića216
3) Deveti međunarodni pravni kongres za vazduhoplovstvo, od Ilije A. Pržića283
4) Pristup naše države Bernskoj konvenciji za zaštitu književnih i umetničkih dela, od d-ra Janka Šumana471
EKONOMSKO - FINANSISKA HRONIKA
1) Jugoslovensko-rumunska carinska unija, od d-ra Aleksandra Jovanovića117
2) Osmi kongres privrednika, od d-ra Aleksandra Jovanovića220
3) Međunarodna konferencija za primenjenu ekonomiju, od d-ra Aleksandra Jovanovića292
4) Deset godina rada Društva naroda na saniranju svetske privrede, od d-ra Aleksandra Jovanovića378
5) Privrednn savet, od d-ra Aleksandra Jovanovića476
SOCIALNA HRONIKA
1) Razlika radnih odnosa po radničkom i po građanskom pravu, od d-ra Adama P. Lazarevića121
SUDSKA HRONIKA
1) Locus regit actum u bračnom pravu, od Živojina M. Perića129
2) Ima li mesta žalbi na rešenje okružnog suda o određivanju pritvora po od. 4. §-a 98. novog kriv. sud. post., od Tome Despotovića139
3) Nema dela falsifikata, kad lice koje je bez njegovog odobrenja potpisano, naknadno odobri svoj potpis, od Vasilija M. Petkovića142
4) Ima li privatni testament zakonske vrednosti u slučaju, kad je potpis veštačenjem doveden u sumnju, od R. Milaćevića224
5) O primeni prigovora presuđene stvari (exceptio rei iudicatae) u sporovima zbog raskida ugovora o izdržavanju i nasleđu, od d-ra Adama P. Lazarevića295
6) Parnica za isplatu osiguranja po polisi osiguranja života može se voditi samo po redovnom a ne po kratkom postupku, od Samuila Demaja297
7) Jedno pogrešno gledište Kasacionog suda, s obzirom na § 686. Građ. zak., od Borivoja D. Petrovića382
8) Žena ima prava na izdržavanje od muža i bez odluke duhovnoga suda ili parnice za razvod braka, ako muž raskine njihovu životnu zajednicu, od Samuila Demaja480
KNJIŽEVNI PREGLED
1) Const. D. Cutcutache, Revizuirea Tratatelor sub Regimul Societatei Natiunilor, od Živojina M. Perića298
2) Rezultati agrarne reforme u Rumuniji, od d-ra Dragoljuba Jovanovića385
OCENE I PRIKAZI
1) D-r Dragoljub Jovanović, Agrarna politika, od d-ra Aleksandra Jovanovića145
2) Et. Bartin, Principes de Droit International Privé selon la loi et la jurisprudence française, od d-ra Milana F. Bartoša147
3) Sistem saobraćaja K. Videnfelda, od d-ra Mija Mirkovića229
4) D-r Boža Marković, Udžbenik sudskog krivičnog postupka od d-ra Miodraga M. Aćimovića309
5) F. K. Mann, Die Staatswirtschaft unserer Zeit, od d-ra Jovana Lovčevića312
6) Balkan i njegove ekonomske snage, od d-ra Dragoljuba Jo- vanovića482
PRAVNIČKI KONGRESI
1) Treći kongres čehoslovačkih pravnika, od d-ra Ivana V. Subotića486
NEKROLOG
1) † D-r Ante Verona151
BELEŠKE
1) Odluke Državnog Saveta, I i II knj., od Đ. T.151
2) Rasegna completa di legislazione jugoslava, od Đ. T.152
3) Dva godišnjaka o fašizmu, od M. Mirkovića152
4) Raspodela troškova građenja i održavanja puteva, od M. Mirkovića154
5) Američki časopis o našoj pravnoj nauci, od I. P.156
6) Franjo Mihailinović i D-r Josif Trtanj, Zakon o sudskim taksama, od d-ra Milana Bartoša157
7) Socialni almanah za Kraljevinu Jugoslaviju, od I. P.157
8) Velimir N. Dimitch, La courtoisie internationale et le droit des gens, od d-ra Božidara C. Markovića159
9) † Aleksa Anđelković238
10) Bojidar S. Markovitch, Essai sur les rapports entre la notion de justice et l’ élaboration du dioit privé positif, od d-ra D. Ap.239
11) † Bepa Dravić, od Boška Perića317
12) Izbori g. r. Slobodana Jovanovića i d-ra M. Novakovića317
13) Novi nastavnik Pravnog fakulteta u Beogradu318
14) O novom universitetskom zakonu i novnm uredbama, od I. P.318
15) M. N. Zaki, L’ imprévision en droit anglais, od d-ra M. B.319
16) Miloš Munišić, Krivični zakonik za Kraljevinu Jugoslaviju, sa kratkim objašnjenjima za praksu, od Nik. D. Pahorukova319
17) Vazduhoplovno pravo, od I. P.320
18) Novija privatno-pravna italianska književnost, od Ž. M. P.397
19) Radovi G. prof. A. Pocolinia, od Ž. M. Perića401
20) Novi češki časopis za sociologiju, od M. V. Simića402
21) Rudolf Kramer, Menice, menični protesti in drugo, od d-ra Milana F. Bartoša403
22) Zbornik znanstvenih rasprava, od I. P.404
23) Kriminalna tehnika404
24) † Dušan Đ. Alimpić, od d-ra D. Ar.489
25) † D-P Mihailo Polićević, od I. P.489
26) Zasedanje Međunarodnog instituta za Javno pravo (1930), od d-ra Danila J. Danića489
27) Slobodan Jovanović, Vlada Aleksandra Obrenovića, II knj. (1897—1903), od I. P.491
28) Radmilo Bélitch, Des Restrictions apportées aux Actes de Disposition en Matière de Propriété Foncière dans ie Droit Serbe, od d-ra B. C. Markovića492
Nove knjige160, 320, 404, 494
DODATAK „ARHIVA“
Tekst unificiranog zakona (reglemana) o menici zatim rezerva i konvencije o rešavanju sukoba zakona, usvojenih na Ženevskoj konferenciji (Preveo d-r Bertold Ajzner)495
SARADNICI „ARHIVA“ 
Ajzner, d-r Bertold245, 351, 424
Aranđelović, d-r Dragoljub239, 489
Aćimović, d-r Miodrag309
Bartoš, d-r Milan F.75, 147, 157, 211, 319, 373, 403
Bizukides, d-r Perikles161
Brajković, Vladislav365
Danić, d-r Danilo J.489
Demajo, Samuilo297, 480
Despotović, Toma139
Dolenc, d-r Metod321
Domicelj, d-r A.100
Jasinski, d-r Mihailo169
Jovanović, d-r Aleksandar56, 117, 145, 178, 220, 271, 292, 378, 476
Jovanović, d-r Dragoljub S.385, 482
Jurković, d-r Joso193
Lazarević, d-r Adam P.121, 295
Lovčević, d-r Jovan St.312
Maklecov, d-r Aleksandar34
Marković, d-r Božidar159, 492
Milaćević, R.224
Milovanović, d-r Milovan417
Mirković, d-r Mijo152, 154, 229, 405
Pahorukov, Nikolaj319
Perić, Boško317
Perić, Živojin M.129, 298, 397, 401, 460
Petković, Vasilije142
Petrović, Borivoje D.200, 382
Pržić, Ilija A.108, 156, 157, 216, 283, 318, 320, 404, 489, 491
Protić, Božidar333, 436
Simić, Milorad V.402
Solovjev, d-r Aleksandar413
Spektorski, d-r Evgenije1
Subotić, d-r Ivan V.486
Taranovski, d-r Teodor241
Tasić, d-r Đorđe10, 151, 152, 257
Terzijev, K. X.89
Šuman, d-r Janko471
Čubinski, D-r Mihailo455