Архив 1928 | Коло 2 | Књига 33
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
1.—6. бр. књ. XVI (XXXIII) другог кола.
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Жена у Српском Грађанском Законику, од Живојина М. Перића6
2) О позакоњењу деце познијим браком, од д-р Драгољуба Аранђеловића31
3) Позакоњење детета милошћу владаоца, од д-р Драгољуба Аранђеловића263
4) Наследно, обичајно, право у Црној Гори, од Алексе К. Матановића349, 461
5) Да ли добра манастира Високи Дечани спадају под удар аграрне реформе? од Ђорђа Крстића448
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
Вештачка стерилизација као казнено-правни проблем, од д-р Метода Доленца333
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Ладислав Полић као државноправни писац, од Слободана Јовановића1
2) Начелна разматрања о слободној расуди, од д-р Јураја Андраши101
3) О уредбама, од д-р Данила Ј. Данића109, 201
4) Дискрециона власт у Немачком и Аустриском праву, од д-р Ђорђа Тасића190, 289
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
1) Статус скупштинских чиновника, од д-р Лазе М. Костића123
2) Неколико питања у вези са начелом законитости, од д-р Михаила Илића161
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
Положај човека у међународном праву, од д-р Стевана К. Ћирковића358, 468
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
1) Значење теорије о највећем важењу обвеза у српском међународном меничном праву, од д-р Милана Бартоша93
2) Дужности за очување права у српском међународном меничном праву, од д-р Милана Бартоша296
ТРГОВАЧКО, МЕНИЧНО И СТЕЧАЈНО ПРАВО
Најновији нацрт меничног и чековног закона од д-р Милана Шкерља430
РИМСКО ПРАВО
Нека питања из Јустинијанове кодификације, од д-р Реље 3. Поповића86, 179, 277
СТАРО СРПСКО ПРАВО
„Градски закон“ у средњевековној Србији, од д-р Алексапдра В. Соловјева342
ФИЛОСОФИЈА ПРАВА
1) Правне и правно-теоријске фикције. Обим примене Као-Да Философије у праву и правним наукама. — од д-р Томе Живановића81
2) Еволуција правне систематике, од д-р Јевгенија Спекторског249
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Међународна Конференција представника комисија за кривичну кодификацију у Варшави 1927., од д-р Томе Живановнћа48, 214, 301, 377
2) Статус скупштинских чиновника, од д-р Лазе М. Костића131
3) К пројекту Закона о Држављанству, од д-р Отмара Пиркмајера372
4) Финансијски закон за 1928-29 год., од д-р Видана О. Благојевића478
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Осма Скупштина Друштва Народа, од Илије А. Пржића55
2) Међународна Анкета о Секвестрима нз времена Великога Рата (1914—1918), од Живојина М. Перића219
3) Рад Друштва Народа на кодификацији Међународнога Права од д-р Милете Новаковића306
4) Институт за Међународно Право у 1927 години, од Илије А. Пржића381
5) Конкордат са Литванијом, од С. Троицког483
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Проучавање привредних конјунктура, од д-р Александра Јовановића59
2) Привредни живот у прошлој години, од д-р Александра Јовановића134
3) Кредитирање потрошње, од д-р Александра Јовановића226
4) Законска стабилизација динара, од д-р Александра Јовановића311
5) Конференција Новчаничиих банака, од д-р Александра Јовановића388
6) I Проблеми нашег извоза. II Први састанак Саветодавног Одбора за привредну организацију, од д-р Александра Јовановића487
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Два случаја непостојећих административних аката, од д-р Михаила Илића137
2) Пуна пензија државних службеника, од д-р Михаила Илића315
3) Објављивање службених односа државних чиновника, од д-р Лазе Костића391
4) Члан 180 Царинског Закона, од д-р Љ. Пелеша491
СУДСКА ХРОНИКА
1) Један случај експропријације пред судом, од Ненада Поповића63
2) Извршно наплаћивање приватних потраживања противу државе, од д-р Јосифа Јаблановића142
3) О ограничењу употребе главне заклетве — § 282 Грађ. Суд. Пост., од Милосава Б. Смиљанића230
4) Издржавање као алиментарна обавеза у принципу не застарева, али ако се не тражи у законом року застарева, од П. К. Влајића320
5) О наследничкој недостојности (индигнитету) из § 419 Грађ. Зак., од Милосава Б. Смиљанића397
6) При оцени надлежности меродавна је вредност главне тражбине а не и интереса, од П. К. Влајића493
7) Осуда по делу извршеном пре 32 године није отежавна околност из тач. 5. § 65. Крив. Зак., од Драгана Н. Димитријевића495
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
1) Неки нови прилози за историју словенских права. V Карактеристика старог чешког приватног права, од д-р Теодора Тарановског142
2) — — VI. Slavia Occidentalis, од д-р Теодора Тарановског233
3) — — VII. Бугарско кривично обичајно право, од д-р Теодора Тарановског411
4) — — VIII. Немачки програм истраживања историје словенских права, од д-р Теодора Тарановског497
5) Стара и нова правна филозофија, од д-р Франтишека Вајера406
6) Економски систем Совјетске Русије, од Николе Т. Констандиновића499
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) G. Tassitch, Le réalisme et normativisme dans la science juridique, од д-р Јевгенија Спекторског65
2) Les decrets lois du ministere Poincarè par Roger BonnarJ, од д-р Ђорђа Тасића149
3) Dr. Adolf Merkl, Allgemeines Verwaltungsrecht, од д-р Леонида Питамица238
4) Dr. Milan Škerlj, Menično pravo, од д-р M. Стражницког322
5) Dr. Milan Bartoche, Exposé du Droit International Prive notam ent du Droit International Commercial en Serbie, од д-р Станка Лапајне324
6) Pitirim Sorokin, Contemporary Sociological Theories, од д-р Јевгенија Спекторског413
7) Sava Moyitch, Le Parlament Economique, од Илије Пржића506
НЕКРОЛОГ
Владимир Мажуранић, од д-р Теодора Тарановског153
Никола Ристић, од Светислава Вој. Вуловића242
БЕЛЕШКЕ
1) Д-р Јанко Бабник, од Николаја Д. Пахорукова69
2) Dr. Richard Rosendorf, Die rechtliche Organisation der Konzerne, од д-р Д. Ap.69
3) Dr. S. Lapajne, Reparacije civilnega prava, од д-р Д. Ap.70
4) Réné Hubert, Manuel élémentaire de sociologie, од Ђ. T.71
5) Léon Duguit, Traite de droit constitutionnel, од Ђ. T.71
7) Dr. H. Steska, O uredbah in uredbodajni f nciji obl. samouprave od Ђ.Т.72
8) Jugoslawisches Recht, od Ж. M. Перића154
9) Internationale Vereinigung für Vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre, од Ж. M. Перића155
10) Rivista internazionale di filosofia del diritto, од д-р Ђ. Тасића156
11) Systeme de philosophie juridique synthetique, par T. Givanovitch, од д-р Милана Ф. Бартоша157
12) Нова студија проф. Léon-a Duguit-a157
13) Италианско правништво, од Ж. М. Перића157
14) Оцена уставности закона, од М.159
15) А. В. Соловјев, Повеља краља Душана о манастиру Св. Николе у Врањи, од Радмиле С. Петровић159
16) Светосавски темати243
17) Чехословачке кодификације, од Ж. М. Перића243
18) Спајање двају немачких часописа за Исгочно Право, од Ж. М. Перића245
19) Sa braniteljske govornice, од И. П.246
20) Albert Cheron, De l’actionnariat des collectivités publiques, од д-р Милана Ф. Бартоша246
21) Др. Д. Ј. Поповић, О Цинцарима, од И. П.247
22) Нацрт казненог Законика за Чехословачку Републику, од Ж. М. Перића325
23) Један нов правни речник на немачком језику, од Ж. М. Перића326
24) Један нов извор о постанку историјске школе права, од Т. Тарановског327
25) Аргентински научник о Кривичном Праву др. Т. Живановића, од R.328
26) Ново доказно средство о очинству, од Мил. Ч. Марковића330
27) Поводом приказа г. Спекторског, од Ђ. Тасића331
28) Докторски испит на Београдском Правном Факултету418
29) Удружење Срба, Хрвата и Словенаца за Међународно Право, од И. П.418
29) Четврти Конгрес Правника419
30) Dr. Milan Škerlj, Das jugoslavische Gesetz zum Schutze des gewerblichen Eigentumes, од д-р M. Стражницког420
31) Dr. Gregor Krek und Dr. Milan Škerlj, Die osterreichische Zivilprozessgesetze im Konigreich der Serben, Kroaten und Slovenen, од д-р Д. Ap.420
32) Д-р Отмар Пиркмајер, Новим путем у нашој унутрашњој управи, од д-р Д. Аранђеловића420
33) Velyko М. Milenkovitch, Le probleme de la sécurité europeenne d’apres les accords de Locarno, од Ђ. Тасића421
34) Требник проф. П. Домпковског за историке права, од Т. Тарановског421
35) Руски правни факултет на Далеком Истоку и његове научне публикације, од Т. Тарановског423
36) Душан С. Николајевић, Краљ Милан и Тимочка Буна, од И. П.424
37) Hermann Wendel, Bismark und Serbien, im Jahre 1866., од И. П.425
38) Шеријатско-судски поступник са формуларима Хафиза Абдулаха Бушатлића, од д-р М. Ф. Б.425
39) Д-р Стеван Ћирковић, Жена и дипломација, од д-р М. Ф. Б.426
40) „Бедба“ и „заманица“, од Радмиле С. Петровић426
41) Душан Вуксан, Један пројекат црногорског законика из доба Владике Рада, од Радмиле С. Петровић427
42) Д-р Камил Хенер, од др. М. Ф. Б.509
43) Конгрес Правника у Скопљу509
44) Milko Kos, Slovenski zapisi u rukopisu Basilika cod. graec. 1352 Narodne Biblioteke u Parizu, od A. B. C.509
45) A. Ђ. Агорић, Одлуке Државног Савета, од д-р Милана Ф. Бартоша510
46) Dr. Ivo Krbek, Stranka u uprvnom postupku, од И.512
47) Исправка512
Нове књиге:72, 160, 248, 332, 428, 512
ДОДАТАК „АРХИВА“
— Службени део. —
1) O решавању сукоба о надлежности између војних и грађан ских иследних власти; између војних власти и војних судова са једне стране и грађанских и духовних судова са друге (Начелна одлука О. С. Кас. Суда)73
2) O примењивању и тумачењу чл. 37. Уредбе о убрзању рада код судских и иследних власти (Начелна одлука O. С. Кас. Суда)76
3) О надлежности војног суда за официре за суђење кривица које учине резервни официри, официри у пензији, почасни официри, — сви кад су у униформи. (Начелна одлука О. С. Кас. Суда)77
САРАДНИЦИ ,,АРХИВА“
Андраши д-р Јурај101
Аранђеловић д-р Драгољуб31, 69, 70, 263, 420
Бартош д-р Милан39, 157, 246, 296, 425, 426, 509, 510
Блaгојевић д-р Видан О.478
Вајер д-р Франтишек406
Влајић Петар К.320, 493
Вуловић Светиелав Вој.242
Данић д-р Данило Ј.109, 201
Доленц д-р Метод333
Живановић д-р Тома48, 81, 214, 301, 377
Илић д-р Михаило137, 161, 315
Јаблановић д-р Јосиф142
Јовановић д-р Александар59, 134, 226, 311, 388, 487
Јовановић Слободан1
Констандиновић Никола Т.499
Костић д-р Лаза М.123, 131, 391
Крстић Ђорђе448
Лапајне д-р Станко324
Марковић Мил. Ч.330
Марковић д-р Чедомир159
Матановић Алекса К.349, 461
Новаковић д-р Милета306
Пахоруков Николај Д.69
Пелеш д-р Љ.491
Перић Живојин М.6, 154, 155, 157, 219, 243, 245, 325, 326
Петровић Радмила С.159, 426, 427
Пиркмајер д-р Отмар372
Питамиц д-р Леонид238
Поповић Ненад63
Поповић д-р Реља 3.86, 179, 277, 328
Пржић Илија А.54, 246, 247, 381, 418, 424, 425, 506, 512
Смиљанић Милосав Б.230, 397
Соловјев д-р Александар В.342, 509
Спекторски д-р Јевгеније65, 249, 413
Стражницки д-р Милорад322, 420
Тарановски д-р Теодор142, 153, 233, 327, 411, 421, 423, 497
Тасић д-р Ђорђе71, 72, 149, 156, 190, 289, 331, 421
Троицки Сергије483
Ћирковић д-р Стеван К.358, 468
Шкерљ д-р Милан430