Arhiv 1926 | Kolo 2 | Knjiga 30
Napomena
Link za preuzimanje ovog broja Arhiva u   PDF formatu nalazi se ispod sadržaja i spiska saradnika.
1.—6. BR. KNJ. XIII (XXX) DRUGOG KOLA
GRAĐANSKO PRAVO I POSTUPAK
1) Trajanje autorskog prava, od d-ra Janka Šumana8
2) Pravo preče kupnje u zakonodavstvu Srbije i Crne Gore, od Alekse K. Matanovića71
3) Starešinstvo i starateljstvo u kućnoj zajednici u Crnoj Gori, od Alekse K. Matanovića192
4) O ugovoru o poklonu (Uslovi za njegovo postojanje i punovažnost), od Živojina M. Perića241, 359
5) O fiducijarnim pravnim poslovima, od d-ra Dragoljuba Aranđelovića337
6) Pravni položaj domaćina u kućnoj zajednici Crne Gore, od Alekse K. Matanovića413
KRIVIČNO PRAVO I POSTUPAK
1) Ugovorna kazna, od Dušana Dimitrijevića30
2) O ugovornoj kazni, od d-ra Arsena M. Čubinskog202
DRŽAVNO I USTAVNO PRAVO
1) Pravni karakter pravila parlamentarnog režima, od d-ra Đorđa Tasića1
2) Federalizam pravoeuđa u našoj državi, od d-ra Danila J. Danića80
ADMINISTRATIVNO PRAVO
1) Upravni ugovor (Odeljak B. — Ugovori i nabavke — Zak. o drž. računovodstvu), od Ljub. Radovanovića181, 281
2) Činovnici i ministri na raspoloženju, od d-ra Laze M. Kostića396
SOCIOLOGIJA
1) Istorija i Sociologija, od d-ra Jovana Bl. Jovanovića116
TRGOVAČKO, MENIČNO I STEČAJNO PRAVO
1) Pravi smisao člana 436. franc. Code de com. (Istek roka od mesec dana, predviđenog u čl. 436. franc. Code de com. — koji je kod nas na snazi — ne uzima se u obzir po službenoj dužnosti.), od d-ra Ante Verone258
PRAVNA POLITIKA
1) Prilog kodifikaciji poglavlja o izbranim sudovima u nacrtu novog, zajedničkog zakonika o sud. postup. u građ. parnicama, od d-ra Huga Verka92
2) Donošenje zakona o državljanstvu, od d-ra Ivana V. Subotića104
3) O javnim beležnicima, od Nikolaja D. Pahorukova109
4) Sudstvo, sudsko zakonodavstvo i sudska praksa u Crnoj Gori, od Mih. J. Mihailovića111
5) Primedbe na predlog zak. o post. u građ. parnicama (građan. parnični post.), od d-ra Čedomira Markovića206
6) Primedbe zak. predlogu o sud. post. u građan. parnicama, od d-ra Iva Milića298
7) Izjednačenje bračnih prava u Kraljevini (Referat na drugom kongresu pravnika u Ljubljani septembra 1926), od d-ra Rade Kušeja422
8) Povodom projekta zakona o Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi, od Sergija Troickog433
9) Sudska primena Invalidskog Zakona, od Radenka S. Lazovića446
MEĐUNARODNO-PRAVNA HRONIKA
1) Sedma Skupština Društva Naroda, od Ilije A. Pržića451
ADMINISTRATIVNA HRONIKA
1) Napredovanje činovnika po. zak. o činovnicima i ostalim službenicima od 31 jula 1923 god., od Bož. Vukašinovića120
2) Universitetski nastavnici i član 57. Zak. o činovn. od 31 jula 1923 god., od d-ra Mihaila Ilića217
3) Upravni akt Državnog Saveta, od Ljub. Radovanovića315
4) Da li je ukazom o raspisivanju oblasnih izbora povređen zakon?, od d-ra Mihaila Ilića461
EKONOMSKO-FINANSISKA HRONIKA
1) Fridrih Knap,od d-ra Aleksandra Jovanovića125
2) Privredna kriza,od d-ra Aleksandra Jovanovića312
3) Društvo Naroda i međunarodna privreda, od d-ra Aleksandra Jovanovića456
SUDSKA HRONIKA
1) U pravno nevaljanom braku rođena deca nasleđuju svoga oca, a njegova žena (njihova majka) ne nasleđuje ga, od Hafisa A. Bušatlića129
2) Kolizija ugovora kupovine i prodaje sa poravnanjem, zaključenim pred prv. sudom, od Petra K. Vlajića132
3) Da li se stanje napitosti može krivcu, pri odmeravanju kazne, uračunati kao ublažavna okolnost izt. 1. § 59 kriv. zak. ili ne može? od d-ra Janićija Jovanovića221
4) Jedan sukob Građ. Zakonika sa Pravilima za nesporna dela i njegovo rešenje, od d-ra Dragoljuba Aranđelovića i d-ra Adama P. Lazarevića317
5) Neprimljeno menično pokriće ne predstavlja delo utaje iz § 229. Kaz. Zak. prema onom, koji je dužan to pokriće dati, već se taj spor ima raspraviti u redovnoj građanskoj parnici, od R. Milaćevića465
6) U kome se roku ima podići tužba za poništaj jednog saopštenog testamenta i od koga se momenta taj rok ima računati?, od d-ra Adama P. Lazarevića468
IZ STRANOG PRAVNOGŽIVOTA
1) Nacrt jedne administrativne reforme, od Bernara Lavernja471
KNJIŽEVNI PREGLED
1) Prilog metodologiji ekonomske nauke (Povodom članka Dr. Albert-a Hesse-a), od d-ra Aleksandra Bilimovića321
2) Parlamentarizam za vlade Luja XVIII. (Povodom knjige „Luj XVIII“ od Pjera de la Gorsa.), od Mladena J. Žujovića479
OCENE I PRIKAZI
1) D-r Eugen Sladović, Islamsko pravo u Bosni i Hercegovini (Beograd, 1926), od Osmana Nuri Hadžića134
2) Ivan O. Soubbotitch, Effets de la Dissolution de l’ Autriche-Hongrie sur la Nationalite de ses Ressortissants (Paris, 1926), od d-ra Đorđa Tasića223
3) Ilija A. Pržić, Osnovi vazduhoplovnog prava (Beograd, 1926.), od d-ra Milete St. Novakovića485
4) D-r Nikodim Milaš, Pravoslavno crkveno pravo (Beograd, 1926, III. izd.), od Sergija Troickog486
KONGRES JUGOSLOVENSKIH PRAVNIKA
1) Drugi kongres pravnika Kraljevine S. X. S., od Nikolaja D. Pahorukova227
NEKROLOZI
1) † Marko Đuričić231
2) † Žarko Miladinović232
BELEŠKE
1) Dr. Heinz O. Ziegler, Die Bedeutung des geltenden Wahlverfähren für die politische Struktur Deutschiands (Staatlichkeit der Demokratie und Wahlverfahren) (Prag, Archiv für Sozialwissenschaft u. Sozialpolitik, Bd 55, 2. H., 1926), od Đ. T.143
2) Revue internationale de la theorie du droit (1926-27, Anée I, Cahier 1.), od Đ. T.146
3) Mihailo Laskaris, Vizantiske princeze u srednjevekovnoj Srbiji, od I. A. P.147
4) Upravno-sudska rešenja (Državnog Saveta i upravnih sudova), od I. A. P.148
5) „Bibliograf“, od I. A. P.149
6) „Rješenja Kasacionog Suda,“ od I. P.149
7) D-r Mihailo Ilić, Zakon o činovnicima i ostalim državnim službenicima građan. reda (Beograd, 1926), od P.232
8) Celso Cavalieri, Propisi o činovnicima i ostalim drž. službenicima gradj. reda (Zagreb, 1926), od I. A. P.233
9) Ispravke234
10) D-r Ilija M. Jelić, Krvna osveta i umir u Crnoj Gori i Severnoj Arbaniji (Beograd, 1926), od P.328
11) D-r Siton Vatson, Sarajevo. Studija o uzrocima Svetskog Rata (Zagreb, 1926), od P.329
12) Mih. Gavrilović, Iz nove srpske istorije (Beograd, 1926), od P.329
13) Dr. Lav Hönigsberg, Zakon o štampi (Zagreb, 1926), od P.330
14) D-r Feodor Taranovski, Dušanov Zakonik i Dušanovo Carstvo (Novi Sad, 1926), od P.330
15) Ispravke330
16) Novi italijanski časopis, od Uredništva „Arhiva“497
17) † René Worms, od Ž. M. P.498
18) † Dr. Albert Osterrieth, od Ž. M. P.498
19) Promene u berlinskom „Internationale Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre,“ od Ž. M. P.499
20) Peti međunarodni kongres za filosfiju, od Ž. M. Perića500
21) Prvi Kongres Međunarodnog Udruženja za Krivično Pravo, od Ž. M. P.501
22) J. Peritch, Die Frau im serbischen Erbrecht (Sonderabdruck aus der „Zeitschrift für osteuropäisches Recht“),od d-ra D. Ap.502
23) Dr. Srečko Zuglija, Pregled srpskog, bosanskog i crnogorskog gradjanskog parničnog postupka, od d-ra Čed. Markovića503
24) Rad na reformi građanskog zakonika u Češko-Slovačkoj, od d-ra D. Ar.503
NOVE KNJIGE150, 234, 330, 505
DODATAK „ARHIVA“
— Službeni deo —
1) Projekt zakona o državljanstvu (Izradila Mešovita Komisija, naimenovana od strane g. Ministra Unutrašnjih Dela.)151
2) O donošenju rešenja po kratkom postupku po meničnim potraživanjima do Z000 dinara (odluka o. c. Kas. Suda.)159
3) Od koga se dana ima računati rok na vršenje prava prikupa nepokretnih imanja iz § 673 građ. zak. (Odluka o. s. Kas. Suda.)235
4) O čl. 1. Zak. o naknadi štete, učinjene zlonamernom paljevinom u vezi čl. 13. zak. o javnoj bezbednosti (Odluka o. s. Kas .Suda.)237
5) O čl. 1. Zak o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi (Odluka o. s. Kas. Suda.)240
6) Koja je vlast, sudska ili administrativna, nadležna, za razmatranje rešenja nadležne vlasti kojim se jedna od parničnih strana upućuje nadležnom sudu za predhodnu raspravu pojavljenog spornog građanskog pitanja (Odluka o. s. Kas. Suda.)331
7) Tumačenje t. 2. § 223. Kazn. 3akonika (Odluka o. s. Kas. Suda.)334
8) Predlog čekovnog zakona506
SARADNICI „ARHIVA“
Aranđelović, d-r Dragoljub337, 502, 503
Bilimović, d-r Aleksander321
Bušatlić, Hafis Abdulah129
Verk, d-r Hugo92
Verona, d-r Ante258
Vlajić, Petar K.132
Vukašinović, Bož.120
Danić, d-r Danilo J.80
Dimitrijević, Dušan30
Žujović, Mladen479
Ilić, d-r Mihailo217, 461
Jovanović, d-r Aleksandar125, 312, 456
Jovanović, d-r Janićije221
Jovanović, d-r Jovan Bl.161
Kostić, d-r Laza M.396
Kušej, d-r Rado422
Lazarević, d-r Adam P.317
Lazović, Radenko S.446
Marković, d-r Čedomir206, 503
Matanović, Aleksa K.71, 192, 413
Milić, d-r Ivo298
Mihailović, Mih. J.111
Novaković, d-r Mileta St.485
Pahorukov, Nikolaj D.109, 227
Živojin M. Perić241, 359 , 498, 499, 500, 501
Pržić, Ilija A.147, 148, 149, 232, 233, 328, 329, 330, 451
Radovanović, Ljub.181, 281, 315
Subotić, d-r Ivan104
Tasić, d-r Đorđe1, 143, 146, 223
Troicki, Sergije433
Hadžić, Osman Nuri134
Čubinski, d-r Arsen M.202
Šuman, d-r Janko8