Arhiv 1928 | Kolo 2 | Knjiga 33
Napomena
Link za preuzimanje ovog broja Arhiva u   PDF formatu nalazi se ispod sadržaja i spiska saradnika.
1.—6. br. knj. XVI (XXXIII) drugog kola. 
GRAĐANSKO PRAVO I POSTUPAK
1) Žena u Srpskom Građanskom Zakoniku, od Živojina M. Perića6
2) O pozakonjenju dece poznijim brakom, od d-r Dragoljuba Aranđelovića31
3) Pozakonjenje deteta milošću vladaoca, od d-r Dragoljuba Aranđelovića263
4) Nasledno, običajno, pravo u Crnoj Gori, od Alekse K. Matanovića349, 461
5) Da li dobra manastira Visoki Dečani spadaju pod udar agrarne reforme? od Đorđa Krstića448
KRIVIČNO PRAVO I POSTUPAK
Veštačka sterilizacija kao kazneno-pravni problem, od d-r Metoda Dolenca333
DRŽAVNO I USTAVNO PRAVO
1) Ladislav Polić kao državnopravni pisac, od Slobodana Jovanovića1
2) Načelna razmatranja o slobodnoj rasudi, od d-r Juraja Andraši101
3) O uredbama, od d-r Danila J. Danića109, 201
4) Diskreciona vlast u Nemačkom i Austriskom pravu, od d-r Đorđa Tasića190, 289
ADMINISTRATIVNO PRAVO
1) Status skupštinskih činovnika, od d-r Laze M. Kostića123
2) Nekoliko pitanja u vezi sa načelom zakonitosti, od d-r Mihaila Ilića161
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
Položaj čoveka u međunarodnom pravu, od d-r Stevana K. Ćirkovića358, 468
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
1) Značenje teorije o najvećem važenju obveza u srpskom međunarodnom meničnom pravu, od d-r Milana Bartoša93
2) Dužnosti za očuvanje prava u srpskom međunarodnom meničnom pravu, od d-r Milana Bartoša296
TRGOVAČKO, MENIČNO I STEČAJNO PRAVO
Najnoviji nacrt meničnog i čekovnog zakona od d-r Milana Škerlja430
RIMSKO PRAVO
Neka pitanja iz Justinijanove kodifikacije, od d-r Relje 3. Popovića86, 179, 277
STARO SRPSKO PRAVO
„Gradski zakon“ u srednjevekovnoj Srbiji, od d-r Aleksapdra V. Solovjeva342
FILOSOFIJA PRAVA
1) Pravne i pravno-teorijske fikcije. Obim primene Kao-Da Filosofije u pravu i pravnim naukama. — od d-r Tome Živanovića81
2) Evolucija pravne sistematike, od d-r Jevgenija Spektorskog249
PRAVNA POLITIKA
1) Međunarodna Konferencija predstavnika komisija za krivičnu kodifikaciju u Varšavi 1927., od d-r Tome Živanovnća48, 214, 301, 377
2) Status skupštinskih činovnika, od d-r Laze M. Kostića131
3) K projektu Zakona o Državljanstvu, od d-r Otmara Pirkmajera372
4) Finansijski zakon za 1928-29 god., od d-r Vidana O. Blagojevića478
MEĐUNARODNO-PRAVNA HRONIKA
1) Osma Skupština Društva Naroda, od Ilije A. Pržića55
2) Međunarodna Anketa o Sekvestrima nz vremena Velikoga Rata (1914—1918), od Živojina M. Perića219
3) Rad Društva Naroda na kodifikaciji Međunarodnoga Prava od d-r Milete Novakovića306
4) Institut za Međunarodno Pravo u 1927 godini, od Ilije A. Pržića381
5) Konkordat sa Litvanijom, od S. Troickog483
EKONOMSKO-FINANSISKA HRONIKA
1) Proučavanje privrednih konjunktura, od d-r Aleksandra Jovanovića59
2) Privredni život u prošloj godini, od d-r Aleksandra Jovanovića134
3) Kreditiranje potrošnje, od d-r Aleksandra Jovanovića226
4) Zakonska stabilizacija dinara, od d-r Aleksandra Jovanovića311
5) Konferencija Novčaničiih banaka, od d-r Aleksandra Jovanovića388
6) I Problemi našeg izvoza. II Prvi sastanak Savetodavnog Odbora za privrednu organizaciju, od d-r Aleksandra Jovanovića487
ADMINISTRATIVNA HRONIKA
1) Dva slučaja nepostojećih administrativnih akata, od d-r Mihaila Ilića137
2) Puna penzija državnih službenika, od d-r Mihaila Ilića315
3) Objavljivanje službenih odnosa državnih činovnika, od d-r Laze Kostića391
4) Član 180 Carinskog Zakona, od d-r LJ. Peleša491
SUDSKA HRONIKA
1) Jedan slučaj eksproprijacije pred sudom, od Nenada Popovića63
2) Izvršno naplaćivanje privatnih potraživanja protivu države, od d-r Josifa Jablanovića142
3) O ograničenju upotrebe glavne zakletve — § 282 Građ. Sud. Post., od Milosava B. Smiljanića230
4) Izdržavanje kao alimentarna obaveza u principu ne zastareva, ali ako se ne traži u zakonom roku zastareva, od P. K. Vlajića320
5) O nasledničkoj nedostojnosti (indignitetu) iz § 419 Građ. Zak., od Milosava B. Smiljanića397
6) Pri oceni nadležnosti merodavna je vrednost glavne tražbine a ne i interesa, od P. K. Vlajića493
7) Osuda po delu izvršenom pre 32 godine nije otežavna okolnost iz tač. 5. § 65. Kriv. Zak., od Dragana N. Dimitrijevića495
KNJIŽEVNI PREGLED
1) Neki novi prilozi za istoriju slovenskih prava. V Karakteristika starog češkog privatnog prava, od d-r Teodora Taranovskog142
2) — — VI. Slavia Occidentalis, od d-r Teodora Taranovskog233
3) — — VII. Bugarsko krivično običajno pravo, od d-r Teodora Taranovskog411
4) — — VIII. Nemački program istraživanja istorije slovenskih prava, od d-r Teodora Taranovskog497
5) Stara i nova pravna filozofija, od d-r Františeka Vajera406
6) Ekonomski sistem Sovjetske Rusije, od Nikole T. Konstandinovića499
OCENE I PRIKAZI
1) G. Tassitch, Le réalisme et normativisme dans la science juridique, od d-r Jevgenija Spektorskog65
2) Les decrets lois du ministere Poincarè par Roger BonnarJ, od d-r Đorđa Tasića149
3) Dr. Adolf Merkl, Allgemeines Verwaltungsrecht, od d-r Leonida Pitamica238
4) Dr. Milan Škerlj, Menično pravo, od d-r M. Stražnickog322
5) Dr. Milan Bartoche, Exposé du Droit International Prive notam ent du Droit International Commercial en Serbie, od d-r Stanka Lapajne324
6) Pitirim Sorokin, Contemporary Sociological Theories, od d-r Jevgenija Spektorskog413
7) Sava Moyitch, Le Parlament Economique, od Ilije Pržića506
NEKROLOG
Vladimir Mažuranić, od d-r Teodora Taranovskog153
Nikola Ristić, od Svetislava Voj. Vulovića242
BELEŠKE
1) D-r Janko Babnik, od Nikolaja D. Pahorukova69
2) Dr. Richard Rosendorf, Die rechtliche Organisation der Konzerne, od d-r D. Ap.69
3) Dr. S. Lapajne, Reparacije civilnega prava, od d-r D. Ap.70
4) Réné Hubert, Manuel élémentaire de sociologie, od Đ. T.71
5) Léon Duguit, Traite de droit constitutionnel, od Đ. T.71
7) Dr. H. Steska, O uredbah in uredbodajni f nciji obl. samouprave od Đ.T.72
8) Jugoslawisches Recht, od Ž. M. Perića154
9) Internationale Vereinigung für Vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre, od Ž. M. Perića155
10) Rivista internazionale di filosofia del diritto, od d-r Đ. Tasića156
11) Systeme de philosophie juridique synthetique, par T. Givanovitch, od d-r Milana F. Bartoša157
12) Nova studija prof. Léon-a Duguit-a157
13) Italiansko pravništvo, od Ž. M. Perića157
14) Ocena ustavnosti zakona, od M.159
15) A. V. Solovjev, Povelja kralja Dušana o manastiru Sv. Nikole u Vranji, od Radmile S. Petrović159
16) Svetosavski temati243
17) Čehoslovačke kodifikacije, od Ž. M. Perića243
18) Spajanje dvaju nemačkih časopisa za Isgočno Pravo, od Ž. M. Perića245
19) Sa braniteljske govornice, od I. P.246
20) Albert Cheron, De l’actionnariat des collectivités publiques, od d-r Milana F. Bartoša246
21) Dr. D. J. Popović, O Cincarima, od I. P.247
22) Nacrt kaznenog Zakonika za Čehoslovačku Republiku, od Ž. M. Perića325
23) Jedan nov pravni rečnik na nemačkom jeziku, od Ž. M. Perića326
24) Jedan nov izvor o postanku istorijske škole prava, od T. Taranovskog327
25) Argentinski naučnik o Krivičnom Pravu dr. T. Živanovića, od R.328
26) Novo dokazno sredstvo o očinstvu, od Mil. Č. Markovića330
27) Povodom prikaza g. Spektorskog, od Đ. Tasića331
28) Doktorski ispit na Beogradskom Pravnom Fakultetu418
29) Udruženje Srba, Hrvata i Slovenaca za Međunarodno Pravo, od I. P.418
29) Četvrti Kongres Pravnika419
30) Dr. Milan Škerlj, Das jugoslavische Gesetz zum Schutze des gewerblichen Eigentumes, od d-r M. Stražnickog420
31) Dr. Gregor Krek und Dr. Milan Škerlj, Die osterreichische Zivilprozessgesetze im Konigreich der Serben, Kroaten und Slovenen, od d-r D. Ap.420
32) D-r Otmar Pirkmajer, Novim putem u našoj unutrašnjoj upravi, od d-r D. Aranđelovića420
33) Velyko M. Milenkovitch, Le probleme de la sécurité europeenne d’apres les accords de Locarno, od Đ. Tasića421
34) Trebnik prof. P. Dompkovskog za istorike prava, od T. Taranovskog421
35) Ruski pravni fakultet na Dalekom Istoku i njegove naučne publikacije, od T. Taranovskog423
36) Dušan S. Nikolajević, Kralj Milan i Timočka Buna, od I. P.424
37) Hermann Wendel, Bismark und Serbien, im Jahre 1866., od I. P.425
38) Šerijatsko-sudski postupnik sa formularima Hafiza Abdulaha Bušatlića, od d-r M. F. B.425
39) D-r Stevan Ćirković, Žena i diplomacija, od d-r M. F. B.426
40) „Bedba“ i „zamanica“, od Radmile S. Petrović426
41) Dušan Vuksan, Jedan projekat crnogorskog zakonika iz doba Vladike Rada, od Radmile S. Petrović427
42) D-r Kamil Hener, od dr. M. F. B.509
43) Kongres Pravnika u Skoplju509
44) Milko Kos, Slovenski zapisi u rukopisu Basilika cod. graec. 1352 Narodne Biblioteke u Parizu, od A. B. C.509
45) A. Đ. Agorić, Odluke Državnog Saveta, od d-r Milana F. Bartoša510
46) Dr. Ivo Krbek, Stranka u uprvnom postupku, od I.512
47) Ispravka512
Nove knjige:72, 160, 248, 332, 428, 512
DODATAK „ARHIVA“
— Službeni deo. —
1) O rešavanju sukoba o nadležnosti između vojnih i građan skih islednih vlasti; između vojnih vlasti i vojnih sudova sa jedne strane i građanskih i duhovnih sudova sa druge (Načelna odluka O. S. Kas. Suda)73
2) O primenjivanju i tumačenju čl. 37. Uredbe o ubrzanju rada kod sudskih i islednih vlasti (Načelna odluka O. S. Kas. Suda)76
3) O nadležnosti vojnog suda za oficire za suđenje krivica koje učine rezervni oficiri, oficiri u penziji, počasni oficiri, — svi kad su u uniformi. (Načelna odluka O. S. Kas. Suda)77
SARADNICI ,,ARHIVA“ 
Andraši d-r Juraj101
Aranđelović d-r Dragoljub31, 69, 70, 263, 420
Bartoš d-r Milan39, 157, 246, 296, 425, 426, 509, 510
Blagojević d-r Vidan O.478
Vajer d-r František406
Vlajić Petar K.320, 493
Vulović Svetielav Voj.242
Danić d-r Danilo J.109, 201
Dolenc d-r Metod333
Živanović d-r Toma48, 81, 214, 301, 377
Ilić d-r Mihailo137, 161, 315
Jablanović d-r Josif142
Jovanović d-r Aleksandar59, 134, 226, 311, 388, 487
Jovanović Slobodan1
Konstandinović Nikola T.499
Kostić d-r Laza M.123, 131, 391
Krstić Đorđe448
Lapajne d-r Stanko324
Marković Mil. Č.330
Marković d-r Čedomir159
Matanović Aleksa K.349, 461
Novaković d-r Mileta306
Pahorukov Nikolaj D.69
Peleš d-r LJ.491
Perić Živojin M.6, 154, 155, 157, 219, 243, 245, 325, 326
Petrović Radmila S.159, 426, 427
Pirkmajer d-r Otmar372
Pitamic d-r Leonid238
Popović Nenad63
Popović d-r Relja 3.86, 179, 277, 328
Pržić Ilija A.54, 246, 247, 381, 418, 424, 425, 506, 512
Smiljanić Milosav B.230, 397
Solovjev d-r Aleksandar V.342, 509
Spektorski d-r Jevgenije65, 249, 413
Stražnicki d-r Milorad322, 420
Taranovski d-r Teodor142, 153, 233, 327, 411, 421, 423, 497
Tasić d-r Đorđe71, 72, 149, 156, 190, 289, 331, 421
Troicki Sergije483
Ćirković d-r Stevan K.358, 468
Škerlj d-r Milan430