Arhiv 1922 | Kolo 2 | Knjiga 22
Napomena
Link za preuzimanje ovog broja Arhiva u   PDF formatu nalazi se ispod sadržaja i spiska saradnika.
KNJIGE V (XXII) DRUGOG KOLA (SVESKE 1—6) 
GRAđANSKO PRAVO I GRAĐANSKI SUDSKI POSTUPAK
Poštenje i moral u pravu, od d-r Čed. Markovića 241, 325
Kumulacija tužbi i nadležnost suda po građanskom parničnom postupniku za Vojvodinu, od d-r Srećka Zuglije264, 342
Garantna pisma, od d-r Drag. Aranđelovića321
Pravna priroda sindikalnog ugovora, od d-r Drag. Jankovića417
POMORSKO PRAVO
Nekoliko rasmatranja de lege lata i de lege ferenda prilikom prvog pešenja Stola Sedmorice u pomor.-pravnim poslovima, od d-r A. Verone81
KRIVIČNO PRAVO
Ideja odmazde u kaznenom pravu, od d-r Dušana Subotića1, 98, 169
Krivci iz strasti, od Ilije M. Jelića438
DRŽAVNO I USTAVNO PRAVO
Odgovornost države po principu jednakosti tereta, od d-r Đorđa Tasića35, 111, 181, 334
O uredbodavnoj moći izvršne vlasti po Vidovdanskom Ustavu (čl. 94), od d-r Đorđa Tasića256
ADMINISTRATIVNO PRAVO
Objektivan administrativni spor, od Ljub. Radovanovića189, 273
ISTORIJA SLOVENSKIH PRAVA
Nacrt razvoja sudstva u srednjevekovnoj Srbiji, od d-r Vl. Namislovskog23
POLITIČKA EKONOMIJA
Ekonomski motivi ratova, od d-r Slavka Šećerova401
SOCIOLOGIJA
Odnos celine prema delovima u društvenim naukama, od d-r Milorada Nedeljkovića13
PRAVNA POLITIKA
Povodom nacrta Agpap. Zak. za Dalmaciju, od d-r B. Kučića48, 129, 279, 305
„Državni tužilac“, od Andraša Jeglića213
Nekoliko primedaba na projekt Kazn. Zakonika, od d-r Čed. Markovića448
ADMINISTRATIVNA HRONIKA
Uredba o Poslovnom redu u Drž. Savetu i Upravnim Sudovima od Ljub. Radovanovića135
Nadležnost Državnog Saveta po tužbama u administrativnim sporovima o rešenjima pokrajinskih uprava, od Jov. Stefanovića304
Prenašanje apoteke, od d-r Vidana Blagojevića367
Povodom pitanja o prenašanju apoteke, od Ljub. Radovanovića330
Jedan pogrešno rešen carinski cnop, od Ljub. Radovanovića450
MEĐUNARODNO-PRAVNA HRONIKA
Upotreba znaka Crvenog Krsta za fabričke i trgovačke žigove, od Slavka St. Kojića56
SUDSKA HRONIKA
Jedan slučaj traženja protesta zbog neisplate izgubljenog čeka, od d-r Janićija Jovanovića62
Nadležnost u porodičnim i naslednim stvarima Muslimana i primjena šeriatskog prava, od d-r Bertolda Ajznera145, 230
Garantna pisma, od R. Milaća149
Priznanje optuženog kao dokazno sredstvo u kriv. postupku, od Vlad. Đ. Milovanovića151
Pogrešno tumačenje §§ 261 i 272 kriv. sud. postupka, od Vladimira. Sv. Simića221
O ukidanju fideikomisa. Odluke Kasacionog suda358
Nešto o nadležnosti sklapanja mješovitih brakova pomuslimanjenih lica, od X. A. Bušatlića458
IZ PRAKSE DRŽAVNOG SAVETA
— Referiše d-r Stevan Sagadin —
a) Nadležnost Drž. Saveta kod primanja u podanstvo;
b) Primena propisa o izuzeću sudija na Državni Savet kad ne rešava administrativne sporove;
v) Primena čl. 21. Uredbe o Posl. Redu u Drž. Savetu i Upr. sudovima u slučaju užih izbora373
IZ MEĐUNARODNOG PRAVNOG ŽIVOTA
Pedesetogodišnjica Francuskoga Društva za Uporedno Zakonodavstvo, od Živojina M. Perića309
OCENE I PRIKAZI
Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, Iled. 1921., od d-r Jevg. Spektorskog154
a) Leonid Pitamic: Die Verfassung des Königreiches der Serben, Kroaten und Slovenen. Sonderabdruck aus der Zeitschrift für öffenfliches Recht.
b) L. Pitamic: Ustava in zakon. Ponatis iz Slovenskega Pravnika, od d-r Stevana Sagadina312
D-r Mileta Novaković: Društvo Naroda, od d-r Jevg. Spsktorskog378
D-r L. Pitamic: Ustava in zakon, od d-r Đorđa Tasića380
Vladimir Mažuranić: Prinosi za hrvatski pravno-povjesni rječnik. Zagreb 1908–1922. Izdala Jugosl. Akadem. znanosti i umjetnosti, od d-r X. Verka463
Robert Saitschick: Der Staat und was mehr ist als er. Zweite Auflage. Münchcn 1922., od- d-r Jsvgenija Spektorskog467
IZ STRANOG ZAKONODAVSTVA
Poljski ustav, od Ilije A. Pržića382
NEKROLOG
Milenko M. Vesnić, od d-r Milete Novakovića161
BELEŠKE
Državni Savet63
Nove Kasacione Sudije64
Najnoviji radovi prof. d-r F. K. Neubecher-a — Ž. P.64
Svetosavski temati za 1923. na pravnom fakultetu u Ljubljani65
Časopisi (Slov. Pravnik br. 9-12) 1921; Mjesečnik br. 6, 7 i 8 (1922) Njiva 8-9; Pravni Vestnik br. 7)65
† Ivan Kavčnik, LJ. R.273
Formiranje Drž. Saveta273
Novi Ustav u Srednjoj Nastavi, Ž.238
International Law Association, Ž. P.238
Radovi g. d-r Metoda Dolenca, Ž. P.239
Od uredništva240
† D-r Vojislav M. Subotić (Mlađi) — Ž.313
Važnost građanskog braka, sklopljenog u Francuskoj između Srbina i Francuskinje, I. V. S.314
Strana zakonodavstva o advokatima388
Međunarodno udruženje za pravnu i privrednu filozofiju u Nemačkoj388
Tri članka g. Ž. M. Perića, Đ. T.389
Sa Univerziteta389
Spomenica Sime Lozanića389
„Agrarna Politika“389
† Dragomir Jovanović, P. V.471
Izborni zakon od prof. d-r Ladislava Polića — S. J.471
Upravni Sudovi471
DODATAK ARHIVA
(SLUŽBENA SAOPŠTENJA)
— OBJAVLJUJE MINISTARSTVO PRAVDE. —
Ustrojstvo Kasacionog Suda, od Živ. M. Perića67
Statistika sudskih poslova u Sloveniji317, 391
Odluke opšte sednice Kasacionog Suda :
Načelna odluka O. S. K. S. koja se odnosi na primenu čl. 10 Uredbe o ubrzanju rada sudskih i islednih vlasti od 22 juna 1921 g.71
Odluka O. S. K. S. koja se odnosi na državnog tužioca tač. 5 § 258 krivič. sud. postupka73
Odluka O. S. K. S. koja se odnosi na čl. 5 i 6 Zak. o okružnim (županijskim) i sreskim sanitet. upravama75
Odluka O. S. K. S. o tome da li je primena čl. 46 Uredbe o pravnoj likvidaciji stanja stvorenog ratom vezana za kakav opredeljeni rok ili ne80
Naplata takse za žalbu protiv rešenja istražnih vlasti o pritvoru, § 131 kriv. sud. post.397
Koji je sud nadležan za suđenje sporova o nasleđu do 500 din. s obzirom na čl. 63 Uredbe o ubrzanju sudskog rada309
Da li će dežurne sudije prvostepenih sudova, za vreme odmora sudskog potvrđivati biračke spiskove i vršiti ostale poslove prvostepenih sudova, predviđene u zakonu o biračkim spiskovima od 30 maja 1922 godine473
Tumačenje čl. 6. zakona o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi, s obzirom na §§ 342 i 342-a kaz. zak. i čl. 4 uredbe o ubrzanju rada kod sudskih i islednih vlasti474
Tumačenje § 327 tač. 1 Kaznenog Zakonika476
Čl. 24. zak. o biračkim spiskovima od 10-VI-1922 s obzirom na čl. 25a privr. zakona o izborima svih opštinskih časnika477
O predratnim popisama nepokretnih imanja s obzirom na čl. 125. uredbe o pravnoj likvidaciji stanja stvorenog ratom487
SARADNICI ARHIVA 
Ajzner d-r Bertold115, 230
Aranđelović d-r Drag.321
Blagojević d-r Vidan367
Bušatlić X. A.458
Verk d-r X.464
Verona d-r A.81
Zuglija d-r Srećko264, 342
Janković d-r Drag.417
Jeglić Andraš213
Jelić Ilija438
Kojić Slavko St.56
Kučić d-r B.49, 129, 279, 304
Marković d-r Čed.241, 325, 448
Milać R.149
Milovanović Vlad. Đ.151
Namislovski d-r Vlad.23
Nedeljković d-r Milorad13
Novaković d-r Mileta161
Perić Živojin64, 238, 309, 313, 389
Pržić Ilija A.382
Radovanović Ljubomir135, 189, 273, 370, 450
Sagadin d-r Stevan373, 412
Simić Vladimir Sv.224
Spektorski d-r Jevg.154, 378
Stefanović Jovan304
Subotić d-r Dušan1, 98, 169
Tasić d-r Đorđe35, 111, 181, 256, 334, 380
Šećerov d-r Slavko401