Архив 1932 | Коло 2 | Књига 42
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ
1.-6. бр. књ. XXV (XLII) другог кола.
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) О залози (Трагови турског законодавства у Срп. грађ. зак.), од Константина X. Терзијева50
2) Право девојачког уживања, мираза, спреме и удомљења, с обзиром на могућност њиховог уписа у земљишну књигу, од Ђуре Суботића183
3) Доказ саслушањем странака по новом Зак. о суд. пост. у грађ. парницама, од д-ра Драгољуба Аранђеловића325
4) Странка у нашим новим извршним поступцима, од д-ра Фрање Горшића352
5) О убаштињењу на основу одржаја и наслеђа, од д-ра Адама П. Лазаревића446
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Биолошки правац у модерној криминологији, од д-ра Александра Маклецова1
2) Чл. 55 Зак. о штампи и општи принципи нашег кривичног права, од д-ра Јосипа Весела261
3) Осврт на реферате о задатку и значењу институције истражног судије за V конгрес правника краљевине Југославије, од д-ра Метода Доленца344
ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА И ОПШТЕ НАУКЕ О ПРАВУ
1) Прилог теорији о санкцијама правних правила и начелу законитости, од д-ра Ђорђа Тасића161
2) Закон нема повратне силе, од д-ра Ђорђа Тасића413
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
1) Управа кроз одборе или комисије и привремена управа, од д-ра Лазе М. Костића17
2) Примена т. 3 чл. 70 Уредбе о набављачким задругама држ. службеника, од Божидара Протића165, 269
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
1) Појам мањина у Међународном праву, од д-ра Илије А. Пржића60
2) Основна правна начела на којима почива јуриспруденција Сталног суда међународне правде у Хагу, од д-ра Анке Гођевац83
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
1) Идеалистичка и територијалистичка концепција (Два антипода или два допуњујућа појма у Међународном приватном праву), од д-ра Милана Бартоша33
2) Locus regit actum у брачном праву, од д-ра Милана Бартоша431
ИСТОРИЈА ПРАВА
1) То φονίκον (Један словенски утицај у византиском праву), од д-ра Александра Соловјева23
2) Брак у Арабији пре Ислама, од д-ра Мехмеда Беговића77
3) Значај Дубровника у историји југословенског права, од д-ра Александра Соловјева241
ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИСКЕ НАУКЕ
1) Отклањање новчаних поремећаја, од д-ра Александра Јовановића248
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Градови као општа управна власт, од д-ра Жарка Ковачевића95
2) Хипотека у страном новцу, од д-ра Милана Ф. Бартоша196
3) Толеранција у брачним односима, од д-ра Милана Ф. Бартоша280
4) Надзор над самоуправом градова, од д-ра Жарка Ковачевића283
5) Толеранција у брачним односима (Поводом чланка г. д-ра М. Бартоша), од Љубомира Радовановића365
6) Мала напомена на примедбу г. Љуб. Радовановића, од д-ра Милана Ф. Бартоша370
7) Неке примедбе на Малу напомену г. д-ра М. Бартоша, од Љуб. Радовановића456
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Положај Пољака у Данцигу, од д-ра Илије А. Пржића100
2) Рад на међународној конвенцији о пленидби ваздухоплова, од д-ра Илије А. Пржића203
3) Стални суд међународне правде као другостепена инстанција у међународном правосуђу, од д-ра Илије А. Пржића460
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Дисциплински отпуст из службе по § 88 Зак. о народним школама, од Љубомира Радовановића210
2) I. Може ли државни чиновник грађанског реда на основу накнадно стечених квалификација добити вишу положајну групу? — II. Члан 3 Закона о судијама — сам, или у вези са § 49 Ч. з., од Николе С. Стјепановића472
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Питање земљорадничких дугова, од д-ра Александра Јовановића104
2) Државни дуг на дан 1 јула 1932, од д-ра Јована Ловчевића108
3) Сарадња балканских земаља на научном проучавању привреде, од д-ра Александра Јовановића375
4) Потреба за једном буџетском реформом код нас, од д-ра Стевана Милачића465
ИЗ ПОЛИТИЧКЕ РАЧУНИЦЕ
1) Интеркаларни интерес, од Бранислава Бор. Тодоровића379
СУДСКА ХРОНИКА
1) Може ли приватни учесник као супсидијарни тужилац преузети ранију квалификацију оптужнице и оптужницу, када држ. тужилац преиначује оптужницу и мења квалификацију дела у корист оптуженога?, од Крсте Марића114
2) Питање разумевања § 939 Грађ. зак. у вези са обавезношћу примедаба Кас. суда за нижи суд, од д-ра Видана О. Благојевића117
3) За развод ранијег хришћанског брака, кад један од супружника пређе у ислам, није надлежан шеријатски судија, од Ивана Д. Петковића124
4) Реферат о спору око наслеђа пок. Линке Крсмановић, од Самуила Демаја214
5) Општински суд надлежан је за одобравање забрана до 500 динара, од Петра Д. Вучковића220
6) Осудно решење изречено на основу менице пуноважна је исправа у смислу § 377 грађ. суд. пост., иако није постало извршно, од Петра Д. Вучковића228
7) Застарелост права ошптине на наплату електричне струје, од д-ра Адама П. Лазаревића288
8) Како се врши ублажавање казне по § 71 к. з.?. од Крсте Марића290
9) Један чест сукоб надлежности између судова, од Петра Вучковића292
10) Један случај убиства, суђен у Окружном суду за град Београд и у Војном суду за официре, интересантан због неједнаке квалификације истог од стране ових судова, од Радисава Ј. Перуновића385
11) Формулари уговора о закупу и § 192 грађ. суд. пост., од Петра Д. Вучковића389
12) Обустава поступка по § 236 ст. 3 К. с. п. за дела која се прогоне по званичној дужности, не може се изрећи пред среским судом само зато што прив. учесник на претрес није дошао, од Мил. В. Кукољца476
13) Државни тужилац може преузети на претресу гоњење од кога је раније одустао и које је био преузео приватни учесник у смислу § 53 Крив. суд. пост., од Ивана Д. Петковића479
14) Је ли изрицање казне губитка службе у пресуди излишно поред изречене казне губитка часних права?, од Ловре Перковића483
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
1) Неки нови прилози за историју словенских права. — XXI Поводом стогодишњице рођење Василија Сергејевича, од д-ра Теодора Тарановског127
2) Економско-политички проблеми аутомобилског caoбpaћaja, од д-ра Мије Мирковића138
3) Antonio Azaro, II patrimonio familiare nel futuro codice civile italiano e i beni di famiglia nella legislazione staniera, од Живојина M. Перића224
4) Comité directeur du Bureau Intemational de la Раiх dans les Balcans (13—30 oct. 1929), од Живојина M. Перића295
5) Неки нови прилози за историју словенских права. — XXII Спор о „Рукописима“ у Чешкој који још није окончан, од д-ра Теодора Тарановског391
6) Новији словеначки радови из филозофије права, од д-ра Ђорђа Тасића396
7) Ј. Eggen van Terlaan, De la validité des mariages consulaires, од Живојина M. Перића485
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Д-р Радомир С. Поповић, Проблеми трговачког права, од д-ра Чедомира Марковића144
2) La Commission Européеnne, du Danube et son oeuvre de 1856 à, 1931, од д-ра. Милете Ст. Новаковића229
3) D-r Ernst Swoboda, Bevollmächtigungs-Vertrag und Auftrag, Geschäftsführung ohne Auftrag, versio in rem, од д-ра Божидара C. Mapковића310
4) Prof. d-r Zdenek Peška, Narodni menšiny a Československo, од д-ра Илије A. Пржића402
ПРАВНИЧКИ КОНГРЕСИ
1) Пети конгрес правника у Дубровнику, од д-ра Илије А. Пржића314
БЕЛЕШКЕ
1) Конгрес правника, од И. П.153
2) Archives de Philosophie du droit et de Sociologie juridique (№ 1—2, 1932), посвећен Дигиу, од Ђ. T.153
3) Приватно право будућности, од Ђ. Т.154
4) Nikolas Karadge-Iskrow, Contribution à la théorie des normes édictées en vertu d’un rapport de sujetion spéciale en droit public, од Ђ. T.155
5) G. Del Vecchio, Lezioni di filosofia del diritto, од Ђ. T.155
6) Сава Д. Обрадовић, Питање опијума, од М. Мирковића155
7) Питирим Сорокин, Социологија. Савремени правци и теорије. (Књига прва), од М. В. С.156
8) Извршење страних пресуда у Бразилији, од д-ра Милана Бартоша157
9) Aperçu sommaire du Droit positif yougoslave (Groupe national yougoslave de la Conférence Balkanique — Séction juridique), од M. Г. A.159
10) Међународни универзитетски курсеви у Гдињи, од А. Јовановића235
11) Tito Manlio Taraschi, La Bancarotta. Appunti sul Codice di Commercio e sui progetto di riforma, од Ж. Перића236
12) Dott. Antonio Morando, II Contratto di conto corrente, од Ж. Перића238 
13) Петар Г. Драчински, Финансника Политика југословенских државних железница, од М. Мирковића239
14) D-r Roberto Ago, Le norme di diritto internazionale privato nel progetto di codice Civile, од Ж. Перића318
15) D-r jur. D. M. Kauschansky, Evolution des Sovjetrussischen Eherechts, од Ж. Перића320
16) Д-р Видан O. Бдагојевiћ, O накнади штете причињене моторним возилима, од Боривоја Д. Петровића320
17) Aurel Krstoulovitch, L’Anschluss et la Petite Entente, од M. Г. A.З22
18) Упоредне црте права балканских држава, од И. Пржића323
19) † Радмила С. Петровић-Радојичић, од д-ра И. Пржића404
20) Прве баштинске књиге у Србији, од Ж. М. Перића405
21) American Institute of Comparative Law and Legislation, Studies and Documents, Nо. 1: The Scientific Work of Francesco Consentini, од Ж. M. Перића408
22) Д-р Фрања Горшић, Коментар грађанског парничног поступка са уводним законом (Књига прва), од д-ра Д. Аранђеловића410
23) Јован В. Стефановић, Коментар закона о општем управном поступку, од Ђ. Т.410
24) Споменица V. главне скупштине конгреса правника Краљевине Југославије у Дубровнику (7—9 октобра 1932),од д-ра Адама П. Ларевића411
25) Annuaire de l’Institut intemational de Droit Public (1931)412
26) Од Уредништва491
27) † Pierre de Tourtoulon (1867—1932), од T. Тарановског492
28) Међународни Институт за Социологију, од Ж. М. Перића492
29) Институт за упоредно право, од д-ра Д. Данића494
30) Georges Ј. Mirkovitch, Navire et patrimoine de mer, од д-ра Д. Аранђеловића495
31) D-r Aleksije Bačmedjeji i Stevan Branković, Komentar jugoslovenskog izvršnog postupka, од д-ра Д. Аранђеловића495
32) Записки Русскаго научнаго института въ Бѣлградѣ: Труды IV-го съѣзда русскихъ организацiй за границей, 1929, од Ђ. Т.496
33) Prof. G. М. De Francesco, La posizione giuridica del Capo di Stato nelle vecchie e nelle nuove Costituzioni, од Ђ. T.496
34) Adolfo Posada, La nouvelle Constitution Espagnole, од д-ра Д. Данића497
35) Dott. Carlo Rocca, La navigazione aerea dal punto di vista economico, од M. Мирковића498
36) D-r Dimitrije Perowitsch, Entwicklung und Ausbau des jugoslavischen Eisenbahnnetzes, од M. Мирковића499
37) Стојан Јовановић, Преглед судског законодавства, од д-ра Адама П. Лазаревића499
НОВE КЊИГE И ЧАСОПИСИ159, 240, 324, 412, 500
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Авакумовић, Мирко Г.159, 322
Аранђеловић, д-р Драгољуб325, 410, 495
Бартош д-р Милан Ф.33, 157, 196, 280, 370, 431
Беговић, д-р Мехмед77
Благојевић, д-р Видан О.117
Весел, д-р Јосип.261
Вучковић, Петар Доб.220, 223, 292, 389
Гођевац, д-р Анка83
Горшић, д-р Фрања352
Данић, д-р Данило Ј.494, 497
Демајо, Самуило214
Доленц, д-р Метод344
Јовановић, д-р Александар104, 235, 248, 375
Ковачевић, д-р Жарко95, 283
Костић, д-р Лаза М.17
Кукољац, Мил. В.476
Лазаревић, д-р Адам П.288, 411, 446, 499
Ловчевић, д-р Јован Ст.108
Маклецов, Александар1
Марић, Крста114, 290
Марковић, д-р Божидар С.310
Марковић, д-р Чедомир144
Милачић, д-р Стеван465
Мирковић, д-р Мијо138, 155, 239, 498, 499
Новаковић, д-р Милета Ст.229
Перић, Живојин М.224, 236, 238, 295, 318, 320, 405, 408, 485, 492
Перковић, Ловро483
Перуновић, Радисав385
Петковић, Иван Д.124, 479
Петровић, Боривоје Д.320
Пржић, д-р Илија А.60, 100, 153, 203, 314, 323, 402, 404, 460
Протић, Божидар165269
Радовановић, Љубомир210, 365, 456
Симић, Милорад В.156
Соловјев, д-р Александар23, 241
Стјепановић, Никола С.472
Суботић, Ђура183
Тарановски, д-р Теодор127, 391, 492
Тасић, Д-р Ђорђе153, 154, 155, 161, 396, 410, 413, 496
Терзијев, Константин X.50
Тодоровић, Бранислав Бор.379