Архив 1923 | Коло 2 | Књига 23
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
Писмена исправа — предуслов за ваљаност правних послова и претходних споразума, којима се отуђују некретнине у Војводини, од д-р Срећка Зуглије32
О укидању фидеикомиса, од д-р Драг. Аранђеловића81
Суђење по кратком поступку, од Ст. Синђелића111
ИСТОРИЈА СЛОВЕНСКИХ ПРАВА
Устројство правосуђа у старој српској држави — у XIII и XIV веку, од д-р Мих. Полићевића1, 88, 193, 262, 330
О правосуђу у Црној Гори, од Љуб. Бакића161
ДРЖАВНО ПРАВО
Одговорност државе по принципу једнакости терета, од д-р Ђ. Тасића16, 99, 177, 280, 355
Да ли је наша Краљевина нова или стара држава, од д-р Отокара Рибаржа241
КРИВИЧНО ПРАВО
Положај драговољног одустанка од покушаја у кривично-правном систему, од д-р Томе Живановића321
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Централизација и Децентрализација државне управе, од д-р Јована Стефановића398
ПРАВНА ПОЛИТИКА
Црна Гора и Уредба о убрзању рада код судских и иследних власти, од Милорада Вукчевића49
Устројство Касационог Суда, од д-р Хуга Верка130
Карактерне црте трговачког права, од д-р Ернеста Диаманта209
Умишљај с погледом на пројекат казненог законика за Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца од 1922 год., од Данила Ј. Данића422
Критички поглед на пројект закона о адвокатима, од Љуб. Стефановића432
ПАРЛАМЕНТАРНА ХРОНИКА
Кандидовање органа јавне власти, од Слободана Јовановића445
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
Један објективан административни спор пред Државним Саветом, од Љуб. Радовановића51
Неколико случајева из праксе Држ. Савета, од Данила Ј. Данића141, 296
Решења по предметима изабранога суда, од Витора Крстића219
Примена §§ 311. и 312. грађ. суд. поступка код призива на вишу власт, од Љуб. Радовановића302
Надлежност Држ. Савета по споровима државинским, од Витора Д. Крстића452
Поводом питања о горњој надлежности Држ. Савета, од Љуб. Радовановића454
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
Окупација Рурске Области, од д-р Милете Новаковића214
СУДСКА ХРОНИКА
Незгоде забране reformatio in pejus и одлука опште седнице Касационог Суда од 24 јан. 1922 Бр. 364, од Владимира Симића58
Прече право куповине, §§ 670.—674. грађ. зак., од д-р Јан. Јовановића146
Један случај из међународно-приватног права, од д-р Видана Благојевића221
Један случај расправе питања о наслеђу отвореном за време турске владавине у нашим јужним крајевима, од д-р Јанићија Јовановића305
§§ 250. а и б и § 384. крив. зак. и §§ 218., 219. и 220. грађ. зак., од Михаила Јовановића, председника првост. суда307
Да ли се § 448. а грађ. зак. односи на све тестаменте, који су прављени пре доношења овог законског прописа или само на усмене - или алографске тестаменте?, од П. К. Влајића459
Полицијски се надзор има рачунати по издржаној или опроштеној казни од момента кад осуђени, од општинског суда стварно буде стављен под надзор, од д-р Јанићија Јовановића462
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
Ж. Перић, проф. Беогр. Универзитета: Das Nachlassen des Rechtsgefühles hinsichtlich des Eigentumsrechtes. J. Benscheimer, Mannheim 1922 — од д-р Чед. Марковића69
Die Verfassung Jugoslaviens, von prof. Dr. Ivan Žolger, од д-р Ђорђа Тасића70
Problems of Law, its post. present and future Bi John Непгу Wigmore, од д-р Федора Никића71
Katholische Rechtsphilosophie (Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie, од д-р Јевг. Спекторског225
Dr, Gregor Krek, Pomen rimskega ргаvа negdaj in sedaj 1921, од д-р Ђорђа Тасића311
Д-р Милан Тодоровић, Међународна трговина и трговинска политика I и II део, од д-р Видана Благојевића312
Д-р Феодор Тарановски, Енциклопедија Права, Београд 1923, од. д-р Чед. Марковића463
Univ. prof. dr. Ivan Zolger: Kržitev mednarodne obveznosti in njena pravna posledica (mednarodna krivica); Univ. prof. dr. Leonid Pitamic: Državno in meddržavno pravo pod vidikom enotnega sistema; La République Tchécoslovaque et le droit international, par Antoine Hobza, од д-р Ђ. Тасића467
БЕЛЕШКЕ
Прва свеска
Садашњи положај казнено-правног законодавства у Краљевини С. X. С. — Скупштина удружења професора државног права. — Нове публикације правног факултета у Љубљани. — Са Љубљанског правног факултета. — Ein Auflösigungsprincip, von Ј. Perić. — Деца и закон о штампи.
Друга свеска
Скуп Југословенских правника од д-р М. Доленца. — Улога и моћ суда у Америци, од Ч. М. — Са Београдског правног факултета. — Светосавски темати за 1924 г.
Tpeha свеска
Криминалитет у Шведској. — Из чехословачког бракоразводног права. — Заштита деце. — Један случај примене закона о таксама, од Саве И. Ђурђевића. Новинарски извештаји о раду у судници. — Нов закон о Држ. Савету и Управним судовима и Уредба о посл. реду у примени од Љ. Р. — Са наших правних факултета. — Mjesečnik — Pravnik.
Четврта свеска
Пословни ред у Држ. Савету, од Љ. Р.
Пета и шеста свеска
Пројект закона о поступку судском у грађанским парницама за Краљевину С. X. С., од Н. Д. Пахорукова. — Tore Almén — Das scandinavische Kaufrecht — од Ж. M. Перића.
ДОДАТАК АРХИВА
— СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА —
Одлуке Опште Седнице Касационог Суда (објављује Министарство Правде):
1. Надлежност судије појединца по грађ. споровима према Уредби о правној ликвидацији стања створеног ратом. (Начелна одлука)155
2. Тумачење члана 140. зак. о шумама с обзиром на § 240. грађ. суд. поступка156
3. Уништавање хартија по § 204. гр. суд. поступка158
4. Који су органи надлежни за извршење одлука Управе за заштиту индустријске својине159
5. О надлежности железничких службеника као полиц. органа223
6. Тумачење тач. в., г. и д. чл. 5. измена и допуна у закону о устројству судова234
7. О поступку извршних власти у погледу васпостављања пропалих акта по извршеним јавним продајама239
8. Може ли бити сукоба између судије појединца и колегијума у коме је он судија по грађ. парницама473
9. Примање инвалидске потпоре за малолетну децу474
10. Такса у парницама за поништај тестамента477
11. О разумевању § 134. грађ. закона478
12. Ко је надлежан да подноси Њ. В. Краљу на помиловање смртне пресуде војних судова?480
САРАДНИЦИ АРХИВА
Аранђеловић д-р Драг.81
Бакић Љуб.161
Благојевић д-р Видан221, 312
Верк д-р Хуго130
Влајић П. К.459
Вукчевић Милорад49
Вуловић Свет.77, 228, 229
Данић Данило Ј.141, 296
Диамант д-р Ернест209
Доленц д-р М.142
Ђурђевић Сава229
Зуглија д-р Срећко32
Јовановић д-р Јанићије146, 305, 462
Јовановић Д. Михаило307
Крстић Витор219, 452
Марковић д-р Чед.69, 463
Митровић д-р Чед.152, 230, 463
Никић д-р Федор71
Новаковић д-р Милета214
Пахоруков Н. Д.470
Перић Ж.471
Полићевић д-р Мих.1, 88, 193, 262, 330
Радовановић Љубомир51, 231, 302, 319, 454
Рибарж д-р Отокар241
Симић Владимир58
Синђелић Ст.114
Спекторски д-р Јевг.225
Тасић д-р Ђорђе16, 70, 99, 177, 280, 311, 467