Архив 1922 | Коло 2 | Књига 21
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ КЊИГЕ IV (XXI) ДРУГОГ КОЛА (СВЕСКЕ 1—6)
Грађанско право
О конвенционалној казни, од д-р Живана М, Лукића21, 100, 183
Трговачко право
Студије из патентног права, од д-р Бертолда Ајснера241, 356
Римско право
Голгота и право, од д-р Ива Милића161
Интерполације у пандектама, од д-р Реље 3. Поповића257
Кривично право
Посебне личне отежавне и олакшавне околности, нарочито ванредни облици виности, с погледом на акцесорну природу саучешћа, од д-р Томе Живановића348
Државно право
Одговорност државе по принципу једнакости терета, од д-р Ђорђа Тасића10, 89, 178, 274, 407
Међународно јавно право
Заштита мањина лрема одредбама уговора о миру 1919—1920 и суверена права држава, од Илије А. Пржића203, 281, 414
Административно право
О административном судству, од Љуб. Радовановића30
О правном карактеру административног спора, од Данила Ј. Данића106
Народна економија
Суштина ситног сељачког газдинства у економском погледу, од А. Челинцева1, 81
Социологија
Човек и жена, од Живојина М. Перића321
Правна политика
Нов пројект закона о државним службеницима грађ. реда, од д-р Јанићија Јовановића64
Реформа кривичног законодавства Краљевине С. X. С. од д-р Мих. Чубинског137
Закон о Држ. Савету и управним судовима, од Љуб. Радовановића213
Припремни рад за рјешавање аграрног питања у Ст. Србији и Македонији, од Л. Новака289
Око изједначења закона, од Ивана Кавчника434
Парламентарна хроника
Ванредни сазив од 2 јула до 20 октобра 1921, од Слоб. Јовановића52, 120
Административна хроника
Административни спор у случају лицитације о закупу државног имања, од Љуб. Радовановића125
Пренашање апотеке, од Љуб. Радовановића290
Међународно-правна хроника
Уговор о употреби подморских торпиљера у рату, од д-р Мил. Новаковића227
Institut intermédiaire international, од Ив. Суботића438
Економско-финансијска хроника
Откуп државних добара у Босни и Херцеговини по Сен-Жерменском уговору, од Л. Новака59
Извештај привремене економско-финансијске комисије Друштва Народа о проблему сировина, од д-р А. Г. Авакумовића134
Судска хроника
Примена смртне казне код поротног суђења, од Драг. Солдатовића128
Pater est is, quem nuptiae demonstrant, од д-р Јанићија Јовановића229
Судија појединац надлежан је за расматрање решења о прекиду истраге за сва преступна дела из чл. 36 Уредбе о убрзању рада, од Ник. Марковића295
Може ли привремени судија са већом платом бити старији у рангу од сталног судије првостепеног суда..., од д-р Јанићија Јовановића298
Могу ли парничари споразумно изнети свој спор пред суд који је релативно ненадлежан, од Јевта М. Поповића441
Оцене и прикази
Д-р Светозар Пешић: Судска медицина за лекаре, медицинаре и правнике, II измењено издање, од д-р Мил. Јовановића-Батута71
П.Новгородцевъ,Объ обществеммъ иеделаѣ, Изданiе III, 1921 Берлинъ, од д-р Јевгенија Спекторског151
Ivan Ј. Galić, Problem agrarne politike u Hrvatskoj i Slavoniji, од A. Челинцева302
Историја словенских права у пољској књижевности (Поводом нових пољских расправа из југословенског права), од д-р Феодора Тарановског447
Emil Zürcher, Massnahmen des Strafrichters gegenüber jurisstichen Personen und andern Personenverbände, од Свет. Boj. Вуловића465
Читуља
Спасоје Радојчић78
Владимир Јовановић, од Љ. Р.155
Стеван Максимовић, од Живана М. Лукића236
Б е л е ш к е
† Д-р Милутин Миљковић79
Светосавски темати79
Mjesečnik79
Социјални препорођај79
Састав Међународног суда у Хагу79
† Стеван Максимовић159
Светосавски темати за 1923. год.159
Укидање смртне казне у Шведској160
Реформа казнених завода у Белгији160
Стечај за наставнике правничког факултета239
† Професор Дајси239
Изједначење ванбрачне деце са брачном239
Трг. промет Швајцарске с Бугарском239
Женско право гласа у Румунији239
Криминолошко истраживање типа од Љ. В. Д.239
John Непу Wigmore, Problems of Law307
John Непу Wigmore, The Job Analysis method of trachnig the use of Law308
Pfof. E. Zürcher, Revision des Bundesstrafrechts308
Расправе д-р Велимира Бајкића309
Са правног факултета468
Светосавски темати за 1923. год.469
Реформа кривичног закона у Италији, од Љ. В. Д.469
О држави471
Часописи471
О грађанским дужностима482
Претплатницима „Архива“482
Нове књиге80, 240, 482
Додатак Архива (службена саопштења)
Одлуке Опште Седнице Касационог Суда у Београду (објављује Министарство Правде):
I. Одлуке, које се односе на уредбу о убрзању рада код судских и иследних власти310
II. О року за жалбу на решење градског односно среског суда о прекиду кривичне истраге473
III. Одлука која се односи на испит и правни положај судија474
IV. Члан 24. привременог закона о општинама475
V. Члан 91. у вези са чл. 21. и 22. Закона о изборима народних посланика477
VI. Одлука о томе, да је надлежност првостепених судова по закону о потпори војних инвалида престала све дотле, докле постоје инвалидски судови образовани Уредбом од 26. октобра 1920. године478
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Авакумовић д-р Александар134
Ајснер д-р Бертолд241, 356
Вуловић Светислав Вој.78, 79, 239, 465, 482
Данић Данило Ј.106
Димитријевић Љубиша В.239, 469
Доленц д-р Метод232
Живановић д-р Тома348
Јовановић д-р Јанићије64, 229, 298
Јовановић Батут д-р Милан71
Јовановић Слободан52, 120
Кавчник Иван434
Лукић д-р Живан21, 100, 183, 236
Марковић Никола295
Новак Лујо59, 289
Новаковић д-р Милета227
Перић Живојин М.321
Поповић Јевто441
Поповић д-р Реља 3.257
Пржић Илија А.79, 159, 203, 239, 281, 414, 469, 471
Радовановић Љубомир30, 125, 155, 213, 290
Солдатовић Драгић128
Спекторски д-р Јевгеније151
Суботић Иван В.438
Тарановски д-р Феодор447
Тасић д-р Ђорђе10, 89, 178, 274, 407
Челинцев А.1, 81, 302
Чубински д-р Мих.137