The Archive 1930 | Edition 2 | Book 38
Note
The link for downloading this issue of the Archive in   PDF format is located at the bottom, following the content and the list of contributors.
САДРЖАЈ
1.-6. бр. књ. XXI (XXXVIII) другог кола.
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Шефилук (прече право куповине) — Трагови турског законодавства у Срп. грађ. зак., од К. X. Терзијева89
2) Развитак грчког грађанског права у току сто година, од Устанка за ослобођење до данас, од д-ра Периклеса Бизукидеса161
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Кривична дела против јавног морала у Кривичном законику Краљевине Југославије, од д-ра Александра Маклецова34
2) Криминално-политичке мере у Кривичноме законику Краљевине Југославије, од Боривоја Д. Петровића200
3) Осврт на Десети међународни конгрес за кривично право и извршивање казна у Прагу (1930), од д-ра Метода Доленца321
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Судска контрола уставности закона, од д-ра Јоса Јурковића193
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
1) О инструкцијама (правилницима), од д-ра Ђорђа Тасића10
2) О регионализму и економском регионализму, специално у Француској, од д-ра Ђорђа Тасића257
3) Обнова административног спора, од Божидара Протића333, 436
ФИЛОСОФИЈА ПРАВА
1) Хуго Гроциус као философ, од д-ра Евгенија Спекторског1
ИСТОРИЈА ПРАВА
1) Уговори српских владара са Дубровником као споменици старог српског права, од д-ра Михаила Јасинског169
2) Фистел-де-Куланж у историографији српског права, од д-ра Теодора Тарановског241
3) Историја права на Међународном византолошком конгресу, од д-ра Александра Соловјева413
ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИСКЕ НАУКЕ
1) Непостојаност новчане вредности, од д-ра Александра Јовановића56, 178, 271
2) Карл Бихер, од д-ра Мија Мирковића405
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
1) Случајеви Међународног приватног права (Класификација правних односа), од д-ра Милана Ф. Бартоша75
2) Женевска конференција за изједначење Меничног права, од д-ра Бертолда Ајзнера245, 351, 424
ПОМОРСКО ПРАВО
1) О сукобу на мору, од Владислава Брајковића365
СУДСКА МЕДИЦИНА
1) Хомицидогена улога убијених у убиству, од д-ра Милована Миловановића417
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Суштина разлике јавне и приватне службе (Прилог чиновничком питању), од д-ра А. Домицеља100
2) Формални или фактички реципроцитет код извршења пресуде, од д-ра Милана Ф. Бартоша211
3) Право странаца на отварање радње, од д-ра Милана Ф. Бартоша373
4) Хитне потребе нашег кривичног законодавства, од д-ра Михаила Чубинског455
ПРЕГЛЕД СТРАНОГА ЗАКОНОДАВСТВА
1) Законодавни рад у Турској Републици, од Живојина М. Перића460
МЕЂУНАРОДНО - ПРАВНА ХРОНИКА
1) Уједињене државе Европе, од Илије А. Пржића108
2) Британски предлог за измену пакта Друштва народа, од Илије А. Пржића216
3) Девети међународни правни конгрес за ваздухопловство, од Илије А. Пржића283
4) Приступ наше државе Бернској конвенцији за заштиту књижевних и уметничких дела, од д-ра Јанка Шумана471
ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Југословенско-румунска царинска унија, од д-ра Александра Јовановића117
2) Осми конгрес привредника, од д-ра Александра Јовановића220
3) Међународна конференција за примењену економију, од д-ра Александра Јовановића292
4) Десет година рада Друштва народа на санирању светске привреде, од д-ра Александра Јовановића378
5) Привреднн савет, од д-ра Александра Јовановића476
СОЦИАЛНА ХРОНИКА
1) Разлика радних односа по радничком и по грађанском праву, од д-ра Адама П. Лазаревића121
СУДСКА ХРОНИКА
1) Locus regit actum у брачном праву, од Живојина М. Перића129
2) Има ли места жалби на решење окружног суда о одређивању притвора по од. 4. §-а 98. новог крив. суд. пост., од Томе Деспотовића139
3) Нема дела фалсификата, кад лице које је без његовог одобрења потписано, накнадно одобри свој потпис, од Василија М. Петковића142
4) Има ли приватни тестамент законске вредности у случају, кад је потпис вештачењем доведен у сумњу, од Р. Милаћевића224
5) О примени приговора пресуђене ствари (exceptio rei iudicatae) у споровима због раскида уговора о издржавању и наслеђу, од д-ра Адама П. Лазаревића295
6) Парница за исплату осигурања по полиси осигурања живота може се водити само по редовном а не по кратком поступку, од Самуила Демаја297
7) Једно погрешно гледиште Касационог суда, с обзиром на § 686. Грађ. зак., од Боривоја Д. Петровића382
8) Жена има права на издржавање од мужа и без одлуке духовнога суда или парнице за развод брака, ако муж раскине њихову животну заједницу, од Самуила Демаја480
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
1) Const. D. Cutcutache, Revizuirea Tratatelor sub Regimul Societatei Natiunilor, од Живојина M. Перића298
2) Резултати аграрне реформе у Румунији, од д-ра Драгољуба Јовановића385
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Д-р Драгољуб Јовановић, Аграрна политика, од д-ра Александра Јовановића145
2) Et. Bartin, Principes de Droit International Privé selon la loi et la jurisprudence française, од д-ра Милана Ф. Бартоша147
3) Систем саобраћаја К. Виденфелда, од д-ра Мија Мирковића229
4) Д-р Божа Марковић, Уџбеник судског кривичног поступка од д-ра Миодрага М. Аћимовића309
5) F. K. Mann, Die Staatswirtschaft unserer Zeit, од д-ра Јована Ловчевића312
6) Балкан и његове економске снаге, од д-ра Драгољуба Јо- вановића482
ПРАВНИЧКИ КОНГРЕСИ
1) Трећи конгрес чехословачких правника, од д-ра Ивана В. Суботића486
НЕКРОЛОГ
1) † Д-р Анте Верона151
БЕЛЕШКЕ
1) Одлуке Државног Савета, I и II књ., од Ђ. Т.151
2) Rasegna completa di legislazione jugoslava, од Ђ. T.152
3) Два годишњака о фашизму, од М. Мирковића152
4) Расподела трошкова грађења и одржавања путева, од М. Мирковића154
5) Амерички часопис о нашој правној науци, од И. П.156
6) Фрањо Михаилиновић и Д-р Јосиф Тртањ, Закон о судским таксама, од д-ра Милана Бартоша157
7) Социални алманах за Краљевину Југославију, од И. П.157
8) Velimir N. Dimitch, La courtoisie internationale et le droit des gens, од д-ра Божидара C. Марковића159
9) † Алекса Анђелковић238
10) Bojidar S. Markovitch, Essai sur les rapports entre la notion de justice et l’ élaboration du dioit privé positif, од д-ра Д. Ap.239
11) † Bepa Дравић, од Бошка Перића317
12) Избори г. r. Слободана Јовановића и д-ра М. Новаковића317
13) Нови наставник Правног факултета у Београду318
14) О новом университетском закону и новнм уредбама, од И. П.318
15) М. Н. Zaki, L’ imprévision en droit anglais, од д-ра M. Б.319
16) Милош Мунишић, Кривични законик за Краљевину Југославију, са кратким објашњењима за праксу, од Ник. Д. Пахорукова319
17) Ваздухопловно право, од И. П.320
18) Новија приватно-правна италианска књижевност, од Ж. М. П.397
19) Радови Г. проф. А. Поцолиниа, од Ж. М. Перића401
20) Нови чешки часопис за социологију, од М. В. Симића402
21) Rudolf Kramer, Menice, menični protesti in drugo, од д-ра Милана Ф. Бартоша403
22) Зборник знанствених расправа, од И. П.404
23) Криминална техника404
24) † Душан Ђ. Алимпић, од д-ра Д. Ар.489
25) † Д-P Михаило Полићевић, од И. П.489
26) Заседање Међународног института за Јавно право (1930), од д-ра Данила Ј. Данића489
27) Слободан Јовановић, Влада Александра Обреновића, II књ. (1897—1903), од И. П.491
28) Radmilo Bélitch, Des Restrictions apportées aux Actes de Disposition en Matière de Propriété Foncière dans ie Droit Serbe, од д-ра Б. C. Марковића492
Нове књиге160, 320, 404, 494
ДОДАТАК „АРХИВА“
Текст унифицираног закона (реглемана) о меници затим резерва и конвенције о решавању сукоба закона, усвојених на Женевској конференцији (Превео д-р Бертолд Ајзнер)495
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Ајзнер, д-р Бертолд245, 351, 424
Аранђеловић, д-р Драгољуб239, 489
Аћимовић, д-р Миодраг309
Бартош, д-р Милан Ф.75, 147, 157, 211, 319, 373, 403
Бизукидес, д-р Периклес161
Брајковић, Владислав365
Данић, д-р Данило Ј.489
Демајо, Самуило297, 480
Деспотовић, Тома139
Доленц, д-р Метод321
Домицељ, д-р А.100
Јасински, д-р Михаило169
Јовановић, д-р Александар56, 117, 145, 178, 220, 271, 292, 378, 476
Јовановић, д-р Драгољуб С.385, 482
Јурковић, д-р Јосо193
Лазаревић, д-р Адам П.121, 295
Ловчевић, д-р Јован Ст.312
Маклецов, д-р Александар34
Марковић, д-р Божидар159, 492
Милаћевић, Р.224
Миловановић, д-р Милован417
Мирковић, д-р Мијо152, 154, 229, 405
Пахоруков, Николај319
Перић, Бошко317
Перић, Живојин М.129, 298, 397, 401, 460
Петковић, Василије142
Петровић, Боривоје Д.200, 382
Пржић, Илија А.108, 156, 157, 216, 283, 318, 320, 404, 489, 491
Протић, Божидар333, 436
Симић, Милорад В.402
Соловјев, д-р Александар413
Спекторски, д-р Евгеније1
Суботић, д-р Иван В.486
Тарановски, д-р Теодор241
Тасић, д-р Ђорђе10, 151, 152, 257
Терзијев, К. X.89
Шуман, д-р Јанко471
Чубински, Д-р Михаило455