Архив 1921 | Коло 2 | Књига 20
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ КЊИГЕ III (XX) другог кола (свеске 1–6) 
Грађанско право и грађански судски поступак
Новчана репарација моралне штете, од Д-р Чед. Марковића81, 198, 257
Из кривичног и грађанског права Црне Горе, од Ал. К. Матановића287, 354
Clausula rebus sic stantibus и недостижност давања, од Д-р Драгољуба Аранђеловића417
Поштење и морал у праву, од Д-р Чед. Марковића442
Кривично право
Војни судови с погледом на постојеће законодавство и на предстојећу реформу од Д-р М. Аћимовића17
Дејство заповести претпостављеног и њен положај у кривичноправном систему, од Д-р Томе Живановића337
Вештак пред судовима и у судским истрагама, од Д-р Р. A. Pajca (превео с француског Љ. В. Д.)435
Државно и уставно право
Одговорност државе по принципу једнакости терета, од Д-р Ђорђа Тасића32, 114, 205, 294, 360, 460
Ко треба да оверава посланичка пуномоћства, од Д-р Мих. Илића279, 343
Римско право
Поводом питања о завешталачкој слободи по римском праву, од К. Смирнова93
Историја права
Задатак и метода историје права, од Д-р Феодора Тарановског1
Израда законика за Кнежевину Србију (од 1829—1843), од Д-р Алексе Ивића178
Правна попитика
Реформа наставе социјално-економских наука, од Д-р Мирка М. Косића42
О кодификацији трговачког права, од Д-р Милорада Стражницког121
Кривично-правно законодавство после преврата и Словенци, од Д-р Метода Доленца219
Око изједначења закона, од Ивана Кавчника226
Поводом нацрта закона о правозаступницима, од Драг. Н. Солдатовића239
О проширењу одредаба „Уводних правила“ и „Части прве“ криминалног (казненог) законика краљевине Србије, на цело подручје краљевине СХС, од Јев. М. Поповића313
Реферат о припремним реформама у кривично-судском поступку, од Д-р Николе Огорелице366
Чиновничко питање у Црној Гори, од Љуб А. Бакића464
Пројект закона о управним судовима, од Данила Ј. Данића473
Административна хроника
Чл. 18. Закона о заштити јавне безбедности и поретка у држави, од Љуб. Радовановића244
Решење Мин. Унутр. Дела по споровима из главе XVI. гр. суд. поступка и државинским не може изазвати административни спор, од Љуб. Радовановића390
Редукција чиновника, од Љуб. Радовановића475
Економско-фннансијска хроника
Образложење аграрне реформе с погледом на велике поседе, од Д-р Славка Шећерова138, 239, 305
Судска хроника
Доказивање сведоцима, изузетно од забране изречене у §§ 242—244 rpaђ. поступка, од Лаз. Урошевића50
Хрватско-Угарски заједнички трговачки закон у нашој примени, од Д-р Ернеста Диаманта129
Правни положај адвокатског приправника (практиканта) по његовом определењу и закону о јавним правозаступницима, од Влад. Ђ. Миловановића135
Уништај поравнања, од Лаз. Урошевића247
Један случај сукоба надлежности вероисповедних судова за брачне спорове, од Д-р Чед. Митровића394
Нешто о § 6. Грађ. Суд. Поступка, од Јевта М. Поповића480
Из међународног живота
Међународни социолошки конгрес у Турину, од Д-р Милорада Недељковића385
Из страног законодавства
Начелне основе будућег пољског законодавства, од Д-р Вл. Намисловског410
Оцене и прикази
Oswald Spengler: Preussentum unđ Socialismus, од Д-р Јевгенија Спекторског55
Станислав Кучеба: Нацрт историје државног уређења Пољске, од Д-р Феодора Тарановског251
М. Острогорски: Демократија и политичке партије, од Д-р Јевгенија Спекторског316
Д-р Тома Живановић: Систем синтетичке правне филозофије, од Д-р Ђорђа Тасића398
Д-р Пшемислав Дабковски: Нацрт Пољског Приватног права, од Д-р Владислава Намисловског406
Станислав Кучеба: Старо пољско право у нацрту: I Кривично право II) Судски поступак, од Владислава Намисловског406
Зборник знанствених расправ, од Д-р Стеф. Сагадина485
Д-р Л. Питамиц: Плато, Аристотело и чиста правна теорија од Д-р Стеф. Сагадина489
His Eduard: Geschichte des neueren Schweizerischen Staatsrechts I. Bd., од M.490
Stammler Rudolf: Recht unđ Klrche, од M.490
Читуља
† Ђорђе Павловић321
Бeлешке
Управа адвокатског удружења142
Забрана закључења брака, од Љ. В. Д.142
Закон о верском васпитању деце у Немачкој, од Љ. В. Д.142
Устав Малоазијске Турске, од И. А. П.142
Немачки закон о заклетви, од И. А. П.143
Студије права у Немачкој, од И. А. П.143
О правном положају ванбрачне деце, од И. А. П.143
Изједначење права мајке и оца који не живе у браку, од И. А. П.143
Принос Швајцарске Народне Банке, од И. А. П.144
Јован С. Миловановић: Менично право254
Данило Ј. Данић: Основи Трговачког права255
Пројект закона о судијама, од Ђ. Т.323
Паја К. Михаиловић — Правној библиотеци413
Правни Преглед413
Реформе у Италијанском Кривичном законодавству414
Рад научних друштава у Француској на страном законодавству415
Правни Факултет у Београду, од М.491
Преглед часописа, од И. А. П.491
Из Швајцарског Трговачког Права, од И. А. П.492
Немачки закон о радничким коморама, од И. А. П.492
Чехословачко брачно право, од М.493
Ново брачно право у Русији, од М.493
Сузбијање полних болести у Чехословачкој, од Љ. В. Д.493
Зборник научних расправа494
Кривично-правне реформе у Белгији, од Љ. В. Д.494
Цене у Русији494
Кретање валуте у 1921. год.495
Нове књиге59, 144, 255, 323, 416, 495
Додатак Архива (службена саопштења)
Предлог закона о судијама60
Извештај уз предлог закона о судијама75
Основа предлога закона о адвокатима и адвокатским првправницима у Краљевини Срба Хрвата и Словенаца145
Приватно правном одсеку Сталног Законодавног Одсека пра Министарству Правде у Београду, од Живојина М. Перића325
Сарадници Архива 
Аранђеловић Д-р Драгољуб417
Аћимовић Д-р Миодраг17
Бакић Љуб. А.464
Данић Данило Ј.473
Диамант Д-р Ернест129
Димитријевић Љубиша В.142, 435, 493, 494
Доленц Д-р Метод219
Живановић Д-р Тома337
Ивић Д-р Алекса178
Илић Д-р Михаило279, 343
Кавчник Иван226
Косић Д-р Мирко М.42
Марковић Д-р Чедомиљ81, 198, 257, 412
Матановић Александар К.287, 354
Миловановић Влад. Ђ.135
Митровић Д-р Чедомир394, 490, 491, 493
Намисловски Д-р Владимир406, 410
Недељковић Д-р Милорад385
Огорелица Д-р Никола366
Поповић Јевто М.313, 480
Пржић Илија А.142, 143, 144, 491, 492
Радовановић Љуб.244, 390, 475
Рајс Д-р Р. А.435
Сагадин Д-р Стефан485, 489
Смирнов К. М.93
Солдатовић Драгић Н.239
Спекторски Д-р Јевгеније55, 316
Стражницки Д-р Милорад121
Тарановски Д-р Феодор1, 251
Тасић Д-р Ђорђе32, 114, 205, 294, 323, 360, 398, 460
Урошевић Лазар50, 247
Шећеров Д-р Славко138, 239, 305