Архив 1934 | Коло 2 | Књига 46
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ 
1-6 бр. књ. XXIX (XLVI) друго коло
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Имовинско-правни статус женске у Црној Гори, од Вукашина Вукашиновића7
2) О обавези банке као издаваоца гарантног писма, од Ивана Д. Петковића67
3) Заштита поседа (државине) по новом Грађ. парн. пост., од Ђуре Суботића216
4) Повлачење тужбе по новом Грађ. парн. пост., од Милорада В. Кукољца315
5) О имовини скупљеној јавним прилозима за хумане сврхе, од д-ра Драгољуба Аранђеловића455
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Свечано обећање као кривоклетство, од Дионисија Продановића55
2) Доказ саслушањем странака из § 144 Крив. зак., од Милорада В. Кукољца64
3) Изграђивање науке о нормативним обиљежјима бића кривичног дјела, од д-ра Станка Франка201
4) Приватни учесник као супсидијарни тужилац, од Дионисија Продановића287
5) Проблем злочина и психоанализа, од Александра Маклецова383
6) Недељивост приватне тужбе по Зак. о штампи, од Ивана Д. Петковића405
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Келсенова критика марксизма, од д-ра h. с. Слободана Јовановића1
2) Дигиева општа теорија о држави, од д-ра Јована Ђорђевића76
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
1) Искључива надлежност држава у области међународног права, од д-ра Илије А. Пржића14
2) Балканске конференције, од д-ра Ђуре Поповића35
3) Међународно правосуђе данашњице, од д-ра Анке Гођевац397
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
1) Егзекватура страних пресуда по Закону о извршењу и обезбеђењу, од д-ра Борислава Т. Благојевића86
ШЕРИЈАТСКО ПРАВО
1) О адопцији у шеријатском праву, од д-ра Мехмеда Беговића29
ИСТОРИЈА ПРАВА
1) Закон о устројству Министарства иностраних послова, донет на основу турског устава од 1838 год., од Косте Ст. Павловића73
2) Валтазар Богишић (1834—1908) [Поводом стогодишњице његовог рођења in memoriam], од д-ра Теодора Тарановског449
ОШПТА ТЕОРИЈА ПРАВА И ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА
1) Интересна јуриспруденција, од д-ра Ђорђа Тасића181
2) L. Duguit-ева гледишта о субјективним правима, од д-ра h. с. Живојина М. Перића361
3) Теорија установе у Француској, од д-ра Ђорђа Тасића473
СОЦИОЛОГИЈА
1) Руски социолози, од д-ра Евгенија Спекторског270
2) Шта је геополитика?, од д-ра Милоша Младеновића303
ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИСКЕ НАУКЕ
1) Однос државне власти и емисионе банке, од д-ра Душана Узелца47
2) Неколико модерних струја у економској теорији (I. Франц Опенхајмер. — II. Роберт Лифман.), од д-ра Александра Билимовића368
3) Организовани капитализам, од д-ра Драгољуба Јовановића490
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Неколико речи о закону о уређењу аграрних односа у ранијим покрајинама Јужне Србије и Црне Горе од 5-ХII-1931 год., од д-ра Бранислава М. Недељковића106
2) За црквени или грађански брак, од д-ра Милана Бартоша227
3) Форма за склапање брака, од д-ра Драгољуба Аранђеловића320
4) Неправилно публиковање уредаба, од д-ра Милана Ф. Бартоша410
5) Мере безбедности из § 51 К. 3., од Владимира Тимошкина500
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Стални суд међународне правде као другостепена инстанција у спору будимпештанског универзитета против Чехословачке, од д-ра Илије А. Пржића121
2) Спор око суверености над источним Гренландом, од д-ра Илије А. Пржића232
3) Берлински пројекти конвенција о ваздухопловном праву, од.д-ра Илије А. Пржића326
4) Издавање криваца у међународном праву, од д-ра Илије А. Пржића416
5) Надлежност и поступак Савета Друштва народа по чл. 11 Пакта, од д-ра Стевана Ћирковића509
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Привредно зближење са балканским земљама, од д-ра Саве Обрадовића127
СОЦИАЛНА ХРОНИКА
1) XVIII-a сесија Међународне конференције рада (одржана у Женеви од 4 до 23 јуна 1934 год.), од д-ра Стевана Ћирковића143
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Проглашење мртвим и право на активне односно пензнске принадлежности (§ 150 Ч. 3.), од Ловра Перковића133
2) Повраћај принадлежности примљених по поништеним одлукама о службеним односима — и грађанско-правна одговорност службеника који су такве одлуке спремали и поднели на одобрење, од Николе С. Стјепановића134
3) Разрешење службеника који се пеизионише по дисциплинској пресуди, од Ловра Перковића332
4) Пензионисања по Чин. зак. врше се по споразуму са Министром финансија (§ 128 Ч. 3.), од Ловра Перковића426
5) Тумачење чл. 1 Закона о добровољцима, од д-ра Милана Владисављевића514
СУДСКА ХРОНИКА
1) Реферати изасланика Министра финансија о нађеном стању при извршеном прегледу не могу се увек сматрати као потпун доказ о материјалној одговорности дотичног лица у см. §-а 377 Срп. грађ. суд. поступка, од д-ра Видана О. Влагојевића147
2) О року за тужбу — жалбу на јавну продају извршену од стране Државне Хипотекарне Банке и узроцима за њен поништај, од Милорада М. Јовановића151
3) Појам оштећеника по § 6 К. суд. пост., од Ивана Д. Петковића153
4) Да ли дисципл. окривљени судија има право жалбе противу решења првостепеног дисциплинског суда: да се противу њега прекине дисциплинска истрага по чл. 41 закона о судијама и акта упуте редовном суду на надлежност ради извиђања крив. дела?, од Андрије Р. Лакића157
5) Трошкови правне помоћи пред иностраним судовима, од Јована Димитријевића159
6) Две интересантне одлуке бечког Врховног суда, од д-ра Драгољуба Аранђеловића236
7) Законска претпоставка из ал. 2 § 385 Срп. грађ. пост. сматра се за истиниту само док се противно не докаже, од Милана Ж. Живадиновића238
8) Да ли је залагање на послугу примљене ствари присвајање у смислу § 318 Крив. законика, од Братислава М. Ђелошевића239
9) Касадиони суд сматра да на одлуку првостепеног суда, донету по чл. 41 Закона о судијама редовних судова, окривљеник има право жалбе, од Андрије Р. Лакића245
10) Случај када се не примењује § 193 већ § 658 Г. и. n., од Душана П. Мишића340
11) Поводом једног сукоба месне надлежности, од Александра Ј. Пеливановића341
12) Ratio legis § 418 К. с. п. и његова примена, од Леона А. Амара343
13) Улог по уложној књижици није исто што и „полог готовине уследили изричито одређеном сврхом“ из чл. 3 т. 1 Уредбе о роковима исплате улога и других дуговања Љубљанске кред. банке, од Тихомира М. Ивановића429
14) Одустанак од прив. тужбе према једном одговорном лицу no Зак. о штампи повлачи одустанак и према осталима само онда, .ако је то лице одтоворно по принципу субјективне кривичне одговорности, од Ивана Д. Петковића433
15) Кад писац и уредник заједно одговарају за дело из Зак. о штампи по одредбама Крив. зак., суд је дужан да одреди и како одговарају: као саизвршиоци или као извршилац и помагач. (чл. 33 Закона о штампи), од Ивана Д. Петковића434
16) Један интересантан сукоб надлежности (§ 6 ал. 3 у вези §§ 94 и 92 Г. П. П.), од д-ра Радоја Вукчевића517
17) О поступку по тужбама због сметања поседа или узнемиравања државине, од д-ра Адама П. Лазаревића519
18) Случај када није обавезно суђење пред избраним судом, од Душана П. Мишића522
19) Гарантно писмо једне банке није јемство већ самостална обавеза (§ 829 Грађ. зак.), од д-ра Радоја Вукчевића524
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
Неки нови прилози за историју словенских права. — XXIX. Литванско-руско право и историјат Литванског Статута, од д-ра Теодора Тарановског245
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Dr. Vladimir Franolić, Protekcionizam u prošlosti i sadašnjosti, од д-ра Мија Мирковића160
2) Д-р Фрања Горшић, Коментар Стечајног закона, Закона о принудном поравнању ван стечаја, Закона о увођењу у живот оба закона и Закона о побијању правних дела ван стечаја, од д-ра Ђорђа Ж. Мирковића167
3) А. Р Papanastassiou, Vers l’union balkanique — Les Conférences balkaniques; Stevan Petrović, L’union et 'la Conférence balkanique, од д-ра Стевана Ћирковића255
4) Julien Bonnecase, Précis de Droit civil, од д-ра Ђорђа Ж. Мирковића346
5) Д-р Андрија М. Ристић, Правни положај странаца, од д-ра Борислава Т. Благојевића350
6) Д-р Борислав Т. Благојевић, Уговори по пристанку — формуларни уговори, од д-ра Милана Ф. Бартоша435
7) René Capitant, L’illicite. — Dietrich Schindler, Verfassungsrecht und sociale Structur, од д-ра Евгенија Спекторског525
8) Pierre Guérin, L’idée de Justice dans la conception de l’Univers chez les premiers philosophes grecs, од д-ра Божидара C. Марковића528
КОНГРЕСИ ПРАВНИКА
1) Шести конгрес југословенских правника у Загребу171
2) Шести конгрес југословенских правника у Загребу, од д-ра Илије А. Пржића261
3) 38 Конференција International Law Association у Б. Пешти438
НЕКРОЛОГ
† Д-р Душан М. Суботић, од д-ра Драгољуба Аранђеловпћа262
БЕЛЕШКЕ
1) Антон Ранда (1834—1914), од §172
2) Једна интересантна судска одлука, од д-ра Д. Ар.174
3) Д-р Теодор Тарановски, Револуциони мит о „царизму“ и историска стварност, од Ђ. Тасића174
4) Проф. д-р Лаза М. Костић, Коментар Устава Краљевине Југославије, од Ђ. Т.175
7) Zbornik znanstvenih razprav (letnik 1933-34), од И. Пржића176
8) Académie de Droit International de La Науе: Recueil des cours (t. 43, 44, 45), од д-ра Стевана Ћирковића177
9) Мирко Г. Авакумовић, Прекид и обнова дипломатских односа између Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Албаније1927, од д-ра Ст. Ћ.
178
10) Историско-правна хроника из 1933 год., од Т. Тарановског264
11) Dr. Ivo Politeo, Radno pravo; — Dr. Stojan Bajič, Delavsko in nameščensko pravo, од д-ра Бор. T. Благојевића265
12) Dr. Dionis Godina, Komentar vanparničnog postupka, од д-ра Бор. T. Благојевића266
13) Светосавски темати за 1935 год.267
14) Исправка267
15) Giorgio Del Vecchio, Ricordano Alberico Gentili, од Ж. M. Перића353
16) Проф. Д-ръ Йосифъ Фладенхехтъ, Уеднаквяване Облигационното Право въ Славяннскитѣ Държави, од Ж. М. Перића315
17) Prof. Dr. Н. von Weber, Internationale Strafgerichtsbarkeit, од Ж. M. Перића357
18) Међународни институт за Јавно право у 1934 год., од П.358
19) Н. Berthélemy, Pour la Concorde Nationale…. од Ж. M. Перића439
20) René Capitant, La Réforme du Parlementarisme, од Ж. M. Перића441
21) F. R. Dareste et P. Dareste, Les Constitutions Modernes, од Ж. M. Перића442
22) Henri Capitant, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, од Милана Бартоша443
23) Rudoif Aladár Metall, Bibliographie der reinen Rechtslehre, од И. П.444
24) Dr. Rodolfo Sajovic, Rassegna di Legislazione Jugoslava од И. П.444
25) Д-р Фрања Горшић и д-ра Едвард Пајнић, Нови грађанско-парнични поступак у пракси (са обрасцима), од Милана Бартоша444
26) Сергије Троицки, Хришћанска филозофија брака, од И. П.445
27) Трећа балканска конференција, од И. П.446
28) Bulletin de l’Association des élèves et anciens élèves de l’Institut des Hautes Etudes Internationales, од И. П.446
29) Académie de Droit international de La Науе: Recueil de cours (t. 46), од д-ра Ст. Ћирковића447
30) Vladimir Braïkovitch, La Notion et le Fondement de l’héritage dans la »zadrouga« yougoslave. —• Dr. Vladimir Braïkovitch, Étude historique sur le Droit Maritime Privé du Littoral Yougoslave, од Ж. M. Перића531
31) Нови пољски превод Винодолског закона, од Т. Тарановског533
32) Roger Bonnard, Précis de droit administratif, од Ђ. Тасића533
33) Dr. Stanko Majcen, Komentar zakona o gradskim opštinama, од И. П.534
34) Прото Љубо Влачић, Пројекат основног закона. о верама и међуверским односима, од И. П.534
35) Прегледи а) државних службеника пензионера-ки и инвалида и личних и материјалних расхода по државном буџету; б) бановинских (самоуправних) службеника, пензионера-ки и личних и материјалних расхода по бановинским (самоуправним) буџетима за 1934/35 годину, од Д. Ђ. Д.535
36) Pravnički godišnjak za 1935 god., од И. П.535
37) Исправка Г. М. В. Кукољца535
39) Пажња претплатницима535
ПРЕГЛЕД ЧАСОПИСА179, 268, 359, 447, 536
НОВЕ КЊИГЕ180, 268, 360, 448, 536
САРАДНИЦИ „АРХИВА“ 
Амар Леон343
Аранђеловић д-р Драгољуб174, 236, 262, 320, 455
Бартош Д-р Милан Ф.227, 410, 435, 443, 444
Беговић д-р Мехмед29
Билимовић д-р Александар368
Благојевић д-р Борислав Т.86, 265, 266, 350
Благојевић д-р Видан О.147
Владисављевић д-р Милан514
Вукашиновић Вукашин7
Вукчевић д-р Радоје517, 524
Гођевац д-р Анка397
Денковић Драгаш Ђ.535
Димитријевић Јован159
Ђелошевић Братислав239
Ђорђевић д-р Јован76
Живадиновић Милан238
Ивановић Тихомир Ј.429
Јовановић д-р Драгољуб490
Јовановић Милорад М.151
Јовановић д-р h. с. Слободан1
Кукољац Милорад В.64, 315, 535
Лазаревић д-р Адам П.519
Лакић Андрија Р.157, 245
Маклецов Александар383
Марковић д-р Божидар С.528
Мирковић д-р Ђорђе167, 346
Мирковић д-р Мијо160
Мишић Душан П.340, 522
Младеновић д-р Милош303
Недељковић д-р Бранислав106
Обрадовић д-р Сава127
Павловић Коста Ст.73
Пеливановић Александар Ј.341
Перић д-р h. С. Живојин М.353, 355, 357, 361, 439, 441, 442, 531
Перковић Ловро133, 332, 426
Петковић Иван Д.67, 153, 405, 433, 434
Поповић д-р Ђура35
Пржић д-р Илија А.14, 121, 176, 232, 261, 326, 358, 416, 444, 445, 446, 534, 535
Продановић Дионнсије55, 287
Спекторски д-р Евгеније270, 525
Стјепановић Никола134
Суботић Ђура216
Тарановски д-р Теодор245, 264, 449, 533
Тасић д-р Ђорђе174, 175, 176, 181, 473, 533
Тимошкин Владимир500
Ћирковић д-р Стеван143, 177, 178, 255, 447, 509
Узелац д-р Душан47
Франк д-р Станко201