Архив 1931 | Коло 2 | Књига 39
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ
1 - 6 бр. књ. XXII (XXXIX) другог кола
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Опасност код продаје аутомобила на кредит, од д-ра Милана Ф. Бартоша25
2) Продаја из §-а 669. Срп. грађ. зак. (Трагови турског законодавства у Срп. грађ. зак.), од Константина X. Терзијева34
3) Обустава по Срп. грађ. поступку, од Јована Јовића136
4) Принудна наплата приватних потраживања од државе, од д-ра Иве Матијевића203
5) Продајни налог по Срп. грађ. законику, од Бранислава Недељковића214
6) Знаци разликовања трговачких и грађанских правних послова с обзиром на судску надлежност, од д-ра Адама П. Лазаревића299
7) О уписима у земљишне књиге, од д-ра Ферда Чулиновића360, 447
8) Облигационо право Совјетске Русије, од д-ра Арсена М. Чубинског395, 461
9) Рокови и рочишта по новом зак. о суд. пост. у грађ. парницама, од д-ра Драгољуба Аранђеловића434
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Да ли има осудних пресуда без осуде на казну?, од д-ра Метода Доленца272
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Модерно стање науке о држави, од д-ра Евгенија Спекторског1
2) Плурализам, од Слободана Јовановића265
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
1) Надлежност Државног савета и управних судова, од Божидара Протића372
ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА И ОПШТА ТЕОРИЈА О ПРАВУ
1) О појму административног права и његовом изучавању на правним факултетима, од д-ра Ђорђа Тасића8
2) Филозофија права и опште науке о праву, од д-ра Бориса Фурлана185
3) Појам права, од д-ра Ђорђа Тасића349
4) Лав Петражицки (In memoriam), од д-ра Теодора Тарановског429
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
1) Правна природа Друштва народа, од д-ра Владимира Гросмана121
2) Појам правних фикција и њихова примена у међународном праву, од д-ра Ђуре Поповића279
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
1) Стицање држављанства пореклом и натурализацијом, од д-ра Драгутина Јанковића89
ТРГОВАЧКО, МЕНИЧНО И СТЕЧАЈНО ПРАВО
1) Знаци разликовања трговачких и грађанских правних послова с обзиром на судску надлежност, од д-ра Адама П. Лазаревића299
ИСТОРИЈА
1) Вера, црква и држава, од д-ра Јована Б. Јовановића15, 111
2) Стогодишњица Правитељствујушчег сената црногорског и брдског (1831—1931), од Алексе К. Матановића177
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Неколико спорних питања из закона о издавању тапија, од д-ра Адама П. Лазаревића39
2) Поводом новог закона о тапијама, од Томаша Пуљевића44
3) Један пример савременог законодавства о уређењу градова, од Бранка Максимовића225
4) Права странаца на непокретности, од д-ра Милана Ф. Бартоша402
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Једанаеста скупштина Друштва народа, од Илије А. Пржића49
2) Тумачење грчко-бугарске конвенције о узајамном исељавању, од Илије А. Пржића237
3) Француско-швајцарски спор око слободних зона у Горњој Савоји и Жексу, од Илије А. Пржића310
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Светска привредна криза, од д-ра Александра Јовановића56
2) Наша привреда у 1930 год., од д-ра Александра Јовановића140
3) Излаз из кризе, од д-ра Александра Јовановића241
4) Наша спољна трговина, од д-ра Александра Јовановића325
5) Законска стабилизација динара, од д-ра Александра Јовановића483
ПЛОВИДБЕНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Међународна конференција за изједначење речног права, од д-ра Ивана В. Суботића318
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Противу коначних решења бана тужба се подноси управном суду, од Александра Давннића65
2) Нови Чиновнички закон, од д-ра Лазе М. Костића409
3) Две одредбе о самоуправним финансијама у фин. закону за 1931/32 год., од д-ра Михаила Б. Милошевића487
ИЗ ПОЛИТИЧКЕ РАЧУНИЦЕ
1) Нови узанси при трговању хартијама од вредности на Београдској берзи од 1. децембра 1930, од Бранислава Бор. Тодоровића142
СУДСКА ХРОНИКА
1) Oвepa рукознака у смислу § 98 мен. зак., од Ненада Поповића69
2) Тужени не мора именовати сведоке у одговору на тужбу већ може то учинити у току спора до прве пресуде (§ 107 грађ. суд. пост.), од Самуила Демаја149
3) По закону о издавању тапија, тапија се мора поднети суду само приликом стављања интабулације, а не и приликом тражења прибелешке, од Самуила Демаја150
4) Кад се доказ поднесе уз акт тражења обезбеђења, не мора се подносити и уз тужбу, којом се то обезбеђење правда (§ 386 грађ суд. пост.), од Самуила Демаја151
5) Може ли Касациони суд донети одлуку о доказној снази једног доказа пре но што је овај уопште оцењен од нижих судова?, од Андре М. Ристића246
6) Благовременост одустанка у случају предлога (§ 80. к. з.), од Душана П. Мишића329
7) Један случај одустанка од удовичког ужитка, од Душана П. Мишића329
8) Може ли Апелациони суд, поступајући по примедбама Касационог суда, по кривици Н. Н. да цени и друге чињенице ван круга датих примедаба Касационог суда, при поновном суђењу?, од Добривоја Р. Тривунца412
9) Како треба тумачити § 13 закона о издавању тапија?, од д-ра Адама П. Лазаревића413
10) Раскидни услов код уговора о куповини и продаји има особено утврђивати онај који истиче да је уговорен, од Д. Р. Тривунца493
11) Од два сукцесивна купца истог непокретног имања, јачи је у праву онај који се је пре убаштинио, од д-ра Адама П. Лазаревића495
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
1) D-r Julius Magnus, Tabellen zum Internationalen Recht (4. Heft: Wechselrecht), од Живојина M. Перића71
2) Текстови великих економиста и друштвених реформатора, од д-ра Драгољуба Јовановића248
3) D-r Karl Strupp, Die Rechtsstellung der Staatsangehörigen und der Staatsfremden, од Живојина M. Перића330
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Borivoj Т. Panjevac, Les mouvements du dinar et leurs effets, од д-ра Александра Билимовића80
2) Giorgio Del Vecchio, Lezioni di Filosofia del diritto, од д-ра Ђорђа Тасића152
3) Thomas Givanovitch, Les Problemes Fondamentaux dti Droit Criminel, од Боривоја Д. Петровића155
4) Arthur L. Bowley, Eléments de Statistique, од д-ра Милана J. Жујовића256
5) Инж. Здравко Васковић, Реорганизација железница (1. Иностране железнице), од д-ра Мије Мирковића340
6) Juraj Andrassy, Liga naroda, од Илије А. Пржића416
7) Leon Rabinowicz, La lutte moderne contre le crime, од Боривоја Д. Петровића418
8) Fr. Darmstädter, Die Grenzen der Wirksamkeit des Rechtsstaates, од д-ра Ђ. Тасића498
9) Egbert Munzer, Dynamischer Staalshaushalt?, од д-ра Јована Ст. Ловчевића501
БЕЛЕШКЕ
1) † Д-Р Никола Огорелица, од д-ра Божидара Марковића83
2) † Едуард Давид, од Д. С. Јовановића85
3) Д-р Душан Мишић, Чековно право, од д-ра Милана Бартоша86
4) Д-р Душан Поповић, О хајдуцима, од И. Пржића87
5) D-r Franjo Goršić, Tumač zakona o izvršenju i obezbedjenju, од И. Пржића88
6) Двадесетпетогодишњица „Архива за правне и друштвене науке", од Чед. Митровића162
7) † Д-р Јован Б. Јовановића, од Ж. М. Перића162
8) † Ладислав Леополд Јаворски, од Ђ. Тасића165
9) † Antonio Pagano, од Ђ. Тасића166
10) Летошњи курсеви на Хашкој академији за Међународно право, од Анке Гођевац167
11) Revue internationale de la théorie du droit, од Ђ. Тасића171
12) D-r lvo Krbek Zakon o opštem upravnom postupku, од Ђ. T.172
13) Annuaire de l’' Institut intemational de Droit Public, од д-ра Данила J. Данића172
14) B. Mirkine-Guetzévitch et Georges Scelle, L’ Union Europeenne, од д-ра Данила J. Данића175
15) Рад у 1930 год. Касационог суда у Београду176
16) Ново италианско кривично законодавство, од Ж. М. Перића259
17) D-r D. М. Kauschansky, Das juristische Schrifttum in Jugoslawien, од Ж. M. Перића260
18) Quincy Wright, Ressearch in international law since the war, од A. Ристића262
19) T. Manteuffel, Teorja ustroju feodalnego wedlug Consuetudines Feudorum (XII-XIII w.), од д-ра Милоша Ст. Младеновића263
20) Д-р Ђура Поповић, Лига народа. Њен поступак, уређење и рад, од И. Пржића264
21) Исправка264
22) Нови чланови Румунског института за јавно право345
23) D-r D. М. Kauschansky, Andrei Radulescu, Unificarea legislativa, од Ж. M. Перића345
24) Recueil de documents en matière pénale et pénitentiaire (Bulletin de la commission internationale pénale et pénitentiaire, mars 1931), од M. Бабића347
25) Збирка прописа о држављанству, од И. П.348
26) Д-р Мијо Мирковић, Трговина и унутрашња трговинска политика, од Драгољуба Јовановића422
27) D-r Pavle Rastovčan, Temeljna načela Privatnog prava па osnovu Rimskog prava, од д-ра Милана Бартоша423
28) Џемс Брајс, Савремене демократије, од И. П.424
29) Féodor Korénitch, L’ article 10 du Pacte de la Société des Nations, од д-ра Миленка Милића424
30) Преглед законодавства и правне књижевности Југославије (за год. 1925-1928), од И. П.426
31) Стечај за наставника Међународнога јавнога права у Загребу427
32) Награђени светосавски темати427
33) Исправка427
34) † Живан Живановић, од И. Пржића507
35) † Лео Стризовер, од И. П.508
36) Conception du Droit International Privé d’ après la doctrine et la pratique en YougosIavie par Jivoin Péritch, од д-ра Милана Бартоша508
37) Архив за философију права и правну социологију, од И. П.510
38) Za prava čovjeka, од И. П.511
39) Светосавски темати за 1932. г.512
40) Исправка512
Нове књиге176, 348, 427
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Аранђеловић, д-р Драгољуб434
Бабић, М.347
Бартош, д-р Милан Ф.25, 86, 402, 423, 508
Билимовић, д-р Александар80
Гођевац, Анка167
Гросман, д-р Владимир121
Давинић, Александар65
Данић, д-р Данило Ј.172, 175
Демајо, Симуило149, 150, 151
Доленц, д-р Метод272
Жујовић, д-р Милан Ј.256
Јанковић, д-р Драгутин89
Јовановић, д-р Александар56, 140, 241, 325, 483
Јовановић, д-р Драгољуб С.85, 248, 422
Јовановић, д-р Јован Б.15, 111
Јовановић, Слободан265
Јовић, Јован136
Костић, д-р Лазо М.409
Лазаревић, д-р Адам П.39, 299, 413, 495
Ловчевић, д-р Јован Ст.501
Максимовић, Бранко225
Марковић, д-р Божидар83
Матановић, Алекса К.177
Матијевић, д-р Иво203
Милић, д-р Миленко424
Милошевић, д-р Михаило Б.487
Мирковић, д-р Мијо340
Митровић, д-р Чедомиљ162
Мишић, Душан П.329
Младеновић, д-р Милош263
Недељковић, Бранислав214
Перић, Живојин М.71, 162, 259, 260, 330, 345
Петровић, Боривоје Д.155, 418
Поповић, д-р Ђура279
Поповић, Ненад69
Пржић, Илија A.49, 87, 88, 237, 264, 310, 348, 416, 424, 426, 507, 508, 511, 512
Протић, Божидар372
Пуљевић, Томаш44
Ристић, Андра М.246, 262
Спекторски, д-р Евгеније1
Суботин, д-р Иван318
Тарановски, д-р Теодор429
Тасић, д-р Ђорђe8, 152, 165, 166, 171, 172, 349, 498
Терзијев, Константин X.34
Тодоровић, Бранислав Бор.142
Тривунац, Добривоје Р.412, 493
Фурлан, д-р Борис185
Чубински, д-р Арсен М.395, 461
Чулиновић, д-р Фердо360, 447