Arhiv 1928 | Kolo 2 | Knjiga 34
Napomena
Link za preuzimanje ovog broja Arhiva u   PDF formatu nalazi se ispod sadržaja i spiska saradnika.
SADRŽAJ
1.-6. br. knj. XVII (XXXIV) drugog kola.
GRAĐANSKO PRAVO I POSTUPAK
1) Javne kase i privatni poverioci (§ 471 t. 4a Građ. sud. post.), od Jelenka Petrovića41, 178
2) Opšti deo Građanskog prava Sovjetske Rusije, od d-ra Arsena M. Čubinskog87, 198
3) O pozakonjenju dece konvalidacijom braka, od d-ra Dragoljuba Aranđelovića249
4) O vakufima i o uređenju vakufskih dobara u Bosni i Hercegovini, od d-ra Ljudevita Farkaša271, 352
5) Poljsko građansko pravo (Ideje projekta opšteg dela), od d-ra Milana Bartoša284
6) Poreska glava po § 471 tač. 4a Građ. sud. post., od Jelenka Petrovića337, 442
7) Stvarno pravo Sovjetske Rusije, od d-ra Arsena M. Čubinskog472
KRIVIČNO PRAVO I POSTUPAK
1) Pregled novijih mera protiv odugovlačenja krivnčnog postupka pravnim lekovima, od d-ra Metoda Dolenca161
DRŽAVNO I USTAVNO PRAVO
1) Diskreciona vlast u nemačko-austriskoj literaturi, od d-ra Đorđa Tasića1, 178
2) O našem parlamentarizmu, od d-ra Đorđa Tasića425
ADMINISTRATIVNO PRAVO
1) Poštansko-telegrafski regal, od Živojina M. Paunovića369
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
1) Mađarski optanti i rumunska agrarna reforma, od Ilije A. Pržića52
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
1) Povreda stranog zakona kao osnov za kasiranje (Rasmatranje sa gledišta teritorialne koncepcije Međunarodnog Privatnog Prava), od d-ra Milana F. Bartoša71
NARODNA EKONOMIJA I EKONOMSKA POLITIKA
1) Problem privredne istorije, od d-ra Jovana B. Jovanovića16
CRKVENO PRAVO
1) Trulski Sabor o krvnom srodstvu, od Sergija Troickog251
STARO SRPSKO PRAVO
1) Sebrov zbor, od d-ra Aleksandra Solovjeva170
PRAVNA POLITIKA
1) Povodom predloga zak. o ličnim imenima, od d-ra Otmara Pirkmajera98
2) Primedbe na „Projekt osnovnog zak. o verama i međuverskim odnosima“, od Ljube Vlačića108, 217
3) Međunarodna konferencija za zaštitu autorskog prava, održana u Rimu od 7. maja do 2. juna 1928., od d-ra Janka Šumana213
4) Položaj predsednika okružnih sudova po novom sudiskom zakonu, od d-ra Mate Grgićevića300
5) 35. Kongres International Law Association u Varšavi, od d-ra Bogumila Vošnjaka387
6) Primedbe na zakon. predlog o izvršenju i obezbeđenju, od d-ra Ive Milića468
MEĐUNARODNO-PRAVNA HRONIKA
1) Spor oko imanja „Belje“,od d-ra Dragoljuba Aranđelovića307
2) Spor povodom „Lotusa“, od Ilije A. Pržića477
PARLAMENTARNA HRONIKA
1) Prvi i drugi potpredsednik Skupštine, od d-ra Laze M. Kostića224
EKONOMSKO-FINANSISKA HRONIKA
1) Povodom izmene u zak. o Nar. Banci, od d-ra Aleksandra Jovanovića119
2) Šesti kongres privrednika, od d-ra Aleksandra Jovanovića226
3) Novčana politika i privreda, od d-ra Aleksandra Jovanovića313
4) Problemi novčane inflacije, od d-ra Aleksandra Jovanovića393
5) Mehanizam deflacije novca, od d-ra Aleksandra Jovanovića482
ADMINISTRATIVNA HRONIKA
1) Razrešenje državnih službenika od dužnosti po prestanku službe, od d-ra Mihaila Ilića126
2) Jedna presuda Drž. Saveta po sporu zbog nepravilne licitacije, od Ljub. Radovanovića399
SUDSKA HRONIKA
1) O zadruzi između oca i sina, od Milosava B. Smiljanića132
2) Koliko su obavezne primedbe opšte sednice Kasacionog Suda kako za niže sudove tako i za sam Kasacioni Sud, od d-ra Vidana O. Blagojevića230
3) Otvaranje stečaja trgovcima, od A. Davinića316
4) Kako Kasac. Sud tumači §§ 21., 22. i 23. Stec. zak.?, od Nenada Popovića318
5) Jedno sporno pitanje iz čl. 29 Uredbe o ubrzanju rada kod sudskih i islednih i vlasti, od Radenka S. Lazovića403
6) O odgovornosti javno-pravnih tela za štetu, nanetu radnjama njihovih organa, od Dragana N. Dimitrijevića486
IZ STRANOG ZAKONODAVSTVA
1) Borba za reformu administracije u Sjedinjenim Američkim Državama, od d-ra Đorđa Tasića320
KNJIŽEVNI PREGLED
1) Neki novi prilozi za istoriju slovenskih prava — IX. Senjerialni režim u istoriji ruskog i srpskog prava, od d-ra Teodora Taranovskog138
2) -.- H. Iz istorije agrarnog uređenja u Rusiji, od d-r Teodora Taranovskog323
3) -.- XI. Hove studije iz istorije Jugoslovenskog sudstva, od d-ra Todora Taranovskog415
4) Bibliothèque de l’Institut de Droit comparé de Lyon, od Živojina M. Perića411, 488
OCENE I PRIKAZI
1) Dr Leonid Pitamic, Država (Ljubljana, 1927), od Slobodana Jovanovića142
2) Ausländischen Anleihen an deutschen Börsen (Herausgegeben Deutsche Bank, 1927), od d-ra Jovana Lovčevića151
3) D-r Čed. Marjanović, Agrarni udar i zadužbinska, crkvena i manastirska imanja (Beograd, 1927), od Sergija Troickog236
4) Georges Cornil, Le Droit privé. Essai de sociologie juridique simplifiée, od d-ra Evgenija Spektorskog328
5) Odgovor G. Kušeja na prikaz G. Troickog419
6) Henri Lévy-UIlmann, Elements d’introduction générale à l’étude des sciences juridiques, od d-ra Evgenija Spektorskog493
7) Dr Friedrich Darmstaedter, Das Wirtschaftsrecht in seiner soziologischen Struktur, od d-ra Đorđa Tasića499
NEKROLOZI
1) † Jovan Avakumović, od Ilije A. Pržića153
2) † Antuan Ružije, od d-ra Ivana V. Subotića154
3) † Karel Kadlec, od d-ra Teodora Taranovskog503
4) † Alfons Olar, od d-ra Milana J. Žujovića503
BELEŠKE
1) Demonologija u starom sudskom postupku, od d-ra Teodora Taranovskog155
2) D-r Laza M.Kostić, Zakon o mestima; — Iz činovničkog prava, od d-ra Đorđa Tasića156
3) Dušan M. Jeremić, O problemu emigracije i imigracije i o međunarodnim sporazumima za njegovo uređenje, od A. J.157
4) Pravna nastava u Sovjetskoj Rusiji, od I. P.158
5) A. V. Solovjev, Povelje cara Uroša u Hilendarskom Arhivu, od Radmile S. Petrović160
6) Ispravka160
7) Kongres pravnika160
8) Jedna nova knjiga o ruskoj revoluciji, od d-ra Teodora Taranovskog239
9) Georg Tassitsch, Ein jugoslavisches Werk über den Staat, od d-ra Stevana Sagadina240
10) Arman Žilen, Osnovi opšte i primenjene statistike, od A. J.241
11) Završetak engleske novčane reforme, od A. J.241
12) Izmene Uredbe Pravnog Fakulteta Universiteta u Beogradu243
13) Kongres ruskih naučnika u Beogradu, od I. P.244
14) D-r Čedomilj Mitrović, O zakonodavnim granicama između crkve i države, od d-ra Milana Bartoša244
15) Branko Miljouche, Le fondement du Droit international, od d-ra Milana Bartoša245
16) Zbirka zakona, ministarskih naredaba i zbirka odluka viših sudova, od d-ra Milana Bartoša245
17) Sudska praksa u 1927 godini, uredio Srbislav M. Kovačević, od d-ra Milana Bartoša246
18) Nekrolozi, od Živojina M. Perića332
19) Dr N. Reichesberg, od Živojina M. Perića332
20) Fašistički sindikalizam, od d-ra Danila J. Danića333
21) Société des Nations — Memorandum sur les Finances Publiques, od J. Lov.334
22) Esperanto und Rechts-Beiträge, od Dragana H. Dimitrijevića336
23) Ispravke članka „Sebrov zbor“, od d-ra Aleksandra V. Solovjeva336
24) † Milorad D. Mikić, od Bor. S. Petrovića420
25) Prof. Mario Ricca—Barberis, Sul diritto della guerra e dopo guerra, od Ž. M. Perića420
26) Michele Cianciulli, II pensiero pedagogico di Guido Della Valle, od Ž. M. Perića420
27) Sava M. Šapčanin, Die passive Wechselfähigkeit des Bauern nach geltendem Rechte des Königreichs der Serben, Kroaten und SIovenen, insbesondere nach den in Serbien geltenden Vorschriften und de lege ferenda, od d-ra D. A.420
28) Uputstvo za srpsku diplomatiku, od d-ra T. Taranovskog421
29) Prof. Dr. Srečko Zuglia, Građanski parnični postupak u Hrvatskoj i Slavoniji, od d-ra Čed. Markovića422
30) Prof. Petko Stainov, Administrativni Akt, od d-ra Dan. Danića422
31) A. V. Solovjev, Značaj vizantiskog prava na Balkanu, od Radmile S. Petrović423
32) † Ogist Arnone, od d-ra Mil. J. Ž.505
33) 40-godišnjica naučnog rada prof. Mih. Jasinskog, od A. V. S.505
34) Informacija o stanju istoriske nauke u Istočnoj Evropi, od T. Taranovskog506
35) Pravne studije u Italiji, od Đ. T.507
36) Italijanska parlamentarna reforma, od d-ra Danila J. Danića508
37) André Maurois, La vie de Disraeli, od d-ra Ml. J. Ž.510
38) Sidni Lo, Engleski parlamentarizam, od I. P.510
39) Ljub. Radovanović i Božidar Protić, Iz upravno-sudskog postupka, od I. P.511
40) Juridički kalendar Srba, Hrvata i Slovenaca za 1929 god., od I. P.511
41) Napomena uz članak G. prof. Tasića512
42) D-r Janko Šuman, Bernska konvencija za zaštitu književnih i umetničkih dela i njene revizije, od I. P.512
43) Konkurs za nastavnike na Zagrebačkom Pravničkom Fakultetu512
44) Ispravke512
NOVE KNJIGE160, 248, 424
SARADNICI ,,ARHIVA“
Aranđelović, d-r Dragoljub249, 307, 420
Bartoš, d-r Milan F.71, 244, 245, 246, 284
Blagojević, d-r Vidan O.230
Vlačić, Ljubo108, 217
Vošnjak, d-r Bogumil387
Grgićević, d-r Mato300
Davinić, Aleksandar316
Danić, d-r Danilo J.333, 422, 508
Dimitrijević, Dragan N.336, 486
Dolenc, d-r Metod161
Žujović, d-r Milan J.503, 505
Žujović, d-r Mladen J.510
Ilić, d-r Mihailo126
Jovanović, d-r Aleksandar119, 157, 226, 241, 313, 393, 482
Jovanović, d-r Jovan B.16
Jovanović, Slobodan142
Kostić, d-r Lazo M.224
Lazović, Radenko S.403
Lovčević, d-r Jovan151
Marković, d-r Čedomir422
Milić, d-r Ivo468
Perić, Živojin M.332 , 411, 420, 488
Petrović, Bor. D.420
Petrović, Jelenko41, 178, 337, 442
Petrović, Radmila S.160, 423
Pirkmajer, d-r Otmar98
Popović, Nenad314
Pržić, Ilija A.52, 152, 158, 244, 477, 510, 511, 512
Radovanović, Ljub.399
Sagadin, d-r Stevan240
Smiljanić, Milosav132
Solovjev, d-r Aleksandar V.170, 505
Spektorski, d-r Evgenije328
Subotić d-r Ivan V.154
Taranovski, d-r Teodor138, 155, 239, 323, 415, 421, 503, 506
Tasić, d-r Đorđe1, 156, 178, 320, 425, 499, 570
Troicki, Sergije236, 251
Farkaš, d-r Ljudevit271, 352
Šuman, d-r Janko213
Čubinski, d-r Arsen M.87, 198, 462