The Archive 1927 | Edition 2 | Book 32
Note
The link for downloading this issue of the Archive in   PDF format is located at the bottom, following the content and the list of contributors.
1.—6. бр. књ. ХV (ХХХII) другог кола
ГРАЂАНСКО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Општи део наследнога права: — деда законски нацрт. — Од Живојина М. Перића8
2) Кућа Црне Горе с погледом на задругу Србије и Хрватске, од Алексе К. Матановића65
КРИВИЧНО ПРАВО И ПОСТУПАК
1) Триализам у немачком пројекту кривичног законика од 1925, од д-р Томе Живановића103
2) Казнено законодавство и економска сфера, од д- р Михаила Чубинског257
3) O индискрецисним деликтима, од Д-р Метода Доленц341
ДРЖАВНО И УСТАВНО ПРАВО
1) Досадањи рад на изједначењу законодавства у Краљевини С.Х.С., од д-р Томе Живановића161
2) О слободној о оцени (дискреционој власти), од др Ђорђа Тасића 177, 273, 362
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
1) Члан 18 закона о Државном Савету и управним судовима, од Божидара Протића193, 293
2) Управни акт Државног Савета, од Љуб. Радовановића382, 459
МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
1) Основи теорије о међународној одговорности држава, од д-р Славка Стојковића326
2) О народним мањинама у Пољској, од т-р Теодора Тарановског356
МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
1) Правни положај странаца. Тип законског реципроцитета или проглашене једнакости у Српском Грађанском Законику, од д-р Милана Бартоша84
НАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ЕКОНОМНА ПОЛИТИКА
1) Тирго, од д-р Милана Ј. Жујовића449
СТАРО СРПСКО ПРАВО
1) Уговор о куповини и продаји у средњевековној Србији, од Александра Соловјева429
ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ
1) Проблем културне историје, од д-р Јована Бл. Јовановића49
2) Конференција историка источно-европских и словенских држава у Варшави, од д-р Теодора Тарановског210
ПРАВНА ПОЛИТИКА
1) К програму VI хашке конференције за међународно приватно право, од д-р Станка Лапајне95
2) Кажњивост код самоубиства по пројекту Швајцарског Казненог Законика, од Живојина М. Перића487
ПАРЛАМЕНТАРНА ХРОНИКА
1) Гласачка места, од д-р Лазе М. Костића399
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКА ХРОНИКА
1) Проблем увођења златног важења, од д-р Александра Јовановића110
2) Стање наше народне привреде, од д-р. Александра Јовановића225
3) Привреда Војводине, од Д-р Александра Јовановића319
4) Усавршавање производње, од д-р Александра Јовановића410
5) Ревизија трговинеког уговора са Аустријом, од д-р Александра Јовановића496
АДМИНИСТРАТИВНА ХРОНИКА
1) Да ли је још у важности други став чл. 146. Закона о чиновницима, од д-р Михаила Илића114
2) I Уредба. о обавезном практичном стажу за медицинаре и лекаре. — II. Уредба о контрактуалним чиновницима и дневничарима, од д-р Михаила. Илића237
3) I. Предлог уредбе о измени закона о чиновницима и законско овлашћење за њено издавање. — II. Прелаз редовних професора Университета у 2 групу 1 категорије, од д-р Михаила Илића322
ПЛОВИДБЕНО-ПРАВНА ХРОНИКА
1) Предлог конвенције о потраживањима због губитка људских жртава на мору или телесних озледа путника, од д-р Анте Вероне228
СУДСКА ХРОНИКА
1) О разумевању заједнице живота, као елементу у појму задруге, од Мил. Смиљанића117
2) Фалсификовање меничне садржине, од Раденка. С. Лазовића112
3) Код. тестаменталног наслеђивања нема установе репрезентације, од Милана Марјановића240
4) Један случај друкчијег разумевања. § 473. Грађ. Зак., од Тодора Љ. Поповића329
5) Спорови о сродству и наследству по шеријатско судском поступку, од Хафиза А. Бушатлића416
6) Може ли бити клетве против садржаја Јавне исправе, од д-р Видана О. Благојевића500
КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД
1) Неки нови прилози за историју словенских права: III Историја извора давног пољског права. — IV Jедна нова концепција историје политичког развитка Русије, од д-р Теодора Тарановског126
ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ
1) Др. Федор Никић, Локална управа Србије у ХIХ и ХХ веку. Област — округ — срез од д-р Стевана Сагадина135
2) Dr. Rado Kušej, Crkveno pravo katoličke crkve s posebnim ozirom na razmere v Kraljvini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Druga pregledana in popolnjena izdaja 1927. од С. Троицког138
3) Три расправе проф. Жижека, од д-р Лазе М. Костића147
4) Dr. R. Signjar (1) Statistika lova u Hrvatskoj i Sloveniji 1891–1921, Zagreb 1925, (2) Statistika Sveučilišta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu 1874-5–1923-4. Zagreb 1925. од д-р Лазе М. Костића152
5) Dr. Fritz Poetsch, Von Staatsleben unter der Weimarer Verfassung, од д-р Ђорђа Тасића242
6) Др. Цанков, Устројство на румунската црква, од С. Троицког248
7) K. Landauer, Die Ideologie der Wirtschaftsparlamentarismus, W. Bajkitch, Der homo politicus als Feind der Volkswirtschaftslehre, од д-р Ђорђа Тасића331
8) J. Andrassy, Kritički pogled na teoriju o narodnoj suverenosti oд Илије А. Пржића334
9) Hans Reichel, Zu den Einleitungsartikel des schweizerischen Zivilgesetzbuches (1927), од д-р Драгољуба Аранђеловића419
10) Dr. Alexander Bilimović, Jugoslavien (Breslau 1927), од д-р Александра Јовановића421
11) Louis Josserand, De l'esprit des Droits et de leur relativite (Paris 1927), од Милана Бартоша422
12) Dr. Miivoy S. Stanoyevitch, Tostoy's Theory of Social Reform (New-York, 1926), од А. М. Станојевића503
КОНГРЕС ПРАВНИКА
1) Трећи Конгрес правника, Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, од П.505
НЕКРОЛОГ
1) Д-р Ладислав Полић, од Слободана Јовановића425
БЕЛЕШКЕ
1) † Милан С, Симић, од Ж. М. Перића154
2) Предавање о држави и друштву за средњу школу, од Т. Т.155
3) Издања историјско правних споменика за школску употребу од Т. Т.156
4) Популарна приступачна издања законских текстова у Пољској, од Т. Т.157
5) Gerloff u. Meisel, Hanudbuch der Finanzwissenchaft, I Band, од д-р Ј. Л.157
6) Europaische Wirtschaftsunion, од д-р Ј. Л.158
7) Нов професор нашег факултета160
8) Конгрес правника160
9) † Фридрих Визер, од А. Ј.251
10) Државни архиви у Русији, од Т. Т.251
11) Упуства за студирање на Универзитету, од Т. Т.253
12) Пети конгрес привредника, од А. Ј.253
13) Стање привреде у Русији, од А. Ј.254
14) † Joseph Lefort, од Ж. М. Перића336
15) Државни архиви у Пољској, од Т. Т.337
16) Међународни институт за Јавно Право, од И. П.338
17) Julius Wolf, Geburtenruckgang und Sexmoral, од Ђ. Т.339
18) Проф. д-р Лав Петражицки, од Т. Тарановског427
19) Нова катедра историје словенских права, од Т. Тарановског427
20) Д-р Гргур Јакшић, Европа и Васкрс Србије (Београд 1927)427
21) Србислав М. Ковачевић, Судска пракса у 1926 години, од д-р Д. Ар.428
22) Исправка248
23) † Душица Н. Вучетић, од Ж. М. Перића509
24) Стогодишњица рођења Херменегиљда Јиречека, од Т. Тарановског510
25) Књижевна и уметничка својина у новом закону о штампи, од Ж. М. Перића510
26) Д-р. Алекса Враговић, збирка рјешидаба стола седморице у грађанско-правним предметима од Д-р. Д. Ар.512
27) H Klang, Komentar zum allgemeinen burgerlichen Gesetzbuch, od Д-р. Ар.513
28) Закон о таксама са коментаром Жив. Ст. Девечерског, од. д-р. Драгутина Јанковића513
29) Dr. Erich Hula, Der Kampf gegen den Proporz, од Ђ. Т.514
30) Стечај за наставника университета516
Нове Књиге160, 340, 428, 516
САРАДНИЦИ „АРХИВА“
Аранђеловић, Д-р Драгољуб419, 428, 512, 513
Бартош, д-р Милан84, 422
Благојевић, д-р Видан500
Бушатлић, Хафиз А.416
Верона, д-р Анте228
Доленц, д-р Метод341
Живановић, д-р Тома161, 163
Жујовић, д-р Милан449
Илић, д-р Михаило114, 327, 322
Јанковић д-р Драгутин513
Јовановић, д-р Александар110, 225, 251, 253, 254, 319, 410, 421, 496
Јовановић, д-р Јован Бл.49
Јовановић, Слободан425
Костић, д-р Лаза147, 152, 399
Лазовић, Раденко С.122
Лапајне, д-р Станко95
Ловчевић, д-р Јован157, 158
Марјановић, Милан240
Матановић, Алекса К.65
Перић, Живојин М.1, 154, 336, 487, 509, 510
Поповић, Тодор Љ.329
Пржић, Илија А.334, 338, 505
Протић, Божидар193, 293
Радовановић, Љуб382, 459
Сагадин, д-р Стеван135
Смиљанић, Мил.117
Соловјев, Александар В.429
Станојевић, Алекса М.503
Стојковић, д-р Славко26
Тарановски, д-р Теодор126, 155, 156, 210, 251, 253, 337, 356, 426, 427, 510
Тасић, д-р Ђорђе177, 242, 273, 331, 339, 362, 514
Троицки Сергије138, 248
Чубински, д-р Михаило257