Архив 1940 | Коло 2 | Књига 58
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ
1-6 БР. КЊ. XLI (LVIII) ДРУГО КОЛО
Оснивање Правног факултета у Србији, од д-ра Илије А. Пржића1
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Начело претстављања у наследном праву по српском Грађ. законику, од д-ра Данила Ј. Данића29
2) Ужитак на планинама бивше европске Турске (1489—1912), од Милоша Б. Зоњића208
3) Ko може побијати брачност рођења?, од д-ра Драгољуба Аранђеловића354
4) Алтернативна обавеза и алтернативно овлашћење у парничном и извршном поступку, од д-ра Адама П. Лазаревића444
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Особито лак случај у светлу војног правосуђа, од Милије Н. Булатовића52
2) Кривично поступање по тзв. лакшим кривичним делима, од Владимира Св. Симића173
3) Методолошки спор у савременом кривичном праву, од д-ра Јураја Кулаша265
4) Кривично-правна оцена вредности гласа савести, од д-ра Пала Анђала341
5) Скитничење и његово сузбијање, од Александра Маклецова437
ДРЖАВНО, АДМИНИСТРАТИВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Општи поглед на савремене правне теорије о држави, од д-ра Милорада Симоновића55
2) Совјетски федерализам, од д-ра Борислава Ив. Благојевића378
ОПШТА ТЕОРИЈА ПРАВА И ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА
1) Нормативне науке и право, од д-ра Глигорија В. Демченка17
2) Појам правног стандарда у англо-америчком праву, од д-ра Миливоја Ч. Марковића177
3) О појму позитивног права, од д-ра Божидара С. Марковића261
4) Правни стандард у француском праву, од д-ра Миливоја Ч. Марковића361
5) Дискусија о индикативним и нормативним наукама, од д-ра Ђорђа Тасића425
СОЦИОЛОГИЈА
Појединац и друштво, од Александра Крушковића291
РИМСКО ПРАВО
Порекло облигације у римском праву, од д-ра Стевана Живадиноеића458
ТРГОВАЧКО, МЕНИЧНО И СТЕЧАЈНО ПРАВО
Правни лекови по Стечајном закону, од Атанасија Р. Јањића41
РАДНО ПРАВО
Појам помоћног особља по Закону о заштити радника и наша судска пракса, од д-ра Радомира Љ. Живковића194, 280
ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИСКЕ НАУКЕ
1) Политика и доктрина диригованог новца, од д-ра Саве Пантелића68
2) О правилној употреби државних дугова, од д-ра Милана Тодоровића428
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Прописи Предоснове ГЗ о тумачењу закона, од д-ра Ђорђа Тасића85
2) Значај и примена § 369 ГРПП, од д-ра Видана О. Благојевића385
УСТАВНО-ПРАВНА ХРОНИКА
Две методе два различита резултата (Пример из Видовданског устава), од д-ра Ђорђа Тасића89
СТРАНИ ПРАВНИ ЖИВОТ
1) Међународно приватно право новог Грађанског законика Краљевине Италије, од д-ра Ива Милића91
2) Смртна казна у Швајцарској, од д-ра h. с. Живојина М. Перића387
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Привредно зближење балканских земаља, од д-ра Јована Михалиовића96
2) Бугарска пољопривреда на „колхозним“ путевима, од Александра Вегнера214
3) Контрола цена на мало по Уредби од 30 августа 1940, од д-ра Саве Пантелића220
4) Ново привредно уређење Југославије, од д-ра Љубомира С. Дуканца300
5) Уредба о контроли спољне трговине, од д-ра Градимира Цветковића394
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
Совјетско-бугарска ваздухопловна конвенција потписана 11 децембра 1939 у Софији, од д-ра Михаила Смирнова223
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Измене у новом таксеном режиму за Државни савет и управне судове, од Љубомира Ж. Јевтића106
2) Правна природа принадлежности породица умрлих војвода по Закону о народном признању, од д-ра Ђорђа Тасића229
3) Појам добровољца (Државни савет суди по правичности), од д-ра Ђорђа Тасића307
4) Случај празнине?, од д-ра Ђорђа Tacићa398
5) Незаконитост наредбе министарства којом се штите приватни а не јавни интереси, од д-ра Душана Путника400
6) Два случаја фактичких службеника, од д-ра Александра Балтића401
7) Да ли се Гл. контрола појављује као тужилац у администратовном спору код Држ. савета по банским решењима о службеним односима бановинских службеника, од Блажа Меденице467
8) Пензија градског службеника и доношење градског статута, од Драгаша Ђ. Денковића470
9) Закони и уредбе добијају обавезну снагу даном публикације односно по протеку vacatio legis, од Славољуба Б. Поповића473
СУДСКА ХРОНИКА
1) Има ли задруге између оца и сина на приновку стеченом за синовљева пунолетства? (Са примедбом д-ра Божидара С. Марковића), од Витомира Пиварског109
2) Једнострано раскидање брачне заједнице без оправданог разлога јесте навођење на прељубу остављеног или отстрањеног брачног друга (Са примедбом Сергија Троицког), од Јова П. Давидовића112
3) Сведоцима се може доказивати садржина изгубљеног тестамента (Са примедбом д-ра Миливоја Ч. Марковића), од Саве Н. Поповића116
4) Како се између осигураника и осигуравајућег друштва процењује штета пожаром причињена, од Милана Константиновића120
5) Приликом јавне продаје државна власт није ни у кавом правном односу са купцем, од д-ра Видана О. Благојевићa122
6) Уговор о адвокатској награди није исправа из § 928в ГЗ па се застарелост награде адвоката и у овом случају има ценити по § 9286 од. II ГЗ, од д-ра Видана О. Благојевића124
7) Посредовање за лиферацију код државних установа није забрањено, ако се нe противи закону и добрим трговачким обичајима, од Ивана Д. Петковића127
8) Извршење ради обезбеђења пленидбом садржи и одузимање ствари, ако се тражи, од Ивана Д. Петковића129
9) За провођење извршења на новчаним принадлежностима надлежан је срески суд, као опште месно надлежан суд за извршеника, а не окружни суд који је дозволио извршење, од Родољуба С. Конића130
10) Нема прекорачења права у смислу § 806 ГЗ кад је штета причињена подношењем основане кривичне пријаве, од Јовице Б. Мијушковића133
11) Да ли стоји разлог ништавости из § 571 т. 4 ГРПП и онда, када странци није у смислу § 352 ГРПП остало најмање осам дана од дана доставе позива до дана рочишта, а иста је приступила poчишту и расправљала?, од Спире Гроздановића136
12) Трговина друштвеним утицајем је неморалан правни посао, од Николе Срзентићa138
13) Пропис § 179 КЗ има се применити и онда када је један важан део тела учињен трајно слабијим, те повреда десне руке која је постала трајно слабија има се квалификовати као кривично дело из § 179/1 а не из § 178 т. 4 КЗ (Са примедбом д-ра Тихомира Васиљевићa), од Јована Д. Смиљанића140
14) У радњи оптуженика што је приликом покушаја насилне обљубе над приватном учесницом, овој нанео повреде по телу, стоји само дело покушаја силовања из § 269 од. I у вези § 31 КЗ, а не и дело повреде тела из § 181 од. II КЗ (Са примедбом д-ра Тихомира Васиљевића), од Јована Д. Смиљанића142
15) Потраживање конкубине, од д-ра Драгољуба Аранђеловића231
16) Има ли места примени § 278 ГЗ у односу на земљиште земљорадника, који ужива заштиту у смислу § 471 ГСП, а сем употребљеног земљишта за градилиште нема довољно земље за наглавицу, од Витомира Д. Рајчевића233
17) Један споран случај примене § 471 ГСП (Поводом горње судске хронике), од д-ра h. с. Живојина М. Перића236
18) Пунолетни син, који је неспособан за рад и привређивање, има право на издржавање од свога оца, иако је осуђиван за дело покушаја лишења живота извршено према оцу (Са примедбом д-ра Божидара С. Марковића), од Миленка Н. Дивца239
19) Рочиште не може да се одржи без парничних списа, од Здравка Здравковића242
20) Нема места судској рехабилитацији лица осуђених по Закону о сузбијању злоупотреба у службеној дужности, од д-ра Тихомира Васиљевића244
21) Лажан исказ и заклетва у поступку пред избраним одбором сачињава кривично дело из § 144 у в. § 148 ал. 1 КЗ, од Игора Попова245
22) Може ли муж тражити накнаду штете због убиства жене?, од д-ра Драгољуба Аранђеловића309
23) Неоправдано обогаћење (§ 902 ГЗ) и реквизиција, од Леонида Таубера311
24) Поочим се не може уговором о усиновљењу одрећи права из § 150 ГЗ да усињеника може отпустити испод родитељске власти, од Ивана Д. Петковића312
25) Од два купца непокретног имања пречи је онај који се први у јавне књиге увео, иако је знао да је исто имање раније продато и предато првом купцу у државину, од Николе Срзентића314
26) Да ли наследницима удове припада неподигнути интерес са уложне књижице на којој је она имала право ужитка (Са примедбом д-ра Драгољуба Аранђеловића), од Момчила Самуровића316
27) Код кривичног дела преваре у виду заната из § 337 КЗ суд је, кад одмеравања казне, дужан да примени пропис § 337 у вези § 62 КЗ, од д-ра Тихомира Васиљевића318
28) Постоји дело утаје новца иако у кривичном поступку није утврђена висина утајене суме, због чега је оштећеник са целокупним својим оштетним захтевом упућен на грађанску парницу, од Ненада Поповића320
29) Шамар као разлог за прекид брачне заједнице, од д-ра Драгољуба Аранђеловића404
30) Време за које је удовица уживала спорно имање по основу удовичког уживања, не рачуна се у рок застарелости у смислу § 930a ГЗ (Са примедбом Ивана Д. Петковића), од Љубице Војтех405
31) Без утицаја су по право на конвенционалну казну разлози из којих је доцња код обавезне уговорне стране наступила, као и да ли је друга уговорна страна услед те доцње претрпела какву штету, од Николе Ив. Бошковићa407
32) Пословна књижица је јавна исправа, од д-ра Ханса Бауера408
33) Један случај примене условне осуде над окривљеником који је већ осуђиван због злочинства и налази се у специалном поврату (Са примедбом д-ра Тихомира Васиљевића), од Александра Р. Миловића410
34) Диспозитив оптужнице за дела из §§ 144 и 146 КЗ, од Александра Хаџипоповића412
35) Злоупотреба права и службеност non aedificandi пред нашим касационим судом, од Николе Срзентића475
36) Есконтна листа је саставни део менице, те је и камата њоме предвиђена обухваћена платним налогом, од Душана С. Станића478
37) Имовински односи између оца и сина који је и по навршеној 21 години остао да живи и ради на очевом имању (Са примедбом д-ра Миливоја Ч. Марковића), од Бранимира М. Јанковића480
38) Правно схватање вишег суда не везује нижи суд ако се противи одредбама јавноправног и императивног карактера, од Леона А. Амара486
39) За постојање дела из § 275 посл. од. КЗ потребно је да је блудна радња извршена између лица различитог пола, од д-ра Тихомира Васиљевића488
40) Који је суд надлежан да одбаци као недопуштен правни лек изјављен против другостепене одлуке кривичног суда, од Игора Попова491
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
1) Публикацкје Института за право осигурања у Берлину, од д-ра h. с. Живојина М. Перићa322
1) I G. Gurvitch, Eléments de Sociologie juridique. — II Поводом књиге „Право располагања и својине“ д-ра Стевана Живадиновића (Методолошка дискусија), од д-ра Ђорђа Тасића496
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
Вуковић (Љ.), Сељачки покрет браће Радића, од д-ра Радомира Лукића505
Дохчевић (Д.), Свемоћ трустова у индустрији Сједињених Америчких Држава, од д-ра Љубомира С. Дуканца337
Дуканац (д-р Љ. С.), Привредно уређење федералних држава, од д-ра Јована Ђорђевића418
Јовановић (Ј. М.), Дипломатска историја нове Европе 1918—1938 год., од д-ра Илије А. Пржића159
Краљевић (д-р Н.), Предмет и смисао права, од д-ра Јована Ђорђевића504
Матијевић (д-р И.) и Чулиновић (д-р Ф.), Коментар Закона о извршењу и обезбеђењу, од д-ра Адама П. Лазаревића249
Мићић (3.), Наша културна политика (II), од д-ра Драгољуба Аранђеловића155
Перић (Ж. М.), Образложење §§ 1—319 Предоснове Грађ. законика за Краљевину Југославију, од д-ра Драгољуба Аранђеловића154
Робер (А.), Адвокат, од д-ра Ђорђа Tacићa331
Розенберг (В. В.) и Костић (Ј. Љ.), Ко финансира југословенску привреду, од д-ра Љубомира С. Дуканца250
Трајковић (Д.), У чему је тајна појаве и развитка индустрије у Лесковцу?, од д-ра Јована Ђорђевића336
Цветковић (Г.), Ограничење трговине пшеницом, од д-ра Мидана Тодоровићa334
Baz (Ј.), Essai sur la fraude à la loi en Droit musulman, од д-ра Мехмеда Беговића333
Bobio (N.), L’analogia nella logica del diriito, од д-ра Ђорђа Тасића150
Schmitt (С.), Positionen und Begriffe, од д-ра Ђорђа Тасића149
Clarke (R. W.), The Economic Effort of War, од Јована M. Јованоеића252
Dohtchévitch (Dr. D.), L’expérience de la Tennessee Valley Authority, ар, д-ра Љубомира C. Дуканца162
Dolenc (dr. M.), „Gorske bukve“, од д-ра Александра Соловјева501
Folliet (Ed.), Le bilan dans les sociétés anonymes au point de vue juridique et comptable, од д-ра Саве Пантелића507
Georgopoulos (С.), La ratification des traités et la collaboration du Parlement, од д-ра Радомира Лукића161
Grundfragen der neuen Rechtswissenschaft, од д-ра Ђорђа Тасића246
Heilperin (А. М.), International Monetary Economics, од Јована М. Joвановића420
Herman (Dr. Fr.), Izmene u crkvenom bračnom pravu, од Сергија Троицког155
Jackson (T. A.), Dialectics (the Logic of Marxism and its Critics), од д-ра h. c. Слободана Јовановића498
Lynn Smith (T.), The Sociology of Rural Life, од д-ра Николе Мирковића505
Mises (L. v.), Nationalökonomie, од д-ра Евгенија Спекторског326
Protić (Dr. Lj. J.), Die Entwicklung der Industrie im serbischen Volk (1815—1839), од д-ра Илије A. Пржића417
Roubaud (L.), La chose judicaire, од д-ра Ђорђа Тасића332
Simonovitch (М.), Les Théories contemporaines de l’Etat, од д-ра Милана Владисављевића412
Sombart (W.), Vom Menschen, од д-ра Евгенија Спекторског326
Stoyanovitch (VI.), Le rapprochement italo-yougoslave et la Petite Entente, од д-ра Илије A. Пржића160
Timacheff (N. S.), Introduction à la Sociologie juridique, од д-ра Евгенија Спекторског144
Udina (М.), Sulle norme di diritto internazionale privato nel Progetto di Codice civile greco, од д-ра Ива Милића156
Vietinghoff (О. v.), Die politisch entscheidenden Verträge des Königreichs Jugoslawien nach dem Weltkriege, од д-ра Илије A. Пржића160
Voegelin (E.), Die politische Religionen, од д-ра Милорада Симоновића414
Wageman (Dr. E.), Wo kommt das viele Geld her?, од Јована M. Јовановићa253
БЕЛЕШКЕ
1) Нови претседник Касационог суда у Новом Саду, од д-ра Драгаљуба Аранђеловића164
2) Предавања у Београду мађарских правника г. проф. д-ра Пала Анђала и мииистра правде г. Радочаја, од д-ра Томе Живановића165
3) Реформа брачног права у Грчкој, од Сергија Троицког165
4) Студенти и професори права у Југославији, од д-ра Илије А. Пржића166
5) † Стефан С. Бобчев, од д-ра Илије А. Пржића254
6) Ungarns Privatrechtsgesetzbuch (Entwurf), од д-ра Драгољуба Аранђеловићa255
7) Смрт д-ра Ј. Јурковића, од д-ра Ђорђа Тасића339
8) „Студент права“, од д-ра Јована Ђорђевића339
9) ln memoriam проф. Милети Новаковићу, од д-ра h. с. Живојина М. Перића508
10) Еволуција појма закана у француском прaву, од д-pа Радомира Лукића509
11) Исправке257, 340
ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА167, 258, 421, 511
НОВЕ КЊИГЕ172, 260, 340, 424, 512
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Амар, Леон А.486
Анђал, д-р Пал341
Аранђеловић, д-р Драгољуб154, 155, 164, 231, 255, 309, 318, 354, 404
Балтић, д-р Александар401
Бауер, д-р Ханс408
Беговић, д-р Мехмед333
Благојевић, д-р Борислав Ив.378
Блвгојевић, д-р Видан О.122, 124, 383
Бошковић, Никола Ив.407
Булатовић, Милија Н.52
Васиљевић д-Р Тихомир141, 143, 244, 318, 411, 488
Вегнер, Александар214
Владисављевић, д-р Милан412
Војтех, Љубица405
Гроздановић, Спира136
Давидовић, Јово П.112
Данић д-р Данило Ј.29
Демченко, д-р Глигорије В.17
Денковић, Драгаш Ђ.470
Дивац, Миленко Н.239
Дуканац, д-р Љубомир С.162, 169, 250, 259, 300, 337
Ђорђевић, д-р Јован336, 339, 418, 504
Живадиновић д-р Стеван458
Живановић, д-р Тома165
Живковић, д-р Радомир Љ.194, 280
Здравковић, Здравко242
Зоњић, Милош Б.208
Јанковић, Бранимир М.480
Јањић, Атанасије Р.41
Јевтић, Љубомир Ж.106
Јовановић, Јован М.252, 253, 420
Јовановић, д-р h. с. Слободан498
Конић, Родољуб С.130
Константиновић, Милан120
Крушковић, Александар291
Кулаш, д-р Јурај265
Лазаревић, д-р Адам П.294, 444
Лукић д-р Радомир161, 422, 505, 509
Маклецов, Алексакдар437
Марковић, д-р Божидар С.111, 240, 261
Марковић, д-р Миливоје Ч.118, 177, 361, 481
Меденица, Блажо467
Мијушковић, Јовица Б.133
Милић, д-р Иво91, 156
Миловић, Александар Р.410
Мирковић, д-р Никола505
Михаиловић, д-р Јован96
Нинчић, Ђура М.169
Пантелић, д-р Сава68, 220, 507
Перић д-р h. с. Живојин М.236, 322, 387, 508
Петковић, Иван Д.127, 129, 312, 406
Пиварски, Витомир109
Попов, Игор245, 491
Поповић, Ненад320
Поповић, Сава Н.116
Поповић, Славољуб Б.473
Пржић, д-р Илија А.1, 159, 160, 166, 254, 417
Путник, д-р Душан400
Рајчевић Витомир В.233
Самуровић, Момчило316
Симић, Владимир Св.173
Симоновић, д-р Милорад55, 414
Смиљанић, Joван Д.140, 142
Смирнов, д-р Михаило223
Соловјев, д-р Александар501
Спекторски, д-р Евгеније144, 326
Срзентић, Никола138, 314, 475
Станић, Душан С.478
Tacић, д-р Ђорђе85, 89, 149, 150, 229, 246, 307, 331, 332, 339, 398, 425, 496
Таубер, Леонид311
Тодоровић, д-р Милан334, 428
Троицки, Сергије116, 155, 165
Хаџипоповић, Александар412
Цветковић, д-р Градимир394