Архив 1932 | Коло 2 | Књига 41
Напомена
Линк за преузимање овог броја Архива у   PDF формату налази се испод садржаја и списка сарадника.
САДРЖАЈ 
1.-6. бр. књ. XXIV (XLI) другог кола.
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Дух и језик закона, од д-ра Ивана Мауровића1
2) Доказ исправама по новом Зак. о суд. поступку у грађ. парницама, од д-ра Драгољуба Аранђеловића85, 182
3) Дух и језик закона, од д-ра Драгутина Јанковића173
4) Стари и нови закон о издавању тапија (Основи нашег баштинског права), од д-ра Адама П. Лазаревића296
5) Тужба као припремна процесна радња по Југ. грађ. парн. пост., од д-ра Боже Анкића455
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) „Повраћај у пређашње стање“ по нашем суд. крив. поступку, од д-ра Метода Доленца5
2) Паушалне клевете по Зак. о штампи, од д-ра Јосипа Весела27
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Из немачког чиновничког и изборног права, од Слободана Јовановића425
2) О појму судске власти, од д-ра Данила Ј. Данића441
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
1) Правна природа чиновничких пензија, од д-ра Лазе М. Костића116
2) Разлика субјективног јавног права и интереса (Субјективан и објективан спор), од д-ра Ђорђа Тасића266
3) Пензије држ. службеника по Зак. о чиновницима од 31 марта 1931, од Александра Давинића275
4) О стеченим правима инвалида, од Живојина М. Перића345
ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА И ОПШТА ТЕОРИЈА О ПРАВУ
1) Социално право у општем теориском систему права, од д-ра Теодора Тарановског261
ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИСКЕ НАУКЕ
1) Еволуција радничког питања, од д-ра Драгољуба Јовановића99
2) Поремећаји новца и њихови узроци, од д-ра Александра Јовановића198
3) Веза између жетвеног приноса и извоза пшенице и кукуруза, од д-ра Александра Билимовића360, 432
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
1) Ограничење поморског наоружања, од Ђорђа Мирковића119214
ИСТОРИЈА ПРАВА
1) О Карађорђевом законику, од д-ра Александра Соловјева373
СУДСКА МЕДИЦИНА
1) Истовремена убиства и самоубиства, од д-ра Милована Миловановића449
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) Изједначење приватног права балканских држава, од др-а Ивана В. Суботића308
ПАРЛАМЕНТАРНА ХРОНИКА
1) Пословници Сената и Скупштине, од д-ра Лазе М. Костића314
МЕЂУНАРОДНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Дванаеста скулштина Друштва народа, од Илије А. Пржића45
2) Јапанско-кинески сукоб, од Илије А. Пржића232
3) Грчко-бугарски дугови пред Сталним судом међународне правде, од Илије А. Пржића466
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Репарације, од д-ра Александра Јовановића50
2) Привредни живот у 1931 год., од д-ра Александра Јовановића134
3) Југословенска привредна аутархија, од др-а Александра Јовановића317
4) Проблем дизања цена на ниво из 1929 године, од д-ра Александра Јовановића382
5) Развој аграрне кризе у 1930—31 год., од д-ра Александра Јовановића471
ИЗ ПОЛИТИЧКЕ РАЧУНИЦЕ
1) Провизија у контокоренту, од Бран. Бор. Тодоровића139
СУДСКА ХРОНИКА
1) За важност усменог тестамента из § 447 Грађ. законика потребно је да се утврди да је постојала конкретна немогућност да завешталац прави тестаменат у редовној форми, од Добривоја Р. Тривунца54
2) Да ли утаје које изврши државни службеник при вршењу јавне службе, у више махова, престављају једно дело из § 319 Крив. зак.? од Радисава Ј. Перуновића56
3) Да ли је радња како државног тужиоца, који је након прекида једне расправе при главном претресу пред инокосним судијом, једним дописом тражио да му се списи врате натраг ради стављања новог предлога и евентуалног подизања нове оптужнице тако и радња истражног судије, који је предлог државног тужиоца, по тој ствари, о отварању истраге и наређењу истражног затвора и прихватио, неправилна и на закону неоснована, од Душана Леко151
4) Може ли се нови крив. зак. за Краљевину Југославију применити при оцени питања о застарелости приватне тужбе, код дела која се извиђају на приватну тужбу, а догодила се за време важења етарог крив. зак. за Краљевину Србију, од Атанасија Јашића153
5) Да ли је радња како државног тужиоца који је након прекида једне расправе при главном претресу пред инокосним судијом, једним дописом тражио да му се списи врате натраг ради стављања новог предлога и евентуалног подизања нове оптужнице, тако и радња истражног судије, који је предлог државног тужиоца, по тој ствари, о отварању истраге и наређењу истражног затвора и прихватио, неправилна и на закону неоснована, од Крсте Марића237
6) Одговорност ортака, који је иступио, за обавезе ортачке фирме, од Самуила Демајо241
7) Трошкови парничарима у грађ. споровима не могу се одмеравати ло правилнику о награди адвоката, пре ступања на снагу новог грађ., суд. пост., од Петра Доб. Вучковића242
8) Да ли пропис § 290 Крив. зак. укида бигамију и полигамију наших грађана муслиманске вероисповести, од Димитрија Н. Станковића324
9) Једно спорно питање из Меничног права у вези са другим питањем из Зак. о суд. таксама, од Милорада Манојловића326
10) Може ли приватни учесник као супсидијарни тужилац преузети ранију квалификацију оптужнице и оптужницу када држ. тужилац преиначује оптужницу и мења квалификацију дела у корист оптуженога?, од Крсте Марића385
11) Када у једном спору, који се води са доказом главне заклетве, умре тужени, адвокат, који га је заступао у томе спору, дужан је да се изјасни прима ли или повраћа заклетву тужилачкој страни, без обзира што његов властодавац није више у животу. (Мишљење О. с. Кас. суда), од Милана Ж. Живадиновића389
12) Могу ли се наплатити готови издаци и награда старатеља стеч. масе из куповнине некретнина, продатих на јавној дражби са овршним дејством, кад су трошкови настали после јавне дражбе?, од Томе Деспотовића395
13) Може ли прив. учесник као супсидијарни тужилац преузети ранију квалификацију оптужнице и оптужницу, када држ. тужилац преиначује оптужницу и мења квалификацију дела у корист оптуженога?, од Стојана Јовановића473
14) Држава има прече право да дужну порезу Н. Н.-а од других пореских објеката наплати и из продате куће дужника иако је ова ослобођена плаћања порезе (као нове зграде) сем инвалидске, од Добривоја Тривунца476
15) Вредност вештачког мишљења Техничке полиције у случају кад се она не слаже са мишљењем вештака — професора цртања у погледу аутентичности потписа на тестаменту, од Р. Милаћа478
16) За доношење одлуке по сукобима надлежности среских судова у грађанским споровима надлежан је Алелациони, а не Касациони суд, од Петра Доб. Вучковића481
17) Нема места забрани од стране банке на њене акције, које од акционара нису сасвим уплаћене и које се акције, још неиздате акционару, налазе у банчиној државини, од Петра Доб. Вучковића482
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
1) Joseph Kohler - Bibliographie, од Живојина М. Перића60
2) Неки нови прилози за историју словенеких права. — XX. Актуелна питања из историје руског права, од д-ра Теодора Тарановског157
3) Неки нови прилози за историју словенских права. — XXI. Политичка и правна култура Пољске у XVI веку, од д-ра Теодора Тарановског398
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Dr. Vladeta Vuksanović, О pojmu pravnog poretka, од д-ра Ђорђа Тасића70
2) Д-р Мијо Мирковић, Спољна трговинска политика, од д-ра Драгољуба Јовановића165
3) Heinrich Stoll, Begriff u. Ivonstruktion in der Lehre der Interssenjurisprudenz, од д-ра Ђорђа Тасића243
4) Hans Lietzmann, Der Prozess Jesu, од д-ра Ива Милића248
5) Georges Gurvitch, Notion et système du droit social (Histoire doctrinale depuis le XVII siècle jusqu’à la fin du XIX siècle); idem, Le temps présent et l’idée du droit social, од д-ра Теодора Тарановског328
6) Dr. Alexander Bilimović, Nauk o konjunkturah, од д-ра Александра Јовановића334
7) Heck, Begriffsjurisprudenz und Interessenjurisprudenz, од д-ра Ђорђа Тасића406
8) Д-р Војислав Јанић и Миленко М. Јаношевић, Закон о Срп. прав. цркви. Устав Срп. прав. цркве, од Сергија Троицког409
9) Paul Oertmann, Interesse und Begriff in der Rechtswissenschaft, од д-ра Ђорђа Тасића483
10) August Hegler, Zum Aufbau der Systematik des Zivilprozessrechts, од д-ра Ђорђа Тасића489
11) Josip Cugmus, Osnovi železničke tarife, од д-ра Мије Мирковића490
12) Dr. Artur Lenhoff, Privatrechtliche Probleme des Devisennotrechtes, од д-ра Божидара C. Марковића493
НЕКРОЛОГ
† Шарл Жид, од д-ра Милана Ј. Жујовића255
БЕЛЕШКЕ
1) Claude Du Pasquier, Modernisme judiciaire et jurisprudence suisse, од Ж. M. Перића74
2) Henri Haynal, La loi hongroise concernant les société à responsabilité limitée et l’association en participation, од Ж. M. Перића77
3) Студентска правничка друштва, од Т. Тарановског79
4) Годишњак Међународног института за Јавно право у Паризу, од д-ра Данила Ј. Данића80
5) Институт за упоредно право при Правном факултету у Паризу, од д-ра Данила Ј. Данића81
6) Ingwen Liang, Versteckter Proteiktionismus in der Handelspolitik, од M. Мирковића82
7) Радован М. Драшковић, Наше општинске финансије, од д-ра М. Милошевића83
8) Celzo Cavalieri, Tumač Zakona o činovnicima, од Л. M. Koстића83
9) Изјава Г. проф. Метода Доленца84
10) † Georg von Schanz, од J. Ловчевића168
11) Dr. Hugo Werk, Teoretsko-praktični priručnik jugoslovenskog građ. parničnog prava, од д-ра Д. Аранђеловића169
12) G. Gurvitch, Une Philosophie intutionniste du Droit: Léon Pétrasizki, од Ђ. T.170
13) Prof. Avv. G. M. De Francesco, Leggi costituzionali fasciste e forma di Governo, од Ђ. T.170
14) G. Perticone, Lineamenti di filosofia del diritto. I. II diritto e lo Stato, од Ђ. T.171
15) G. Perticone, L’ordinamento attuale della proprietà privato, од Ђ. T.171
16) Идући Конгрес југословенских правника171
17) Словенски правни преглед, од И. С.171
18) Награђени светосавски темати171
19) Исправка172
20) Избор Г. проф. Тарановског за члана Академије257
21) Е. Bonnard, Précis élémentaire de Droit public, од Ђ. T.257
22) Nicolas Coumaros, Le гôlе de la volonté dans l’acte juridique, од Ђ. T.257
23) Benvenuto Donati, Lodoviko Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo, од Ђ. T.257
24) Lazare Marcovitch, Le désarmement et la politique de Belgrade, од И. П.258
25) Д-р Видан Благојевић, О накнади штете причињене моторним возилима, од д-ра Адама П. Лазаревића259
26) Свесловенски конгрес правника у Братислави260
27) Годишња скупштина Друштва за заштиту ослобођених осуђеника и малолетника у Београду, од д-ра Илије Јелића336
28) Anton М. Bettanini, Benedetto XIV е la republica di Venezia, од Ђ. T.340
29) Слободан Јовановић, Вођи Француске револуције, од П.340
30) Споменица четвртог конгреса правника Краљевине Југославије, уредио Ст. Јовановић, од П.341
31) »Pravny Obzor«. од И. Суб.341
32) Душан Ј. Поповић, О хајдуцима, од И. П.341
33) Дипломатско-консуларни годишњак за 1931 год., од М. Г. А.342
34) Dr. F. Čulinović, Dušanov zakonik, од И. П.343
35) Acta Juris Hungarici, Revue trimestrielle de Droit Hongrois, од И. П.343
36) Конгрес правника Краљ. Југославије у Дубровнику, од И.343
37) Е. Spektorskij, Zgodovina socijalne filozofije, од Ђ. T.420
38) Петко Стаинов, Чиновническо право, од Ђ. Т.421
39) Lévy Ullmann et Mirkine-Guetzévitch, Tchécoslovaquie, од д-ра Данила Данића421
40) „Наша самоуправа“, од Ј. Ловчевића423
41) Балканска правничка недеља у Београду, од П.423
42) Годишњи састанак Међународног института за јавно право497
43) Балканска правничка недеља и састанак међубалканске правничке комисије, од И. Пржића500
44) Конгреси хегеловаца, од Ђ. Т.501
45) Roger Bonnard, Des droits subjectifs des administrés, од Ђ T.501
46) Dr. Ivo Krbek, Upravno pravo (II knjiga), од Ђ. T.502
47) Слободан Јовановић, Политичке и правне расправе, од П.502
48) Révue Aéronautique Internationale, од И. П.503
49) Italy and the Jugoslav Minoritу within her borders, од П.503
50) Университетски летњи курс у Гдињи, од Ђ. Т.503
НОВЕ КЊИГЕ И ЧАСОПИСИ84, 172, 260, 344, 424, 504
САРАДНИЦИ „АРХИВА“ 
Авакумовић, Мирко Г.342
Анкић, д-р Божа455
Аранђеловић, д-р Драгољуб85, 169, 182
Билимовић, д-р Александар360, 432
Весел, д-р Јосип27
Вучковић, Петар Доб.242, 481, 482
Давинић, Александар275
Данић, д-р Данило Ј.80, 81, 421, 441
Демајо, Самуило241
Деспотовић, Тома395
Доленц, д-р Метод5, 84
Живадиновић, Милан Ж.389
Жујовић, д-р Милан Ј.255
Јанковић, д-р Драгутин173
Јањић, Атанасије153
Јелић, д-р Илија336
Јовановић, д-р Александар50, 134, 198, 317, 334, 382, 471
Јовановић, д-р Драгољуб99, 165
Јовановић, Слободан425
Јовановић, Стојан473
Костић, д-р Лаза М.83, 115, 314
Лазаревић, д-р Адам П.159, 296
Леко, Душан151
Ловчевић, д-р Јован Ст.168, 423
Манојловић, Милорад326
Марић, Крста237, 385
Марковић, д-р Божидар С.493
Мауровић, д-р Иван1
Милаћ, Радомир478
Милић, д-р Иво248
Милошевић, д-р Михаило83
Миловановић, д-р Милован449
Мирковић, Ђорђе119, 214
Мирковић, д-р Мијо82, 490
Перић, Живојин М.60, 74, 77, 345
Перуновић, Радисав56
Пржић, Илија А.45, 232, 258, 340, 341, 343, 423, 466, 500, 502, 503
Соловјев, д-р Александар373
Станковић, Димитрије Н.324
Суботић, д-р Иван171, 308, 341
Тарановски, д-р Теодор79, 157, 261, 328, 398
Тасић, д-р Ђорђе70, 170, 171, 243, 257, 266, 340, 406, 420, 421, 483, 489, 501, 502, 503
Тодоровић, Браниелав Бор.139
Тривунац, Добривоје54, 476
Троицки, Сергије409