Архив 1922 | Коло 2 | Књига 22
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
КЊИГЕ V (XXII) ДРУГОГ КОЛА (СВЕСКЕ 1—6)
ГРАђАНСКО ПРАВО И ГРАЂАНСКИ СУДСКИ ПОСТУПАК
Поштење и морал у праву, од д-р Чед. Марковића 241, 325
Кумулација тужби и надлежност суда по грађанском парничном поступнику за Војводину, од д-р Срећка Зуглије264, 342
Гарантна писма, од д-р Драг. Аранђеловића321
Правна природа синдикалног уговора, од д-р Драг. Јанковића417
ПОМОРСКО ПРАВО
Неколико расматрања de lege lata и de lege ferenda приликом првог peшења Стола Седморице у помор.-правним пословима, од д-р А. Вероне81
КРИВИЧНО ПРАВО
Идеја одмазде у казненом праву, од д-р Душана Суботића1, 98, 169
Кривци из страсти, од Илије М. Јелића438
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
Одговорност државе по принципу једнакости терета, од д-р Ђорђа Тасића35, 111, 181, 334
О уредбодавној моћи извршне власти по Видовданском Уставу (чл. 94), од д-р Ђорђа Тасића256
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Објективан административни спор, од Љуб. Радовановића189, 273
ИСТОРИЈА СЛОВЕНСКИХ ПРАВА
Нацрт развоја судства у средњевековној Србији, од д-р Вл. Намисловског23
ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА
Економски мотиви ратова, од д-р Славка Шећерова401
СОЦИОЛОГИЈА
Однос целине према деловима у друштвеним наукама, од д-р Милорада Недељковића13
ПРАВНА ПОЛИТИКА
Поводом нацрта Aгpap. Зак. за Далмацију, од д-р Б. Кучића48, 129, 279, 305
„Државни тужилац“, од Андраша Јеглића213
Неколико примедаба на пројект Казн. Законика, од д-р Чед. Марковића448
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
Уредба о Пословном реду у Држ. Савету и Управним Судовима од Љуб. Радовановића135
Надлежност Државног Савета по тужбама у административним споровима о решењима покрајинских управа, од Јов. Стефановића304
Пренашање апотеке, од д-р Видана Благојевића367
Поводом питања о пренашању апотеке, од Љуб. Радовановића330
Један погрешно решен царински cnop, од Љуб. Радовановића450
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
Употреба знака Црвеног Крста за фабричке и трговачке жигове, од Славка Ст. Којића56
СУДСКА ХРОНИКА
Један случај тражења протеста због неисплате изгубљеног чека, од д-р Јанићија Јовановића62
Надлежност у породичним и наследним стварима Муслимана и примјена шериатског права, од д-р Бертолда Ајзнера145, 230
Гарантна писма, од Р. Милаћа149
Признање оптуженог као доказно средство у крив. поступку, од Влад. Ђ. Миловановића151
Погрешно тумачење §§ 261 и 272 крив. суд. поступка, од Владимира. Св. Симића221
О укидању фидеикомиса. Одлуке Касационог суда358
Нешто о надлежности склапања мјешовитих бракова помуслимањених лица, од X. А. Бушатлића458
ИЗ ПРАКСЕ ДРЖАВНОГ САВЕТА
— Реферише д-р Стеван Сагадин —
а) Надлежност Држ. Савета код примања у поданство;
б) Примена прописа о изузећу судија на Државни Савет кад не решава административне спорове;
в) Примена чл. 21. Уредбе о Посл. Реду у Држ. Савету и Упр. судовима у случају ужих избора373
ИЗ МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВНОГ ЖИВОТА
Педесетогодишњица Францускога Друштва за Упоредно Законодавство, од Живојина М. Перића309
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, Iled. 1921., од д-р Јевг. Спекторског154
а) Леонид Питамиц: Die Verfassung des Königreiches der Serben, Kroaten und Slovenen. Sonderabdruck aus der Zeitschrift für öffenfliches Recht.
б) Л. Питамиц: Устава ин закон. Понатис из Словенскега Правника, од д-р Стевана Сагадина312
Д-р Милета Новаковић: Друштво Народа, од д-р Јевг. Спскторског378
Д-р Л. Питамиц: Устава ин закон, од д-р Ђорђа Taсићa380
Владимир Мажуранић: Приноси за хрватски правно-повјесни рјечник. Загреб 1908–1922. Издала Југосл. Академ. знаности и умјетности, од д-р X. Верка463
Robert Saitschick: Der Staat und was mehr ist als er. Zweite Auflage. Münchcn 1922., од- д-р Јсвгенија Спекторског467
ИЗ СТРАНОГ ЗАКОНОДАВСТВА
Пољски устав, од Илије А. Пржића382
НЕКРОЛОГ
Миленко М. Веснић, од д-р Милете Новаковића161
БЕЛЕШКЕ
Државни Савет63
Нове Касационе Судије64
Најновији радови проф. д-р F. К. Neubecher-a — Ж. П.64
Светосавски темати за 1923. на правном факултету у Љубљани65
Часописи (Слов. Правник бр. 9-12) 1921; Мјесечник бр. 6, 7 и 8 (1922) Њива 8-9; Правни Вестник бр. 7)65
† Иван Кавчник, Љ. Р.273
Формирање Држ. Савета273
Нови Устав у Средњој Настави, Ж.238
International Lаw Association, Ж. П.238
Радови г. д-р Метода Доленца, Ж. П.239
Од уредништва240
† Д-р Војислав М. Суботић (Млађи) — Ж.313
Важност грађанског брака, склопљеног у Француској између Србина и Францускиње, И. В. С.314
Страна законодавства о адвокатима388
Међународно удружење за правну и привредну филозофију у Немачкој388
Три чланка г. Ж. М. Перића, Ђ. Т.389
Са Универзитета389
Споменица Симе Лозанића389
„Аграрна Политика“389
† Драгомир Јовановић, П. В.471
Изборни закон од проф. д-р Ладислава Полића — С. Ј.471
Управни Судови471
ДОДАТАК АРХИВА
(СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА)
— ОБЈАВЉУЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ. —
Устројство Касационог Суда, од Жив. М. Перића67
Статистика судских послова у Словенији317, 391
Одлуке опште седнице Касационог Суда :
Начелна одлука О. С. К. С. која сe односи на примену чл. 10 Уредбе о убрзању рада судских и иследних власти од 22 јуна 1921 г.71
Одлука О. С. К. С. која се односи на државног тужиоца тач. 5 § 258 кривич. суд. поступка73
Одлука О. С. К. С. која се односи на чл. 5 и 6 Зак. о окружним (жупанијским) и среским санитет. управама75
Одлука О. С. К. С. о томе да ли је примена чл. 46 Уредбе о правној ликвидацији стања створеног ратом везана за какав опредељени рок или не80
Наплата таксе за жалбу против решења истражних власти о притвору, § 131 крив. суд. пост.397
Који је суд надлежан за суђење спорова о наслеђу до 500 дин. с обзиром на чл. 63 Уредбе о убрзању судског рада309
Да ли ће дежурне судије првостепених судова, за време одмора судског потврђивати бирачке спискове и вршити остале послове првостепених судова, предвиђене у закону о бирачким списковима од 30 маја 1922 године473
Тумачење чл. 6. закона о заштити јавне безбедности и поретка у држави, с обзиром на §§ 342 и 342-а каз. зак. и чл. 4 уредбе о убрзању рада код судских и иследних власти474
Тумачење § 327 тач. 1 Казненог Законика476
Чл. 24. зак. о бирачким списковима од 10-VI-1922 с обзиром на чл. 25a привр. закона о изборима свих општинских часника477
О предратним пописама непокретних имања с обзиром на чл. 125. уредбе о правној ликвидацији стања створеног ратом487
САРАДНИЦИ АРХИВА
Ајзнер д-р Бертолд115, 230
Аранђеловић д-р Драг.321
Благојевић д-р Видан367
Бушатлић X. А.458
Верк д-р X.464
Верона д-р А.81
Зуглија д-р Срећко264, 342
Јанковић д-р Драг.417
Јеглић Андраш213
Јелић Илија438
Којић Славко Ст.56
Кучић д-р Б.49, 129, 279, 304
Марковић д-р Чед.241, 325, 448
Милаћ Р.149
Миловановић Влад. Ђ.151
Намисловски д-р Влад.23
Недељковић д-р Милорад13
Новаковић д-р Милета161
Перић Живојин64, 238, 309, 313, 389
Пржић Илија А.382
Радовановић Љубомир135, 189, 273, 370, 450
Сагадин д-р Стеван373, 412
Симић Владимир Св.224
Спекторски д-р Јевг.154, 378
Стефановић Јован304
Суботић д-р Душан1, 98, 169
Тасић д-р Ђорђе35, 111, 181, 256, 334, 380
Шећеров д-р Славко401