Архив 1940 | Коло 2 | Књига 57
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАJ
1-6 БР. КЊ. XL (LVII) ДРУГО КОЛО
Слободна сарадња правника, од д-ра Ђорђа Тасића89
СОЦИОЛОГИЈА
1) Политичка социологија, од д-ра h. с. Слободана Јовановића1
2) Постанак приватне земљишне својине у нас, од Сретена Вукосављевића91
3) Стварање нације у америчкој федерацији, од д-ра Јована Ђорђевића206
4) Вођи и учесници првог устанка, од Драгослава Јанковића299
ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА И ОПШТА ТЕОРИЈА ПРАВА
1) Демократско природно право у политичкој и правној филозофији Боже Грујовића, од Рада Вл. Радовића40
2) Аналогија и дело Живана Спасојевића, од д-ра Божидара С. Марковића185
3) Метода и право (Са гносеолошког гледишта), од д-ра Стевана Живадиновића217
4) Teopијa и пракса, од д-ра Ђорђа Тасића273
5) Либерално природно право у политичкој филозофији Јована Стејића и Димитрија Давидовића, од Рада Вл. Радовића449
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Породица и наследство, од д-ра Бранислава Недељковића8
2) Улога судске праксе и њено обрађивање, од д-ра Божидара С. Марковића100
3) Аналогија и дело Живана Спасојевића, од д-ра Божидара С. Марковића185
4) Надлежност за дозволу и провођење привремених наредаба, од д-ра Адама П. Лазаревића191
5) О језику у Предоснови Грађанскога законика за Краљевину Југославију, од д-ра h. с. Живојина М. Перића369
6) Један поглед на данашње стање материје облигационих уговора, од д-ра Борислава Т. Благојевића436
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Питање организације, надлежности и поступка судова за малолетнике у позитивном законодавству, од д-ра Тихомира Васиљевића26
2) Застарелост по Војном крив. законику, од Милије Н. Булатовића308
3) Немачко кривично право и рат, од Александра Маклецова391
ДРЖАВНО, УСТАВНО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Члан 116 Устава и Уредба о Бановини Хрватској (У светлости теорије о тумачењу), од д-ра Радомира Лукића113
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
Италијанско ратно право, од д-ра Илије Пржића420
ЦРКВЕНО ПРАВО
Изједначење државног верског законодавства, од Сергија Троицког372
ТРГОВАЧКО, МЕНИЧНО И СТЕЧАЈНО ПРАВО
Управљање пословима привредне задруге, од д-ра Милана Шкерља277
ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИСКЕ НАУКЕ
Фискални односи у савезној држави, од д-ра Јована Ст. Ловчевића397
ИСТОРИЈА СРБА У XIX ВЕКУ
Инструкција првом дипломатском претставнику у Србији кнеза Милоша, од д-ра Алексе Ивића383
СТАЛЕШКИ ПРОБЛЕМИ
Питање адвокатских приправника, од д-ра Ђорђа Тасића465
ПРЕГЛЕД НОВИЈЕГ ЗАКОНОДАВСТВА
1) Бановина Хрватска, од д-ра Милана Владисављевића130
2) Карактеристике новог изборног система, од Љубомира Радовановића314
3) Прописи о организацији банске власти, о бановинским службеницима, о управном суду и о рачунском суду Бановине Хрватске, од д-ра Николе С. Стјепановића466
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Сузбијање скупоће и контрола цена, од д-ра Мија Мирковића49
2) Најновије измене у Закану о непосредним порезима, од д-ра Љубомира С. Дуканца139
3) Спољна трговина неутралних земаља, од д-ра Јована Михаиловића228
4) Уредба о финансирању бановине Хрватске од 30 марта 1940 год., од д-ра Љубомира С. Дуканца320
5) Уговорна одредба о роковима отказа за подизање улога, од д-ра Милана Тодоровића477
6) Организација контроле цена, од д-ра Мија Мирковића480
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Будуће обезбеђење мира, од д-ра Милете Ст. Новаковића135
2) Нова установа аташеа за штампу, од д-ра Михаила Станковића484
СТРАНИ ПРАВНИ ЖИВОТ
1) Интересантни случаји из француске јуриспруденције, о,д д-ра Драгољуба Аранђеловића144
2) Нови грчки Грађански законик, од д-ра Бранислава М. Недељковића318
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Може ли се водити успешно административни спор и због повреде caмo формалних прописа, од д-ра Николе С. Стјепановића54
2) О стављању правноснажних управних аката ван снаге, од Љубомира Радовановића233
3) Нови таксени режим код Државног савета и управних судова, од Љубомира Ж. Јевтића325
4) О ништавности административних одлука по изричним законским прописима, од Светозара Аџића488
СУДСКА ХРОНИКА
1) Државни савет и § 20 Извршног поступка, од д-ра Радоја Вукчевића56
2) Реквизиције извршене од стране српске и црногорске војске за време прошлог рата нису обухваћене Уредбом о накнади ратне штете, од д-ра Видана О. Благојевића58
3) За искључење из наслеђа по § 480 ГЗ тражи се да је лице извршило више крађа, харања и друга злочинства, а не само једну крађу, од Јована Д. Смиљанића62
4) Кућевласник не одговара ако се станар повреди зато што двориште није осветљено, од Ивана Д. Петковића63
5) У случају превременог исељења закупац :је обавезан на плаћање закупне цене све до истека уговореног рока, а од воље закуподавца зависи да ли ће закупно добро за то време издати другом лицу или не, од Петра Д. Вучковића65
6) Мораторни интерес признат решењем Министарског савета по § 930 a. ГЗ а не по § 928 д, .ГЗ, од д-ра Видана О. Благојевића148
7) Конкубинат није исто што и бракоразводни узрок прељуба, према Брачним правилима, од Јове Давидовића149
8) Предлог за доношење пресуде због пропуштања, кад има приговора из § 334 ГРПП, може се поднети тек пошто се ти приговори правноснажно одбаце, од Јована Д. Смиљанића151
9) Примена § 471 ГСП долази у обзир само при извршењу уговора а не и у тренутку закључења уговора о отуђењу земље, од Ивана Д. Петковића153
10) Муж је по cили закона овлашћен да и без особеног пуномоћија изјављује у име своје жене приговоре и правне лекове у грађанским парницама, од Петра Д. Вучковићa155
11) Пропис § 273 од. I КЗ инкриминише полно општење са женским лицем испод 14 година, без обзира на владање и пристанак женског лица, од Јована Д. Смиљанића156
12) Да ли власник кућe одговара ако се његов станар повреди зато што двориште није осветљено?, од д-ра Драгољуба Аранђеловића235
13) Да ли су грађански судови, при решавању 6рачних спорова, везани ранијом пресудом католичког црквеног суда?, од д-ра Драгутинa Томца237
14) Старалац пописаног имања који своју законску дужност није уредно обављао одговара по §§ 800 и 805 ГЗ само за половину штете, ако је оштећени пропустио да га на незаконитости у управи благовремено упозори, од д-ра Радоја Вукчевића242
15) Иако ванбрачно дете није у црквеним књигама уведено на име презумптивног оца, ипак може другим доказним средствима утврђивати да га је отац пред свештеником признао за своје, од Тихомира М. Ивановића244
16) У случају да се материјалне прилике измене, може се тражити повећање законског издржавања деце, од Ивана Д. Петковића (Са примедбом д-ра Ђорђа Тасића)246
17) И због делимичне неисплате куповне цене продавац може тражити раскинуће уговора, и то по § 656 а не по § 553 ГЗ, од Никсте Срзентића248
18) Удовичко уживање и брачна верност, од д-ра Драгољуба Аранђеловићa329
19) Задруга постоји између пунолетних и малолетних сродника и за образовање такве задруге не тражи се пословна способност малолетника, од Јована Д. Смиљанића (Са примедбом д-ра Бранислава М. Недељковића)331
20) Кад застари тужба за неправедно обогаћење по меници, онда престају све обавезе акцептанта, од Ивана Д. Петковићa334
21) Својинску тужбу за непокретност може подићи само онај који је у књиге јавне као сопственик уведен, од Ивана Д. Петковићa336
22) За утврђивање државних потраживања, која проистичу из службених односа, надлежне су управне власти а не редовни судови и она се могу административним путем наплаћивати из службеничких активних односно пенз. принадлежности, од Јовице Б. Мијушковића338
23) Застарелост водоводних такса Београдске општине, од Родољуба С. Конића340
24) У предметима извршења странке заступане адвокатом немају право на накнаду трошкова по правилнику о наградама адвоката, од Миодрага В. Раденковића (Са примедбом д-ра Видана О. Благојевића)341
25) Случај аналогије у нашем Крив. законику, од д-ра Ђорђа Тасића490
26) Један случај праведне нужне одбрaне без прекорачења, од Јована Д. Смиљанића (Са примедбом д-ра Ђорђа Тасића)491
27) Право Општине града Београда на тужбу за наплату водоводне и тротоарске таксе застарева за пет година, — § 33 ст. 1 Закона о таксама, од д-ра Видана О. Благојевића493
28) Да ли има службеник коме су поверени послови више врсте право на награду за прековремени рад?, од Леонида Таубера496
29) Власник ресторана непосредно је одговоран за штету насталу због покварене хране, од Ивана Д. Петковића499
30) Држава не одговара за штету коју причини доношењем закона, ако у самом том закону није изречно предвиђена одговорност за накнаду, од Николе Срзентића (Са примедбом д-ра Ђорђа Тасића)501
31) Ако услов није испуњен, уговорна страна није дужна да изврши условну обавезу, иако је она спречила да услов наступи, од Николе Срзентића (Ca примедбом д-ра Божидара С. Марковића)504
32) Рок за тражење повраћаја у пређашње стање, од Јована М. Јовановића (Са примедбом д-ра Адама П. Лазаревића)507
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
1) У бризи за сељачки југоисток Европе .(Поводом некојих публикација о овом проблему), од д-ра Мија Мирковића67
2) Јесу ли теорије Ј. Цвијића о динарском типу и Ст. Станојевића о државотворности Срба расистичке?, од д-ра Ђорђа Тасића342
3) Италијанска књижевност из кривичног права, од д-ра h. с. Живојина М. Перића509
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Loukitch (R. D), La force obligatoire de la norme juridique et le problème d’un droit objectif, од д-ра Ђорђа Тасићa71
2) Erim (I. H.), Le positivisme juridique et le droit infernational, од д-ра Борислава T. Благојевића72
3) Heinze (Dr. К.), Verbrechen und Strafe bei Friedrich Nietsche, од Александра Маклецова74
4) Frascona (J. L.), Visit, Search and Seizure on the High Seas, од д-ра Милете Новаковића75
5) Wagner (Dr. Lj. S.), Der gefährliche Verbrecher im deutschen, jugoslawischen und italienischen Strafrecht, од д-ра Тихомира Васиљевића78
6) Obradović (S. D.), La politique commerciale de la Yougoslavie, од д-ра Љубомира C. Дуканца79
7) Ивковић (П.), Наши фискални монополи, од д-ра Љубомира С. Дуканца80
8) Bouthoul (G.), La population dans le monde, од д-ра Саве Пантелића81
9) Ђорђевић (д-р Ј.), Јавно мњење, од д-pa h. с. Слободана Јовановића156
10) Kraljević (N.), La portée théorique du glissement du Droit vers la Sociologie, од д-ра Ђорђа Tacићa159
11) Horvat (Dr. M.), Bona fides u razvoju rimskoga obligacionoga prava, од д-ра Борислава T. Благојевића161
12) Мирковић (М.), Аграрна политика, од д-ра Љубомира С. Дуканца163
13) Мирић (Д-р инж. М. М.), Економски развој у Србији од досељења Срба до ослобођења од Турака, од д-ра Гојка Грђића165
14) Nikolajević (Dr. В.), La repression de la fraude fiscale en matière successiorale, од д-ра Тихомира J. Марковића167
15) Marie-André (Dr.. S.), La femme noire en Afrique occidentale, од д-ра Драгољуба Аранђеловића168
16) Поводом једног приказа, од д-ра Јураја Кулаша168
17) Бугарски-Златић (Д-р Г. Т.), Енглеска кабинетска влада, о,д д-ра Ђорђа Tacићa249
18) Балтић (Д-р А.), Општа теорија о појму јавних службеника, од д-ра Ђорђа Tacићa250
19) Djokitch (Dr. S.), La neutralité et le national-socialisme, од д-ра Илије Пржића251
20) Cvetković (Dr. М. В.), Der Schutz nationaler Minderheiten in Jugoslawien, од д-ра Илије Пржића253
21) Maurović (Dr. I.), Nastojanje i pokušaj da se reformira Opći građanski zakonik, од д-ра Драгољуба Аранђеловића254
22) Мирковић (М.), О двадесетогодишњици наше аграрне реформе, од д-ра Љубомира С. Дуканца255
23) Loriga (F.), L’evoluzione della funzione nomartiva delle associazioni sindacali, од д-ра Љубомира Дуканца256
24) Weddigen (Dr. W.), Allgemeine Finanzwissenschaft, од д-ра Тихомира J. Марковића257
25) Куколеча (С.), Картели и њихов значај за југословенску привреду од д-ра Гојка Грђића257
26) Мићић, (3.), Наша културна политика, од д-ра Драгољуба Аранђеловића258
27) Сењобос (Ш.), Упоредна историја европских народа, од д-ра Јована Ђорђевића260
28) Grossman (R. Н. S.), Government and the Governed, од Ђуре M. Нинчића262
29) Јанковић (Драгослав), Социолошки преглед (I књига)346
30) Живковић (Д-р Р. Љ.), Проблем правне природе уговора о раду, од д-ра Божидара С. Марковића347
31) Сагадин (Д-р Ст.), Управно судство, од д-ра Данила Ј. Данића350
32) Waciórski (J.), Le terrorisme politique; V. Solnar, Ženevske konvence proti terorismu, од Александра Маклецова351
33) ,,La vie juridique des peuples“: Turquie, од д-ра Мехмеда Беговића352
34) Schmitt (С.), Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte, од д-ра Милорада M. Симоновића355
35) Кадрагић (Инж. А. М.), Наша поморска привреда и поморски кредит, од Владимира Розенберга357
36) Pirou (G.), Néo-libéralisme, néo-corporatisme, néo-socialisme, од Paдоша Стаменковића358
37) Мартинац (Д-р Б. М.), Право и држава у нормативној доктрини Феликса Шомла, од д-ра Ђорђа Тасића514
38) Calamandrei (Р.), Eloge des juges, écrit par un avocat, од д-ра Ђорђа Tacићa516
39) Pribichevich (St.), The Saga of Southeastern Europe, од д-ра Јована Ђорђевића518
40) Ђетваји (Д-р Д. П.), Развој међународног уговорног капацитета Србије у XIX веку, од д-ра Илије Пржића519
41) Doubokovitch (N.), Relations italo-yougoslaves de 1914, од д-ра Илије Пржића521
42) Reber (Dr. К.), Das Notrecht des Staates; die schweizerische Verfassungspraxis, Notrecht und Verfassungsrecht, die gesetzgebungspolitische Aufgabe, од д-ра Радомира Д. Лукића521
43) Живановић (Д-р Т.), Основни проблеми кривичног и грађанског процесног pрава (поступка), од д-ра Тихомира Васиљевића525
44) Robert (Р.), La politique d’isolement économique, од д-ра Јована Михаиловића528
45) Д-р Ф. Подбрежник—инж. Ж. Протић, Припрема привреде за рат, од д-ра Јована Михаиловића530
46) Hansen (А. Н.), Full Recovery or Stagnation?, од д-ра Тихомира Ј. Марковића531
47) Mihailovitch (Y.), L’lndustrialisation des pays agricoles et les échanges internationaux, од д-ра Љубомира C. Дуканца533
48) Извоз стоке и задругарство, од д-ра Љубомира С. Дуканца534
49) Schumpeter (Ј. А.), Business Cycles: А Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalistic Process, од д-ра Николе Мирковића536
50) Hedemann (Ј. W.), Deutsches Wirtschaftsrecht, од д-ра Ханса Бауера537
НЕКРОЛОГ
Д-р Милета Ст. Новаковић263
БЕЛЕШКЕ
1) Читаоцима „Архива“84
2) Скупштина Друштва за социологију и друштвене науке84
3) Исправка85
4) Смрт Селестена Буглеа, од д-ра Јована Ђорђевића170
5) Један јубилеј: проф. John Wigmore (Chicago), од д-ра h. с. Живојина М. Перића172
6) За боље обрађивање наше судске праксе, од д-ра Божидара С. Марковића177
7) Овогодишњи Светосавски темати178
8) Педесет година Софиског универзитета, од д-ра Илије Пржића266
9) Расправа Г. проф. Живојина М. Перићa о југословенској савезној држави, од д-ра Јована Ђорђевића268
10) Средње класе код Јужних Словена (Dragoljoub Yovanovitch : Les classes mayennes chez les Slaves du Sud), од д-ра Љубомира C. Дуканца268
11) Од Уредништва360
12) ln memoriam: John A. Hobson, од д-ра Тихомира J. Марковића361
13) Успомени великог филантропа (Поводом 150-годишњице смрти Џона Ховарда), од Александра Маклецова362
14) Бревијар Павла Анђала364
15) Овогодишњи Светосавски темати на Правном факултету у Суботици365
16) Смрт адвоката Боре Поповића, од д-ра Ђорђа Tacићa539
17) Анкета Господарске слоге, Најнужније народне потребе, од Драгослава Јанковића539
18) Конференција о утицају Европског рата на пољопривреду, од д-ра Николе Мирковића540
19) Први земаљски конгрес адвокатских приправника541
ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА85, 179, 270, 366, 541
НОВЕ КЊИГЕ87, 184, 272, 368, 543
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Аранђеловић, д-р Драгољуб144, 168, 235, 254, 258, 329
Аџић, Светозар488
Бауер, д-р Ханс537
Беговић, д-р Мехмед352
Благојевић, д-р Борислав Т.72, 161, 181, 271, 366, 436
Благојевић, д-р Видан О.58, 148, 341, 493
Булатовић, Милија Н.308
Васиљевић, д-р Тихомир26, 78, 525
Владисављевић, д-р Милан130
Вукосављевић, Сретен91
Вукчевић, д-р Радоје56, 242
Вучковић, Петар Д.65, 155
Грђић, д-р Гојко165, 257
Давидовић, Јово149
Данић, д-р Данило Ј.350
Дуканац, д-р Љубомир С.79, 80, 86, 139, 163, 183, 255, 256, 268, 271, 320, 533, 534
Ђорђевић, д-р Јован170, 206, 260, 268, 518
Живадиновић, д-р Стеван217
Ивановић, Тихомир М.244
Ивић, д-р Алекса388
Јанковић, Драгослав Р.299, 346, 539
Јевтић, Љубомир Ж.325
Јовановић, Јован М.507
Јовановић, д-р h. с. Слободан1, 156
Конић, Родољуб С.340
Кулаш, д-р Јурај168
Лазаревић, д-р Адам П.191, 507
Ловчевић, д-р Јован397
Лукић, д-р Радомир113, 521
Маклецов, Александар74, 351, 362, 391
Марковић, д-р Божидар С.100, 177, 185, 347, 504
Марковић, д-р Тихомир Ј.167, 257, 361, 531
Мијушковић, Јовица Б.338
Мирковић, д-р Мијо49, 67, 480
Мирковић, д-р Никола536, 540
Михаиловић, д-р Јован Т.228, 528, 530
Недељковић, д-р Бранислав М.8, 318, 331
Нинчић, Ђура М.262
Новаковић, д-р Милета Ст.75, 135
Пантелић, д-р Сава81
Перић, д-р h. с. Живојин М.172, 369, 509
Петковић, Иван Д.63, 153, 246, 334, 336, 499
Пржић, д-р Илија А.251, 253, 266, 420, 519, 521
Раденковић, Миодраг В.341
Радовановић, Љубомир233, 314
Радовић, Раде В.40, 449
Розенберг, Владимир357
Симоновић, д-р Милорад М.355
Смиљанић, Јован Д.62, 151, 156, 331, 491
Срзентић, Никола248, 501, 504
Стаменковић, Радош358
Станковић, д-р Михаило484
Стјепановић, д-р Никола С.54, 466
Тасић, д-р Ђорђе71, 89, 159, 246, 249, 250, 273, 342, 465, 490, 491, 501, 514, 516
Таубер, Леонид496
Тодоровић, д-р Милан477
Томац, д-р Драгутин237
Троицки, Сергије372
Шкерљ, д-р Милан277